Vārdformu biežuma vārdnīca (Mk)

 

Kopējais vārdformu skaits: 2859
Kopējais vārdlietojumu skaits: 13415

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1210	un
316 to
301 tee
288 tas
255 wiņśch
241 teem
227 ne
218 ka
209 no
204 us
196 irr
194 śazzija
193 bet
161 wiņņu
158 kas
117 ar
113 pee
98 juhs
98 wiņņa
97 jo
89 bij
86 kad
85 es
82 tad
74 je§us
74 ko
73 tha
72 bija
71 ta
65 tohs
65 weens
60 tam
56 nahze
54 tu
52 tur
50 jums
48 daud§
48 weenu
46 tew
44 tahs
44 wiņņam
41 eekśch
40 ja
37 buhs
32 atbildeja
31 jeb
31 pahr
30 tho
29 arrid§an
29 atkal
28 deewa
28 wiśśi
25 pakkaļ
25 taps
25 thas
24 dehls
24 diwi
24 mehs
24 red§eja
23 eeśahze
23 ļaudis
23 ta`
23 wahrdu
22 gahje
22 je§u
22 tappe
21 augścham
21 eśśam
21 isgahje
21 kam
21 śakku
21 tahm
21 tohp
21 tudaliņ
21 uhs
21 wiņņo
20 mahzekļeem
20 mahzekļi
20 mums
20 par
20 śazzidams
20 tudaļ
20 zaur
19 kur
19 man
19 neds
19 śawa^
19 śaweem
19 warr
19 wehl
19 zilweka
18 apkahrt
18 dehļ
18 ņehme
18 śawu
18 weena
18 zitti
17 deews
17 pats
17 pehz
16 eśmu
16 lai
16 ļaudim
16 lihd§
16 manni
16 preekśch
16 red§i
15 eśśaht
15 itt
15 jautaja
15 kahdu
15 likke
15 mannim
15 nu
15 śchi
15 ścho
15 śewim
15 wiśśu
14 §tarp
14 dewe
14 juhśo
14 namma^
14 prett
14 ween
14 zeļļu
13 §tarpa^
13 eśśi
13 is
13 laiwa^
13 pa
13 śazzijis
13 śchis
13 semmes
13 tapehz
13 zilweks
12 d§irdeja
12 debbes
12 deewu
12 gann
12 paśchu
12 pehteris
12 śazzidami
12 tapt
12 tawa
12 wairs
12 wiśs
11 kungs
11 luhd§e
11 manna
11 śawas
11 śawus
11 wiśśeem
11 zits
10 buhtu
10 darriht
10 eh§t
10 ehd
10 eij
10 jahni
10 jaw
10 leetahs
10 mai§i
10 mann
10 nogahje
10 runnaja
10 śakka
10 śazziht
10 śew
10 śirds
10 śuhtija
10 tehwu
10 wahrda^
10 weenam
10 wiņņeem
10 wiśśahs
10 zeek
9 deena^
9 doht
9 drehbehs
9 galwu
9 gars
9 greek
9 ittin
9 jahnis
9 klaht
9 labbu
9 mahzitajs
9 tawu
9 wellus
9 wirs
8 brehze
8 darra
8 deena^s
8 dehlu
8 ir
8 kahda
8 ķehniņśch
8 kri§tus
8 kritte
8 kru§ta^
8 mahzija
8 nahks
8 neneeka
8 papreekśchu
8 pateeśi`
8 pilatus
8 rak§ta=mahzitajeem
8 rohkahs
8 rohku
8 śeewa
8 wairak
8 warru
8 zehlehs
7 §innaht
7 §tahweja
7 ahra^
7 atradde
7 bihjajahs
7 darrija
7 darrijis
7 debbeśi^s
7 erodus
7 jahņa
7 jehkaba
7 jehkabu
7 kapehz
7 laika^
7 ļau§cho
7 leezibu
7 ļohti
7 mahti
7 mans
7 maria
7 neeka
7 neśśe
7 newa
7 pateeśi
7 patt
7 pehteri
7 preekścha
7 rak§ta=mahzitaji
7 rak§tihts
7 rohkas
7 śawa
7 śchee
7 śehdeja
7 waizaja
7 warreja
7 warretu
7 wiśśa
7 zelśees
6 bes
6 brihnijahs
6 buht
6 d§ird
6 d§irdejśchi
6 darraht
6 deewa=namma^
6 durwim
6 eśśeet
6 galda
6 galilejas
6 garru
