Vārdformu biežuma vārdnīca (Mih)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1158
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2800

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

141	un
63 no
53 to
49 ta
46 irr
42 tas
40 ar
39 es
36 tee
33 kas
30 ka`
28 ne
26 teem
25 tu
25 Un
23 wiņ§ch
22 ka
21 buhs
21 taps
19 par
17 KUNGA
17 tahs
15 juhs
15 us
14 eekśch
14 jo
14 lihd§
13 ko
13 KUNGS
13 pahr
13 preekśch
13 uhs
13 weena
13 wiņņu
12 Deewa
12 pee
12 prett
12 tad
12 tohs
12 wiņņa
12 wiņņas
10 kad
10 Namma
10 śawu
10 wiņņo
9 bet
9 Jo
9 Ļau§chu
9 śakka
9 tawus
9 tewi
9 tur
8 Bet
8 J§rae#ļa
8 Jehkaba
8 Ļaudis
8 śaweem
8 weens
7 §tarp
7 eśmu
7 jums
7 tam
7 tew
7 weenu
7 Zianas
6 1
6 dehļ
6 Es
6 nahks
6 Semmes
6 Tadehļ
6 Tee
6 tewim
5 atkaļ
5 daud§
5 Deena^
5 Deews
5 Eed§ihwotaja
5 isdeldeśchu
5 jelle
5 man
5 manni
5 śawa
5 Tapehz
5 tawa
5 tawas
5 tohp
4 Ar
4 darriśchu
4 Grehku
4 isees
4 itt
4 Juhda
4 Ka
4 Ķehniņ§ch
4 Klauśajt
4 KUNGAM
4 mannas
4 manno
4 Meita
4 Ne
4 neweens
4 red§ehs
4 śawas
4 tawa^
4 tawo
4 tawu
4 Tu
4 weenas
4 wiņņeem
4 wiśśas
4 zaur
3 2
3 5
3 ak
3 appakśch
3 Arrig
3 Behrnu
3 darra
3 darriht
3 Deenahm
3 Eenaidneeki
3 ees
3 Gaļļu
3 Grehkus
3 J§rae&ļa
3 Jeru§alemes
3 Jeru§alemi
3 Juhŗas
3 Kalnu
3 Kri§tus
3 KUNGU
3 labs
3 Ļaudim
3 manna
3 mehs
3 Meitas
3 Mikus
3 muh§cham
3 muh§chigi
3 mums
3 Namma^
3 Neģģi
3 Nu
3 Pahrkahpśchanas
3 pehz
3 Pilsśahta
3 Praweets
3 Samariju
3 śchi
3 ścho
3 Semme
3 śluddina
3 Ta
3 ta`
3 Tad
3 tahļu
3 tapehz
3 Tauta
3 teeśa
3 teeścham
3 Teeśu
3 Wahrda
3 Wahrds
3 Wahrtim
3 wairs
3 warr
3 Widdus
3 wiņņam
3 Wirśneeki
3 wiśsnotaļ
3 wiśśus
3 Zilwekeem
2 3
2 6
2 8
2 9
2 10
2 12
2 13
2 18
2 §tahwehs
2 §taiga
2 §tipreem
2 Ahdu
2 aisneśśiśi
2 Akmiņu=Kohpu
2 Aśśini
2 Aśśura
2 atgree§iśees
2 atliks
2 Azzis
2 besdeewiga
2 Buhtu
2 buhtu
2 d§emde
2 darrijs
2 Deena
2 Deena^s
2 Dehls
2 Duśmibu
2 Dwehśeles
2 ee=ees
2 Eemantośchanas
2 Eenaidneeze
2 eeśchu
2 Egiptes=Semmes
2 Eļjes
2 elkadeewigus
2 eśśi
2 gan
2 gannamu
2 Gattas
2 gau§chahm
2 ikweens
2 irraid
2 ispe§tihs
2 Jehkabam
