Vārdformu biežuma vārdnīca (Mk)

 

Kopējais vārdformu skaits: 2977
Kopējais vārdlietojumu skaits: 13415

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

764	un
442 Un
314 to
298 tee
272 tas
253 wiņśch
239 teem
216 ne
209 ka
208 no
203 us
195 irr
194 śazzija
161 wiņņu
149 kas
138 Bet
115 ar
113 pee
98 wiņņa
93 juhs
89 bij
81 kad
74 JE§us
71 bija
70 es
70 tha
69 ta
69 tad
65 tohs
64 weens
63 ko
59 tam
55 bet
55 nahze
50 jo
50 tur
48 daud§
48 weenu
47 Jo
47 jums
47 tu
44 tahs
44 tew
43 wiņņam
41 eekśch
36 buhs
32 atbildeja
31 pahr
30 ja
29 arrid§an
29 atkal
29 tho
28 Deewa
27 jeb
27 wiśśi
25 taps
25 thas
24 Dehls
24 diwi
24 pakkaļ
24 red§eja
23 eeśahze
23 Ļaudis
23 Wahrdu
22 gahje
22 JE§u
22 tappe
21 augścham
21 eśśam
21 isgahje
21 mehs
21 śakku
21 tahm
21 tohp
21 tudaliņ
21 uhs
21 wiņņo
20 Mahzekļeem
20 Mahzekļi
20 mums
20 śazzidams
20 tudaļ
20 zaur
19 neds
19 par
19 śawa^
19 śaweem
19 ta`
19 warr
19 wehl
19 Zilweka
18 apkahrt
18 dehļ
18 man
18 ņehme
18 śawu
18 weena
17 Deews
17 pats
17 zitti
16 eśmu
16 kam
16 Ļaudim
16 lihd§
16 manni
16 pehz
16 preekśch
15 Es
15 eśśaht
15 itt
15 jautaja
15 kahdu
15 likke
15 mannim
15 nu
15 ścho
15 śewim
14 §tarp
14 dewe
14 Namma^
14 prett
14 Tas
14 ween
14 wiśśu
14 Zeļļu
13 §tarpa^
13 is
13 juhśo
13 kur
13 Laiwa^
13 pa
13 śazzijis
13 Semmes
13 Tad
13 Zilweks
12 d§irdeja
12 Debbes
12 Deewu
12 paśchu
12 Pehteris
12 śazzidami
12 tapt
12 wairs
11 Ko
11 Kungs
11 lai
11 luhd§e
11 Ne
11 śawas
11 śawus
11 wiśs
11 wiśśeem
11 zits
10 buhtu
10 darriht
10 eh§t
10 ehd
10 eśśi
10 gann
10 Ja
10 Jahni
10 jaw
10 Leetahs
10 Mai§i
10 mann
10 nogahje
10 red§i
10 runnaja
10 śakka
10 śazziht
10 śew
10 Śirds
10 śuhtija
10 tapehz
10 tawa
10 Tehwu
10 Wahrda^
10 weenam
10 wiņņeem
10 wiśśahs
9 Deena^
9 doht
9 Drehbehs
9 Galwu
9 Gars
9 Greek
9 Jahnis
9 Ka
9 Kas
9 klaht
9 Mahzitajs
9 śchi
9 śchis
9 tawu
9 Wellus
9 wirs
8 brehze
8 darra
8 Dehlu
8 Kri§tus
8 kritte
8 Kru§ta^
8 labbu
8 mahzija
8 manna
8 nahks
8 neneeka
8 papreekśchu
8 Pilatus
8 Rak§ta=Mahzitajeem
