Vārdformu biežuma vārdnīca (Manc1654_LP3)

 

Kopējais vārdformu skaits: 8521
Kopējais vārdlietojumu skaits: 49458

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1744	und
1138 ka
1051 to
980 nhe
839 gir
719 no
672 taß
558 ar
512 tee
437 Wings
403 by
399 unnd
397 tu
370 py
332 par
307 töw
305 teem
277 us
261 Deewa
258 mann
257 mums
250 buhß
249 tha
239 wings
236 bett
231 śawu
225 eß
212 Deews
212 kaß
212 śacka
212 tad
206 Bett
199 tam
197 tahß
196 mehß
188 kad
179 JE§us
177 Chri§tus
175 ko
174 winju
164 Kungs
161 nu
157 JE§u
157 winja
156 tohß
156 winjam
141 Vnd
134 JE§um
126 juhß
125 Deewu
123 e§śi
119 attkal
119 kattri
119 tick
118 śatzija
117 weens
114 irr
106 dehļ
105 buhtu
105 dauds
105 Wahrdu
104 arrid§an
104 wehl
103 warr
102 preek§ch
102 tawu
100 Taß
97 Śirrds
96 Ghräkeem
96 patz
94 Zillwähx
93 pehtz
92 äßmu
90 Kunghu
90 Winju
89 katters
88 ta
87 jums
87 To
86 tah
83 Eß
80 eek§chan
80 Tee
78 Chri§ti
77 ai§to
75 muh§śo
74 arri
74 ghann
74 Ghräkus
74 wi§śeem
73 kahdu
72 Dähls
72 Pilatus
71 śawas
70 ścho
70 tomähr
70 weenu
70 wi§śi
69 śöw
67 ghribb
66 Kaß
66 Tad
65 Nhe
64 䧜ohtz
64 Kad
64 Kru§tu
63 zaur
62 darra
61 darriet
61 Kungha
60 Nahwes
59 䧜am
59 A§śinis
59 wi§śu
58 Chri§tum
58 Ļaudis
58 śatziet
57 manns
57 Mohkas
57 ścheitan
56 kattru
56 O
55 warrätu
54 Śirrdi
54 Winjam
53 darrijis
53 Ko
53 Konings
52 kurr
51 beß
51 ghribbu
51 Tähws
50 Chri§to
50 Juddi
50 kahds
50 Pehteris
50 ween
49 jaw
49 Kungham
49 prett
49 tahdu
48 śawa`
47 itt
47 jeb
46 Ai§to
46 tapehtz
46 wiß
45 eet
45 Ghräki
45 śaweem
45 Zillwäku
44 Draugs
44 Ghräko
44 nei
44 wi§śas
43 buht
43 Draughi
43 turr
42 kļuh§t
42 śatzidams
42 Wahrds
41 Ka
41 kļuht
40 Kru§ta`
40 mahza
39 alla§ch
39 mannu
39 red§eht
39 Red§i
39 Weeta`
38 §tah§ta
38 ghribbätu
38 muh§śu
38 nheneeka
38 nomirris
38 Ock
38 Semmes
37 ja
37 labb
37 ļohte
36 Deewam
36 winjo
35 Ewangeli§ti
35 leelu
35 Mee§śas
35 nahk
35 Pa§śaules
35 red§eja
35 Winja
34 Dählu
34 dohma
34 Nu
34 Schäla§tibu
34 tawas
34 wairahk
33 dohd
33 Ja
33 manna
33 tas
33 taws
32 Amen
32 auk§cham
32 kļua
32 lieds
32 mannas
32 No
32 Śchiß
32 tawa`
32 Tu
32 tudeļļ
31 Dweh§śel
31 ghaja
31 ghribbädams
31 labbe
31 mirrt
31 muh§cham
31 Tähwu
31 zeeśch
30 Juddeem
30 kattreem
30 Koninju
30 parei§e
30 taggad
30 Tapehtz
30 tohp
30 warram
30 zeetis
29 §tahw
29 diwi
29 śchiß
29 Vnnd
28 §tahweja
28 es
28 Jeru§alem
28 Judas
28 leek
28 Mahzekļeem
28 Mahzibu
28 Mutt
28 noh§t
28 notitzis
28 runna
28 Wahrdus
27 adbilldeja
27 Apu§tuls
27 Atzis
27 jeb§che
27 kattra
27 kattras
27 Mehß
27 mieļais
27 Nahwu
27 pa
27 pa§§chi
27 śatzijis
