Vārdformu biežuma vārdnīca (Manc1654_LP3)

 

Kopējais vārdformu skaits: 8013
Kopējais vārdlietojumu skaits: 49458

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1889	und
1180 ka
1139 to
1045 nhe
844 gir
774 taß
751 no
676 wings
593 tee
579 ar
445 bett
429 tu
428 unnd
404 by
381 py
340 par
311 töw
308 eß
307 teem
284 us
279 tad
278 kaß
272 mums
265 mann
264 tha
264 winju
263 deewa
256 buhß
256 kad
232 śawu
228 ko
223 mehß
217 śacka
215 chri§tus
213 deews
210 winjam
209 tam
207 tahß
195 nu
192 winja
180 je§us
173 kungs
164 tohß
159 je§u
146 juhß
142 e§śi
138 je§um
125 deewu
123 ai§to
123 attkal
122 tick
121 kattri
120 weens
118 irr
118 śatzija
111 tah
110 pehtz
108 buhtu
107 dauds
107 preek§ch
107 wehl
106 dehļ
106 wahrdu
104 arrid§an
104 tawu
103 warr
97 chri§ti
97 ghräkeem
97 patz
97 śirrds
97 ta
94 zillwähx
92 äßmu
92 jums
92 katters
90 kunghu
87 tomähr
86 eek§chan
81 ghann
79 manns
79 ścho
77 muh§śo
77 wi§śi
76 kahdu
76 tapehtz
76 wi§śeem
74 arri
74 ghräkus
73 dähls
72 pilatus
72 weenu
71 śawas
70 ja
70 śöw
69 ghribb
68 chri§tum
68 ścheitan
67 zaur
64 䧜ohtz
64 kru§tu
62 darra
61 darriet
61 kungha
61 śchiß
60 kattru
60 nahwes
60 wi§śu
59 䧜am
59 a§śinis
59 chri§to
59 ļaudis
58 kurr
58 śatziet
57 mohkas
57 red§i
56 o
55 warrätu
54 konings
54 śirrdi
53 beß
53 darrijis
53 ghräko
52 kahds
52 wiß
51 ghribbu
51 tähws
50 jaw
50 jeb
50 juddi
50 pehteris
50 prett
50 tahdu
50 ween
49 kungham
48 śawa`
47 eet
47 itt
46 nei
46 turr
46 wi§śas
45 ghräki
45 śaweem
45 zillwäku
44 draugs
44 ock
43 buht
43 draughi
43 wahrds
42 kļuh§t
42 labb
42 śatzidams
42 tadehļ
42 weeta`
41 kļuht
41 mahza
41 mannu
40 kru§ta`
40 manna
39 alla§ch
39 nheneeka
39 nomirris
39 red§eht
38 §tah§ta
38 ghribbätu
38 ihten
38 ļohte
38 muh§śu
38 semmes
38 taggad
38 winjo
37 dohd
37 dohma
37 es
37 jeb§che
37 teitan
36 deewam
35 ewangeli§ti
35 ghribbädams
35 leelu
35 mee§śas
35 mieļi
35 nahk
35 pa§śaules
35 red§eja
35 tas
35 tawas
34 auk§cham
34 dählu
34 patteeß
34 schäla§tibu
34 taws
34 tudeļļ
34 wairahk
33 amen
32 ghaja
32 kļua
32 lieds
32 mannas
32 muh§cham
32 noh§t
32 śchee
32 tawa`
32 zeeśch
31 dweh§śel
31 labbe
31 mehs
31 mirrt
31 tähwu
31 zeek
30 diwi
30 juddeem
30 kattreem
30 koninju
30 mieļais
30 parei§e
30 runna
30 śwähtz
30 tohp
30 warram
30 zeetis
29 §tahw
29 jeru§alem
29 reis
29 tawa
29 zitti
28 §tahweja
28 ack
28 adbilldeja
28 judas
28 kattra
28 leek
28 mahzekļeem
28 mahzibu
28 muh§śa
28 mutt
28 notitzis
28 rei§as
28 śitt
28 śwähti
28 tanny
28 wahrdus
27 apu§tuls
27 atzis
27 kam
27 kattras
27 nahwu
27 pa
27 pa§§chi
27 śacki
27 śatzijis
27 śirrdy
27 tickai
27 wahrdeem
27 warreja
26 bijis