8 Rohkahs
8 Rohku
8 Śeewa
8 wairak
8 zehlehs
7 §innaht
7 §tahweja
7 ahra^
7 atradde
7 bihjajahs
7 darrija
7 darrijis
7 Debbeśi^s
7 Deena^s
7 Erodus
7 ir
7 Jahņa
7 Jehkaba
7 Jehkabu
7 kahda
7 Ķehniņśch
7 Laika^
7 Ļau§cho
7 Leezibu
7 ļohti
7 Mahti
7 Maria
7 neeka
7 neśśe
7 newa
7 patt
7 Pehteri
7 preekścha
7 Rak§ta=Mahzitaji
7 rak§tihts
7 Rohkas
7 śawa
7 śehdeja
7 Tu
7 waizaja
7 warreja
7 warretu
7 wiśśa
7 zeek
7 zelśees
6 bes
6 brihnijahs
6 buht
6 d§ird
6 d§irdejśchi
6 darraht
6 Deewa=Namma^
6 Durwim
6 eij
6 Galda
6 Galilejas
6 Garru
6 gribbu
6 Gultu
6 Jeru§alemes
6 kahda^
6 Kur
6 labbi
6 Lihd§ibahm
6 Mahte
6 Mahzekļus
6 Mai§ehs
6 mekleja
6 Miŗŗoņeem
6 Mo§us
6 nahzis
6 newaid
6 noh§t
6 nomohda^
6 Pateeśi
6 Pateeśi`
6 pawehleja
6 peeņemm
6 pretti
6 Red§i
6 śchee
6 Śchi
6 tai
6 tappis
6 Tehws
6 tewim
6 turrenes
6 Wal§tiba
6 Wall
6 Warru
6 Zilweku
5 ahra
5 aisleed§e
5 aizinaja
5 apdraudeja
5 appakśch
5 atbildedams
5 atlaide
5 Aug§tee
5 Aug§tee=Pree§teŗee
5 Auśis
5 Biķķeri
5 Brahli
5 Brahļi
5 brehkdams
5 da§chkahrt
5 darritu
5 Deenahs
5 Deewam
5 ee=eet
5 eegahje
5 eet
5 Elijas
5 Grehkeem
5 gribbeja
5 isd§inne
5 iseet
5 ittin
5 Juhŗa^
5 Juhŗas
5 Juhs
5 Kad
5 kahds
5 kahrt
5 Kam
5 kluśśu
5 labbaki`
5 labbas
5 Lai
5 Laiks
5 leels
5 Likkumu
5 mannis
5 Meita
5 nahk
5 nahkt
5 Nammu
5 nodohts
5 noteek
5 notiks
5 notizzis
5 padeśmiteem
5 pirms
5 Prahtu
5 Pree§teŗee
5 preekścha^
5 Rohkahm
5 runna
5 śakki
5 śawahs
5 Śeewas
5 Semme
5 Semme^
5 śezzen
5 tahdahs
5 tahļenes
5 tanni^
5 tanni^s
5 taptu
5 tawas
5 tizz
5 tomehr
5 Tukśneśi^
5 tuwu
5 u`
5 Wahrda
5 Wahrds
5 Wakkars
5 weśśela
5 wiśśas
5 wiśśus
5 Zilweko
5 zittus
4 §uddihs
4 aiskahre
4 alla§chiņ
4 Apgrehzibu
4 arri
4 at§tahje
4 at§tahjuśchi
4 atnahze
4 atwedde
4 Augļus
4 Azzis
4 Ba§niza^
4 Bauślis
4 behd§e
4 Behrna
4 Behrni
4 Brahlis
4 d§irdeht
4 darram
4 Dawida
4 Deena
4 Deenahm
4 dohts
4 Druśkahm
4 ehde
4 Eij
4 eijoht
4 Eņģeļi
4 eśśeet
4 eśśohts
4 Gailis
4 Galileju
4 Grehki
4 gribbi
4 gulleja
4 gullim
4 isd§iht
4 isgahjis
4 istruhzinajahs
