Vārdformu biežuma vārdnīca (Mih)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1096
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2800

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

168	un
63 no
53 to
52 ta
47 irr
45 es
44 ar
44 tas
42 tee
34 kas
32 ne
30 ka`
29 tu
26 ka
26 teem
25 wiņ§ch
23 jo
21 buhs
21 taps
19 par
18 bet
18 kunga
17 juhs
17 tahs
16 kungs
15 tad
15 us
15 weena
14 eekśch
14 ko
14 lihd§
14 pahr
13 preekśch
13 uhs
13 wiņņas
13 wiņņu
12 deewa
12 pee
12 prett
12 tohs
12 wiņņa
11 kad
11 śawu
10 namma
10 wiņņo
9 ļau§chu
9 śakka
9 tawus
9 tewi
9 tur
9 weens
8 i§rae#ļa
8 jehkaba
8 ļaudis
8 śaweem
8 tapehz
7 §tarp
7 eśmu
7 jums
7 tadehļ
7 tam
7 tew
7 weenu
7 zianas
6 1
6 dehļ
6 nahks
6 semmes
6 tawa
6 tewim
5 atkaļ
5 daud§
5 deena^
5 deews
5 eed§ihwotaja
5 isdeldeśchu
5 jelle
5 klauśajt
5 kungam
5 man
5 mannas
5 manni
5 manno
5 nu
5 śawa
5 ta`
5 tawas
5 teeścham
5 tohp
5 zaur
4 ak
4 buhtu
4 darra
4 darriśchu
4 grehku
4 isees
4 itt
4 juhda
4 ķehniņ§ch
4 manna
4 mehs
4 meita
4 mums
4 neģģi
4 neweens
4 red§ehs
4 śawas
4 śchi
4 ścho
4 tawa^
4 tawo
4 tawu
4 teeśa
4 weenas
4 wiņņeem
4 wiśśas
3 2
3 5
3 appakśch
3 arrig
3 behrnu
3 besdeewiga
3 darriht
3 deenahm
3 eenaidneeki
3 ees
3 eeśchu
3 gaļļu
3 gan
3 grehkus
3 i§rae&ļa
3 jeru§alemes
3 jeru§alemi
3 juhŗas
3 kalnu
3 kri§tus
3 kungu
3 labs
3 lai
3 ļaudim
3 meitas
3 mikus
3 muh§cham
3 muh§chigi
3 namma^
3 pahrkahpśchanas
3 pehz
3 pilsśahta
3 praweets
3 samariju
3 śchis
3 semme
3 śluddina
3 tahļu
3 tai^
3 tauta
3 teeśu
3 wahrda
3 wahrds
3 wahrtim
3 wairs
3 warr
3 widdus
3 wiņņam
3 wirśneeki
3 wiśsnotaļ
3 wiśśus
3 zilwekeem
2 3
2 6
2 8
2 9
2 10
2 12
2 13
2 18
2 §tahwehs
2 §taiga
2 §tipreem
2 ahdu
2 aisneśśiśi
2 akmiņu=kohpu
2 aśśini
2 aśśura
2 atgree§iśees
2 atliks
2 azzis
2 d§emde
2 darrajs
2 darrijs
2 deena
2 deena^s
2 dehls
2 dohd
2 duśmibu
2 dwehśeles
2 ee=ees
2 eemantośchanas
2 eenaidneeze
2 egiptes=semmes
2 eļjes
2 elkadeewigus
2 eśśi
2 gannamu
2 gattas
2 gau§chahm
2 ikweens
2 ir
2 irrag
2 irraid
2 ispe§tihs
2 jehkabam
2 jeru§aleme
2 jeru§alemei
2 ka^
2 kalni
2 kalns
2 kaŗŗa
2 kaŗŗu
2 kauna
2 kauna^
2 kohpa^
2 kur
2 kuŗŗa
2 lauka^
2 ļauna
2 ļaunums
2 ļaunumu
2 lauwa
2 ma§a
2 mahza
2 mannu
2 mans
2 mantas
2 me§cha
2 muhs
2 muhśa^
2 muhśo
2 muhśus
2 mutte^
2 mutti
2 neds
2 negauśibu
2 nekahds
2 netaiśnibu
2 nodohśchu
2 notiks
2 padohmu
2 pagaņeem
2 pagaņu
2 pahrkahpśchanu
2 paklauśihs
2 pilns
2 pilsśahtus
2 prahts
2 praśśa
2 praweeścheem
2 preekścha^
2 preeku
2 pretti
2 pulku
2 red§
2 rohka
2 rohkas
2 rohku
2 śagahnita
2 śakrahti
2 śalaśśiśchu
2 śapulzinaśchu
2 śawo^s
2 ścheem
2 schehla§tibu
