Vārdformu biežuma vārdnīca (Manc1654_LP2)

 

Kopējais vārdformu skaits: 12972
Kopējais vārdlietojumu skaits: 99649

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

3136	und
2310 to
2172 ka
1984 nhe
1979 gir
1834 taß
1348 no
1136 unnd
958 töw
956 tu
885 ar
872 buhß
863 Wings
845 Deews
824 mums
814 tee
748 tad
720 Deewa
601 us
600 tha
586 py
583 śawu
573 par
548 kaß
533 tam
526 śacka
503 JE§us
494 bett
481 arrid§an
446 kad
437 Deewu
430 by
410 ko
405 tahß
403 tohß
388 mehß
384 Chri§tus
382 teem
365 Kungs
362 ta
315 Wahrdu
309 juhß
306 eek§chan
306 tawu
301 nu
299 mann
290 Vnd
290 wings
286 winja
274 kattri
268 Bett
267 irr
266 weens
265 jums
259 Ai§to
259 teems
258 eß
256 Taß
249 Śirrds
244 Deewam
226 pehtz
216 Zillwähx
215 tick
214 ai§to
212 mahza
205 ghribb
202 śöw
200 e§śi
196 zaur
193 katters
188 śwähtz
181 Eß
179 patz
178 weenu
178 wehl
177 darriet
174 Tähws
173 preek§ch
171 warr
170 winjam
169 śatzija
168 jeb
164 ja
163 attkal
163 ścho
162 darra
162 dauds
162 wi§śu
161 To
156 Nhe
152 Kunghu
152 tohp
148 JE§um
146 äßmu
143 O
142 wi§śas
141 Kad
140 Konings
140 Ļaudis
137 Apu§tuls
136 Draugs
136 Śirrdi
132 dohd
130 ween
129 Kunngs
129 Tapehtz
127 Kaß
124 muh§śo
123 buhtu
122 buht
121 Schäla§tibu
119 kattru
118 ghann
118 prett
118 śawa`
117 JE§u
115 䧜am
115 labb
113 Dähls
113 Ghräkus
113 wiß
112 ścheitan
111 śatziet
111 śawas
110 arr
110 dehļ
110 leelu
109 Ka
108 Chri§tum
104 Ja
104 Tee
101 Pahwils
100 labbu
100 parei§e
99 Prahtu
99 taws
99 Wahrds
97 Manns
96 tomähr
95 laid
95 turr
94 Amen
94 tawa
93 winju
92 śwähtu
91 wi§śi
90 beß
89 ghribbätu
89 Zillwäku
88 ihten
88 Tuwaku
87 warrätu
86 Debbe§śies
86 Ghräkeem
86 mehs
85 śaweem
83 kattra
82 nahk
82 nahkt
80 Draughi
79 d§iewo
79 kahds
79 labbe
79 manns
79 wi§śeem
78 alla§ch
78 eet
78 śchiß
78 tahdu
76 §chehliegs
76 e§śeeta
75 §inna
75 Leetas
75 tapehtz
75 Vnnd
74 Ewangeli§ts
74 Kungha
74 lieds
74 muh§śu
73 śawus
72 Bährns
72 doht
72 nei
72 Tha
72 Weeta`
71 Chri§ti
71 darrijis
71 Rohkas
70 muh§chighe
70 peedärr
70 wi§śeems
69 dehwis
69 Ļaudeem
69 wairahk
69 winjo
68 Dählu
68 śchinny
67 d§iewoht
67 räds
67 runna
67 Winju
66 Ghräko
66 kahdu
66 tawas
65 Semmes
65 warri
64 Deena`
64 śatzidams
64 taggad
62 Darrbu
62 jeb§che
62 tapt
62 zittu
61 jo
61 Kunnghu
61 muh§cham
61 Pa§śauleh
61 tadehļ
61 wi§śus
60 ghribbu
60 tai
60 Zillwäkam
59 Chri§to
59 Dawids
59 Tad
58 mannu
58 Pa§śaules
58 tappa
57 §tahw
57 Gharru
57 Tähwu
57 Töw
56 kam
56 leek
56 luhds
56 nheneeka
56 pa§śchu
56 Schäla§tibas
56 warram
56 Winjam
55 Baußlu
55 jaw
55 labpraht
55 tawam
55 Winja
54 darri
54 Ghräkeems
53 ghribbam
53 Ko
53 Kungham
53 muh§chighu
53 pa§§chu
53 śacku