4 Jeb
4 Jeru§alemi
4 Jttin
4 Juddo
4 kapehz
4 klahtu
4 kohpa^
4 labbo
4 Leeldeenas=Jehru
4 Lihd§ibu
4 ļohti`
4 mahziht
4 manna^
4 mannu
4 mans
4 Meeśa
4 Melmeņośehrd§igu
4 mihleht
4 mir§t
4 Nams
4 Nazaretes
4 Neģģi
4 ņemt
4 neśchķih§ts
4 neweens
4 nodohs
4 nomannija
4 nomirris
4 notikkahs
4 ohtru
4 parahdijahs
4 pawehlejis
4 peedohti
4 peeluhd§e
4 pirma^
4 Praweets
4 prohtaht
4 Raugi
4 red§edams
4 red§ejśchi
4 red§eśeet
4 Rohka
4 śapulzejahs
4 Śatans
4 śazzihs
4 śchim
4 Śchis
4 Śeewu
4 śeh§choht
4 śehts
4 śewi
4 Śihmani
4 śitte
4 śluddinaja
4 Ta`
4 tapśeet
4 tatśchu
4 tawi
4 teekams
4 tewi
4 tezzeja
4 tohpi
4 trihs
4 Ugguni
4 UN
4 usluhkoja
4 Wal§tibas
4 Wal§tibu
4 Waļļas
4 Wari§e`e`ŗi
4 warri
4 weenigs
4 Wehjśch
4 Wella
4 weśśelus
4 wiņņai
4 wirśu
4 zeete
4 Zilts
4 Zilwekeem
4 zittu
3 §innadams
3 §innaja
3 §kattijahs
3 §tahw
3 §taigaja
3 ahran
3 ais
3 aiskahrtu
3 Akli
3 Akmini
3 Akmins
3 ap§chehlojees
3 apgahna
3 apjautajahs
3 apņehme
3 apśeh§ts
3 arrig
3 Audekli
3 Aug§ta=Pree§teŗa
3 Balśs
3 Bauśli
3 Behrneem
3 Behrnus
3 Bļohda^
3 Brihnumu
3 Bruhtgans
3 buhdams
3 D§ihwibu
3 Dahr§neekeem
3 darri
3 Dawids
3 Deewa=Nammu
3 Dehla
3 Dehlam
3 deśmits
3 dewis
3 diwipadeśmits
3 dohmaja
3 Dwehśeles
3 Dwehśeli
3 E§chahm
3 ee=eij
3 eegahjis
3 eekścha
3 Eeśahkums
3 Ehkahs
3 Ehrścheem
3 Eśśi
3 Ewangeljuma
3 Gaiļo^s
3 Gallam
3 Garra
3 Grehkus
3 gribb
3 gribbaht
3 gribbetu
3 ilgi
3 ilgi`
3 isd§ee§t
3 isgahjuśchi
3 isśabihjajahs
3 isśabrihnijahs
3 Jardanes
3 jauns
3 jaunu
3 Juddo=Semmes
3 Juhŗu
3 Jums
3 kahdahs
3 Kahjahm
3 kahpe
3 kahrtigi`
3 Kalnu
3 Kalpu
3 Kapehz
3 Kappa
3 Kappa^
3 klahjahs
3 Kri§tibu
3 kri§tihts
3 kri§titi
3 Kru§ta
3 Kru§tu
3 Kumeļu
3 Kunga
3 Kungu
3 Laiwas
3 Lappahs
3 Laulibu
3 leelahs
3 leelu
3 Lihd§ibas
3 luhd§eet
3 Maddaļa
3 Mahśa
3 Mahśahs
3 Mahtei
3 Mahzibu
3 mahzidams
3 Mahzitais
3 Mai§es
3 Mallu
3 Manna
3 Mans
3 me§damees
3 Mee§ta^
3 Meeśu
3 Mehs
3 Meitiņa
3 mekle
3 mette
3 mihļais
3 muh§chigu
3 muhśo
3 nahkam
3 Nahwes
3 Nakti^
3 ne§t
3 Neweśśelus
3 nodewe