2 schehlośchana
2 semme^
2 semmi
2 sihlneeki
2 sirgus
2 śluddinajeet
2 sohbiņeem
2 śohda
2 śohdibahm
2 spehka
2 tahdas
2 tahm
2 tapśi
2 tautas
2 tawi
2 taws
2 teekams
2 teeśas
2 tewis
2 tihrumus
2 tik
2 tomehr
2 tuhk§toścheem
2 ugguns
2 waj
2 waldneeki
2 waldneeks
2 weena^
2 wehl
2 widdu´
2 widdu^
2 wihna
2 wihnu
2 wiśśi
2 wiśśu
2 zellees
2 zilweka
1 4
1 7
1 §chehligi
1 §ihle
1 §inna
1 §innaht
1 §kai§ta
1 §kai§teem
1 §kai§to^s
1 §kumjahs
1 §tah§tijs
1 §tah§tu
1 §taigahs
1 §taigaht
1 §taigajam
1 §taigajat
1 §taigaśeet
1 §taigaśim
1 §teepjahs
1 §tipra`
1 §tiprinahts
1 §wehrejs
1 a§toņus
1 aa#ronu
1 abbejahm
1 adullamam
1 agri
1 ahbraa#mam
1 ahra
1 ahran
1 aisd§ihta
1 aisd§ihtas
1 aiseij
1 aiswe§ti
1 akaba
1 akaśa
1 akmiņo=kohpu
1 akmiņus
1 akśiba
1 algu
1 amatta
1 amrus
1 ap§chehlośchanu
1 apkahrt
1 aplaupihts
1 apmelnohs
1 apmettiśees
1 apmohzijs
1 aprak§tiśchana
1 apśegta
1 apślahpehs
1 apślehps
1 apślihzina
1 aptiht
1 arri
1 arrid§an
1 artai
1 arts
1 aśśuŗa
1 aśśurs
1 at§ih§ti
1 atbildeja
1 atbildeśchana
1 atjemmat
1 atklahśchu
1 atlikkuścheem
1 atlikkuśchi
1 atlikkuśchus
1 atnahkdami
1 atņehmis
1 atņemm
1 atra§tas
1 atrauj
1 atreebśchohs
1 atśegta
1 atweddihs
1 atweddiśchu
1 aug§ta
1 aug§tuma
1 aug§tumeem
1 aug§tumi
1 aug§tumu
1 augli
1 augļi
1 augliga
1 auglis
1 augļu
1 augścham
1 auneem
1 auśis
1 awis
1 awju
1 babeli
1 babiloneŗu
1 baggati
1 bah§ana
1 bahr§ibas
1 bailośchohs
1 bailośees
1 balaks
1 balkśni
1 balkśnis
1 barres
1 bauśliba
1 behdaśchohs
1 behrneem
1 behrniņeem
1 besdeewigas
1 betleme
1 bihśees
1 bij
1 biju
1 bileams
1 bohja^
1 bohja^=eeśchanu
1 brahli
1 brahļi
1 brehks
1 brehkśchanas
1 brehzi
1 brihnumus
1 buhśchana
1 buhśchana^
1 buhśchanu
1 burśchanas
1 d§eeśmu
1 d§ehreena
1 d§el§i
1 d§emdehs
1 d§emdeht
1 d§erśi
1 d§ihwo
1 d§ihwohs
1 d§ihwośi
1 d§iļļuma^
1 d§iļļumo^s
1 d§immums
1 d§imtas
1 d§ird
1 dabbu
1 dahr§a^
1 dahwanahm
1 dahwanas
1 daļļas
1 darba
1 darbi
1 darbo^s
1 darbs
1 darbu
1 darrihs
1 darrijśchi
1 ded§amo=uppuŗeem
1 deewabihjataju
1 deewabihjigeem
1 deewekļi
1 deewekļus
1 deewu
1 deh§tiśchanas
1 deśmits
1 dohma
1 dohmaju
1 dohmas
1 dohśchu
1 draud§es
1 draugam
1 drehbes
1 drohśchi
1 drohśchibas
1 drohśchibu
1 dubļi
1 durwis
1 duśmibas
1 duśśeśchanu
1 dwehśelei
1 eder
1 ee§pehj
1 eed§ihwotaji
1 eed§ihwotaju
1 eed§ihwotajus
1 eedohśi
1 eekahro
1 eela^
1 eeleija^
1 eeleijas
1 eemantojamas
1 eemihlojat
1 eenahzis
1 eenaidneekeem
1 eenaidneeku
1 eenih§tat
1 eepa
1 eepreezinaśchana
1 eeraddums
1 eeśahkśchu
1 eeśahkuma
1 eeśahkums
1 eet
1 eetezzejs
1 eewrata
1 eezelśim
1 ehd
1 ehdiśi
1 ehrglis
1 ehrkśchķis
1 ehrkśchķu=kruhms
1 eima