6 gribbu
6 gultu
6 jeru§alemes
6 kahda^
6 labbi
6 lihd§ibahm
6 mahte
6 mahzekļus
6 mai§ehs
6 mekleja
6 miŗŗoņeem
6 mo§us
6 nahzis
6 newaid
6 noh§t
6 nomohda^
6 pawehleja
6 peeņemm
6 pretti
6 tai
6 tanni^s
6 tappis
6 tehws
6 tewim
6 turrenes
6 wal§tiba
6 wall
6 zilweku
6 zittus
5 ahra
5 aisleed§e
5 aizinaja
5 apdraudeja
5 appakśch
5 arrig
5 atbildedams
5 atlaide
5 aug§tee
5 aug§tee=pree§teŗee
5 augļus
5 auśis
5 biķķeri
5 brahli
5 brahļi
5 brehkdams
5 da§chkahrt
5 darritu
5 deenahs
5 deewam
5 ee=eet
5 eegahje
5 eet
5 elijas
5 grehkeem
5 gribbeja
5 isd§inne
5 iseet
5 juddo
5 juhŗa^
5 juhŗas
5 kahds
5 kahrt
5 kluśśu
5 labbaki`
5 labbas
5 laiks
5 leels
5 likkumu
5 manna^
5 mannis
5 meita
5 nahk
5 nahkt
5 nammu
5 nodohts
5 noteek
5 notiks
5 notizzis
5 padeśmiteem
5 pirms
5 prahtu
5 pree§teŗee
5 preekścha^
5 rohkahm
5 runna
5 śakki
5 śawahs
5 śeewas
5 semme
5 semme^
5 śezzen
5 tahdahs
5 tahļenes
5 tanni^
5 taptu
5 tatśchu
5 tawas
5 tizz
5 tomehr
5 tukśneśi^
5 tuwu
5 u`
5 wahrda
5 wahrds
5 wakkars
5 weśśela
5 wiśśas
5 wiśśus
5 zilweko
4 §uddihs
4 aiskahre
4 alla§chiņ
4 apgrehzibu
4 arri
4 at§tahje
4 at§tahjuśchi
4 atnahze
4 atwedde
4 azzis
4 ba§niza^
4 bauślis
4 behd§e
4 behrna
4 behrni
4 brahlis
4 d§irdeht
4 darram
4 dawida
4 deena
4 deenahm
4 dohts
4 druśkahm
4 ehde
4 eijoht
4 eņģeļi
4 eśśohts
4 gailis
4 galileju
4 grehki
4 gribbi
4 gulleja
4 gullim
4 isd§iht
4 isgahjis
4 istruhzinajahs
4 jeru§alemi
4 klahtu
4 kohpa^
4 labbo
4 leeldeenas=jehru
4 lihd§ibu
4 ļohti`
4 mahziht
4 mannu
4 meeśa
4 melmeņośehrd§igu
4 mihleht
4 mir§t
4 nams
4 nazaretes
4 neģģi
4 ņemt
4 neśchķih§ts
4 neweens
4 nodohs
4 nomannija
4 nomirris
4 notikkahs
4 ohtru
4 parahdijahs
4 pawehlejis
4 peedohti
4 peeluhd§e
4 pirma^
4 praweets
4 prohtaht
4 raugi
4 red§edams
4 red§ejśchi
4 red§eśeet
4 rohka
4 śapulzejahs
4 śatans
4 śazzihs
4 śchim
4 śeewu
4 śeh§choht
4 śehts
4 śewi
4 śihmani
4 śitte
4 śluddinaja
4 tapśeet
4 tawi
4 teekams
4 tewi
4 tezzeja
4 tohpi
4 trihs
4 ugguni
4 usluhkoja
4 wal§tibas
4 wal§tibu
4 waļļas
4 wari§e`e`ŗi
4 warri
4 weenigs
4 wehjśch
4 wella
4 weśśelus
4 wiņņai
4 wirśu
4 zeete
4 zellees
4 zilts
4 zilwekeem
4 zittu
3 §innadams
3 §innaja
3 §kattijahs
3 §tahw
3 §taigaja
3 ahran
3 ais
3 aiskahrtu
3 akli
3 akmini
3 akmins
3 ap§chehlojees
3 apgahna
3 apjautajahs
3 apņehme
3 apśeh§ts
3 audekli
3 aug§ta=pree§teŗa
3 balśs
3 bauśli
3 behrneem
3 behrnus
3 bļohda^
3 brihnumu
3 bruhtgans
3 buhdams
3 d§ihwibu
3 dahr§neekeem
3 darri
3 dawids
3 deewa=nammu
3 dehla
3 dehlam
3 deśmits
3 dewis
3 diwipadeśmits
3 dohmaja
3 dwehśeles