53 śwähti
52 kurr
52 Mahzibu
52 Mais
52 mieļo
52 rahda
52 tawus
52 Zeļļu
51 Ewangelio
51 ghribbi
51 nahze
51 Tee§śu
50 Dawid
50 Ghräki
50 Ghramata`
50 Mee§śas
50 tawa`
50 weena
49 §chähl
49 nahx
49 Nhelaim
49 pa
49 tickai
49 Zillwäkeem
48 Ba§niza`
48 ick=kattram
48 waijagha
47 Bährni
47 d§irrdeht
47 ghribbeja
47 mahziteeß
47 neds
47 red§eht
47 Titzibu
47 tudeļļ
46 dohma
46 leelas
46 Namma`
46 ohtru
46 Śchiß
46 Wahrdi
46 Zillwäka
45 §innaht
45 Atzis
45 kur
45 taps
44 §kann
44 kahda
44 leels
44 reis
44 währa`
43 attkall
43 auk§cham
43 Gharrs
43 Mutt
43 Tu
42 Bährnu
42 Däbb䧜o
42 M
42 muh§śas
42 noh§t
42 Red§i
42 tahds
41 bijis
41 dabbuit
41 Elles
41 ghribbädams
41 klaht
41 kļuh§t
41 Śeewa
40 buhdams
40 ghaja
40 itt
40 JESVS
40 Mahte
40 Manntu
40 Nu
40 preek§chan
40 Rohku
40 śchahß
39 Ewangelium
39 juh§śo
39 Mehß
39 Semm
39 Spähku
39 turreteeß
38 Debbe§śieß
38 Ewangeliums
38 Juhß
38 Koninju
38 No
38 pirrmahk
38 un~
37 D
37 darrija
37 Debbeß
37 kapehtz
37 Ļaudeems
37 patteeß
37 preek§cha
37 śaweems
37 Śwähtu
37 wairs
37 zeek
36 Deenu
36 Dweh§śel
36 Ghohdu
36 juh§śa`
36 leela
36 turreht
36 Wahrdus
35 Ar
35 Au§śis
35 Bährnus
35 Dahwanu
35 illghe
35 ļohte
35 manna
35 Prahtz
35 Ta
35 Zillwäki
34 A§śini
34 䧜ohtz
34 baggahtz
34 D§iewośchanu
34 Kallps
34 kļua
34 Laika`
34 Leetu
34 mahziet
34 nabbags
34 Ock
34 śawam
34 Syrachs
33 §chehlighu
33 dibben
33 diwi
33 kattras
33 labbs
33 Mee§śu
33 palleek
33 peedoht
33 runnaht
33 śchim
33 warreja
33 weena`
32 brie§cham
32 Däbb䧜u
32 Deenas
32 Ghalldu
32 Leeta
32 Meeru
32 mieļoht
32 śacki
32 śawa
32 titz
32 Wiers
31 ih§tänu
31 Laikohß
31 Nhelaimeh
31 Schäla§tiba
31 tahda
31 titzeht
31 Tuwakam
31 Wall§tibu
31 Walloda`
30 §tah§ta
30 Bähdas
30 Dweh§śeles
30 Enghels
30 Jeru§alem
30 luhkt
30 palied§eht
30 peedohd
30 Proweetu
30 Tadehļ
30 Tähwa
30 zitti
29 apraxta
29 Bährneem
29 Dweh§śele
29 Ghodu
29 Kallpu
29 Maria
29 Nhelaime
29 pawehlejis
29 Rohka
29 Śeewu
29 weenam
28 aran
28 d§irrd
28 da§che
28 Darrbs
28 Debbe§śo
28 ick=kattris
28 Jahnis
28 nahzis
28 pirrms
28 Śirrdy
28 tadu
28 Wahrdeems
28 Wari§eeŗi
28 wirß
27 §tarrpa`
27 Engheli
27 ey
27 Jhten
27 kallpoht
27 leetas
27 Mahzetaju
27 muh§chighas
27 noteek
27 Pa§śaul
27 tahdas
27 tanny
27 titzi
27 Titzibas
26 dries
26 kamähr
26 leekahß
26 Lucas
26 mirrt
26 nopellnijis
26 red§eja
26 Śchee
26 Semme
26 Tähwam
26 tawi
26 Wahrdeem
26 zeeni
26 Zillwäkus
25 apkahrt
25 da§§ch
25 ghohdighe
25 kattrus
25 licka
25 Manni
25 mirr§t
25 Nahwu
25 nokaut
25 rei§as
25 ścheem
25 trieß
25 Wieru
25 zittade
25 zittus
25 zittz
24 dabbu
24 darrijuśchi
24 Koninja
24 Mai§es
24 Nammu
24 Rohka`
24 Semmeh
24 Vgguni
24 Wahrda`
24 winjai
