Vārdformu biežuma vārdnīca (Manc1654_LP1)

 

Kopējais vārdformu skaits: 15029
Kopējais vārdlietojumu skaits: 127504

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

4777	und
3091 to
2792 ka
2511 gir
2363 nhe
2318 taß
1775 no
1269 ar
1241 Wings
1146 mums
1138 tu
985 tee
966 töw
905 buhß
897 py
882 Deews
853 Deewa
851 tad
848 tha
816 unnd
749 us
698 par
692 śawu
688 JE§us
654 Kungs
642 kad
637 śacka
637 tahß
634 bett
632 by
596 Chri§tus
590 tam
560 ta
553 arrid§an
544 teem
516 kaß
507 eek§chan
452 mehß
447 Wahrdu
442 nu
439 mann
425 Deewu
409 Vnd
407 ko
393 eß
388 Bett
388 tohß
382 winja
377 juhß
351 wings
338 jums
330 tick
328 teems
321 tawu
316 kattri
313 irr
305 Kunghu
301 JE§u
300 Ai§to
293 Zillwähx
287 warr
283 katters
277 pehtz
275 patz
269 Taß
264 mehs
263 ghribb
263 weens
259 Śirrds
256 JE§um
248 Eß
247 e§śi
245 śwähtz
245 weenu
236 ai§to
230 zaur
227 dauds
220 Deewam
214 attkal
214 jeb
214 muh§śo
209 tohp
208 buhtu
208 wehl
199 ścho
195 ja
194 śöw
192 dehļ
191 To
189 darra
189 Ļaudis
188 Śirrdi
187 Chri§ti
186 śatzija
185 buht
184 Kungha
180 Kad
177 äßmu
176 darriet
175 śawa`
175 śwähtu
171 ween
168 śawas
167 kattru
165 Nhe
162 Dähls
161 tomähr
160 eet
160 mahza
158 winjam
156 Tähws
155 preek§ch
154 Konings
154 nahk
152 Apu§tuls
152 leelu
152 O
149 Chri§tum
149 wi§śu
147 wi§śas
144 Draugs
144 Ka
142 Debbe§śies
141 turr
137 dohd
136 Ja
135 ghann
134 wi§śi
133 Draughi
133 Kaß
132 䧜am
132 Ewangeli§ts
132 muh§chighe
132 Tapehtz
131 Wälls
131 wiß
127 tahdu
123 ghribbätu
123 śatziet
121 nei
121 Tee
120 ghribbu
120 Pa§śaules
119 Ghräkeem
118 Pahwils
118 tawa
117 labbe
116 ihten
116 Wahrds
116 wi§śeem
114 warrätu
113 Chri§to
112 d§iewo
111 ścheitan
110 kahds
110 wairahk
108 tapehtz
107 Kungham
106 Amen
105 Schäla§tibu
105 Semmes
104 muh§śu
104 Tähwu
102 Weeta`
101 kattra
100 auk§cham
100 Ba§niza`
100 JESVS
100 lieds
99 Ghohdu
99 tappa
98 Leetas
98 taws
97 Gharrs
97 kur
96 alla§ch
95 Dählu
93 Bährns
93 labb
93 mannu
93 muh§cham
93 runna
93 Tad
93 tapt
92 䧜ohtz
92 darrijis
92 Winju
91 §tahw
91 beß
91 Gharru
91 prett
90 Ghräkus
90 pa§śchu
87 labbu
87 Mee§śu
86 Pa§śauleh
86 parei§e
86 red§eht
85 Manns
85 śaweem
85 tawas
84 kahda
82 Deenas
82 manns
82 Ta
82 tai
81 Pe§titais
81 wi§śus
80 kahdu
79 kurr
79 Mee§śas
78 e§śeeta
78 Ghräkeems
78 śatzidams
78 Tha
78 winjo
77 jaw
77 śchiß
76 Ghräko
76 leelas
76 muh§chighu
76 tadehļ
76 titz
76 Zillwäku
75 Jhten
75 räds
75 taggad
74 §tah§ta
74 dohma
74 jeb§che
74 jo
74 kļuh§t
74 Pe§titaju
74 peedärr
74 śawus
73 Dawids
73 Nhelaim
73 Prahtu
73 Rohkas
72 ghribbädams
72 Mahte
72 nahkt
71 bijis
71 Ghramata`
71 ghribbi
71 Mahzekļi
71 Maria
71 warram
71 Winja
70 §inna