26 e§śeeta
26 elles
26 labbu
26 laid
26 ļaudeem
26 leetas
26 mohkahm
26 pa§§chu
26 pe§titais
26 rohkas
26 śahpes
26 währa`
25 auxti=ba§nizas=kunghi
25 dahr§a`
25 ghallwu
25 ghribbeja
25 klaht
25 kunngs
25 labpraht
25 leelas
25 mahte
25 pehteri
25 śacku
25 śawus
25 wälls
24 §inna
24 arr
24 d§iewo
24 pirrmahk
24 red§eeta
24 śawahm
24 ścheem
24 tahm
24 zillwäkeem
23 a§śini
23 brie§cham
23 ewangeli§ts
23 ļaun
23 nahze
23 pillu
23 prahta`
23 tai
23 trieß
23 wi§śus
22 buhdams
22 d§irrdeht
22 deena`
22 ghau§che
22 jesv
22 kapehtz
22 muh§chighe
22 muh§chighu
22 pa§§cham
22 räd§ädams
22 runnaht
22 śchahß
22 taptu
22 tee§śu
22 zillwäka
21 §chehliegs
21 ghrehzeneex
21 ihs
21 juddo
21 kahda
21 kamähr
21 manni
21 meeru
21 pirrms
21 śohdu
21 wainu
21 zillwäkam
20 darrijiß
20 dweh§śele
20 ick=kattris
20 kaŗŗa=wieri
20 kaunu
20 leels
20 räd§am
20 rei§a`
20 waighu
19 §innaja
19 adbilld
19 bährns
19 darrija
19 dawids
19 deenas
19 jembt
19 kahdas
19 nackty
19 nhe§chehlighe
19 nhelaimeh
19 pahwils
19 śchinny
19 tapt
19 teeścham
19 un~
19 wainas
19 warri
19 zittu
18 §chähl
18 §tarrpa`
18 apkahrt
18 bähdas
18 darrbu
18 debbeß
18 jo
18 klahjahß
18 ļau§cho
18 leelus
18 luhds
18 mahzekļi
18 mahzeklis
18 nokaut
18 pa§śauleh
18 peepilldietz
18 prahtu
18 śwähtu
18 tahdas
18 tahds
18 tawus
18 wairs
18 zillwäki
17 §tippre
17 auxti
17 da§che
17 dabbuit
17 darrijuśchi
17 herodes
17 lähte
17 naudu
17 noticka
17 pa§§cha`
17 pullx
17 räds
17 rohkahm
17 rohkahß
17 runnajis
17 śchim
17 semme
17 śi§ts
17 syrachs
17 teh
17 waijagha
17 wätzaki
17 weena`
17 zitta`
16 ara
16 bährneem
16 briedi
16 caiwas
16 darri
16 dibben
16 ghribbam
16 ißghaja
16 juh§śo
16 labbs
16 leela
16 leeli
16 litzis
16 luhd§e
16 mutte
16 pe§titaja
16 pe§titaju
16 pilatu
16 rahda
16 śawahß
16 semm
16 tawam
16 wallodu
16 warru
15 arrieg
15 ba§niza`
15 ghailis
15 ghull
15 kahrdams
15 kallps
15 kunnghu
15 laika`
15 leela`
15 leeta
15 ohtra`
15 papreek§che
15 rohka`
15 śchy
15 śitta
15 titzibu
15 wahrda`
15 weena
15 zitteem
14 §innaht
14 ackminis
14 apdohma
14 d§errt
14 däbb䧜u
14 dawid
14 debbe§śieß
14 doht
14 dußmibu
14 galilea
14 ghohdu
14 illghe
14 jehme
14 kļuhß
14 leekahß
14 lickt
14 mahtes
14 nahkt
14 nopellnijis
14 ohtru
14 proweets
14 rohku
14 śatzijiß
14 śchimm
14 tee§śa
14 teekam
14 wi§śo
14 wiers
14 zillwäko
13 d§irrdejis
13 d§irrdejuśchi
13 dohdeeß
13 dries
13 eli§a
13 ghau§chas
13 ghribbi
13 jahnis
13 kohku
13 nabbags
13 nahx
13 nazareth
13 pa§tara`
13 palickt
13 runnaja
13 śatzidami
13 śaule
13 śawa
13 śeewas
13 spähx
13 śullaiņi
13 tappa
13 teitz
13 ugguni
13 uhdens
13 waiza
13 wälla
13 zillwäkus
12 §inni
12 §innu