3 dwehśeli
3 e§chahm
3 ee=eij
3 eegahjis
3 eekścha
3 eeśahkums
3 ehkahs
3 ehrścheem
3 ewangeljuma
3 gaiļo^s
3 gallam
3 garra
3 gohda
3 grehkus
3 gribb
3 gribbaht
3 gribbetu
3 ilgi
3 ilgi`
3 isd§ee§t
3 isgahjuśchi
3 isśabihjajahs
3 isśabrihnijahs
3 jardanes
3 jauns
3 jaunu
3 juddo=semmes
3 juhŗu
3 kahdahs
3 kahjahm
3 kahpe
3 kahrtigi`
3 kalnu
3 kalpu
3 kappa
3 kappa^
3 klahjahs
3 kri§tibu
3 kri§tihts
3 kri§titi
3 kru§ta
3 kru§tu
3 kumeļu
3 kunga
3 kungu
3 labs
3 laiwas
3 lappahs
3 laulibu
3 ļauna
3 leelahs
3 leelu
3 lihd§ibas
3 luhd§eet
3 luhk
3 maddaļa
3 mahśa
3 mahśahs
3 mahtei
3 mahzibu
3 mahzidams
3 mahzitais
3 mai§es
3 mallu
3 me§damees
3 mee§ta^
3 meeśu
3 meitiņa
3 mekle
3 mette
3 mihļais
3 muh§chigu
3 muhśo
3 nahkam
3 nahwes
3 nahz
3 nahzeet
3 nakti^
3 ne§t
3 ņemm
3 neweśśelus
3 nodewe
3 noeet
3 nośkummis
3 notikt
3 nowedde
3 pa§ih§tu
3 pa§tahweht
3 pahrlau§e
3 pamette
3 paśauli
3 paścheem
3 paśchi
3 paśehdehs
3 paśluddinaja
3 peederr
3 peelikke
3 peezahs
3 pillus
3 pilsśata^
3 prahta
3 praweeścheem
3 pree§teŗeem
3 prohti
3 puśśes
3 rabbi
3 rak§ta=mahzitajee
3 red§eht
3 runnaht
3 runnajis
3 śahze
3 śakkajt
3 śakkam
3 śaule
3 śawai
3 ścheit
3 śchihs
3 śchinni^
3 śchķehdehm
3 śeh§cham
3 śehdeht
3 śehti
3 śeptiņahs
3 śeptiņi
3 śeptiņus
3 śewis
3 śewiśchki
3 śewiśchki`
3 śihmaņa
3 sihme
3 sihmi
3 śirdi^s
3 siwis
3 spehka
3 spehku
3 stunda
3 stundu
3 śwehdeena^s
3 śwehta
3 śwehtu
3 tahrps
3 tappuśi
3 tawa^
3 teeśu
3 teju
3 tikkai
3 tizzajt
3 tizziba
3 treścha^
3 tulkahts
3 ugguns
3 uhdens
3 waj
3 wakkara^
3 wal§tiba^
3 wallod
3 wari§e`e`ŗo
3 warra
3 warraht
3 weena^
3 weeta^
3 wezzajeem
3 widdu
3 wihna=kalna
3 wihns
3 wiņņas
3 wiņņau
3 wiśśo
3 woj
3 zebedejuśa
3 zee§t
3 zeļļahs
3 zilwekam
3 zittahs
3 zitteem
3 zuhkahm
2 §aimo
2 §innam
2 §innams
2 §peede
2 §tah§tija
2 §tahwedami
2 §taiga
2 §taigadams
2 §taigajam
2 §tipra^
2 §tipru
2 agri
2 aisgahje
2 aiskahris
2 aiskahrt
2 aisleegśi
2 aizinaht
2 aklis
2 akminaiņu
2 akmiņeem
2 allojaht
2 andreju
2 ap
2 apgahniht
2 apģehrbees
2 apjautajuśchees
2 apśkaitehs
2 aśśins
2 at§tahjis
2 atbildeet
2 atbildejis
2 atbildi
2 atgahje
2 atgree§chahs
2 atgreeśchanas
2 atlikkuśchahm
2 atņemts
2 atneśśe
2 atraitne
2 atśuhtija
2 atwehrehs
2 aug§ta
2 aug§takais
2 aug§teem
2 aug§teem=pree§teŗeem
2 awis
2 azzim
2 ba§niza^s
2 ba§nizas
2 ba§nizas=wirśneeka
2 baggati
2 baggatibas
2 baggats
2 bailiba
2 balśi
2 balśi^
2 barrabu
2 behrniņus
2 behrns
2 bet§aidu
2 betanijas
2 bijis
2 bohja^
2 brahļa
2 brahļam
2 brahļus
2 brihnumus
2 d§eedahs
2 d§eŗŗu
2 d§erśchu
2 d§ert
2 d§ihwo