70 Bährnu
70 Deena`
70 Elles
70 leela
70 wi§śeems
69 Bährni
69 JESV
69 muh§śas
68 winju
68 Zillwäka
68 Zillwäkam
67 §chehliegs
67 §innaht
67 doht
67 illghe
67 Jahnis
66 leek
66 ļohte
66 Nahwes
65 laid
65 śacku
64 dehwis
64 Jeru§alem
64 kattras
64 Ko
64 śchinny
64 tudeļļ
63 ghribbeja
63 tas
63 warri
62 Deena
62 itt
62 Spähku
62 Tu
62 weena
62 Winjam
61 kam
61 śawa
61 tah
60 A§śini
60 d§iewoht
60 śacki
60 titzeht
60 Wahrdus
60 Wällu
60 Zillwäki
59 Darrbu
59 Dawid
59 Dweh§śel
59 Koninju
59 nahze
59 No
59 pirrmahk
59 Wahrdi
58 kļua
58 leels
58 manna
58 ohtru
57 Atzis
57 Ghalldu
57 Ļaudeem
57 śchahß
57 Titzibu
57 warreja
56 es
56 labbs
56 Laika`
56 muh§śa
56 Nahwu
55 Mahzekļeem
55 nheneeka
55 pa
55 śaweems
55 zittu
54 ghribbam
54 Rohku
54 tickai
53 dibben
53 Ewangelium
53 luhds
53 Mutt
53 nahzis
53 Śchiß
53 tanny
53 Vnnd
53 Zillwäkeem
52 Ghräki
52 nahx
52 patteeß
52 zehleeß
51 §tarrpa`
51 leekahß
51 Mohkas
51 Preeku
51 Red§i
51 red§i
51 tahdas
50 juh§śo
50 leetas
50 Meeru
50 Nu
50 tahds
49 d§irrdeht
49 darrija
49 Deenu
49 Ewangelio
49 klaht
49 Pa§śaul
49 Preex
49 reis
49 śchee
49 Titzibas
48 Bähdas
48 ghaja
48 mahziteeß
48 Ock
48 Śirrdy
47 Ar
47 Mais
47 man
47 preek§chan
47 Śwähtu
47 Tadehļ
47 währa`
47 waijagha
46 buhdams
46 mieļo
46 Nhelaime
46 śatzijis
46 Schäla§tibas
46 Zeļļu
45 Debbeß
45 luhkt
44 §kann
44 dabbuit
44 darri
44 kapehtz
44 Laiku
44 ma§u
44 Mahzibu
44 noh§t
44 tappis
44 teitan
44 Titziba
44 zitti
43 A§śinis
43 Ahwis
43 Däbb䧜u
43 diwi
42 apraxta
42 aran
42 Ewangeliums
42 Ghanns
42 ih§täns
42 Leetu
42 Mehs
42 ścheit
42 śohlijis
42 śwähti
41 ghull
41 Ļaudeems
41 Mahtes
41 Manni
41 Manntu
41 Namma`
41 palleek
41 peed§immis
41 taps
41 Wälla
40 Däbb䧜o
40 kamähr
40 labpraht
40 mieļi
40 śchim
40 tahda
40 Taißnibas
39 d§irrd
39 Enghels
39 Jumprawas
39 Mehß
39 noteek
39 ścheem
39 tawa`
38 §cho
38 D§iewośchanu
38 Maht
38 neds
38 preek§cha
38 raxta
38 Śeewa
38 Tähwa
38 tawus
38 teitz
37 Bährnus
37 ey
37 ih§tänu
37 Leeta
37 Nhelaimes
37 Prahtz
37 runnaht
37 Śähklu
37 Śeewas
37 Wahrdeem
37 wirß
36 arrieg
36 Ba§nizas
36 dries
36 Dweh§śele
36 Dweh§śeles
36 ick=kattris
36 Juhß
36 kahdas
36 Laikohß
36 Mielä§tibu
36 rahda
36 red§eja
36 Śchee
36 Semm
36 trieß
36 Walloda`
35 daśch
35 manni
35 Mattheus
35 Mee§śa
35 Nhelaimeh
35 Par
35 Proweets
34 ick
34 juh§śu
34 Kallnu
34 pa§śchi
34 turreht
34 Wahrda`
34 Wiers
33 §chähl
33 Dawida
33 dohß
33 Es
33 juh§śa`
33 Kallps
33 lied§e
33 mahziet
33 mannas
33 pa§ścha`
33 Pehteris
33 raxtietz
33 wairs
32 arri
32 D§iewibu
32 kļuht
32 licka
32 Lucas
32 notix
32 pawehlejis
32 Śaule
32 śawahm
32 śwähta
32 teeścham
32 Vgguni
32 Vhdeni
32 Vs
32 Wällam
31 appack§ch
31 attkall
31 dehwe