12 adbilldeht
12 appack§ch
12 bähdahß
12 bährni
12 brähtz
12 brehze
12 d§iewibas
12 d§iewoht
12 dehwis
12 dweh§śeles
12 ghräkojis
12 ghribbädami
12 juda
12 licka
12 luhkt
12 maht
12 man~
12 muh§śas
12 muttes
12 nahwe
12 negg
12 notix
12 paddomu
12 palleek
12 peedohd
12 prahtz
12 preek§cha
12 preek§chan
12 śuddraba=ghro§§chus
12 tahdi
12 tähwam
12 wieru
11 §chkeetahß
11 allghu
11 attdarri
11 attrohmu
11 atzeem
11 brienums
11 dähla
11 darrita
11 deena
11 ghallwas
11 ghohdighe
11 jesus
11 juh§śus
11 kacklu
11 kahjas
11 kallpi
11 kattram
11 klu§śe
11 laideeta
11 laiku
11 mahzekli
11 maria
11 meckleh
11 meers
11 mirr§t
11 mirris
11 nhelaim
11 nheparei§e
11 nomanniet
11 nomirrśchanu
11 pa§§cha
11 palied§i
11 proweetu
11 raxtietz
11 śackahß
11 śackoht
11 śenn
11 ślawu
11 spähku
11 taißnu
11 tre§§cha`
11 wällu
11 wätzakeem
11 widdu
11 zee§t
11 zehleeß
10 §cho
10 apdohmaht
10 bähda
10 beßdeewighi
10 bie§teeß
10 biedameeß
10 blehdibu
10 brienumu
10 chri§te
10 d§iews
10 d§irrd
10 däbb䧜o
10 deenu
10 dohmaht
10 dußmibas
10 eenaidneeki
10 gharrs
10 i§rael
10 j
10 jämm
10 jeru§alemes
10 kahjahm
10 kattrus
10 koninja
10 kriet
10 lai
10 leeleem
10 mahzijis
10 mee§śahm
10 mehteli
10 muh§śeem
10 nhelaimes
10 no§eed§is
10 noteek
10 ohters
10 ohtram
10 packaļļ
10 patt
10 pe§titajam
10 pilato
10 prettie
10 pu§śes
10 raddi
10 śautz
10 schäla§tibas
10 śeewa
10 śuhds
10 tahda
10 tamm
10 taweem
10 tawi
10 tawo
10 titz
10 turreja
10 ugguny
10 uhs
10 usrunna
10 wahrdi
10 weenighu
10 wellte
10 winjas
10 zeeni
10 zeetuma`
9 ammatu
9 apdohmadams
9 apśuhds
9 att§tahteeß
9 attkall
9 auxteem=ba§nizas=kungheem
9 ba§nizas
9 bijiß
9 bijuśchi
9 brienumus
9 chri§t
9 d§eed
9 d§irrdoht
9 darram
9 ghaddus
9 ghallam
9 ghallu
9 gharru
9 ghräkohß
9 ghramata`
9 ghribbaht
9 jautaja
9 jehle
9 juh§śu
9 la§śam
9 laix
9 leetu
9 luhpas
9 manna`
9 mannis
9 mannus
9 maxa
9 mirroņeem
9 muh§chiegs
9 muh§chighas
9 nackti
9 nacktis
9 näß
9 neeka
9 nhelaime
9 no§kummu§śi
9 nodohtz
9 nohśt
9 pe§tiet
9 pills
9 pils
9 pirrmu
9 pullku
9 räd§ädami
9 rahdahß
9 raxta
9 red§ejis
9 śawam
9 śi§t
9 śläppkaws
9 śwähteem
9 tawahß
9 teeß
9 titzi
9 wahrda
9 weetu
9 wi§śa
9 wi§śahm
9 zehlehß
9 zittas
9 zitz
8 §chälojahß
8 §kaidre
8 a§śinainu
8 䧜oti
8 apraxta
8 aprunnajahß
8 apśmeeklu
8 att§tahjeeß
8 attlai§t
8 au§śi
8 auk§chenes
8 auxtais=ba§nizas=kungs
8 auxti=ba§nizas=kunnghi
8 ba§nizas=kunghi
8 ba§nizu
8 bähdahm
8 bährnus
8 bie§tahß
8 d§irrdam
8 debbe§śies
8 dohdahß
8 eeśahk
8 ey
8 ghalla`
8 ghräku
8 ghrutahm
8 ghulleja
8 hannas
8 ick
8 iß=śluddenaht
8 ißbailes
8 jaunu
8 jehmis
8 jo§eps
8 kappa`
8 kappu
8 kaŗŗa=wiereem
8 krohni
