Vārdformu biežuma vārdnīca (Manc1654_LP1)

 

Kopējais vārdformu skaits: 14042
Kopējais vārdlietojumu skaits: 127504

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

5192	und
3283 to
2936 ka
2601 taß
2536 gir
2528 nhe
1836 no
1592 wings
1316 ar
1200 tu
1169 mums
1106 tee
1023 bett
995 töw
945 tad
927 tha
921 py
914 buhß
882 deews
869 unnd
853 deewa
831 kad
782 us
733 par
713 je§us
695 śawu
661 tahß
654 kungs
649 kaß
645 śacka
642 ta
641 eß
635 by
619 chri§tus
608 tam
558 teem
556 arrid§an
536 ai§to
519 eek§chan
492 nu
491 mehß
472 ko
460 mann
453 winja
450 wahrdu
425 deewu
413 juhß
397 tohß
350 jums
341 tick
337 teems
331 ja
327 tawu
320 irr
318 kattri
309 mehs
305 je§u
305 kunghu
293 katters
293 zillwähx
290 pehtz
288 warr
281 weens
276 patz
274 śirrds
274 śwähtz
272 e§śi
268 je§um
266 ghribb
250 weenu
244 zaur
240 dauds
240 tapehtz
227 muh§śo
226 jeb
222 śwähtu
220 attkal
220 deewam
220 winjam
218 ścho
217 wehl
214 buhtu
210 tohp
196 śirrdi
194 śöw
193 ļaudis
192 dehļ
191 chri§ti
191 ihten
189 darra
187 śatzija
185 buht
184 kungha
177 äßmu
176 darriet
176 tomähr
175 kattru
175 śawa`
171 ween
168 śawas
167 manns
162 dähls
162 mahza
160 eet
160 winju
158 preek§ch
157 turr
156 chri§tum
156 nahk
156 tähws
155 konings
154 leelu
154 wi§śas
153 wi§śu
152 apu§tuls
152 o
151 wiß
148 leetas
144 draugs
143 debbe§śies
143 dohd
143 wi§śi
141 ścheitan
140 tahdu
139 ghann
136 śchiß
133 䧜am
133 draughi
132 ewangeli§ts
132 muh§chighe
131 wälls
124 ghribbätu
123 śatziet
123 tadehļ
123 tawa
122 nei
121 pa§śaules
120 ghribbu
119 amen
119 ghräkeem
118 labbe
118 pahwils
118 wi§śeem
117 d§iewo
116 wahrds
114 warrätu
113 chri§to
113 kahds
113 weeta`
112 wairahk
110 auk§cham
108 kungham
108 kur
107 taws
106 muh§śu
106 semmes
105 ghohdu
105 labb
105 schäla§tibu
104 kattra
104 tähwu
103 red§i
102 jo
102 lieds
100 ba§niza`
100 jesus
99 tappa
98 alla§ch
98 ghribbi
97 gharrs
96 muh§cham
95 dählu
95 kurr
94 beß
94 ghräko
94 mannu
94 runna
93 bährns
93 jeb§che
93 labbu
93 tapt
92 䧜ohtz
92 darrijis
91 §tahw
91 gharru
91 ghräkus
91 prett
90 es
90 pa§śchu
88 kahda
87 mee§śu
87 tawas
86 dohma
86 laid
86 pa§śauleh
86 parei§e
86 red§eht
86 winjo
85 śaweem
85 śchee
84 deenas
84 e§śeeta
84 manni
84 tai
83 kahdu
83 wi§śus
81 pe§titais
80 ghräkeems
79 mee§śas
79 śatzidams
78 taggad
77 ghramata`
77 jaw
77 leelas
76 muh§chighu
76 śawus
76 titz
76 zillwäku
75 räds
75 weena
74 §tah§ta
74 kļuh§t
74 leela
74 manna
74 pe§titaju
74 peedärr
74 tas
73 dawids
73 ghribbädams
73 nhelaim
73 prahtu
73 rohkas
73 śacki
73 wi§śeems
72 kapehtz
72 mahte
72 nahkt
71 bijis
71 mahzekļi
71 maria
71 śchinny
71 warram
70 §inna
70 bährnu
70 deena`
70 elles
70 muh§śas
69 bährni
69 jesv
69 patteeß
69 tudeļļ
68 zeļļu
