Vārdformu biežuma vārdnīca (Nah)

 

Kopējais vārdformu skaits: 596
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1165

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

66	un
39 irr
20 tee
19 ka`
19 tas
15 kas
15 ta
15 tahs
15 to
14 ne
13 no
11 prett
11 wiņņa
10 ar
10 tewi
9 es
9 taps
9 wiņņas
8 buhs
8 KUNGS
8 teem
8 us
8 weens
7 ka
7 tohs
7 wiņ§ch
6 preekśch
6 tur
6 uhs
5 bet
5 kad
5 Lauwu
5 No
5 śaweem
5 tawa
5 tawi
5 tawu
5 tewim
5 Un
5 wiņņu
4 bija
4 Gals
4 ir
4 Jo
4 jo
4 pahr
4 Stiprums
4 tad
4 Tas
4 tawas
4 tawus
4 tew
4 tu
4 Ugguns
4 Wabboles
4 wairs
4 wiśśi
3 2
3 ais§krees
3 aprihs
3 Atreebejs
3 Bet
3 daud§
3 dehļ
3 Eenaidneekeem
3 itt
3 juhs
3 Lauwa
3 ļohti
3 neweens
3 Niniwe
3 par
3 śakka
3 śawu
3 tam
3 Tee
3 tohp
3 Wiņ§ch
3 Wiņņa
2 1
2 7
2 12
2 ak
2 apśeh§ta
2 Bahr§ibas
2 bahrgs
2 darriśchu
2 Deena^
2 Deewa
2 drebb
2 eekśch
2 Es
2 gan
2 gribbu
2 isdeldeśchu
2 iskuh§t
2 Kalneem
2 Kas
2 KUNgs
2 Kur
2 labbi
2 Ļaudis
2 leelas
2 Lepnibu
2 Meeśahm
2 Nakuma
2 neka`
2 Niniwi
2 nokauti
2 nu
2 panihk§t
2 Patwehrumu
2 pee
2 poh§tita
2 Preekścha^
2 Ratti
2 Raugi
2 Red§
2 śawas
2 śawus
2 Semmes
2 Śiśśeņi
2 śluddina
2 Sohbins
2 Spehka
2 tahm
2 tawa^
2 taweem
2 tik
2 tomehr
2 Tur
2 Uhdens
2 Wahrtis
2 wairojees
2 weenu
2 wiņņo
2 wiśs
2 wiśśai
2 wiśśu
2 Zebaot
1 3
1 8
1 §chņaud§e
1 §kai§ts
1 §kreen
1 §peedis
1 §peediśchu
1 §pehzigi
1 §pihd
1 §poh§chus
1 §tahweet
1 §taigaja
1 §tarp
1 §teigśees
1 §tiprina
1 §tiprini
1 §tiprus
1 ais§kreen
1 aisees
1 Aisśchaujamus
1 aiswe§ta
1 Akmiņa=Kalni
1 Allu
1 Ammon
1 apbruņņojahs
1 Apgahniśchanas=Beedekli
1 apgulśees
1 apluhko
1 apmettahs
1 Aprak§tiśchana
1 aprihti
1 Apśohliśchanas
1 Ar
1 arrid§an
1 Aśśins
1 Aśśireŗeem
1 Aśśireŗi
1 Aśśura
1 atda&rritas
1 atmakśahs
1 atpakkaļ
1 Atreepśchanas
1 atśegśchu
1 atwehrtas
1 aug§ti
1 Augļeem
1 Augśchu
1 Babiloneŗeem
1 Bah§ans
1 Balkśnes
1 Balkśnis
1 Ballo§chi
1 Behdas
1 Behdu
1 Behgneem
1 Behrneem
1 Behrni
1 Behrnus
1 beid§amu
1 Belijala
1 Belijals
1 bes
1 bijuśchas
1 bijuśi
1 Bildes
1 Blehdiba
1 bohja^
1 breeśmigu