2 Jeru§aleme
2 Jeru§alemei
2 Juhs
2 ka^
2 Kalni
2 Kalns
2 Kaŗŗa
2 Kaŗŗu
2 Kauna
2 Kauna^
2 kohpa^
2 KUngs
2 Kur
2 kuŗŗa
2 lai
2 Lauka^
2 Ļaunums
2 Ļaunumu
2 Lauwa
2 ma§a
2 mahza
2 mannu
2 mans
2 Mantas
2 Me§cha
2 muhs
2 muhśa^
2 muhśo
2 muhśus
2 Mutte^
2 Mutti
2 neds
2 Negauśibu
2 nekahds
2 Netaiśnibu
2 nodohśchu
2 notiks
2 nu
2 Padohmu
2 Pagaņeem
2 Pagaņu
2 Pahrkahpśchanu
2 paklauśihs
2 pilns
2 Pilsśahtus
2 Prahts
2 praśśa
2 Praweeścheem
2 Preekścha^
2 Preeku
2 pretti
2 Pulku
2 Rohka
2 Rohkas
2 Rohku
2 śagahnita
2 śakrahti
2 śalaśśiśchu
2 śawo^s
2 ścheem
2 Schehla§tibu
2 Schehlośchana
2 śchis
2 Semme^
2 Semmi
2 Sihlneeki
2 Sirgus
2 śluddinajeet
2 Sohbiņeem
2 Śohda
2 Śohdibahm
2 Spehka
2 Ta`
2 tahdas
2 tahm
2 Tai^
2 tapśi
2 Tas
2 Tautas
2 tawi
2 taws
2 teekams
2 Teeśas
2 Teeścham
2 tewis
2 Tihrumus
2 tik
2 tomehr
2 tuhk§toścheem
2 Ugguns
2 UN
2 WAj
2 Waldneeki
2 Waldneeks
2 Weena
2 weena^
2 wehl
2 Widdu´
2 Widdu^
2 Wihna
2 Wihnu
2 Wiņ§ch
2 wiśśi
2 wiśśu
2 Zellees
2 Zilweka
1 4
1 7
1 §chehligi
1 §ihle
1 §inna
1 §innaht
1 §kai§ta
1 §kai§teem
1 §kai§to^s
1 §kumjahs
1 §tah§tijs
1 §tah§tu
1 §taigahs
1 §taigaht
1 §taigajam
1 §taigajat
1 §taigaśeet
1 §taigaśim
1 §teepjahs
1 §tipra`
1 §tiprinahts
1 §wehrejs
1 a§toņus
1 Aa#ronu
1 abbejahm
1 Adullamam
1 agri
1 Ahbraa#mam
1 ahra
1 ahran
1 aisd§ihta
1 Aisd§ihtas
1 Aiseij
1 aiswe§ti
1 Ak
1 Akaba
1 Akaśa
1 Akmiņo=Kohpu
1 Akmiņus
1 Akśiba
1 Algu
1 Amatta
1 Amrus
1 Ap§chehlośchanu
1 apkahrt
1 aplaupihts
1 apmelnohs
1 apmettiśees
1 apmohzijs
1 Aprak§tiśchana
1 apśegta
1 apślahpehs
1 apślehps
1 apślihzina
1 aptiht
1 arri
1 arrid§an
1 artai
1 arts
1 Aśśuŗa
1 Aśśurs
1 at§ih§ti
1 atbildeja
1 Atbildeśchana
1 atjemmat
1 atklahśchu
1 Atlikkuścheem
1 atlikkuśchi
1 Atlikkuśchus
1 atnahkdami
1 atņehmis
1 atņemm
1 atra§tas
1 atrauj
1 atreebśchohs
1 atśegta
1 atweddihs
1 atweddiśchu
1 aug§ta
1 Aug§tuma
1 Aug§tumeem
1 Aug§tumi
1 Aug§tumu
1 Augli
1 Augļi
1 augliga
1 Auglis
1 Augļu
1 augścham
1 Auneem
1 Auśis
1 Awis
1 Awju
1 Babeli
1 Babiloneŗu
1 Baggati
1 Bah§ana
1 Bahr§ibas
1 bailośchohs
