Vārdformu biežuma vārdnīca (Mt)

 

Kopējais vārdformu skaits: 4140
Kopējais vārdlietojumu skaits: 21435

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1504	un
443 to
381 ne
376 tas
372 irr
366 tee
355 no
336 kas
332 bet
312 ka
292 śazzija
273 teem
267 tad
262 us
243 wiņśch
242 juhs
202 es
188 pee
177 jo
165 wiņņa
155 jums
152 kad
142 ar
138 je§us
132 ta
130 tha
123 tu
121 buhs
118 wiņņu
113 tohs
108 ko
98 tam
85 bij
82 ja
73 weenu
71 weens
70 tew
69 śawu
65 tahs
62 tohp
61 jeb
61 śakku
59 bija
58 kungs
58 red§i
56 nahze
56 zaur
52 ta`
51 daud§
51 tho
49 dehls
49 thas
49 wiņņam
48 nu
48 tur
47 pahr
47 taps
46 tapehz
45 atbildeja
44 deewa
44 juhśo
43 arri
43 par
42 diwi
42 man
41 eśśaht
40 eśśi
40 mahzekļi
39 eśmu
39 gahje
39 lihd§
39 mehs
39 preekśch
39 tappe
38 d§imdinaja
37 eekśch
37 ļaudis
37 pehz
37 śewim
36 neds
35 mums
35 zilweka
34 śakka
33 lai
33 ļaudim
33 śaweem
33 semmes
33 wehl
31 manni
31 mannim
31 śchis
30 arrid§an
30 tahm
29 red§eja
29 śawus
29 wiņņo
28 kam
27 kri§tus
27 mahzekļeem
27 wiśśu
26 gann
26 greek
26 śawa^
25 ir
25 kur
25 manna
25 pakkaļ
25 tawa
25 uhs
24 luhk
24 tehws
24 wiśśi
23 atkal
23 debbeśi^s
23 gribbu
23 mans
23 śawas
22 je§u
22 kahdu
22 nahk
22 tehwa
22 tewi
22 weena
21 debbes
21 warr
21 ween
20 deewu
20 taptu
19 pateeśi`
19 tai
19 tewim
19 tomehr
19 wahrdu
18 darra
18 dehļ
18 doht
18 leetahs
18 ņehme
18 prett
18 ścho
18 tanni^
18 weenam
18 wirs
18 wiśs
18 wiśśahs
18 zilweks
17 §tarp
17 eśśam
17 patt
17 pehteris
17 śawa
17 semme^
17 wairak
17 waj
16 aisgahje
16 augścham
16 kalps
16 nahks
16 nahzis
16 namma^
16 nogahje
16 praweetu
16 runnaja
16 śirds
16 teekams
16 tehwu
16 wahrda^
16 wallod
16 zilweku
15 §tahw
15 buhtu
15 darrija
15 deews
15 dehlu
15 eite
15 eśśat
15 ķehniņśch
15 mannis
15 newa
15 pateeśi
15 śazzidams
15 tapt
15 tudaļ
15 wiņņeem
15 zilwekeem
15 zitti
14 debbeśo
14 isgahje
14 laika^
14 pa
14 pats
14 rohku
14 śawahs
14 śazzihts
14 śazzijis
14 śchi
13 bes
13 buht
13 d§irdeja
13 darriht
13 eet
13 kunga
13 leekuļi
13 mahzitais
13 paścha^
13 śchihs
13 tawu
13 tik
13 wirśu
13 zeļļu
13 zittus
12 augļus
12 dawida
12 ikkatrs
12 jahnis
12 ka`
12 mahti
12 paśchu
12 rak§ta=mahzitajeem
12 śazzihs
12 śeewa
12 wiśśa
11 d§ird
11 debbeśo=wal§tiba
11 eeśahze
11 erodus
11 itt
11 kapehz
11 labbu
11 laika
11 nahkt
11 paśaules
11 peegahje
11 peepildihts
11 ścheem
11 ścheitan
11 śewi
11 stunda^
11 turrenes
11 wari§ee~ŗi
11 wiņņas
11 zitta
10 §innaht
10 akli
10 azzis
10 behrneem
10 behrni
10 biju
10 d§irdejśchi
10 deena^
10 jaw