1 Bruņņas
1 buhśi
1 Bungu
1 Burśchanahm
1 Burwes
1 d§e§tra^
1 D§eedinaśchana
1 d§ihwo
1 D§ihwoklis
1 D§ihwokļus
1 D§immumus
1 d§ird
1 d§irdehts
1 dahrgu
1 darri
1 darrihs
1 darrita
1 Debbes
1 Deews
1 Dihķis
1 diwirei§i
1 dohma
1 dohmajat
1 Draudeśchanu
1 Duhmo^s
1 Duśmiba
1 Duśmibas
1 Duśmibu
1 ee§tiprinajees
1 Eelahm
1 Eelu
1 Eenaidneekus
1 Eepreezinatajus
1 ees
1 eezelśchu
1 Egipte
1 eh§t
1 Ehrkśchķi
1 eij
1 Elko§iteŗa
1 eśmu
1 Eśśi
1 gahjuśi
1 Gallu
1 Ganni
1 Ganniba
1 Gatweem
1 Ģihmis
1 Gohdigeem
1 grabb
1 Grabbeśchana
1 Grahmata
1 gree§tas
1 Grehku
1 Grehkus
1 gribb
1 gŗuhts
1 gudras
1 gull
1 Gurni
1 Gurnus
1 is§chahwe
1 isdeldehs
1 isdeldehts
1 isdohdahs
1 isgah§ta
1 isgahjis
1 iskaiśiśees
1 iskalte
1 isnihzinahs
1 isplattiśees
1 ispoh§tita
1 israugahs
1 isśmelta
1 istruhzinaja
1 istukśchota
1 iswelk
1 J§rae#lu
1 ja=apślehpjahs
1 Jahtneeki
1 jakriht
1 japeed§eŗŗahs
1 jaunu
1 jeb
1 Jehkabu
1 Jepśchu
1 jepśchu
1 Jskaiśitajs
1 Juhda
1 Juhgu
1 Juhŗa
1 Juhŗas
1 Juhŗu
1 juhśu
1 Jumprawas
1 Ka
1 Ka`
1 ka^
1 Kahjas
1 Kahju
1 Kaldee#ŗeem
1 Kalni
1 kaltuśchi
1 Kam
1 kam
1 Kappu
1 Kar§tuma
1 Karmels
1 Kaŗŗa=Ļaudis
1 Kaŗŗa=Wihri
1 Kauna^
1 Kaunu
1 Ķehniņ§ch
1 Ķehniņinne
1 kļuhs
1 Ko
1 ko
1 krattiti
1 kriht
1 KUNga
1 KUNGU
1 Kungu
1 kur
1 kuŗŗai
1 kurrenes
1 labbaka
1 labbas
1 Labdarriśchanas
1 labpatizzigas
1 labs
1 Lahpahm
1 Laika
1 Laika^
1 lamma
1 Ļaunu
1 Laupajt
1 laupajt
1 laupija
1 Laupijuma
1 Laupiśchana
1 Laupiśchanu
1 Leel=Kungi
1 leela
1 leeśmaiņus
1 Leeśmas
1 Leetas
1 leetas
1 lehnprahtigs
1 Lepnibas
1 Libija
1 Lihbanus
1 lihd§
1 Mahlus
1 Mahtes
1 maitahs
1 man
1 Mantai
1 Maukas
1 Maukośchanas
1 Mauzibas
1 Meeru
1 Meeśu
1 mekleht
1 mekleśi
1 Melleem
1 meślojśchees
1 mettiśchu
1 minni
1 mittejahs
1 Mitteśchanas
1 Mohŗu
1 Mohziba
1 Muhŗeem
1 Mutte^
1 Na§ta
1 nahk
1 Nakums
1 Namma
1 Nams
1 neds
1 neewahts
1 negantas
1 nekahda
1 neneeka
1 neśohditus
1 neśs
1 newa
1 nobahlehs
1 nolaśśihs
1 Nolaśśitaji
1 nomakśa
1 nomirruśchahm
1 nomirruśchu
1 norihs
1 notiks
1 nozir§ti
1 ohtru
1 pa§ih§t
1 pa§ih§tama