68 zillwäka
68 zillwäkam
67 §chehliegs
67 §innaht
67 doht
67 illghe
67 jahnis
67 leek
67 pirrmahk
67 tah
66 dehwis
66 ļohte
66 nahwes
65 jeru§alem
65 kam
65 śacku
65 zitti
64 kattras
64 laika`
63 deena
63 ghribbeja
63 itt
63 warri
62 darrbu
62 mieļi
62 spähku
61 d§iewoht
61 śawa
61 wahrdus
60 a§śini
60 muh§śa
60 ohtru
60 śchahß
60 tahds
60 titzeht
60 wällu
60 zillwäki
60 zittu
59 dawid
59 dweh§śel
59 koninju
59 leels
59 luhds
59 nahze
59 wahrdi
58 bähdas
58 ghalldu
58 kļua
58 labbs
58 ļaudeem
58 tahdas
58 tanny
57 atzis
57 titzibu
57 warreja
56 dibben
56 mans
56 nahwu
56 nheneeka
55 ghribbam
55 mahzekļeem
55 pa
55 reis
55 rohku
55 śaweems
55 tickai
54 darri
54 ock
54 śwähti
53 ewangelium
53 laiku
53 mutt
53 nahx
53 nahzis
53 zillwäkeem
52 ghräki
52 leetu
52 preeku
52 teitan
52 zehleeß
51 §tarrpa`
51 juh§śo
51 leekahß
51 meeru
51 mohkas
51 śirrdy
51 śwähta
50 buhdams
49 d§irrdeht
49 darrija
49 deenu
49 ewangelio
49 klaht
49 laikohß
49 mieļo
49 pa§śaul
49 preek§chan
49 preex
49 śchim
49 titzibas
48 ghaja
48 mahziteeß
48 tahda
48 währa`
47 aran
47 ick=kattris
47 ļaudeems
47 mais
47 man
47 waijagha
46 briedi
46 d§iewośchanu
46 ghanns
46 ma§u
46 nhelaime
46 śatzijis
46 schäla§tibas
46 ścheit
45 debbeß
45 leeta
45 luhkt
44 §kann
44 da§śch
44 dabbuit
44 daśch
44 ey
44 mahzibu
44 noh§t
44 tappis
44 titziba
43 a§śinis
43 ahwis
43 däbb䧜u
43 diwi
43 labpraht
42 apraxta
42 arrieg
42 ewangeliums
42 ih§täns
42 ścheem
42 śohlijis
42 taps
41 ghull
41 kamähr
41 mahtes
41 manntu
41 namma`
41 palleek
41 peed§immis
41 wälla
40 däbb䧜o
40 laideeta
40 taißnibas
40 tawa`
39 d§irrd
39 enghels
39 jumprawas
39 kahdas
39 ļaun
39 neds
39 noteek
39 wirß
38 §cho
38 brie§cham
38 jemmeeta
38 maht
38 preek§cha
38 raxta
38 śeewa
38 tähwa
38 tawus
38 teitz
37 ba§nizas
37 bährnus
37 dries
37 ih§tänu
37 mannas
37 nhelaimes
37 prahtz
37 runnaht
37 śähklu
37 śeewas
37 trieß
37 wahrdeem
36 dweh§śele
36 dweh§śeles
36 ick
36 mielä§tibu
36 rahda
36 red§eja
36 semm
36 walloda`
35 mattheus
35 mee§śa
35 nabbags
35 nhelaimeh
35 pa§śchi
35 pa§tara`
35 proweets
35 tre§ścha`
35 wahrda`
34 augļus
34 bähdahß
34 juh§śu
34 kallnu
34 ohtra`
34 śchy
34 turreht
34 wiers
33 §chähl
33 attkall
33 d§iewibu
33 dawida
33 dohß
33 ghaddus
33 ick=kattram
33 juh§śa`
33 kallps
33 lied§e
33 mahziet
33 pa§ścha`
33 pehteris
33 raxtietz
33 titzi
33 wairs
32 appack§ch
32 arri
32 da§che
32 ghohds
32 kļuht
32 licka
32 lucas
32 mirrt
32 notix
32 pawehlejis
32 pillu
32 pirrms
32 śaule
32 śawahm
32 teeścham
32 ugguni
32 uhdeni
32 wällam
32 wi§śa
31 arr
31 darrbs
31 dehwe
31 juddi
31 kas
31 kattram
31 klau§śiet
31 nomirris
31 o^
31 patiek
30 labba
30 negg
30 notitzis
30 prettie
30 proweetu
30 tawam
30 zeetis
29 §tahweht
29 §tippre