23 Da§§ch
23 Ghribbi
23 ickdeenas
23 Je§us
23 JESV
23 juh§śu
23 kadu
23 Kapehtz
23 kattreem
23 klau§śiet
23 Lauku
23 Pehteris
23 pillu
23 red§i
23 śchee
23 śwähta
23 Taißnibas
23 Waighu
23 Wee§śis
22 d§irrdi
22 eh§t
22 Gir
22 jemm
22 klahjahß
22 Kohku
22 Kunngham
22 labbus
22 Mahzetais
22 MJeļi
22 pateitz
22 patiek
22 preezajahß
22 Proweets
22 Zillwäkeems
22 zittam
21 §inni
21 §tahweht
21 arrieg
21 d§irrdeja
21 dohß
21 es
21 ick=kattru
21 ih§täns
21 Jo
21 Mann
21 Mo§es
21 muh§śa
21 Pa§tara`
21 Pils
21 śwähtus
21 Śwähtz
21 teeścham
21 Titziba
21 Wall§tiba`
20 §innaja
20 Dählam
20 Darrbeems
20 dehwe
20 ghau§che
20 Ghohds
20 Kallnu
20 kallpo
20 kļuhß
20 la§śam
20 lai
20 Laix
20 Mohkas
20 Negg
20 Preeku
20 räd§ädams
20 raxta
20 śatzieß
20 Śirrdes
20 Śohdu
20 Taißniba
20 taißnis
20 teitz
20 tomehr
20 Vgguny
20 Vhdeni
20 Wall§tibas
20 wi§śur
19 §chehlighe
19 §cheitan
19 adbilldeja
19 apdohma
19 apśuhds
19 Atzeem
19 Bährneems
19 Brahli
19 d§irrdam
19 Dußmibu
19 Laiku
19 leela`
19 luhd§e
19 Mahzetaji
19 muh§śeems
19 Namms
19 näß
19 Parradu
19 Pili
19 Śaim
19 śchurr
19 śohdiet
19 śohla
19 tahm
19 taptu
19 wellte
18 adbilldeht
18 alla§chien
18 Ba§niza
18 bähda
18 bie§tahß
18 d§iewojam
18 daśch
18 Dawida
18 Deena
18 Ghaddus
18 ghull
18 Kaunu
18 klau§śa
18 Koninjam
18 labbahk
18 Ļautinji
18 Mahtes
18 manni
18 Mehl
18 Muh§śo
18 muh§śus
18 nabbaghu
18 Nahwe
18 Paddomu
18 palieds
18 Pe§titais
18 peedohti
18 Pehtz
18 raddijis
18 runnaja
18 S
18 śackoht
18 śatzietz
18 śatzijis
18 śchodeen
18 teitan
18 waiza
18 Wari§eers
18 Zillwehx
17 §cho
17 §tarrp
17 att§iet
17 baggatu
17 biju§śi
17 Brienumus
17 D§iewośchanas
17 darrijiß
17 Debbe§śes
17 Eli§abeth
17 ghribbahß
17 Juddi
17 Kahjas
17 Ļau§cho
17 Lied§ibu
17 Mahzekļeem
17 man
17 muh§śam
17 Nabbaghu
17 Nahwes
17 notickahß
17 Pahtarus
17 palickt
17 Patteeß
17 pawehļ
17 Peedohśchanu
17 Py
17 raxtietz
17 Red§eeta
17 Śaime
17 ścheit
17 śchinnieß
17 śeh§ch
17 śirrdighe
17 Śohdibu
17 tahļe
17 teekams
17 teeß
17 tohpam
17 w䧜älu
17 Wällam
17 Wälls
17 weenighu
17 Weens
17 wi§śa
17 Zacharias
17 Zeek
17 zellt
16 §chkeetahß
16 §trahda
16 aizena
16 Baußlus
16 Dähla
16 deena`
16 Deenahß
16 E§aias
16 Engeli
16 jämm
16 jauns
16 Kallpi
16 Kallpus
16 kattram
16 Kungheem
16 Kunngha
16 Lazarus
16 leeli
16 lix
16 luhd§am
16 Mahzetajeem
16 mielighe
16 Pa§śaule
16 pilla
16 śackam
16 śautz
16 śchinnies
16 śwähta`
16 tahdi
16 Taißnibu
16 Tam
16 taweem
16 tee§cham
16 uhs
16 wi§śo
15 §chehligha
15 ad§iet
15 arri
15 att§taht
15 attrohd
15 Bähdahß
15 Brienumu
15 D§iewibu
15 Darrbus
15 darrieß
15 Drahnas
15 Dußmeem
15 Ghallu
15 ick
15 J§rael
15 jaunu
15 Kah§as
15 kahdas
15 kahrtan
15 klau§śi
