Vārdformu biežuma vārdnīca (Manc1654_LP2)

 

Kopējais vārdformu skaits: 12095
Kopējais vārdlietojumu skaits: 99649

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

3430	und
2471 to
2281 ka
2140 nhe
2101 taß
2001 gir
1386 no
1211 unnd
1153 wings
1015 töw
999 tu
921 tee
920 ar
877 buhß
846 deews
839 mums
808 tad
762 bett
720 deewa
676 kaß
674 tha
616 us
603 py
594 kad
588 par
586 śawu
549 tam
527 śacka
526 je§us
481 arrid§an
473 ai§to
463 ko
439 eß
437 deewu
430 by
427 mehß
416 tahß
414 tohß
413 chri§tus
397 ta
390 teem
365 kungs
347 juhß
341 nu
341 winja
320 eek§chan
320 mann
318 wahrdu
312 tawu
283 weens
278 kattri
272 jums
268 irr
268 ja
263 teems
258 śirrds
244 deewam
244 pehtz
226 winjam
224 tick
216 zillwähx
214 e§śi
214 mahza
209 śwähtz
208 ghribb
204 tapehtz
203 śöw
203 zaur
195 katters
187 wehl
182 patz
181 weenu
177 darriet
177 preek§ch
177 ścho
176 jeb
176 manns
174 tähws
171 warr
170 dauds
169 attkal
169 śatzija
163 wi§śu
162 darra
160 winju
156 wi§śas
155 je§um
153 kunghu
152 tohp
146 äßmu
144 o
142 muh§śo
140 konings
140 ļaudis
140 śirrdi
139 dohd
137 apu§tuls
136 draugs
130 śchiß
130 ween
129 kunngs
129 śwähtu
128 buhtu
128 wiß
125 ghann
123 je§u
123 labb
122 buht
122 kattru
122 ścheitan
121 schäla§tibu
120 chri§tum
119 prett
118 śawa`
115 䧜am
115 ghräkus
115 ihten
114 arr
113 dähls
111 leelu
111 śatziet
111 śawas
110 dehļ
109 turr
108 labbu
107 laid
106 taws
102 leetas
102 tomähr
101 pahwils
100 parei§e
100 prahtu
99 wahrds
98 amen
98 tawa
97 wi§śi
96 beß
95 mehs
91 tadehļ
90 ghribbätu
89 warrätu
89 zillwäku
88 tuwaku
87 ghräkeem
87 tahdu
86 debbe§śies
86 e§śeeta
85 śaweem
84 nahk
84 weeta`
83 d§iewo
83 kattra
82 jo
82 kahds
82 nahkt
81 wi§śeem
80 deena`
80 draughi
79 eet
79 labbe
78 alla§ch
78 ghräko
78 winjo
77 chri§ti
77 muh§śu
76 §chehliegs
76 nei
75 §inna
75 śchinny
74 ewangeli§ts
74 ghribbi
74 kungha
74 lieds
73 jeb§che
73 śawus
72 bährns
72 doht
71 darrijis
71 rohkas
71 runna
71 wairahk
71 wi§śeems
70 dehwis
70 muh§chighe
70 peedärr
69 ļaudeem
68 dählu
67 d§iewoht
67 kahdu
67 kurr
67 räds
67 warri
66 kam
66 taggad
66 tawas
65 darrbu
65 red§i
65 śatzidams
65 semmes
65 zeļļu
65 zittu
64 darri
64 wi§śus
63 chri§to
63 tai
62 muh§cham
62 tapt
61 kunnghu
61 luhds
61 pa§śauleh
60 ghribbu
60 kapehtz
60 zillwäkam
59 dawids
58 gharru
58 mannu
58 pa§śaules
58 tappa
57 §tahw
57 nheneeka
57 pa§śchu
57 śwähti
57 tähwu
56 leek
56 schäla§tibas
56 warram
55 baußlu
55 ghräkeems
55 jaw
55 labpraht
55 mieļo
55 tawam
54 muh§chighu
54 patteeß
54 weena
54 zeek
53 ghribbam
53 kungham
53 mahzibu
53 pa§§chu
53 śacku
53 tawus
52 mais
52 rahda
52 tawa`
52 tee§śu
51 dohma
51 ewangelio
51 nahze
50 däbb䧜o
50 dawid
50 ghräki
50 ghramata`