29 apdohma
29 debbe§śes
29 ghohdighe
29 ghräkohß
29 kattrus
29 klau§śi
29 marias
29 mirroņeem
29 mo§es
29 pa§śaule
29 pallickt
29 peeluhkt
29 räd§am
29 runnaja
29 runnajis
29 sahle
29 śirrdes
29 spähx
29 wahrdam
29 warru
29 wieru
29 zee§t
28 adbilldeja
28 alla§chien
28 e§aias
28 herodes
28 kahrta`
28 laix
28 mahzekļeems
28 muh§chighas
28 papreek§che
28 śackam
28 śautz
28 śchurr
28 semmeh
28 tähwam
28 tuwaku
27 adbilldi
27 ba§niza
27 behrninju
27 kattreem
27 kohku
27 ļauns
27 mahzaiteeß
27 meckleht
27 nopellnijis
27 rohka
27 semme
27 śirrdighe
27 taißnis
27 töwis
27 tur
27 weena`
27 weenam
27 zeek
27 zillwäkus
26 §innaja
26 behrnings
26 bettlehem
26 d§iewibas
26 d§irrdam
26 eh§t
26 ghallam
26 ghanni
26 gharra
26 jemm
26 koninjam
26 m
26 mieļojis
26 nhe§chkie§ts
26 pa§tara
26 śahpes
26 titzam
26 waighu
26 widdu
26 zittade
25 apkahrt
25 au§śis
25 auxtu
25 bährneems
25 d§irrdejuśchi
25 jembt
25 jo§eps
25 leeli
25 mahzetaju
25 mannta
25 nahwe
25 nahzeeta
25 näß
25 nickna
25 palickt
25 red§ejuśchi
25 śeewu
25 te
25 wahrda
25 zeeni
24 biju§śi
24 chri§t
24 d§eed
24 jaunu
24 klahjahß
24 kunghi
24 mahzetais
24 mohkahm
24 tee§śu
24 weenas
24 winjai
23 apdohmaht
23 d
23 dohdeeß
23 i§rael
23 juh§śas
23 kru§ta
23 laizighe
23 ļau§cho
23 luhd§am
23 mielä§tibas
23 mirroņeems
23 muh§chigha
23 muh§śa`
23 nazareth
23 prahta`
23 proweetz
23 schäla§tiba
23 śuhtijis
23 śwähtus
23 tahda`
23 wahrdeems
23 wall§tiba
23 wi§śo
23 zillwäkeems
22 §chkeet
22 §emmeh
22 §tarrp
22 dähla
22 dählam
22 kurr§ch
22 la§śam
22 lab=praht
22 leeku
22 mjeļi
22 pa§ścham
22 rohka`
22 sahl
22 siemes
22 teeß
22 titzu
22 tohpam
22 turreteeß
22 wackar=ehden
22 wi§śahm
22 zillwäko
22 zitz
21 att§taht
21 atzeems
21 bijuśchi
21 chri§titas
21 d§eedaht
21 dohdahß
21 jumprawa
21 kallpoht
21 kļuhß
21 labbas
21 mai§e
21 nacktis
21 pallieds
21 pilla
21 śaim
21 śawam
21 śchie
21 śeh§ch
21 weenighu
21 wellte
21 zittam
20 §inni
20 §trahda
20 att§tahteeß
20 auxte
20 beßdeewighi
20 bie§tahß
20 brienumu
20 brienumus
20 d§iewiba
20 dabbu
20 drohśchu
20 ghohda`
20 lickahß
20 lickteeß
20 mai§es
20 meckle
20 mielä§tiba
20 muh§śam
20 nicknu
20 noticka
20 pa§ścha
20 palied§i
20 pills
20 preezighu
20 pretti
20 śatzidami
20 śawahß
20 siem
20 śohla
20 śwähtas
20 tahm
20 wall§tibas
20 wätz
20 wienu
19 §chahß
19 §chehlighu
19 apu§tuļi
19 ballxni
19 d§iewojam
19 d§iews
19 d§irrdeja
19 da§cham
19 darrijuśchi
19 debbe§śieß
19 engheļi
19 ghribbohtz
19 ih§tänas
19 jahni
19 juhri
19 kallpo
19 kattreems
19 klau§śais
19 labbahß
19 leela`
19 mahzijis
19 mirr§t
19 nomanniet
19 palied§eht
19 śackoht
19 śatzietz
19 śchis
19 śchohß
19 śohdibu
19 tahļe
19 un~
19 usjembt
19 wall§tibu
19 wall§tu
19 winji
19 zeetuma`
19 zick
18 §cheitan
18 aggre