8 kru§ta=kohku
8 kruśtu
8 kunghi
8 kuŗŗa
8 kuŗŗu
8 labba
8 labbumu
8 leeziba
8 leezibu
8 lucas
8 ma§u
8 mahtei
8 mahzetaju
8 meckleht
8 mieļo
8 mirrdams
8 mitteśchanas
8 nahwehß
8 nahzis
8 ney
8 nheno§eed§iegs
8 nheno§eeghuśchu
8 no§kummis
8 nokautz
8 noteekahß
8 notickt
8 pa§ie§tu
8 palai§t
8 palieds
8 pallickt
8 pallighu
8 patiek
8 pattee§śe
8 peedärr
8 proweetes
8 śawo
8 śchodeen
8 śchohß
8 śchurr
8 śirrdighe
8 śohda
8 śwähtas
8 taißnibas
8 taißnis
8 te
8 titzeht
8 usluhko
8 waigha`
8 waizaja
8 wätzi
8 weenam
8 weetas
8 wirrwehm
8 zeļļahß
8 zellteeß
8 zittade
7 §chehlighe
7 §chkeetaht
7 §tahweht
7 §tarrp
7 §tippru
7 a§śinains
7 a§śiniem
7 aisleeds
7 apśuhd§eht
7 auxta=ba§nizas=kungha
7 bährnu
7 bleh§chi
7 blehdi
7 blehds
7 d§iewośchanu
7 d§irrdädami
7 d§irrdädams
7 d§irrdeja
7 dabbu
7 darrbs
7 diweem
7 drohśchu
7 dußmas
7 dußmo
7 e
7 elleh
7 enghels
7 ghaidi
7 ghohda`
7 ghohdiegs
7 ghohds
7 ghrahmata`
7 ghribbahß
7 ghrute
7 girr
7 ih§täns
7 jahni
7 juh§śas
7 kackta`
7 kadu
7 kahda`
7 kei§eri
7 klau§śaiteeß
7 kļuhtu
7 krahßnis
7 kur
7 labbake
7 leeku
7 leelahm
7 leetahm
7 leetz
7 leezeeß
7 leezeeta
7 ma§a
7 mahzaiteeß
7 mahzetais
7 mahzetajam
7 mahzibas
7 mans
7 mehl
7 mielä§tibas
7 mielä§tibu
7 mieļu
7 mo§es
7 muh§śam
7 nahwei
7 namma`
7 ne§śe
7 needru
7 neeku
7 nomirra
7 pa§śaulei
7 paggans
7 pahrmahziet
7 pawehļ
7 peeluhkt
7 peewielis
7 pehteŗam
7 pellnijis
7 plicku
7 raxtz
7 s
7 sälltu
7 salomons
7 ścha
7 ścheh
7 siem
7 simon
7 śirrdes
7 śirrds=śahpes
7 stunda
7 śullaiņeem
7 śwähta
7 tahda`
7 tahdus
7 tawahm
7 tawohß
7 tennenes
7 titzädams
7 titziba
7 titzibas
7 tre§§chu
7 turrahß
7 turreteeß
7 ugguns
7 uhdeni
7 waļļa
7 wedde
7 wi§śai
7 wirß
7 zeeśt
7 zeetiß
7 zeļļu
6 §chahß
6 §chehlighu
6 §chiß
6 §chkeet
6 §teid§ahß
6 a§śinihm
6 ahrenes
6 ahwis
6 aismirr§t
6 aran
6 att§tah
6 attpackaļļ
6 audäklu
6 autz
6 auxts
6 auxtu
6 ba§nizas=kungs
6 baddu
6 bähg
6 beßdeewiegs
6 beßdeewigho
6 bieteeß
6 biju§śi
6 breeßmighe
6 brehkt
6 buhtam
6 christj
6 d§eedaht
6 d§eedaja
6 d§ehren
6 d§iewodams
6 d§immis
6 dabbujis
6 dahrghu
6 debbe§śes
6 dehwe
6 dewis
6 dibbina`
6 dohmaja
6 dohteeß
6 drahnas
6 drehbes
6 durrweem
6 dußmiba
6 dußmiegs
6 dußmohß
6 dußmoht
6 e§aias
6 ehrścheem
6 gha§pa§cha
6 ghrehzeneeki
6 ghruhta
6 ih§täne
6 ihß
6 iß=eet
6 ißwä§ts
6 ja=mirr§t
6 jährs
6 jauta
6 jemm
6 jemmeeta
6 kahdam
6 kallpeem
6 kallpone
6 kappenes
6 kas
6 kauli
6 kauna`
6 klau§śais
6 kohpa
6 kru§ta
6 labbahß
6 labbi
6 leels=kungs
6 leezineeki
6 maddaļa
6 mahziteeß
6 mallku
6 manneem
6 mugguru
6 muh§cha`
6 muh§śus
6 nabbaghi
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015