Vārdformu biežuma vārdnīca (Manc1631_Syr)

 

Kopējais vārdformu skaits: 5409
Kopējais vārdlietojumu skaits: 24986

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1235	vnd
758 nhe
722 gir
660 to
578 ka
416 tas
366 wings
285 no
275 ta
260 töw
245 kas
232 tu
217 tad
204 kad
200 ar
194 und
193 py
183 ai§to
179 tam
175 tee
170 winja
167 śawu
162 bett
150 par
144 teems
124 tohs
117 buhs
115 tahs
111 śöw
104 warr
98 darra
88 ko
87 tawu
85 dauds
81 pehtz
79 es
76 by
75 vs
73 arrid§an
72 weens
69 tha
66 labb
64 winjam
60 kunx
58 kahtz
57 kattri
55 deewa
55 tick
54 kļuh§t
53 6
52 2
52 3
52 4
52 5
52 7
52 9
52 10
52 12
52 winju
51 8
51 11
51 13
51 14
51 15
51 16
51 17
51 18
51 iht
50 19
49 20
48 21
48 dohd
48 kungu
47 wehl
46 22
46 katters
45 23
45 25
44 czaur
44 jeb
44 weenu
43 24
43 26
43 buht
43 deewu
43 kahdu
42 dohma
42 ļaudis
42 tohp
41 ja
40 27
40 deews
40 man
39 wahrdu
38 preek§chan
38 wiß
37 28
37 winjo
36 eek§chan
35 e§śi
34 weena
34 wi§śu
33 29
33 dehļ
33 kam
33 ļaudeems
33 ļaun
32 30
32 gribb
30 alla§chien
30 ghanna
30 palleek
29 31
29 ick
29 kattra
29 leetas
29 nahk
29 prett
28 1
28 wayaga
27 kur
27 mann
27 manntu
27 pirms
27 turr
25 32
25 buhtu
25 d§iewo
25 e§śy
25 labpraht
25 pehts
25 teekams
25 winjas
24 äßmu
24 attkal
24 darrbu
24 darriyis
24 labbe
24 laika`
24 räds
24 semmes
23 bährns
23 nheneeka
23 prettie
23 śawa`
23 śeewa
23 śirds
23 tadehļ
22 czillwähx
22 kattru
22 kunga
22 muh§chige
22 runna
22 śaweems
22 śirdtz
22 tawa
22 wi§śi
21 33
21 ghuddriba
21 ghuddribu
21 kaß
21 paddomu
21 pallieds
21 tatt§chu
21 vhs
20 beß
20 juhs
20 kattram
20 leelu
20 noh§t
20 preek§ch
20 śawas
20 śawus
20 tappa
20 wi§śeems
19 darriya
19 ghuddris
19 irr
19 labbu
19 pa§§cham
19 pa§§chu
19 wi§śo
19 wiers
18 by§tahs
18 da§§ch
18 parei§e
17 34
17 deewam
17 draugu
17 kahda
17 klahyahs
17 leels
17 pi
17 tuwaku
17 udens
17 ugguns
17 wi§śas
16 alla§ch
16 bährneems
16 dabbu
16 darry
16 kattreems
16 labbs
16 laid
16 ļohte
16 mutt
16 ney
16 tapehtz
16 tawas
16 tomehr
16 wahrdus
15 §tarpan
15 atkal
15 atzeems
15 baggahtz
15 czeek
15 darri
15 ghräkeems
15 leekahs
15 leela
15 muh§cham
15 śirdi
15 tai
15 taws
15 the
15 turrahs
15 wahrdeems
14 §inna
14 baußlu
14 diwi
14 draux
14 dußmiba
14 jo
14 mums
14 taweems
14 tho
13 35
13 auxtaka
13 bährni
13 beßdeewigo
13 darryht
13 ghodu
13 ghuddribas
13 kattry
13 ļau§cho
13 leeku
13 leeta
13 mahzibu
13 myļo
13 nabbagam
13 neds
13 pattiek
13 taß
13 weenam
13 wir§śon
12 36