50 ick=kattram
50 mee§śas
50 pa
50 tahds
49 §chähl
49 kahda
49 leels
49 nahx
49 nhelaim
49 śchee
49 tickai
49 zillwäkeem
48 ba§niza`
48 bährni
48 da§§ch
48 ghribbeja
48 manni
48 ohtru
48 waijagha
47 d§irrdeht
47 kur
47 leelas
47 mahziteeß
47 neds
47 pirrmahk
47 red§eht
47 reis
47 titzibu
47 tudeļļ
47 währa`
46 namma`
46 wahrdi
46 zillwäka
45 §innaht
45 atzis
45 deenu
45 taps
44 §kann
43 attkall
43 auk§cham
43 gharrs
43 ghribbädams
43 muh§śas
43 mutt
43 śacki
42 bährnu
42 leetu
42 m
42 noh§t
41 bijis
41 dabbuit
41 elles
41 ghaja
41 klaht
41 kļuh§t
41 leeta
41 manna
41 śchahß
41 śeewa
41 titzi
40 buhdams
40 itt
40 jesus
40 juh§śo
40 laika`
40 mahte
40 manntu
40 nabbags
40 preek§chan
40 rohku
39 ewangelium
39 ey
39 semm
39 spähku
39 turreteeß
39 un~
38 baggahtz
38 debbe§śieß
38 deenas
38 ewangeliums
38 koninju
38 leela
38 zittz
37 d
37 darrija
37 debbeß
37 ghohdu
37 ļaudeems
37 ock
37 preek§cha
37 śaweems
37 śchim
37 tahda
37 wairs
36 debbe§śo
36 dweh§śel
36 juh§śa`
36 ļohte
36 turreht
36 wahrdus
36 zitti
35 au§śis
35 bährnus
35 dahwanu
35 diwi
35 illghe
35 labbs
35 meeru
35 nabbaghu
35 prahtz
35 zillwäki
34 a§śini
34 䧜ohtz
34 d§iewośchanu
34 dibben
34 kallps
34 kļua
34 laikohß
34 mahziet
34 śawam
34 syrachs
33 §chehlighu
33 brie§cham
33 däbb䧜u
33 kattras
33 mee§śu
33 negg
33 palleek
33 peedoht
33 runnaht
33 tanny
33 warreja
33 weena`
32 ghalldu
32 mieļoht
32 rei§as
32 śawa
32 titz
32 titzeht
32 wiers
31 aran
31 ick=kattris
31 ih§tänu
31 jemm
31 jeru§alem
31 nhelaimeh
31 peedohd
31 schäla§tiba
31 tuwakam
31 wall§tibu
31 walloda`
30 §tah§ta
30 bähdas
30 dweh§śeles
30 enghels
30 luhkt
30 maria
30 pa§tara`
30 palied§eht
30 proweetu
30 tahdas
30 tähwa
30 tawi
29 apraxta
29 bährneem
29 dweh§śele
29 ghodu
29 kallpu
29 kamähr
29 nhelaime
29 pawehlejis
29 pirrms
29 rohka
29 śeewu
29 tadu
29 weenam
29 wirß
29 zittade
28 d§irrd
28 da§che
28 dabbu
28 darrbs
28 jahnis
28 kallpoht
28 nahzis
28 śirrdy
28 śwähta
28 wahrdeems
28 wari§eeŗi
27 §tarrpa`
27 engheli
27 es
27 ļaun
27 mahzetaju
27 muh§chighas
27 noteek
27 pa§śaul
27 teitan
27 titzibas
27 trieß
27 winjai
27 zeeni
26 dries
26 kattrus
26 leekahß
26 lucas
26 mirr§t
26 mirrt
26 nopellnijis
26 pills
26 red§eja
26 semme
26 tähwam
26 wahrdeem
26 zillwäkus
25 apkahrt
25 d§irrdi
25 ghohdighe
25 juh§śu
25 laideeta
25 licka
25 mieļi
25 nahwu
25 nokaut
25 ścheem
25 tahdi
25 wieru
25 zittus
24 arrieg
24 darrijuśchi
24 eh§t
24 ickdeenas
24 koninja
24 mai§es
24 nammu
24 rohka`
24 semmeh
24 śwähta`
24 taißnis
24 ugguni
24 wahrda`
23 daśch
23 jesv
23 kadu
23 kattreem
23 klau§śiet
23 labbus
23 lauku
23 nahzeeta
23 pateitz
23 pehteris
23 pillu
23 red§eeta
23 śchodeen
23 taißnibas
23 tomehr
23 waighu
23 wee§śis
23 zittam