27 Śirrdy
27 tadehļ
27 tanny
27 tawa
27 Wahrdeem
27 warreja
27 zitti
26 bijis
26 Elles
26 Ļaudeem
26 Mohkahm
26 muh§śa
26 pa§§chu
26 Pe§titais
26 Rohkas
26 Śahpes
26 tickai
26 währa`
25 Auxti=Ba§nizas=Kunghi
25 e§śeeta
25 Ghallwu
25 ghribbeja
25 klaht
25 Kunngs
25 labpraht
25 Leetas
25 Mahte
25 mehs
25 mieļi
25 Pehteri
25 śawus
25 śwähti
25 Tah
25 Wälls
24 §inna
24 arr
24 Dahr§a`
24 ihten
24 labbu
24 leelas
24 śawahm
24 ścheem
24 tahm
24 teitan
24 zeek
24 Zillwäkeem
23 A§śini
23 Ewangeli§ts
23 laid
23 nahze
23 pillu
23 Prahta`
23 śacku
23 wi§śus
22 buhdams
22 d§iewo
22 d§irrdeht
22 JESV
22 kam
22 Manns
22 muh§chighe
22 muh§chighu
22 pa§§cham
22 räd§ädams
22 runnaht
22 śitt
22 śwähtz
22 tai
22 taptu
22 Tee§śu
22 trieß
22 Zillwäka
21 §chehliegs
21 Ack
21 Ar
21 Deena`
21 ghau§che
21 Ghrehzeneex
21 ihs
21 Juddo
21 Meeru
21 reis
21 śacki
21 Zillwäkam
20 darrijiß
20 Dweh§śele
20 ick=kattris
20 Juhß
20 kahda
20 kamähr
20 Kaŗŗa=Wieri
20 Kaunu
20 Red§eeta
20 śchee
20 Waighu
20 Wainu
19 §innaja
19 Bährns
19 darrija
19 Dawids
19 E§śi
19 jembt
19 kahdas
19 nhe§chehlighe
19 Nhelaimeh
19 Pahwils
19 pirrms
19 räd§am
19 Śohdu
19 tapt
19 teeścham
19 un~
19 Wainas
19 warri
18 §chähl
18 §tarrpa`
18 adbilld
18 Bähdas
18 klahjahß
18 Ļau§cho
18 leels
18 Mahzekļi
18 Mahzeklis
18 Nackty
18 nokaut
18 Pa§śauleh
18 patteeß
18 peepilldietz
18 Prahtu
18 red§i
18 Rei§as
18 tahdas
18 tawus
18 wairs
18 Zillwäki
18 zittu
17 §tippre
17 apkahrt
17 CHri§tus
17 dabbuit
17 Debbeß
17 Deenas
17 Herodes
17 lähte
17 Naudu
17 noticka
17 pa§§cha`
17 Pehtz
17 pirrmahk
17 räds
17 Rohkahm
17 Rohkahß
17 runnajis
17 śchinny
17 Semme
17 śi§ts
17 Syrachs
17 Tomähr
17 waijagha
17 Wätzaki
17 weena`
16 ara
16 Bährneem
16 Caiwas
16 da§che
16 darrijuśchi
16 dibben
16 ghribbam
16 ißghaja
16 juh§śo
16 litzis
16 luhd§e
16 Patteeß
16 Pe§titaja
16 Pe§titaju
16 Pilatu
16 śawahß
16 śchahß
16 śchim
16 Semm
16 tahds
16 tawam
16 Wallodu
15 Ba§niza`
15 Brie§cham
15 Darrbu
15 darri
15 Ghailis
15 ghull
15 kahrdams
15 Kallps
15 Kunnghu
15 Laika`
15 leela
15 Mums
15 Mutte
15 papreek§che
15 rahda
15 Rohka`
15 śitta
15 Tadehļ
15 Tha
15 Wahrda`
15 zitta`
14 §innaht
14 Ackminis
14 arrieg
14 Briedi
14 d§errt
14 Dawid
14 Debbe§śieß
14 doht
14 Dußmibu
14 Galilea
14 Ghohdu
14 illghe
14 jehme
14 Jhten
14 kļuhß
14 labbs
14 ļaun
14 leekahß
14 lickt
14 luhds
14 Mahtes
14 manni
14 nopellnijis
14 ohtra`
14 ohtru
14 Proweets
14 Pullx
14 Rei§a`
14 Rohku
14 śatzijiß
14 Titzibu
14 wi§śo
14 Wiers
14 Zillwäko
14 zitteem
13 CHri§ti
13 d§irrdejis
13 d§irrdejuśchi
13 Eli§a
13 ghau§chas
13 Jahnis
13 jo
13 Kohku