1 bailośees
1 Balaks
1 Balkśni
1 Balkśnis
1 barres
1 Bauśliba
1 behdaśchohs
1 Behrneem
1 Behrniņeem
1 Besdeewiga
1 besdeewigas
1 BEt
1 Betleme
1 bihśees
1 bij
1 biju
1 Bileams
1 bohja^
1 Bohja^=Eeśchanu
1 Brahli
1 Brahļi
1 brehks
1 Brehkśchanas
1 brehzi
1 Brihnumus
1 Buhśchana
1 Buhśchana^
1 Buhśchanu
1 Burśchanas
1 D§eeśmu
1 D§ehreena
1 D§el§i
1 d§emdehs
1 d§emdeht
1 d§erśi
1 d§ihwo
1 d§ihwohs
1 d§ihwośi
1 D§iļļuma^
1 D§iļļumo^s
1 D§immums
1 D§imtas
1 d§ird
1 dabbu
1 Dahr§a^
1 Dahwanahm
1 Dahwanas
1 Daļļas
1 Darba
1 Darbi
1 Darbo^s
1 Darbs
1 Darbu
1 Darra
1 Darrajs
1 darrajs
1 darrihs
1 darrijśchi
1 Ded§amo=Uppuŗeem
1 Deewabihjataju
1 Deewabihjigeem
1 Deewekļi
1 Deewekļus
1 Deewu
1 Deh§tiśchanas
1 deśmits
1 Dohd
1 dohd
1 dohma
1 dohmaju
1 Dohmas
1 dohśchu
1 Draud§es
1 Draugam
1 Drehbes
1 drohśchi
1 Drohśchibas
1 Drohśchibu
1 Dubļi
1 Durwis
1 Duśmibas
1 Duśśeśchanu
1 Dwehśelei
1 Eder
1 ee§pehj
1 Eed§ihwotaji
1 Eed§ihwotaju
1 Eed§ihwotajus
1 eedohśi
1 eekahro
1 Eela^
1 Eeleija^
1 Eeleijas
1 eemantojamas
1 eemihlojat
1 eenahzis
1 Eenaidneekeem
1 Eenaidneeku
1 eenih§tat
1 Eepa
1 Eepreezinaśchana
1 Eeraddums
1 eeśahkśchu
1 Eeśahkuma
1 Eeśahkums
1 Eeśchu
1 eet
1 eetezzejs
1 Eewrata
1 eezelśim
1 ehd
1 ehdiśi
1 Ehrglis
1 Ehrkśchķis
1 Ehrkśchķu=Kruhms
1 eima
1 eita
1 Eļjes=Uppehm
1 Elka=Deewus
1 eśśim
1 eśśu
1 eśśus
1 Gabbaleem
1 gadskahrtigeem
1 gahjis
1 gaida
1 gaidiśchu
1 Gaiśchums
1 Gaiśma^
1 Gaiśmas
1 Galleem
1 Gals
1 Gan
1 ganna
1 gannameem
1 ganni
1 gannihs
1 Gannus
1 Garra
1 Gars
1 gau§ch
1 gau§cha
1 gau§chi
1 Gileadas
1 Gilgalim
1 Glihtumu
1 gluhne
1 Gohdam
1 Gohdibas
1 Gohdu
1 gre§ni
1 Grehkeem
1 grehkojs
1 gribb
1 gribbahs
1 groh§a
1 gŗuhtu
1 guh§ti
1 gull
1 ikkatra
1 ikweena
1 ir
1 irrag
1 isd§ennat
1 isdallihs
1 isdeldeti
1 isdohmaja
1 iseeśi
1 iseet
1 isgah§ts
1 isgahjat
1 isglahbs
1 isglahbt
1 isglahbta
1 iskuśśihs
1 isluttinatu
1 isnihkuśchi
1 isnihzinaśchu
1 ispe§tijs
1 isrunna
1 isśaknośchu
1 isśauz
1 isświlpeti
1 isteeśa
1 istruhzinahs
1 iswilkśeet
1 iswilkteem
1 J§kijus
1 J§rae#ļam
1 J§rae#lu
1 Ja
1 ja=atgree§chahs