1 pa§tahwehs
1 Padebbeśis
1 Padohma=Dewejs
1 Pagaņeem
1 pahrdewuśi
1 Pahtagu
1 Paiśuma
1 Pakalni
1 paļaujahs
1 Paligu
1 palihd§ehs
1 pamett
1 Parahdiśchanas
1 Paśaule
1 pats
1 paturr
1 pawaddihs
1 pawehlejs
1 peed§ehruśchees
1 peed§ertees
1 peedau§ahs
1 peedau§iśees
1 peeminnehs
1 Pihśchli
1 pildija
1 pilns
1 Pilsśahtam
1 Pilsśahts
1 Pinnekleem
1 pirmajeem
1 Plikśchķeśchana
1 Plikumu
1 Pohds
1 Praweeta
1 Preekśch=Muhris
1 preekśchturramas
1 Preekśchu
1 Prettiturretajeem
1 Prezzineeku
1 Purpuris
1 Put
1 rahdiśchu
1 Rattu
1 Rattus
1 rauga
1 red§
1 rihb
1 Rihbeśchana
1 Rihku
1 Rohkas
1 Ruggaji
1 śaded§inaśchu
1 śagrau§ti
1 śahpehs
1 Śaites
1 śalau§iśchu
1 Saļļums
1 śaplohśija
1 Śaplohśiśchanas
1 Śapulzinatajs
1 śarau§tiśchu
1 śargi
1 śarkanas
1 śaśittihs
1 śaślehgti
1 śataiśitu
1 śatinnuśchees
1 Śatreekśchanai
1 śaukts
1 Śaule
1 śawahm
1 śazzihs
1 ŚChi
1 Śchķehpi
1 Śchķehpus
1 Śeewahm
1 Śehtahm
1 Seltu
1 Sem~e
1 Semme
1 Sibbiņi
1 Sibbins
1 Śirdi
1 Śirds
1 Sirgu
1 śittihs
1 Skritteļu
1 Ślawu
1 Śluddinaśchana
1 Śmellees
1 śnaudihs
1 Sohbiņus
1 Śohdibas
1 Spahrdiśchana
1 Stahweet
1 Steeģeļu
1 Steeģeļus
1 Stiprumi
1 Stiprumu
1 Stiprumus
1 Śudrabu
1 Swaig§nes
1 śwehti
1 Śwehtkus
1 Ta
1 Ta`
1 ta`
1 Ta`patt
1 ta^
1 tai
1 tai^
1 Tapehz
1 tappe
1 tappis
1 tapśi
1 TAs
1 Tatśchu
1 tatśchu
1 Tautas
1 Tawai
1 Tawee
1 Tawi
1 teeścham
1 Tew
1 To
1 trihśe
1 tukścha
1 Tumśiba
1 turreśees
1 Uhdeni
1 uhsgahjuśi
1 uhslezz
1 uhsņemta
1 Upju
1 Uppehm
1 Uppes
1 usees
1 uspluhduścha
1 wahja
1 wahji
1 Wahrda
1 Waigi
1 Waigu
1 wairak
1 Wairumam
1 Wairums
1 WAj
1 wajahs
1 Wal§tibahm
1 warreni
1 Warreno
1 Warrenus
1 ween
1 Weena
1 weena
1 weenas
1 Weens
1 Weeśuļa
1 Weeta
1 Weetu
1 Weh§tis
1 Weh§tneśchu
1 Wehtras
1 wezz
1 wezzu
1 Widdu^
1 Wihges=Kohki
1 Wihles
1 Wihna=Stihgas
1 Wirśneeki
1 Wiśs§pehzibas
1 wiśśadu
1 wiśsapkahrt
1 wiśśas
1 Wiśśi
1 wiśsnotaļ
1 zeeni
1 Zeenigee
1 Zeenigi
1 Zeeśchana
1 Zeetuma^
1 zeļļahs
1 Zeļļeem
1 Zeļļi
1 Zeļļu
1 Zeļśch
1 zelśees
1 Zepli
1 Ziltis
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015