1 eita
1 eļjes=uppehm
1 elka=deewus
1 eśśim
1 eśśu
1 eśśus
1 gabbaleem
1 gadskahrtigeem
1 gahjis
1 gaida
1 gaidiśchu
1 gaiśchums
1 gaiśma^
1 gaiśmas
1 galleem
1 gals
1 ganna
1 gannameem
1 ganni
1 gannihs
1 gannus
1 garra
1 gars
1 gau§ch
1 gau§cha
1 gau§chi
1 gileadas
1 gilgalim
1 glihtumu
1 gluhne
1 gohdam
1 gohdibas
1 gohdu
1 gre§ni
1 grehkeem
1 grehkojs
1 gribb
1 gribbahs
1 groh§a
1 gŗuhtu
1 guh§ti
1 gull
1 i§kijus
1 i§rae#ļam
1 i§rae#lu
1 ihpaśchibas
1 ikkatra
1 ikweena
1 isd§ennat
1 isdallihs
1 isdeldeti
1 isdohmaja
1 iseeśi
1 iseet
1 isgah§ts
1 isgahjat
1 isgahjumi
1 isglahbs
1 isglahbt
1 isglahbta
1 iskuśśihs
1 isluttinatu
1 isnihkuśchi
1 isnihzinaśchu
1 ispe§tijs
1 isrunna
1 isśaknośchu
1 isśauz
1 isświlpeti
1 isteeśa
1 istruhzinahs
1 iswilkśeet
1 iswilkteem
1 ja
1 ja=atgree§chahs
1 ja=ehd
1 jabehdajahs
1 jarauda
1 jauni
1 jauns
1 jaunu
1 jaw
1 jeb
1 jehkab
1 jemm
1 jepśchu
1 jotama
1 judu
1 juhd§
1 juhśu
1 juhśus
1 kahdu
1 kahrtahm
1 kails
1 kailu
1 kaklus
1 kalna
1 kalneem
1 kalpośchanu
1 kals
1 kapehz
1 katla^
1 kauleem
1 kaulus
1 kauneśees
1 kaunuma
1 ķehniņeem
1 ķehniņu
1 ķekkars
1 klanniśchanas
1 klannitees
1 klauśa
1 klauśajs
1 klehpi^
1 klibbas
1 klibboja
1 kļuht
1 koh§ch
1 krahśchna
1 krahśchņu
1 krittis
1 ku§tinaśees
1 kuhliśchus
1 kuhti^
1 kull
1 kunna
1 kurlas
1 kuŗŗai
1 kurrenes
1 kuŗŗi
1 labba
1 labbad
1 labbakajs
1 labbu
1 labbumu
1 labdarriśchanu
1 lahśas
1 lai§ihs
1 laid
1 laidaro^s
1 laika
1 laika^
1 laikam
1 laiko^s
1 laiks
1 lakiśa
1 laśśiśchana
1 lau§ihs
1 ļaunu
1 laupa
1 laupat
1 leelahm
1 leels
1 leels=kungs
1 leenami
1 leeta
1 leetas
1 leetu
1 leezibu
1 leezineeks
1 leiju
1 lemmeśchus
1 lihd§inaht
1 likkśchu
1 likkums
1 liks
1 likśchu
1 mahju
1 mahti
1 mahtizi
1 mahzibas
1 mahzihs
1 maiśa
1 maitahs
1 maitaśchanas
1 maitaśchanu
1 makśu
1 mann
1 mannai
1 mannus
1 mantineeku
1 mare§eti
1 mare§iteri
1 mareśas
1 marota
1 mauku
1 mauku=algas
1 mauku=algu
1 me§cha^
1 me§chus
1 meers
1 meeru
1 meeśas
1 mehle
1 mehra=aukli
1 mehteli
1 melleem
1 mellotu
1 mellus
1 mettiśees
1 mettiśi
1 mihle§tibu
1 mihleht
1 mihśi
1 miku
1 mirjamu
1 moaba
1 moh§u
1 mohzibas
1 muh§chigahm
1 muhŗi
1 muhśa^s
1 muhśas
1 muhśeem
1 muhśo^s
1 muhśu
1 mutte
1 muttes
1 naggus
1 nahkśi
1 nahkuśchas
1 nahkuśi
1 nahwigas
1 nahzeet
1 naidiga
1 nakts
1 nammeem
1 nammi
1 nammo^s
1 nammu
1 nammus
1 naudu
1 ne=ismannijama
1 nebuhs
1 neewaśchanu
1 negantu
1 nei
1 neka`
1 nekahda
1 nekahdi
1 neneeka
1 nepateizibu
1 neśs
1 neśśiśchu
1 neśśiśeet
1 neweenu
1 nikns
1 nimroda
1 nizzina
1 no§chehlośchana
1 no§eegumu
1 no§eegumus
1 no§paidihts
1 no§udduśchu
1 no=ees
1 nodihŗa
1 nodohs