13 leela`
13 Leeta
13 nabbags
13 nahkt
13 nahx
13 Nazareth
13 palickt
13 runnaja
13 śatzidami
13 Śaule
13 śawa
13 Śeewas
13 Spähx
13 Śullaiņi
13 tappa
13 Teitan
13 teitz
13 Vgguni
13 Vhdens
13 Wälla
13 weena
13 Zillwäkus
12 §inni
12 §innu
12 adbilldeht
12 apdohma
12 appack§ch
12 Bähdahß
12 Bährni
12 brähtz
12 CHRi§tus
12 D§iewibas
12 d§iewoht
12 Däbb䧜u
12 Dweh§śeles
12 ghräkojis
12 Juda
12 licka
12 luhkt
12 Maht
12 man~
12 Nahwe
12 notix
12 palleek
12 preek§cha
12 preek§chan
12 Śchee
12 śchimm
12 Tähwam
12 teh
12 warru
12 Wieru
11 §chkeetahß
11 Allghu
11 attdarri
11 attrohmu
11 Atzeem
11 brehze
11 Dähla
11 darrita
11 Deena
11 dehwis
11 dries
11 Ghallwas
11 ghohdighe
11 JESVS
11 juh§śus
11 Kacklu
11 Kahjas
11 Kallpi
11 Kapehtz
11 kapehtz
11 klu§śe
11 Mahzekli
11 Maria
11 meckleh
11 Meers
11 mirr§t
11 mirris
11 muh§śas
11 Muttes
11 Nhelaim
11 nheparei§e
11 nomanniet
11 Nomirrśchanu
11 pa§§cha
11 Paddomu
11 peedohd
11 Prahtz
11 Proweetu
11 Py
11 raxtietz
11 śackahß
11 śackoht
11 Ścheitan
11 śenn
11 Ślawu
11 Spähku
11 Śuddraba=Ghro§§chus
11 śwähtu
11 tahdi
11 Tee§śa
11 waiza
11 Wällu
11 Wätzakeem
11 widdu
11 zee§t
11 zehleeß
10 §cho
10 apdohmaht
10 auxti
10 bähda
10 Beßdeewighi
10 biedameeß
10 Blehdibu
10 Brienums
10 d§irrd
10 dohdeeß
10 dohmaht
10 Dußmibas
10 Gharrs
10 ghribbädami
10 J
10 J§rael
10 Jeru§alemes
10 Kahjahm
10 kattram
10 kattrus
10 Koninja
10 kriet
10 Laiku
10 leeli
10 mahzijis
10 Mee§śahm
10 Mehteli
10 Mieļi
10 muh§śeem
10 Nhelaimes
10 no§eed§is
10 noteek
10 ohtram
10 packaļļ
10 palied§i
10 patt
10 Pe§titajam
10 Pilato
10 prettie
10 pu§śes
10 Raddi
10 rei§as
10 śautz
10 Schäla§tibas
10 Śeewa
10 śuhds
10 Tahß
10 Tam
10 tamm
10 taweem
10 tawo
10 teekam
10 titz
10 tre§§cha`
10 turreja
10 uhs
10 Vgguny
10 Wahrdi
10 weenighu
10 wellte
9 Ammatu
9 apdohmadams
9 apśuhds
9 att§tahteeß
9 attkall
9 Auxteem=Ba§nizas=Kungheem
9 Ba§nizas
9 bie§teeß
9 bijiß
9 bijuśchi
9 Brienumu
9 Brienumus
9 Chri§te
9 CHRJ§tus
9 d§iews
9 d§irrdoht
9 darram
9 Deenu
9 Eenaidneeki
9 Es
9 Ghaddus
9 Ghallu
9 ghräko
9 Ghräkohß
9 Ghramata`
9 ghribbi
9 jämm
9 jautaja
9 Jeb§che
9 jehle
9 juh§śu
9 KVNGS
9 la§śam
9 Laix
9 Ļaun
9 leeleem
9 Leelus
9 leelus
9 Leetu
9 Luhpas
9 mannus
9 maxa
9 Mirroņeem
9 muh§chiegs
9 muh§chighas
9 Nackti
9 Nacktis
9 näß
9 neeka
9 Nhelaime
9 no§kummu§śi
9 nodohtz
9 nohśt
9 ohters
9 pe§tiet
9 Pils
9 pirrmu
9 Pullku
9 räd§ädami
9 rahdahß
9 red§ejis
9 śawam
9 Ścho
9 śchy
9 śi§t
9 Śläppkaws
9 Ta
9 tahda
9 tawahß
9 tawi
9 teeß
9 titzi
9 usrunna
9 Wahrda
9 Weetu
9 wi§śahm
9 winjas
9 zehlehß
9 zittas
9 zitz
8 §chälojahß
8 §kaidre