1 ja=ehd
1 jabehdajahs
1 jarauda
1 jauni
1 jauns
1 jaunu
1 jaw
1 jeb
1 Jehkab
1 jemm
1 jepśchu
1 Jhpaśchibas
1 Jotama
1 Jr
1 Jrr
1 Jrrag
1 Jsgahjumi
1 Judu
1 Juhd§
1 juhśu
1 juhśus
1 Kad
1 kahdu
1 Kahrtahm
1 kails
1 kailu
1 Kaklus
1 Kalna
1 Kalneem
1 Kalpośchanu
1 kals
1 kapehz
1 Kas
1 Katla^
1 Kauleem
1 Kaulus
1 kauneśees
1 Kaunuma
1 Ķehniņeem
1 Ķehniņu
1 Ķekkars
1 Klanniśchanas
1 klannitees
1 klauśa
1 Klauśajs
1 KLauśajt
1 Klehpi^
1 Klibbas
1 klibboja
1 kļuht
1 Ko
1 koh§ch
1 krahśchna
1 krahśchņu
1 krittis
1 ku§tinaśees
1 Kuhliśchus
1 Kuhti^
1 kull
1 KUNga
1 KUngam
1 KUNgs
1 KUNNA
1 kurlas
1 kuŗŗai
1 kurrenes
1 kuŗŗi
1 labba
1 labbad
1 Labbakajs
1 Labbu
1 Labbumu
1 Labdarriśchanu
1 Lahśas
1 Lai
1 lai§ihs
1 laid
1 Laidaro^s
1 Laika
1 Laika^
1 Laikam
1 Laiko^s
1 Laiks
1 Lakiśa
1 Laśśiśchana
1 lau§ihs
1 Ļauna
1 ļauna
1 Ļaunu
1 laupa
1 laupat
1 leelahm
1 leels
1 Leels=Kungs
1 leenami
1 Leeta
1 Leetas
1 Leetu
1 Leezibu
1 Leezineeks
1 Leiju
1 Lemmeśchus
1 lihd§inaht
1 likkśchu
1 Likkums
1 liks
1 likśchu
1 Mahju
1 Mahti
1 Mahtizi
1 Mahzibas
1 mahzihs
1 Maiśa
1 maitahs
1 Maitaśchanas
1 Maitaśchanu
1 Makśu
1 mann
1 Manna
1 mannai
1 Mannas
1 Manno
1 mannus
1 Mantineeku
1 Mare§eti
1 Mare§iteri
1 Mareśas
1 Marota
1 Mauku
1 Mauku=Algas
1 Mauku=Algu
1 Me§cha^
1 Me§chus
1 Meers
1 Meeru
1 Meeśas
1 Mehle
1 Mehra=Aukli
1 Mehs
1 Mehteli
1 Melleem
1 mellotu
1 Mellus
1 mettiśees
1 mettiśi
1 Mihle§tibu
1 mihleht
1 mihśi
1 Miku
1 Mirjamu
1 Moaba
1 Moh§u
1 Mohzibas
1 muh§chigahm
1 Muhŗi
1 muhśa^s
1 muhśas
1 muhśeem
1 muhśo^s
1 muhśu
1 Mums
1 Mutte
1 Muttes
1 Naggus
1 nahkśi
1 nahkuśchas
1 nahkuśi
1 nahwigas
1 Nahzeet
1 naidiga
1 Nakts
1 Nammeem
1 Nammi
1 Nammo^s
1 Nammu
1 Nammus
1 Naudu
1 ne=ismannijama
1 nebuhs
1 Neewaśchanu
1 negantu
1 neģģi
1 nei
1 neka`
1 nekahda
1 nekahdi
1 neneeka
1 Nepateizibu
1 neśs
1 neśśiśchu
1 neśśiśeet
1 neweenu
1 nikns
1 Nimroda
1 nizzina
1 No§chehlośchana
1 No§eegumu
1 No§eegumus
1 no§paidihts
1 no§udduśchu
1 no=ees
1 nodihŗa
1 nodohs
1 nogah§iśchu
1 nogannihs
1 nolaidiśees
1 nolau§iśchu
1 nomettiśchu