3 noeet
3 nośkummis
3 notikt
3 nowedde
3 pa§ih§tu
3 pa§tahweht
3 pahrlau§e
3 pamette
3 Paśauli
3 paścheem
3 paśchi
3 paśehdehs
3 paśluddinaja
3 peederr
3 peelikke
3 peezahs
3 pillus
3 Pilsśata^
3 Prahta
3 Praweeścheem
3 Pree§teŗeem
3 Prohti
3 puśśes
3 Rabbi
3 Rak§ta=Mahzitajee
3 red§eht
3 runnaht
3 runnajis
3 śahze
3 śakkajt
3 śakkam
3 Śaule
3 śawai
3 ścheit
3 śchihs
3 śchinni^
3 Śchķehdehm
3 śeh§cham
3 śehdeht
3 śehti
3 śeptiņahs
3 śeptiņi
3 śeptiņus
3 śewis
3 śewiśchki
3 śewiśchki`
3 Śihmaņa
3 Sihme
3 Sihmi
3 Śirdi^s
3 Siwis
3 Spehka
3 Spehku
3 Stunda
3 Stundu
3 Śwehdeena^s
3 Tahrps
3 Tapehz
3 tappuśi
3 tawa^
3 Tee
3 Teeśu
3 teju
3 Tha
3 tikkai
3 Tizziba
3 treścha^
3 tulkahts
3 Ugguns
3 Uhdens
3 Wakkara^
3 Wal§tiba^
3 Wallod
3 Wari§e`e`ŗo
3 Warra
3 weena^
3 Weeta^
3 Wezzajeem
3 widdu
3 Wihna=Kalna
3 Wihns
3 wiņņas
3 wiņņau
3 wiśśo
3 Zebedejuśa
3 zee§t
3 Zeek
3 zeļļahs
3 zellees
3 Zilwekam
3 zittahs
3 zitteem
3 Zuhkahm
2 §aimo
2 §innam
2 §innams
2 §peede
2 §tah§tija
2 §tahwedami
2 §taiga
2 §taigadams
2 §taigajam
2 §tipra^
2 §tipru
2 agri
2 aisgahje
2 aiskahris
2 aiskahrt
2 aisleegśi
2 aizinaht
2 Aklis
2 Akminaiņu
2 Akmiņeem
2 allojaht
2 Andreju
2 ap
2 apgahniht
2 apģehrbees
2 apjautajuśchees
2 apśkaitehs
2 Ar
2 Arrig
2 Aśśins
2 at§tahjis
2 atbildejis
2 atbildi
2 atgahje
2 atgree§chahs
2 Atgreeśchanas
2 atlikkuśchahm
2 atņemts
2 atneśśe
2 Atraitne
2 atśuhtija
2 atwehrehs
2 aug§takais
2 Aug§teem
2 Aug§teem=Pree§teŗeem
2 Awis
2 Azzim
2 Ba§niza^s
2 Ba§nizas
2 Ba§nizas=Wirśneeka
2 Baggati
2 Baggatibas
2 Bailiba
2 Balśi
2 Balśi^
2 Barrabu
2 Behrniņus
2 Behrns
2 Bet§aidu
2 Betanijas
2 bijis
2 bohja^
2 Brahļa
2 Brahļam
2 Brahļus
2 Brihnumus
2 d§eedahs
2 d§eŗŗu
2 d§erśchu
2 d§ert
2 d§ihwohs
2 D§ihwohśchanas
2 D§ihwośchanu
2 D§immumu
2 d§irdaht
2 d§irdejs
2 d§irdejśi
2 dabbu
2 dabbuhs
2 Darbu
2 darrihs
2 darrijśchi
2 darrijśi
2 darrijuśi
2 darrita
2 darru
2 daud§eem
2 Debbeśis
2 Deewa=Śchķir§ta^
2 Deewa=Wal§tiba
2 diwipadeśmitus
2 dohmajaht
2 dohśchu
2 dohta
2 draudedams
2 drih§