31 Ghohds
31 Juddi
31 kattram
31 klau§śiet
31 mans
31 mirrt
31 o^
31 patiek
30 Augļus
30 Bähdahß
30 nabbags
30 nomirris
30 notitzis
30 pa§tara`
30 pillu
30 pirrms
30 Proweetu
30 Ścheitan
29 §tahweht
29 §tippre
29 briedi
29 Darrbs
29 ick=kattram
29 kattrus
29 labba
29 Marias
29 Mirroņeem
29 Pa§śaule
29 pallickt
29 peeluhkt
29 prettie
29 räd§am
29 runnaja
29 runnajis
29 Sahle
29 Śirrdes
29 Spähx
29 Śwähtz
29 tawam
29 Töw
29 Wahrdam
29 Wieru
29 zee§t
28 alla§chien
28 da§che
28 Debbe§śes
28 E§aias
28 ghohdighe
28 Herodes
28 Jo
28 Kapehtz
28 ļaun
28 Mahzekļeems
28 Mo§es
28 muh§chighas
28 papreek§che
28 śackam
28 śautz
28 śchurr
28 Semmeh
28 Tähwam
28 titzi
28 Tuwaku
28 zeetis
27 adbilldeja
27 Ba§niza
27 Behrninju
27 brie§cham
27 Ghribbi
27 kas
27 kattreem
27 meckleht
27 nopellnijis
27 Rohka
27 Semme
27 töwis
27 wi§śa
27 Zillwäkus
26 §innaja
26 arr
26 Bettlehem
26 d§irrdam
26 da§śch
26 Ghanni
26 Gharra
26 Ghräkohß
26 Kohku
26 Koninjam
26 Laix
26 ļauns
26 M
26 nhe§chkie§ts
26 śirrdighe
26 titzam
26 Waighu
26 weena`
26 weenam
25 Adbilldi
25 apkahrt
25 auxtu
25 Behrnings
25 d§irrdejuśchi
25 E§śi
25 eh§t
25 Gir
25 Je§us
25 jembt
25 Jo§eps
25 Mahzetaju
25 Mannta
25 Mans
25 Nahwe
25 näß
25 nickna
25 palickt
25 red§ejuśchi
25 Śeewu
25 te
25 Wahrda
25 widdu
24 Au§śis
24 Bährneems
24 biju§śi
24 Chri§t
24 D§iewibas
24 klahjahß
24 Mahzetais
24 Mohkahm
24 ohtra`
24 Py
24 Tahß
24 tre§ścha`
24 weenas
24 zeek
23 apdohmaht
23 D
23 Ghaddus
23 J§rael
23 jaunu
23 juh§śas
23 Kunghi
23 laideeta
23 laizighe
23 luhd§am
23 Mielä§tibas
23 mieļojis
23 Mirroņeems
23 muh§chigha
23 muh§śa`
23 Mums
23 Nazareth
23 Prahta`
23 Proweetz
23 Śahpes
23 Schäla§tiba
23 śuhtijis
23 śwähtus
23 taißnis
23 Tee§śu
23 Wahrdeems
23 Wall§tiba
23 wi§śo
23 zeeni
23 Zillwäkeems
22 §chkeet
22 §emmeh
22 §tarrp
22 apdohma
22 d§eed
22 Dähla
22 Dählam
22 Jemmeeta
22 Kru§ta
22 la§śam
22 Ļau§cho
22 leeku
22 MJeļi
22 pa§ścham
22 Rohka`
22 Sahl
22 Śchy
22 Siemes
22 teeß
22 titzu
22 tohpam
22 tur
22 turreteeß
22 winjai
22 zeļļu
22 Zillwäko
21 att§taht
21 Atzeems
21 bijuśchi
21 Chri§titas
21 d§eedaht
21 dohdahß
21 jemm
21 Jumprawa
21 kļuhß
21 lab=praht
21 labbas
21 Laid
21 Mai§e
21 Mann
21 Mieļi
21 Nacktis
21 pallieds
21 pilla
21 Śaim
21 śawam
21 śeh§ch
21 Wackar=Ehden
21 weenighu
21 Zitti
20 §inni
20 §trahda
20 auxte
20 bie§tahß
20 dohdeeß
20 drohśchu
20 kallpoht
20 leeli
20 lickahß
20 lickteeß
20 Mai§es
20 meckle
20 Mielä§tiba
20 muh§śam
20 nicknu
20 noticka
20 pa§ścha
20 pa§tara
20 preezighu
20 pretti
20 śatzidami
20 Siem
20 śohla
20 tahm
20 Wall§tibas
20 Wienu
19 §chahß
19 §chehlighu
19 Apu§tuļi
19 att§tahteeß
19 Ballxni
19 D§iewiba
19 d§iews
19 d§irrdeja
19 darrijuśchi