2 d§ihwohs
2 d§ihwohśchanas
2 d§ihwośchanu
2 d§immumu
2 d§irdaht
2 d§irdejs
2 d§irdejśi
2 dabbu
2 dabbuhs
2 darbu
2 darrihs
2 darrijśchi
2 darrijśi
2 darrijuśi
2 darrita
2 darru
2 daud§eem
2 debbeśis
2 deewa=śchķir§ta^
2 deewa=wal§tiba
2 diwipadeśmitus
2 dohd
2 dohdeet
2 dohmajaht
2 dohśchu
2 dohta
2 draudedams
2 drih§
2 drohśchi
2 dwehśele
2 ee=eedams
2 eedami
2 eegah§ehs
2 eekahpe
2 eekśchanes
2 eeleij
2 eelikke
2 eeme§ts
2 eemettuśchi
2 eemettuśi
2 eeśahkuma
2 ehdoht
2 ehduśchi
2 eite
2 eli
2 elijaśam
2 eļjes=kalnu
2 elle^
2 erodeijas
2 eśśus
2 ewangeljums
2 gaddus
2 gahjuśchi
2 garra^
2 garreem
2 garri
2 gau§chi
2 gawe
2 gaweht
2 glahbt
2 gohdibas
2 graścheem
2 grehzineekeem
2 grib
2 gribbedams
2 gull
2 isbehd§is
2 isd§eśśamu
2 isd§ihtu
2 isred§etus
2 iswedde
2 jamir§t
2 jauna
2 jaunas
2 jautaht
2 je§um
2 jehkabs
2 jepśchu
2 jeriku
2 jo§eśa
2 judas
2 juddi
2 juhŗa
2 kahrta^
2 kahrtigi
2 kahrtim
2 kalno^s
2 kalpoja
2 kappeem
2 kapteini
2 kauneśees
2 ķehniņu
2 ķei§eŗam
2 klauśait
2 klauśajt
2 kļuh§t
2 kreiśo
2 kri§tihs
2 kri§titaja
2 kri§titaju
2 kruh§o
2 kungam
2 kurśch
2 kurwjo
2 kurwjus
2 labbi`
2 labpraht
2 laśśijuśchi
2 lau§u
2 lauka^
2 ļaunu
2 leed§ehs
2 leeku
2 leelaks
2 leetahm
2 leezeet
2 leģions
2 luhgśchu
2 luhgt
2 luhguśchi
2 ma§gaśchanahs
2 maģķeniht
2 mahja^s
2 mai§ehm
2 mai§u
2 makśu
2 mallas
2 mannas
2 me§ts
2 mee§ta^s
2 mee§tahs
2 meeśahs
2 mehms
2 mehteli
2 meitas
2 mettehs
2 mo§um
2 mohzibas
2 muh§cham
2 muhs
2 nabbaga
2 nahkoht
2 nahkuśchi
2 namma
2 naudu
2 needru
2 neģģ`
2 nema§gatahm
2 neśchķih§teem
2 neśchķih§ti
2 neśchķih§tu
2 neśs
2 no§eegumus
2 no§tahjehs
2 no=eet
2 no=eetam
2 no=eite
2 nodohtu
2 nogahjis
2 nogahjuśchi
2 nogahjuśi
2 nokaltuśi
2 nokaus
2 nokaut
2 nokawe
2 nomaitatu
2 nomannaht
2 nomannidams
2 nomirruśi
2 nopuhtehs
2 nośaukts
2 nośkummuśchi
2 notaļ
2 notikke
2 nozehrt
2 nozirte
2 nuhjahm
2 o§anna
2 ohtra^
2 ohtrs
2 pa§inne
2 pa=ihśinajis
2 padebbes
2 pagahjis
2 pahr§taigaja
2 pahrkahpj
2 paklauśa
2 paleezeet
2 palihd§ejśi
2 palihd§i
2 pamett
2 papreekśch
2 parei§i
2 parei§i`
2 paśarkanu
2 paścha^
2 paśchahs
2 paścham
2 paśchas
2 paśchus
2 pateizis
2 pee=aizinajis
2 peedohśchanu
2 peedoht
2 peeluhgdami
2 peeluhkojeet
2 peepilditi
2 peeraugajt
2 peeśeetu
2 peh§
2 pehdejee
2 pehdigi
2 pilli
2 pilsśateem
2 pirke
2 pirkt
2 pirmajee
2 prahta^
2 prahwakajs
2 pree§teris
2 prohjam
2 pulku
2 putni
2 raddijis
2 rak§ta=mahzitajus
2 rak§ti
2 rak§tijis
2 raudaja
2 rauga
2 red§ehs
2 red§u
2 rei§i
2 rihko
2 rihta
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015