18 attra§t
18 auxti
18 baußlu
18 d§eedam
18 dahwanas
18 darraita
18 dibbina`
18 dußmibas
18 dußmibu
18 ghallwu
18 jehme
18 kaunu
18 kru§tu
18 kungheem
18 kurrenes
18 ļautinji
18 leetz
18 manna`
18 maß
18 meers
18 meita
18 nackty
18 neśt
18 notickt
18 peedohd
18 rohkahß
18 śchi
18 syrachs
18 taißnibu
18 ugguny
18 usjämm
18 wi§śur
17 §chehlighe
17 ackmini
17 attradda
17 bähda
17 dahwanu
17 eenaideneex
17 elias
17 ghallwa
17 ghau§che
17 ghräkojis
17 ghribbahß
17 ho§ianna
17 ih§täne
17 jauni
17 koninja
17 labbahk
17 leelus
17 leetahm
17 mahzekļus
17 mee§śahß
17 mieļais
17 neeka
17 no§kummuśchi
17 pa=wehlejis
17 palieds
17 proweetes
17 red§eeta
17 sälltu
17 śchodeen
17 śwähts
17 tahms
17 tahs
17 taweem
17 tee§śa
17 turrahß
17 turrp
17 usturreht
17 waina
17 wajagha
17 zittas
16 §chkie§tu
16 §innam
16 §tippru
16 §trahdaht
16 ägyptes=semmes
16 ba§nizas=kungs
16 baggahtz
16 brienojahß
16 brienums
16 chri§te
16 d§irrdi
16 dohmaht
16 ghribbädami
16 ghuddri
16 ghulleja
16 iht
16 ißghaja
16 jämm
16 jauns
16 jesum
16 kallpam
16 labbus
16 lauku
16 litzis
16 luhd§e
16 luhk§chanu
16 mahtei
16 mahzija
16 marcus
16 mielighe
16 ney
16 ohtram
16 palleetz
16 patt
16 pe§titaja
16 peedohśchanu
16 pehdeji
16 raddijis
16 śähkla
16 śaime
16 śaimneex
16 śarrghajeeß
16 taißniba
16 taweems
16 waļļu
16 wi§śahß
16 winjas
16 zellteeß
16 zittus
15 §kaidre
15 §tippra
15 䧜oti
15 allghu
15 attrohd
15 bährnam
15 bährneem
15 beßdeewigheem
15 bieteeß
15 blehdibu
15 brahlis
15 buhdami
15 d§iewośchana
15 d§iewu
15 darrbus
15 drahnas
15 draud§e
15 draud§es
15 drehbes
15 ee=preezenaht
15 ghalla`
15 ghallu
15 ghrahmata`
15 ghruhte
15 ih§täna
15 kallpu
15 krahßne
15 kriet
15 leezeeß
15 lickt
15 mahja=weetu
15 mahzi
15 mannus
15 mee§śahm
15 muh§chiegs
15 muh§śahß
15 muh§śeems
15 muh§śus
15 nahkahß
15 nokaut
15 pa§taru
15 pa=wehļ
15 packaļļ
15 paddomu
15 pallied§i
15 palliegs
15 pallighu
15 pattee§śe
15 pillam
15 pirrmi
15 pirrmu
15 preezateeß
15 red§ehß
15 śchinnies
15 śuhtiet
15 śwehti
15 śwehtiet
15 tahdus
15 tohpi
15 tuxne§śy
15 ugguns
15 wätzi
15 zättorta`
14 adbilldeht
14 att§tah
14 atzeem
14 barribu
14 beßdeewiegs
14 buhtam
14 chri§titi
14 d§eeßma`
14 d§errt
14 d§iewojis
14 darrbeem
14 eemu
14 ghaidiet
14 ick=kattru
14 jeru§alemes
14 juddeem
14 juh§śa
14 kahda`
14 kait
14 kallpi
14 kauna`
14 lai
14 lohzekli
14 luhkśchanu
14 mahjahß
14 mahzibas
14 muttes
14 nahz
14 nammu
14 paleek
14 pawehļ
14 peekta`
14 peeluhds
14 pirms
14 red§ejis
14 red§ighe
14 śackaita
14 śwähtais
14 tahdam
14 taptu
14 tatt§che
14 teekams
14 tierumu
14 turrehß
14 turri
14 uhdens
14 w䧜äls
14 wackara`
14 wi§śahms
14 winja`
14 winjeem
14 zittz
13 §kattahß
13 adbilld
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015