1 nonahzis
1 noplehśchat
1 notikkuśi
1 notizzis
1 nozehrpees
1 Ohgas
1 ohtra
1 ohtrai
1 ohtram
1 ohtru
1 pa
1 pa§em~igi
1 Pa§emmośchanu
1 pa§trahda
1 pa=aug§tinahts
1 pa=ihśinahts
1 paaug§tinata
1 Padohma=Dewejs
1 Padohmo^s
1 Pagaņi
1 Pagaņus
1 Pahr
1 pahreet
1 pahrgroh§at
1 Pahrkahpśchana
1 pahrmihta
1 Pakalneem
1 Pakalni
1 pakkaļd§ihtohs
1 paklauśigu
1 palai§chahs
1 paļaujeetees
1 paļautees
1 paleek
1 Pamahziśchanu
1 Pamateem
1 Pamattus
1 pamett
1 Papreekśchśluddinaśchanas
1 Parahdiśchanas
1 parei§u
1 paśargi
1 Paśaules
1 paścha
1 paścha^
1 paturr
1 Pazeeti
1 pazeetigi
1 pazels
1 Pe§tiśchanas
1 pee§krees
1 pee=ehdiśi
1 Peedarba^
1 peederrigi
1 peedohd
1 peeklahjahs
1 peemeklehs
1 Peemekleśchanas
1 peemekleti
1 peeminni
1 peepildahs
1 Peetizzibu
1 peewiļļ
1 pehdiga^s
1 Peora
1 Pihśchlo^s
1 Pihśchlu
1 Pihśchlus
1 Pilli`s
1 Pilsśahteem
1 Pilsśahtu
1 pirma
1 Pirmd§imtu
1 pļauśi
1 plikku
1 pliks
1 poh§ta^
1 Poh§tiśchanas
1 Poh§tiśchanu
1 poh§tiśchu
1 poh§titi
1 Pohda^
1 Praweeśchi
1 Praweeta
1 Pree§teŗi
1 Pree§teŗu
1 Preekśch=Galla^
1 Preekśchu
1 preezajees
1 preeziga
1 prettib
1 Prettineekeem
1 prohjam
1 Puhķi
1 Pulkeem
1 Raggu
1 Raśśa
1 Ratteem
1 Rattus
1 raudajt
1 raugi
1 Red§
1 red§
1 red§eht
1 red§ejs
1 red§eśchu
1 Red§etaji
1 rihbehs
1 Rihk§tes
1 Rihta
1 Rohbe§cha^s
1 Rohkahm
1 runna
1 runnajśi
1 śa=aizinajs
1 śaded§inatas
1 Śagahdu
1 śagrahbuśchas
1 śagrau§ti
1 Sahli
1 Śahpes
1 śakkams
1 śakrahjis
1 śakulśi
1 śaleek
1 śalihd§inatees
1 Samarija
1 śamihta
1 śaminn
1 śaplohśa
1 śaplohśitas
1 śaproht
1 śapulzejees
1 Śapulzinaśchu
1 śapulzinaśchu
1 śapulzinati
1 Śargu
1 śatih§titi
1 śatreez
1 śauks
1 Śaule
1 śawa^s
1 śawahm
1 śawo
1 Śawu
1 śawus
1 śazzihs
1 śazzihts
1 śazziju
1 ścha
1 śchee
1 Schehla§tibas
1 Śchi
1 ŚChis
1 Śchķehpeem
1 śchķih§ts
1 Ścho
1 Śeewa
1 Śeewas
1 Śeewu
1 śeh§chu
1 śehdehs
1 śehśi
1 śenn
1 śeptiņus
1 śewiśchķi
1 śezzen
1 Si§la
1 Sihleśchanas
1 Sihmi
1 Śirds
1 Śirds§chehla§tiba
1 śittihs
1 Sittim
1 śittiśchu
1 śluddinaht
1 Śluddinaśchana
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015