1 nogah§iśchu
1 nogannihs
1 nolaidiśees
1 nolau§iśchu
1 nomettiśchu
1 nonahzis
1 noplehśchat
1 notikkuśi
1 notizzis
1 nozehrpees
1 ohgas
1 ohtra
1 ohtrai
1 ohtram
1 ohtru
1 pa
1 pa§em~igi
1 pa§emmośchanu
1 pa§trahda
1 pa=aug§tinahts
1 pa=ihśinahts
1 paaug§tinata
1 padohma=dewejs
1 padohmo^s
1 pagaņi
1 pagaņus
1 pahreet
1 pahrgroh§at
1 pahrkahpśchana
1 pahrmihta
1 pakalneem
1 pakalni
1 pakkaļd§ihtohs
1 paklauśigu
1 palai§chahs
1 paļaujeetees
1 paļautees
1 paleek
1 pamahziśchanu
1 pamateem
1 pamattus
1 pamett
1 papreekśchśluddinaśchanas
1 parahdiśchanas
1 parei§u
1 paśargi
1 paśaules
1 paścha
1 paścha^
1 paturr
1 pazeeti
1 pazeetigi
1 pazels
1 pe§tiśchanas
1 pee§krees
1 pee=ehdiśi
1 peedarba^
1 peederrigi
1 peedohd
1 peeklahjahs
1 peemeklehs
1 peemekleśchanas
1 peemekleti
1 peeminni
1 peepildahs
1 peetizzibu
1 peewiļļ
1 pehdiga^s
1 peora
1 pihśchlo^s
1 pihśchlu
1 pihśchlus
1 pilli`s
1 pilsśahteem
1 pilsśahtu
1 pirma
1 pirmd§imtu
1 pļauśi
1 plikku
1 pliks
1 poh§ta^
1 poh§tiśchanas
1 poh§tiśchanu
1 poh§tiśchu
1 poh§titi
1 pohda^
1 praweeśchi
1 praweeta
1 pree§teŗi
1 pree§teŗu
1 preekśch=galla^
1 preekśchu
1 preezajees
1 preeziga
1 prettib
1 prettineekeem
1 prohjam
1 puhķi
1 pulkeem
1 raggu
1 raśśa
1 ratteem
1 rattus
1 raudajt
1 raugi
1 red§eht
1 red§ejs
1 red§eśchu
1 red§etaji
1 rihbehs
1 rihk§tes
1 rihta
1 rohbe§cha^s
1 rohkahm
1 runna
1 runnajśi
1 śa=aizinajs
1 śaded§inatas
1 śagahdu
1 śagrahbuśchas
1 śagrau§ti
1 sahli
1 śahpes
1 śakkams
1 śakrahjis
1 śakulśi
1 śaleek
1 śalihd§inatees
1 samarija
1 śamihta
1 śaminn
1 śaplohśa
1 śaplohśitas
1 śaproht
1 śapulzejees
1 śapulzinati
1 śargu
1 śatih§titi
1 śatreez
1 śauks
1 śaule
1 śawa^s
1 śawahm
1 śawo
1 śawus
1 śazzihs
1 śazzihts
1 śazziju
1 ścha
1 śchee
1 schehla§tibas
1 śchķehpeem
1 śchķih§ts
1 śeewa
1 śeewas
1 śeewu
1 śeh§chu
1 śehdehs
1 śehśi
1 śenn
1 śeptiņus
1 śewiśchķi
1 śezzen
1 si§la
1 sihleśchanas
1 sihmi
1 śirds
1 śirds§chehla§tiba
1 śittihs
1 sittim
1 śittiśchu
1 śluddinaht
1 śluddinaśchana
1 śluddinaśchu
1 śneegśees
1 sohbeem
1 sohbiņa
1 sohbiņam
1 sohbinu
1 śohdaleetu
1 śohdihs
1 śohģi
1 śohģis
1 stabbus
1 starpa^
1 stiprumeem
1 stiprums
1 stiprumus
1 strauśi
1 śuhd§
1 śuhti
1 śuhtijs
1 śwaidiśees
1 śwarra
1 śwarra=akmiņeem
1 swehreem
1 śwehtibas
1 tahds
1 tahrpi
1 tai`
1 taii^
1 taiśnakajs
1 taiśnibas
1 taiśnibu
1 taiśns
1 tanni^
1 tanni^s
1 tapt
1 tatśchu
1 tautahm
1 tautu
1 taweem
1 teeśahs
1 teeśatees
1 tehweem
1 tehwu
1 tekka^s
1 teļļeem
1 tihruma
1 tihrumam
1 tihrums
1 tizzajt
1 tśchuhśka
1 tuhk§tośchahm
1 tukśneśi
1 tumśiba
1 tumśiba^
1 turnis
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015