19 Debbe§śieß
19 Engheļi
19 ghribbohtz
19 ih§tänas
19 Jahni
19 Jeb§che
19 Juhri
19 kattreems
19 labbahß
19 leela`
19 mahzijis
19 mirr§t
19 Nahzeeta
19 Negg
19 nomanniet
19 palied§eht
19 śackoht
19 śatzietz
19 Ścho
19 Śwähta
19 tahļe
19 usjembt
19 Wall§tibu
19 Wall§tu
19 wellte
19 wi§śahm
19 Wiß
19 zittade
18 §cheitan
18 aggre
18 attra§t
18 Baußlu
18 Da§śch
18 dabbu
18 Dahwanas
18 Dußmibas
18 Dußmibu
18 Ghallwu
18 ghräko
18 jehme
18 Kru§tu
18 kurrenes
18 Ļautinji
18 maß
18 Meers
18 Meita
18 Nackty
18 neśt
18 notickt
18 palied§i
18 Rohkahß
18 śawahß
18 Śohdibu
18 śwähtas
18 Syrachs
18 tahda`
18 Taißnibu
18 Tam
18 usjämm
18 Vgguny
18 Weens
18 wi§śur
17 §chehlighe
17 Ackmini
17 attradda
17 bähda
17 Briedi
17 Brienumu
17 Brienumus
17 d§eedam
17 d§iewojam
17 Dahwanu
17 darraita
17 Eenaideneex
17 Elias
17 ghau§che
17 Ghohda`
17 ghräkojis
17 Ho§ianna
17 ih§täne
17 Kaunu
17 Koninja
17 Kungheem
17 Laideeta
17 leelus
17 Mahzekļus
17 manna`
17 Mee§śahß
17 neeka
17 no§kummuśchi
17 pa=wehlejis
17 palieds
17 Patteeß
17 peedohd
17 Proweetes
17 Sälltu
17 tahms
17 tahs
17 taweem
17 turrahß
17 turrp
17 un~
17 usturreht
17 Waina
17 wajagha
17 wätz
16 §chkie§tu
16 §innam
16 §tippru
16 §trahdaht
16 Ägyptes=Semmes
16 Ba§nizas=Kungs
16 brienojahß
16 Chri§te
16 dohmaht
16 ghribbahß
16 ghulleja
16 ißghaja
16 jemmeeta
16 JESVM
16 Kallpam
16 klau§śi
16 Kurr
16 labbus
16 leetz
16 litzis
16 luhd§e
16 Luhk§chanu
16 Mahtei
16 mahzija
16 Manna
16 Marcus
16 mieļais
16 mielighe
16 ohtram
16 patt
16 Pe§titaja
16 Peedohśchanu
16 raddijis
16 Śähkla
16 Śaime
16 Śaimneex
16 śchohß
16 Taißniba
16 taweems
16 Turr
16 Waļļu
16 Zeetuma`
16 zellteeß
16 zittam
16 zittus
15 §kaidre
15 §tippra
15 䧜oti
15 Allghu
15 attrohd
15 Bährnam
15 Bährneem
15 bieteeß
15 Brahlis
15 buhdami
15 CHri§tus
15 da§cham
15 Draud§e
15 Draud§es
15 Drehbes
15 ee=preezenaht
15 Ghrahmata`
15 ghruhte
15 Ghuddri
15 ih§täna
15 iht
15 jämm
15 kahrta`
15 kallpo
15 Kallpu
15 krahßne
15 kriet
15 labbahk
15 Lauku
15 Leetahm
15 leezeeß
15 lickt
15 Mahzaiteeß
15 mannus
15 Mee§śahm
15 muh§chiegs
15 muh§śeems
15 muh§śus
15 nahkahß
15 ney
15 nokaut
15 pa=wehļ
15 packaļļ
15 Paddomu
15 Pallighu
15 Pehdeji
15 pillam
15 pirrmu
15 preezateeß
15 red§ehß
15 śchie
15 śchodeen
15 śirrds
15 śuhtiet
15 śwehti
15 śwehtiet
15 Tomähr
15 Tuxne§śy
15 Vgguns
15 Warru
15 wi§śahß
15 zittas
14 adbilldeht
14 att§tah
14 Atzeem
14 auxti
14 Beßdeewigheem
14 buhtam
14 Chri§titi
14 D§eeßma`
14 d§iewojis
14 d§irrdi
14 Darrbeem
14 Darrbus
14 dibbina`
14 Drahnas
14 eemu
14 ghaidiet
14 Ghallam
14 Ghallwa
14 ghribbädami
14 ick=kattru
14 jauni
14 jauns
14 Juddeem
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015