22 klahjahß
22 kohku
22 kunngham
22 mahzetais
22 mjeļi
22 muh§śa
22 patiek
22 preezajahß
22 proweets
22 raxta
22 titziba
22 zillwäkeems
21 §inni
21 §tahweht
21 apdohma
21 d§irrdeja
21 darrbeems
21 dohß
21 ghohds
21 ick=kattru
21 ih§täns
21 kallpo
21 la§śam
21 laiku
21 laix
21 mo§es
21 pils
21 śchinnieß
21 śwähtus
21 teeścham
21 wall§tiba`
21 wall§tibas
21 wi§śur
20 §innaja
20 dählam
20 dehwe
20 dußmibu
20 ghau§che
20 kallnu
20 kaunu
20 kļuhß
20 kurr§ch
20 lai
20 mohkas
20 nabbagham
20 paddomu
20 preeku
20 räd§ädams
20 śatzieß
20 śchohß
20 śirrdes
20 śohdu
20 taißniba
20 teitz
20 turri
20 ugguny
20 uhdeni
20 wellte
20 wi§śa
19 §chehlighe
19 §cheitan
19 adbilldeja
19 apśuhds
19 atzeem
19 baggatu
19 bährneems
19 brahli
19 d§irrdam
19 deena
19 ghaddus
19 ick
19 klau§śi
19 leela`
19 luhd§e
19 mahzetaji
19 mans
19 muh§śeems
19 namms
19 näß
19 ohtra`
19 parradu
19 pili
19 śaim
19 śchis
19 śchurr
19 śirrdighe
19 śohdiet
19 śohla
19 tahm
19 taptu
19 teeß
19 waiza
19 winji
18 adbilldeht
18 alla§chien
18 ba§niza
18 bähda
18 bie§tahß
18 d§iewojam
18 d§iewośchanas
18 dawida
18 ghallu
18 ghull
18 jämm
18 jauns
18 klau§śa
18 koninjam
18 labbahk
18 ļautinji
18 lied§ibu
18 mahtes
18 mehl
18 muh§śus
18 nahwe
18 nahwes
18 palieds
18 pe§titais
18 peedohti
18 raddijis
18 runnaja
18 s
18 śackoht
18 śatzietz
18 śatzijis
18 ścheit
18 tee§śa
18 usluhko
18 wari§eers
18 zillwehx
17 §cho
17 §tarrp
17 abdohma
17 att§iet
17 biju§śi
17 brienumus
17 darrbus
17 darrijiß
17 debbe§śes
17 eli§abeth
17 ghribbahß
17 juddi
17 kada
17 kahjas
17 ļau§cho
17 leeli
17 mahzekļeem
17 man
17 muh§śam
17 notickahß
17 pahtarus
17 palickt
17 pawehļ
17 peedohśchanu
17 peeśautz
17 raxtietz
17 śaime
17 śeh§ch
17 śohdibu
17 tah
17 tahļe
17 taißnibu
17 teekams
17 tohpam
17 w䧜älu
17 wällam
17 wälls
17 weenighu
17 wi§śo
17 zacharias
17 zellt
16 §chkeetahß
16 §trahda
16 aizena
16 baußlus
16 brienumu
16 dähla
16 deenahß
16 e§aias
16 engeli
16 jaunu
16 kallpi
16 kallpus
16 kattram
16 kungheem
16 kunngha
16 lazarus
16 leeleem
16 lix
16 luhd§am
16 mahzais
16 mahzaiteeß
16 mahzetajeem
16 meckle
16 mielighe
16 ney
16 pa§śaule
16 peed§immis
16 pilla
16 śackam
16 śautz
16 śchinnies
16 taweem
16 tee§cham
16 uhs
16 wätz
16 wi§śa`
16 zitz
15 §chehligha
15 ad§iet
15 arri
15 att§taht
15 attrohd
15 bähdahß
15 barribu
15 d§iewibu
15 da§śch
15 darrieß
15 drahnas
15 dußmeem
15 eita
15 ghadaht
15 i§rael
15 jemmeeta
15 kah§as
15 kahdas
15 kahrtan
15 kauna`
15 klau§śais
15 kļuht
15 kunghi
15 labbibu
15 mahzibas
15 mei§teri
15 nahkahß
15 nhew䧜äls
15 ohtram
15 pretti
15 proweetz
15 runnajis
15 śchimm
15 śeewas
15 śwehtu
15 tada
15 tahdeem
15 taißni
15 teh
15 tohpi
15 tur
15 wälla
15 wällu
15 warru
15 willtigheem