10 kru§ta^
10 laiwa^
10 ļau§cho
10 mahte
10 namma
10 noh§t
10 papreekśchu
10 peederr
10 pilsśata^
10 pretti
10 śazziht
10 śchohs
10 śeewu
10 trihs
10 wal§tiba
10 wall
10 zehlehs
9 behrnu
9 brahli
9 dehla
9 dewe
9 dohts
9 eij
9 grehkeem
9 i§rae~ļa
9 isgahjis
9 ittin
9 labbi
9 laulibu
9 lihd§ibu
9 mann
9 mannu
9 neggi
9 ņemm
9 neweens
9 ohtru
9 pawehlejis
9 pohdus
9 rak§tihts
9 red§
9 red§ejśchi
9 runna
9 śuhtija
9 śwehtigi
9 taws
9 wal§tibas
9 wezzajeem
9 zeek
9 zeetuma^
8 §tarpa^
8 §uddihs
8 ahra^
8 atradde
8 bih§teetees
8 deewam
8 deśmits
8 drehbehs
8 eh§t
8 eśśeet
8 eśśim
8 galilejas
8 galwu
8 gribbi
8 kohks
8 kritte
8 likke
8 luhd§e
8 mahtes
8 mai§es
8 maria
8 nahkuśchi
8 no=eet
8 nodohs
8 nokaut
8 preekścha^
8 red§eht
8 śakki
8 śawam
8 semmi
8 stundu
8 tuwu
8 usņemm
8 wahrds
8 wahrdus
8 wal§tiba^
8 wari§ee~ŗeem
8 wella
8 wiśśus
7 ahra
7 akmini
7 alga
7 ap
7 appakśch
7 aug§tee
7 brahļi
7 brihnijahs
7 garru
7 jahņa
7 jeru§alemes
7 jesus
7 kalpus
7 kungu
7 kurśch
7 labbaki
7 labbs
7 leelu
7 lihd§ibahm
7 ļohti
7 mai§i
7 meeśa
7 mettehs
7 nośaukts
7 noteek
7 notizzis
7 parrada^
7 pirms
7 prahts
7 praweeśchi
7 pree§teŗee
7 red§eśeet
7 rohkahs
7 śakkait
7 śazzidami
7 śchee
7 śchodeen
7 sihme
7 tahdu
7 tawa^
7 wairs
7 warru
7 weeta^
7 wiśśeem
7 zelśees
7 zilwekam
6 §tahweja
6 §wehre
6 aiskahre
6 aizinaja
6 apkahrt
6 atrohd
6 aug§teem
6 awis
6 azs
6 ba§niza^s
6 behrnus
6 brahļam
6 brahļus
6 brehze
6 dabbujis
6 darrijis
6 debbeśo=wal§tiba^
6 deenahs
6 deenas
6 dehlam
6 diwipadeśmits
6 dohd
6 dohdeet
6 dohta
6 ee=eet
6 eegahje
6 eekścha^
6 ehd
6 eņģeļi
6 eņģelis
6 eśśohts
6 gallam
6 gribb
6 gribbeja
6 gulleja
6 isgahjuśchi
6 jahni
6 jehkabs
6 judas
6 kahda
6 klaht
6 kuŗŗa^
6 labbas
6 labbus
6 leela
6 mahzekļus
6 meita
6 mo§us
6 muttes
6 nahkuśi
6 nahz
6 nahzeet
6 nams
6 ņehmis
6 ņehmuśchi
6 neneeka
6 neśs
6 nikna
6 nodewe
6 notikkahs
6 ohtra^
6 paśchi
6 pawehleja
6 pehteri
6 pilatus
6 praweeta
6 praweets
6 pree§teŗeem
6 preekścha
6 raudaśchana
6 rihta
6 rohbe§chahm
6 runnahts
6 śakkaht
6 ścheit
6 śeewas
6 śeh§ch
6 śihmanis
6 taiśnibas
6 tawi
6 teeśu
6 tukśneśi^
6 ugguni^
6 uhdens
6 waizaja
6 wakkars
6 wells
6 wellus
6 weśśelus
6 wezzajee
6 wiņņai
6 wiņņi
6 wiśśai
6 zebedejuśa
6 zittu
5 §inna
5 §taigaja
5 algu
5 ap§chehlojees
5 apgrehzibu
5 apśehdehs
5 atnahze
5 augļeem
5 bijis
5 brahlis
5 bruhtgans
5 d§irdeht
5 dahwanu
5 darrihs
5 darrijśchi
5 deenu
5 dwehśeli
5 eeme§ts
5 eeśahkuma
5 galda
5 garra
5 gohda
5 graśśi
5 grib
5 gribbaht
5 isd§enn
5 ja§eps
5 je§um
5 jehkabu