8 䧜oti
8 apraxta
8 aprunnajahß
8 Apśmeeklu
8 attlai§t
8 Au§śi
8 Auxtais=Ba§nizas=Kungs
8 Auxti=Ba§nizas=Kunnghi
8 Ba§nizas=Kunghi
8 Ba§nizu
8 Bähdahm
8 Bährnus
8 bie§tahß
8 brie§cham
8 d§irrdam
8 Däbb䧜o
8 Debbe§śies
8 dohdahß
8 eeśahk
8 Ghallam
8 Gharru
8 Ghräku
8 ghrutahm
8 ghulleja
8 Hannas
8 ick
8 iß=śluddenaht
8 jehmis
8 Jo§eps
8 Kappa`
8 Kappu
8 Kaŗŗa=Wiereem
8 Krohni
8 Kru§ta=Kohku
8 Kruśtu
8 Kunghi
8 kuŗŗa
8 lai
8 Leeziba
8 Leezibu
8 Lucas
8 ma§u
8 Mahtei
8 Mahzetaju
8 manna`
8 meckleht
8 mieļo
8 mirrdams
8 Nahwehß
8 nahzis
8 Negg
8 ney
8 nheno§eed§iegs
8 no§kummis
8 nokautz
8 noteekahß
8 notickt
8 pa§ie§tu
8 pa§tara`
8 palai§t
8 palieds
8 pallickt
8 Pallighu
8 Par
8 patiek
8 peedärr
8 Proweetes
8 raxta
8 Reis
8 śawo
8 śirrdighe
8 śwähtas
8 Śwähtz
8 Taggad
8 Taißnibas
8 te
8 titzeht
8 Tohß
8 usluhko
8 Waigha`
8 waizaja
8 wätzi
8 wi§śa
8 Wirrwehm
8 zeeni
8 zeļļahß
8 zellteeß
7 §chehlighe
7 §chkeetaht
7 §tahweht
7 §tarrp
7 §tippru
7 A§śiniem
7 ack
7 aisleeds
7 apśuhd§eht
7 Auxta=Ba§nizas=Kungha
7 Auxti
7 Bährnu
7 Bleh§chi
7 Blehdi
7 Blehds
7 Chri§t
7 d§eed
7 D§iewośchanu
7 d§irrdädami
7 d§irrdädams
7 d§irrdeja
7 Darrbs
7 diweem
7 drohśchu
7 Dußmas
7 E
7 Elleh
7 Enghels
7 Ghann
7 ghohdiegs
7 Ghohds
7 Ghrahmata`
7 ghribbahß
7 ghribbaht
7 ghrute
7 girr
7 ih§täns
7 Jahni
7 jaunu
7 Jßbailes
7 juh§śas
7 Kackta`
7 Kei§eri
7 kļuhtu
7 krahßnis
7 labba
7 Labbumu
7 Laideeta
7 leelahm
7 Leetahm
7 leetz
7 leezeeß
7 ma§a
7 Mahzetais
7 Mahzetajam
7 Mahzibas
7 Manna
7 Manni
7 Mehl
7 Mielä§tibas
7 Mielä§tibu
7 mieļu
7 Mo§es
7 muh§śam
7 Nahwei
7 Namma`
7 ne§śe
7 Needru
7 nheno§eeghuśchu
7 nomirra
7 Pa§śaulei
7 Paggans
7 pahrmahziet
7 pattee§śe
7 pawehļ
7 peeluhkt
7 peewielis
7 Pehteŗam
7 pellnijis
7 pills
7 Pirrmahk
7 plicku
7 Raxtz
7 S
7 Sälltu
7 Salomons
7 ścha
7 śchodeen
7 śchurr
7 Siem
7 Simon
7 Śirrdes
7 Śirrds=Śahpes
7 śohda
7 Stunda
7 Śullaiņeem
7 Śwähtu
7 tahdus
7 tawahm
7 tawohß
7 tennenes
7 titzädams
7 Titziba
7 Titzibas
7 tre§§chu
7 turreteeß
7 Vgguns
7 Vhdeni
7 Vs
7 wedde
7 weenam
7 Weetas
7 wi§śai
7 Wi§śi
7 wirß
7 Zeek
7 zeeśt
7 zeetiß
6 §chahß
6 §chehlighu
6 §chiß
6 §chkeet
6 §teid§ahß
6 a§śinains
6 A§śinihm
6 ahrenes
6 Ahwis
6 aismirr§t
6 aran
6 att§tah
6 att§tahjeeß
6 attpackaļļ
6 Audäklu
6 auk§chenes
6 Autz
6 auxts
6 Ba§nizas=Kungs
6 Baddu
6 bähg
6 bieteeß
6 biju§śi
6 breeßmighe
6 brehkt
6 Buhß
6 CHRJSTJ
6 d§eedaht
6 d§eedaja
6 D§ehren
6 d§immis
6 dabbu
6 dabbujis
6 dahrghu
6 Debbe§śes
6 dehwe
6 dewis
6 dohmaja
6 dohteeß
6 Drahnas
6 Drehbes
6 Durrweem
6 Dußmiba
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015