15 kļuht
15 Kunghi
15 Kurr
15 Labbibu
15 ļaun
15 leeleem
15 Mahzibas
15 meckle
15 Mei§teri
15 Mums
15 nahkahß
15 ney
15 ohtram
15 peed§immis
15 pretti
15 Proweetz
15 runnajis
15 śchis
15 Śeewas
15 tohpi
15 turri
15 Vs
15 Wälla
15 Wällu
15 wätz
15 wi§śa`
15 willtigheem
15 Wiß
14 A§śaras
14 Abraham
14 attra§śi
14 Attraitne
14 auxtu
14 Ba§nizas
14 Barribu
14 E§śi
14 Eek§chan
14 Engheļi
14 ghadaht
14 jembt
14 kada
14 Kallpeem
14 klau§śiteeß
14 Nabbagham
14 Naudu
14 nomanniet
14 noticka
14 pa§ie§t
14 pallied§eht
14 Par
14 peeluhkt
14 peeśautz
14 Pills
14 preezighu
14 räd§am
14 Śaimneex
14 śatzies
14 śchohß
14 tah
14 tahdeem
14 tappis
14 taweems
14 Titzi
14 tuwe
14 usjämm
14 Vgguns
14 Wari§eeri
14 Wi§śas
13 §kaidre
13 §tahweja
13 §tippre
13 abdohma
13 Ammatu
13 Atzeems
13 bie§teeß
13 bijiß
13 bijuśchi
13 CHri§tus
13 D§iewiba
13 D§iewibas
13 d§irrdaht
13 da§chu
13 Darrbeem
13 Debbe§śu
13 Drehbes
13 ehde
13 Ghramata
13 Kauna`
13 krahßnu
13 kritta
13 labba
13 lähte
13 laideeta
13 laizighe
13 leelijahß
13 Lohps
13 Mahziba
13 mannas
13 meckleh
13 Mee§śahß
13 Mielä§tiba
13 mieļi
13 ne§t
13 neeka
13 negg
13 Nhelaimes
13 Nhewe§śeli
13 ohtris
13 pa§§chi
13 pa§ścham
13 pallieds
13 papreek§che
13 Pe§titaju
13 Preex
13 Ścho
13 Siemes
13 śuhtijis
13 taißne
13 Tee§śa
13 tur
13 usluhko
13 w䧜äls
13 Wieri
13 Willtu
13 winja`
13 zeļļu
13 Zillwäko
13 zitta`
13 Zittz
12 §chälojahß
12 §chkie§te
12 §emmeh
12 §taigha
12 att§tahteeß
12 Augļus
12 Ballxni
12 Baußliß
12 Beßdeewigheem
12 Blehdibu
12 D§iewo§chanu
12 d§iewojis
12 Deewabijataji
12 diwipadeßmitt
12 dohmaht
12 dohtz
12 dußmiegs
12 E
12 E§aia
12 ee=eet
12 Ey
12 ghohdiegs
12 ghräko
12 Ghramatu
12 ghribbädami
12 ghruhtu
12 ghulleja
12 ihs
12 Job
12 juh§śas
12 Kru§ta
12 Kungheems
12 Kurr§ch
12 labbas
12 labbeem
12 Laid
12 Laideeta
12 Laulibas
12 Ļaun
12 litzis
12 Mahtei
12 mahzija
12 Mattheus
12 meckleht
12 Meita
12 muh§śeem
12 Nahzeeta
12 noghaja
12 nomirris
12 pa§§cha`
12 pa§śchi
12 Peedośchanu
12 pills
12 Prahta`
12 prettie
12 prohjam
12 projam
12 Proweetes
12 śatzidami
12 śchie
12 śwähts
12 tada
12 tahdus
12 tahs
12 teekam
12 Turr
12 turrahß
12 Wainas
12 wallda
12 weeta`
12 zehlehß
11 ab§chälojahß
11 abdohmaht
11 ap
11 Bährnam
11 Baußlis
11 beßdeewighu
11 Chri§titi
11 d§iewohß
11 d§iewoja
11 d§iews
11 d§irrdejuśchi
11 da§cha
11 dahrghu
11 Dahwana
11 Daniel
11 Draud§e
11 dußmo
11 ghada
11 ghodighe
11 Ghrezeneekus
11 ghribbaht
11 J
11 Jeb§che
11 jehme
11 Juhri
11 Kahju
11 kas
11 Klehpy
11 Kunngheems
11 la§śiet
11 labbi
11 leelo
11 lickt
11 Luhk§chanu
11 Maht
11 mans
11 mas
11 maxaht
11 Mieļi
11 Muh§cha`
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015