5 juddo
5 juddo=semmes
5 juhŗa^
5 kahds
5 kahjahm
5 kalnu
5 kamehr
5 klauśa
5 laśśijśchi
5 leek
5 leelaks
5 leezibu
5 lihd§a
5 luhd§eet
5 luhgt
5 manna^
5 mantas
5 meeru
5 meeśahs
5 meeśu
5 muhs
5 nahkam
5 nammu
5 neeka
5 ņemt
5 nodohts
5 notikkuśchi
5 ohtra
5 padeśmits
5 pagaņeem
5 pahrkahpj
5 peeklahjahs
5 peezahs
5 peezus
5 pehdejee
5 pilsśata
5 pilsśats
5 pirmak
5 pirmee
5 pļaujama
5 praweeśchus
5 rabbi
5 rak§ta=mahzitaji
5 rei§i
5 rohka^
5 śagahna
5 sahle
5 śapni^
5 śchim
5 śchķeetaht
5 śeewahm
5 śehdeja
5 śehjis
5 śehts
5 semmes=walditais
5 śi§ts
5 sihmi
5 sohbinu
5 sohbo=trihześchana
5 śwehdeena^s
5 śwehta
5 śwehtu
5 taiśni
5 tauta
5 tawas
5 taweem
5 teju
5 tewis
5 tumśiba^
5 ugguns
5 wahrda
5 waijaga
5 wedde
5 wehrtas
5 widdu
5 wihna=kalna^
5 wiņ§ch
5 wiśsma§akeem
5 zellees
5 zits
4 §tah§tija
4 §wehrehs
4 abrahama
4 aisleegt
4 ak
4 akmins
4 arrig
4 aśśinis
4 aśśins
4 at§tahje
4 at§tahjis
4 atbildehs
4 atgahje
4 atlai§t
4 atlaide
4 atmakśahs
4 auśis
4 azz
4 ba§niza^
4 babiloni
4 biķķeri
4 buhdams
4 d§ert
4 d§ihwibu
4 d§irdedami
4 darbus
4 darrait
4 daud§eem
4 dawids
4 deena^s
4 deenai
4 dewis
4 draugs
4 drehbes
4 e§aiju
4 ee§chehlojahs
4 ee=eij
4 eenaidneeks
4 egiptes
4 ehrścheem
4 elias
4 gahjis
4 gaiśma^
4 galileju
4 gribbejaht
4 jardaņa
4 jeru§aleme
4 jeru§alemi
4 juhŗas
4 kah§a^s
4 kahda^
4 kahdam
4 kalpeem
4 kluśśu
4 kreiśo
4 kri§titais
4 kungam
4 kungeem
4 kuŗŗu
4 kurwjus
4 labba
4 labbo
4 laiku
4 lauka^
4 leelakais
4 leels
4 lihd§i
4 ma§
4 maddaļa
4 mahzibu
4 mai§ehs
4 makśu
4 manneem
4 mantu
4 mehms
4 mekle
4 mekleja
4 mett
4 miŗŗoņeem
4 muhśahs
4 muhśo
4 mutti
4 nahwes
4 nakti^
4 nakts
4 naudu
4 ne§t
4 needru
4 ņemmeet
4 no=eij
4 no=eite
4 nodohd
4 nogahjis
4 notaļ
4 notiks
4 ohtrs
4 parradu
4 peeluhgt
4 pilsśateem
4 pirmais
4 prahta^
4 prohti
4 puśśes
4 rahmiti
4 raugi
4 rohka
4 rohkas
4 sahles
4 sahli
4 salamans
4 śaproht
4 śapulzejahs
4 śatans
4 śaule
4 śauz
4 śauze
4 śawahm
4 śazziśchu
4 śazziśeet
4 śchahs
4 śchurp
4 śeh§choht
4 semme
4 semneekeem
4 śew
4 śewis
4 śirdi^
4 śleppeniba^
4 śohda=deena^
4 śohdibu
4 spehku
4 śudraba
4 taiśna
4 tapśeet
4 tawus
4 teeśa
4 tikkai
4 tizzejśchi
4 tizziba
4 treścha^
4 turreht
4 waigu
4 wari§e`e`ŗi
4 warraht
4 warretu
4 weena^
4 weśśela
4 wiśśa^
4 zehlees
4 zelśchanas
4 zilts
4 zilweki
4 zilweko
3 §chehl
3 §uhd
3 §wehredams
3 §wehreht
3 abbi
3 agruma
3 aiseet
3 aisgahjuśchi
3 aisweśchanas
3 aklis
3 altaŗa
3 aśśinim
3 atbildedams
3 atgree§uśchees
3 atlaidis
3 atme§t
3 atņemts
3 atneśśe
3 atpe§ti