14 a§śaras
14 abraham
14 attra§śi
14 attraitne
14 augļus
14 auxtu
14 ba§nizas
14 beßdeewigheem
14 d§iewibas
14 da§cha
14 da§chu
14 ehde
14 engheļi
14 jembt
14 juh§śas
14 kallpeem
14 klau§śiteeß
14 kohx
14 labba
14 labbi
14 naudu
14 nomanniet
14 noticka
14 pa§ie§t
14 pallied§eht
14 peeluhkt
14 preezighu
14 räd§am
14 śaimneex
14 śarrghajeeß
14 śatzies
14 śchie
14 śwähts
14 tappis
14 taweems
14 tuwe
14 ugguns
14 usjämm
14 w䧜äls
14 wari§eeri
13 §kaidre
13 §tahweja
13 §tippre
13 ammatu
13 atzeems
13 ballxni
13 beßdeewighu
13 bie§teeß
13 bijiß
13 bijuśchi
13 d§iewiba
13 d§irrdaht
13 darrbeem
13 debbe§śu
13 drehbes
13 ghohdiegs
13 ghramata
13 krahßnu
13 kritta
13 labbeem
13 lähte
13 laizighe
13 leelijahß
13 lohps
13 mahzi
13 mahziba
13 mannas
13 meckleh
13 mee§śahß
13 mielä§tiba
13 muh§śeem
13 nabbagha
13 ne§t
13 neeka
13 nhelaimes
13 nhewe§śeli
13 ohtris
13 pa§§chi
13 pa§ścham
13 pallieds
13 papreek§che
13 pe§titaju
13 prahta`
13 preex
13 siemes
13 śuhtijis
13 śwehdeena`
13 taißne
13 tas
13 wallda
13 way
13 weeniegs
13 wi§śewalldiegs
13 wieri
13 willtu
13 winja`
13 zillwäko
13 zitta`
12 §chälojahß
12 §chkie§te
12 §emmeh
12 §taigha
12 ap
12 att§tahteeß
12 baußliß
12 blehdibu
12 briedi
12 d§iewo§chanu
12 d§iewojis
12 deewabijataji
12 diwipadeßmitt
12 dohmaht
12 dohtz
12 dußmiegs
12 dußmo
12 e
12 e§aia
12 ee=eet
12 ghramatu
12 ghribbädami
12 ghruhtu
12 ghulleja
12 ihs
12 job
12 kahrta`
12 kru§ta
12 kungheems
12 labbas
12 laulibas
12 leelo
12 litzis
12 mahjahß
12 mahtei
12 mahzija
12 mattheus
12 meckleht
12 meita
12 nabbagheem
12 nabbaghi
12 nahtz
12 noghaja
12 nomirris
12 pa§§cha`
12 pa§śchi
12 pa§taru
12 pattee§śe
12 peedośchanu
12 peeluhds
12 prettie
12 prohjam
12 projam
12 proweetes
12 raddu
12 śatzidami
12 tahdus
12 tahs
12 taißnu
12 teekam
12 tre§ścha`
12 turrahß
12 turreeß
12 wainas
12 winjas
12 zeetuma`
12 zehlehß
11 ab§chälojahß
11 abdohmaht
11 ara
11 att§tahjeeß
11 baddu
11 bährnam
11 barrghe
11 baußlis
11 beßdeewighi
11 chri§tiets
11 chri§titi
11 d§eed
11 d§iewohß
11 d§iewoja
11 d§iews
11 d§irrdejuśchi
11 da§cham
11 dahrghu
11 dahwana
11 dahwanas
11 daniel
11 dohdeeß
11 draud§e
11 ghada
11 ghodighe
11 ghohda`
11 ghrezeneekus
11 ghribbaht
11 j
11 jehme
11 juhri
11 kahju
11 kas
11 klehpy
11 kunngheems
11 la§śiet
11 labbeems
11 leezibu
11 lickt
11 luhk§chanu
11 mähms
11 maht
11 mas
11 maxaht
11 muh§cha`
11 muh§śa`
11 nabbaghus
11 nhewe§śels
11 pa=wehlejis
11 pallid§eht
11 pallighu
11 patick
11 peeśuhta
11 peewillt
11 pillam
11 śarrgha
11 śchi
11 spähx
11 śwehtz
11 tieśche
11 titzighu
11 turrais
11 usrunna
11 wädd
11 wahrdam
11 wi§śahm
11 wi§śahß
11 zitteems
10 §chahß
10 §trahdaht
10 䧜oti
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015