12 auxtaku
12 beßdeewiex
12 ghräkus
12 i§ra
12 jeckis
12 kungam
12 leetu
12 lieds
12 mehs
12 noteek
12 śacka
12 semm
12 ween
12 wi§śus
11 atzis
11 baußlus
11 ghalla
11 kauna`
11 kļuht
11 labbahk
11 leelus
11 leetus
11 mannta
11 nabbax
11 palleetz
11 pirmahk
11 rohkas
11 rohku
11 tähwu
11 teickt
11 tur
11 turreht
11 wayrahk
11 wi§śa
11 wyru
10 37
10 attkall
10 beßdeewigeems
10 d§iewoht
10 dohdt
10 ghräki
10 jeb§chu
10 kļuhß
10 labba
10 laiku
10 ļaunu
10 mans
10 mee§śu
10 nahkt
10 nawe
10 neeka
10 nu
10 patz
10 raddiyis
10 śawa
10 śeewas
10 tahms
10 taps
10 tawa`
10 tay
10 tickai
9 §chäla§tibu
9 auxte
9 czeļļu
9 czitteems
9 d§iewiba
9 deenas
9 dehwe
9 ihs
9 jecki
9 kaunu
9 krahßnis
9 l
9 leetzees
9 lied§a
9 mahziet
9 manna
9 mannu
9 meckleh
9 meeru
9 prahtu
9 preex
9 śaprohtiex
9 schäla§tiba
9 śirdy
9 tahtz
9 tawus
9 teitz
9 wahrtz
8 apkahrt
8 arid§an
8 bähdahs
8 bähdas
8 bija§chana
8 biyis
8 czitti
8 czittus
8 darbu
8 darriet
8 dehwis
8 dries
8 ghallu
8 ghan
8 ghoda`
8 ghull
8 jums
8 kahdas
8 klaht
8 klau§śa
8 kungeems
8 labby
8 leetz
8 mahza
8 mahziba
8 muh§chu
8 namma`
8 nammu
8 notix
8 preek§cha
8 runnaht
8 sälta
8 śatziet
8 turri
8 ugguni
8 wairahk
8 war
8 wiens
7 38
7 §chäla§tibas
7 §tippre
7 §trahda
7 䧜ohtz
7 äh§t
7 ammatu
7 aran
7 baggatu
7 bija
7 czee§t
7 czillwäku
7 czittu
7 d§iewibas
7 draugam
7 dußmibu
7 eedt
7 eeśakumu
7 enaidneekeems
7 enied
7 ey
7 ghodibu
7 ghodiga
7 ghräko
7 jauns
7 krahßne
7 kurr
7 labbus
7 ļauna
7 licka
7 mannis
7 mirrth
7 myliex
7 nahx
7 naudu
7 nheka
7 ock
7 ohla
7 ohtru
7 pallid§eht
7 parr
7 pattz
7 prahtz
7 preeku
7 rohkahs
7 śahp
7 śaule
7 śeewu
7 tahdu
7 tapt
7 tawam
7 tee§śu
7 tickay
7 upperis
7 währa
7 waigu
7 warrätu
7 wi§śur
7 wieru
6 39
6 §tahw
6 §taweya
6 §wätu
6 ähd
6 aisdohd
6 appak§chan
6 attlätz
6 attreep§chana
6 attrohd
6 augļus
6 baggatige
6 bähdohs
6 beßdeewigi
6 biyu
6 blehdibas
6 czillwäx
6 czilwähx
6 d§iewibu
6 d§iewo§chana
6 da§chu
6 dähls
6 darbs
6 dawana
6 debbes
6 ghau§che
6 ghoda
6 ghodiex
6 ghodige
6 gribbi
6 gribbu
6 ißdohdahs
6 jacob
6 jecka
6 juhri
6 kacklu
6 kahdam
6 kahts
6 kattris
6 klayahs
6 kluh§t
6 konings
6 koninja
6 kriet
6 leek
6 leeleems
6 leeta`
6 mahtes
6 mahziyis
6 mannas
6 manns
6 maß
6 meita
6 muh§chigu
6 nabbagu
6 nhelaimeh
6 nheneekadu
6 nickne
6 ohtram
6 pa§śaules
6 paļauyees
6 papreek§che
6 patteitz
6 pili
6 prahtiex
6 pullku
6 śaprotiex
6 śawam
6 schäla§tibu
6 semme
6 spähku
6 taptu
6 toh
6 wahrdtz
6 walloda
6 wi§śahms