3 atraddihs
3 atraddis
3 atwedde
3 aug
3 aug§ta
3 aug§taks
3 aug§tee=pree§teŗee
3 augumi
3 auśim
3 azzi
3 azzi^
3 barriba
3 barribu
3 bauśliba
3 bauśliba^
3 beelzebulu
3 behdahm
3 behdahs
3 brahļa
3 brahļeem
3 brihdi
3 brihnumi
3 d§erśchu
3 d§ihwiba
3 d§ihwośchanu
3 d§irdinajśchi
3 dabbuht
3 darba
3 darraht
3 darrajt
3 darram
3 darru
3 debbeśi^
3 deenahm
3 dehli
3 dehwehts
3 derribas
3 dohdaht
3 dohmahs
3 dohs
3 durwim
3 eeme§ta
3 eemihl
3 eenaida^
3 eenihdeti
3 eeraud§ija
3 eh§eļa
3 ehduśchi
3 eļjes=luktuŗus
3 elle^
3 gailis
3 galleja^
3 garra^
3 gars
3 gau§chi`
3 ģeķķi
3 ģeķķigahs
3 grehki
3 grehko
3 guddriba
3 gudrahs
3 i§ra`e`ļa
3 ikkatram
3 is§teepis
3 isd§iht
3 isdohd
3 iseet
3 isred§eti
3 isśabihjajahs
3 isśalzis
3 isśuhtija
3 istruhzinajahs
3 ja§epam
3 jahņam
3 jaunas
3 jehkaba
3 jepśchu
3 jonaśa
3 juddo=semme^
3 juhŗu
3 juhśahm
3 juhśahs
3 juhśas
3 kahjahs
3 kahrt
3 kalna
3 kalpi
3 kalpoht
3 kalpu
3 kappa
3 kappeem
3 kappu
3 kapteine
3 kaut
3 ķehniņa
3 klauśait
3 kļuhs
3 kohpa^
3 kri§tibu
3 kri§tihts
3 kri§titaja
3 kriht
3 krittihs
3 kru§ta
3 kru§tu
3 kurrenes
3 kweeśchus
3 labbad
3 labbahs
3 labban
3 labs
3 laiks
3 ļau§chu
3 ļauna
3 ļauni
3 ļaunu
3 ļaunus
3 leeku
3 leelahs
3 leetahm
3 leetas
3 leetu
3 lehtaki
3 likkumu
3 luhd§aht
3 luhkojeet
3 ma§=tizzigi
3 mahja^s
3 mahzaitees
3 mahzija
3 makśa
3 makśaht
3 mannam
3 mannus
3 manta
3 meeśas
3 mekledami
3 metteklu
3 mihļais
3 mihleht
3 mohdrigi
3 muh§chigi
3 muh§chigu
3 nahkśeet
3 naktis
3 neśśe
3 nikns
3 no§eegumus
3 nodewis
3 nokawuśchi
3 nomannidams
3 nomirruśi
3 nomohda^
3 nośkummuśchi
3 notikke
3 o§ianna
3 ohtram
3 pa§ih§tu
3 pa§uddinahs
3 pabeid§is
3 pagaņi
3 pahrdewe
3 pahrkahpt
3 palihd§i
3 pame§t
3 pamette
3 paśaule^
3 paścha
3 pee§tahjahs
3 peed§immis
3 peegahjis
3 peeluhko
3 peepilditi
3 peez
3 pehdigi
3 pilni
3 pilsśatu
3 pirke
3 poh§ta^
3 pohdu
3 prahtu
3 praweeścheem
3 praweeścho
3 preeku
3 prezze
3 raddi
3 rahdija
3 rahdijahs
3 rauga
3 red§aht
3 red§edami
3 red§eet
3 runnahs
3 runnaht
3 saduze`e`ŗo
3 śakkam
3 śakrahj
3 śapulzejuśchees
3 śargajtees
3 śarunnajahs
3 śaukt
3 śchai
3 śche
3 śchinni^
3 śchķeeteet
3 śchķiŗŗahs
3 śchur
3 śehdehs
3 śehklu
3 seltu
3 śeptiņ
3 śewiśchki
3 śitte
3 siwis
3 śkabargu
3 ślawu
3 śudraba=gabbalus
3 śuhtu
3 śwehti
3 śweśchineekeem
3 tadehļ
3 taggad
3 tahds
3 taiśno
3 tapśi
3 tatśchu
3 tautu
3 tihruma^
3 tihrumu
3 tizzibu
3 tohpaht
3 tohpi
3 tśchetr
3 turr
3 tuwaku
3 u`
3 uppure
3 usņehmuśchi
3 ustizzigs
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015