2 drohśchi
2 Dwehśele
2 ee=eedams
2 eedami
2 eegah§ehs
2 eekahpe
2 eekśchanes
2 eeleij
2 eelikke
2 eeme§ts
2 eemettuśchi
2 eemettuśi
2 Eeśahkuma
2 ehdoht
2 ehduśchi
2 Eli
2 Elijaśam
2 Eļjes=Kalnu
2 Elle^
2 Erodeijas
2 Eśśeet
2 eśśus
2 Ewangeljums
2 Gaddus
2 gahjuśchi
2 Gann
2 Garra^
2 Garreem
2 Garri
2 gau§chi
2 gawe
2 gaweht
2 glahbt
2 Gohda
2 Gohdibas
2 Graścheem
2 Grehzineekeem
2 grib
2 gribbedams
2 gull
2 isbehd§is
2 isd§eśśamu
2 isd§ihtu
2 iswedde
2 jamir§t
2 jauna
2 jaunas
2 jautaht
2 JE§um
2 Jehkabs
2 Jepśchu
2 Jeriku
2 Jo§eśa
2 Jsred§etus
2 Judas
2 Juddi
2 Juhŗa
2 kahrtigi
2 kahrtim
2 Kalno^s
2 kalpoja
2 Kappeem
2 Kapteini
2 kauneśees
2 Ķehniņu
2 Ķei§eŗam
2 kļuh§t
2 kreiśo
2 kri§tihs
2 Kri§titaja
2 Kri§titaju
2 Kruh§o
2 Kungam
2 kurśch
2 Kurwjo
2 Kurwjus
2 labbi`
2 labpraht
2 labs
2 laśśijuśchi
2 lau§u
2 Lauka^
2 Ļauna
2 ļaunu
2 leed§ehs
2 leeku
2 leelaks
2 Leetahm
2 Leģions
2 luhgśchu
2 luhgt
2 luhguśchi
2 Luhk
2 Ma§gaśchanahs
2 maģķeniht
2 Mahja^s
2 Mai§ehm
2 Mai§u
2 Makśu
2 Mallas
2 mannas
2 me§ts
2 Mee§ta^s
2 Mee§tahs
2 Meeśahs
2 mehms
2 Mehteli
2 Meitas
2 mettehs
2 Mo§um
2 Mohzibas
2 muh§cham
2 muhs
2 nabbaga
2 nahkoht
2 nahkuśchi
2 nahz
2 Nahzeet
2 Namma
2 Naudu
2 Needru
2 nema§gatahm
2 ņemm
2 neśchķih§teem
2 neśchķih§ti
2 neśchķih§tu
2 neśs
2 No§eegumus
2 no§tahjehs
2 no=eet
2 no=eetam
2 nodohtu
2 nogahjis
2 nogahjuśchi
2 nogahjuśi
2 nokaltuśi
2 nokaus
2 nokaut
2 nokawe
2 nomaitatu
2 nomannaht
2 nomannidams
2 nomirruśi
2 nopuhtehs
2 nośaukts
2 nośkummuśchi
2 notaļ
2 notikke
2 nozehrt
2 nozirte
2 Nuhjahm
2 O§anna
2 ohtra^
2 ohtrs
2 pa§inne
2 pa=ihśinajis
2 Padebbes
2 pagahjis
2 pahr§taigaja
2 pahrkahpj
2 paklauśa
2 palihd§ejśi
2 palihd§i
2 pamett
2 papreekśch
2 parei§i
2 parei§i`
2 paśarkanu
2 paścha^
2 paśchahs
2 paścham
2 paśchas
2 paśchus
2 pateeśi`
2 pateizis
2 pee=aizinajis
2 Peedohśchanu
2 peedoht
2 peeluhgdami
2 peepilditi
2 Peeraugajt
2 peeśeetu
2 peh§
2 pehdejee
2 pehdigi
2 Pilli
2 Pilsśateem
2 pirke
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015