6 wi§śahs
6 wyram
5 §emme
5 §inny
5 §kattahs
5 §laweht
5 §päku
5 §tayga
5 §wehtietz
5 abbi
5 aismir§ti
5 altari
5 attn䧜ahs
5 attra§ts
5 auxtakam
5 bährna
5 bährnu
5 bährnus
5 barriba
5 behds
5 beßdeewiga
5 biyu§chi
5 buhß
5 czeena
5 czerreh
5 czerriba
5 czillwäkeems
5 czittade
5 czittam
5 d§änn
5 dabbui§śi
5 darrbus
5 dheļ
5 dohmaht
5 draugy
5 eeśahk
5 enaidneekus
5 ghalls
5 ghalwu
5 ghann
5 ghods
5 ghräkoht
5 ghräkoyis
5 ilge
5 kahrtu
5 kaunheyees
5 kaut
5 kaweh
5 klu§śu
5 kļuhtu
5 kohx
5 krahßnu
5 kri§t
5 krohnis
5 labbahx
5 labbaka
5 labbake
5 labbumu
5 leela`
5 leelas
5 leetahms
5 luhds
5 luhk§chanu
5 mäddus
5 maht
5 mahte
5 mahzahs
5 manni
5 manntibu
5 mas
5 mee§śa
5 mirr§t
5 mirris
5 mirrohns
5 namms
5 nheparei§e
5 pa§luddenaya
5 peepeh§che
5 raddietz
5 red§eyis
5 rei§as
5 rietohs
5 rohka`
5 ry
5 śargayees
5 śawo
5 śeewahms
5 semmehs
5 śirdes
5 śohdiba
5 swahrkus
5 swehtibu
5 tawy
5 tee§śa
5 teitzeeta
5 titz
5 töwis
5 udeni
5 upperi
5 wairs
5 walldiet
5 warrähtu
5 warru
5 wellte
5 widdu
5 winjeems
5 wißkim
4 40
4 §chäla§tiba
4 §cheems
4 §cheitan
4 §keetahs
4 §kreen
4 §tippry
4 ab§chäloyees
4 ackmineems
4 adbildeht
4 ap§mey
4 au§śis
4 auk§cham
4 auxtakais
4 auxtu
4 beßdeewigam
4 blehdiba
4 blehdibu
4 buh§chana
4 byht
4 czee§ch
4 czeeny
4 czeļļ
4 czillwäka
4 czillwäkam
4 czillwäki
4 czillwäko
4 czitta
4 d§err
4 d§irdeyis
4 dabbuit
4 dabbuyis
4 dählu
4 darrbi
4 darrieht
4 dawaneems
4 dawanus
4 deenu
4 dohs
4 dweh§śele
4 eepreezena
4 epreezena§chanu
4 ghada
4 ghalldu
4 ghaya
4 ghrä§cho
4 ghuddrige
4 ghuddru
4 ghuddrus
4 gribbätu
4 gribby
4 ih§tena
4 ih§tens
4 ilgy
4 ißniex
4 jaunus
4 jembt
4 jep§chu
4 kaßlabba
4 kauniga
4 kauns
4 krahßnus
4 kungus
4 labbeems
4 labbis
4 laix
4 lawis
4 leetahs
4 litzis
4 luhk§chana
4 manneems
4 mayahs
4 mitteyees
4 mu§chige
4 mutte
4 myļais
4 nauda
4 neewa
4 nhelaimiba
4 nhetayßnu
4 nheweens
4 nickna
4 nicknu
4 no§kum§chana
4 nomanna
4 o
4 otru
4 pa
4 pa§lähpta
4 pa§tareems
4 packaļ
4 parei§y
4 pawehleyis
4 pazehle
4 pe§ti§chanu
4 peetitziex
4 petitziex
4 prettieb
4 pu§śes
4 radditi
4 reds
4 reis
4 rohka
4 sahles
4 śahpe
4 śalied§ena§chanu
4 sältz
4 śamaita
4 śapra§§chana
4 śatziya
4 śehd
4 śirdts
4 śirrdi
4 smarr§chu
4 śohda
4 śohdibu
4 taa
4 tah
4 tähwam
4 taißnibu
4 tappis
4 tawi
4 tayßnibu
4 teek
4 thäwa
4 thee
4 ticku§che
4 titzi
4 titzy
4 tohpi
4 turrees
4 vn~
4 wackarohs
4 wahrdam
4 wahrds
4 waļļu
4 wätz
4 way
4 weenas
4 wi§śai
4 winjai
4 zion
3 §chälo
3 §chehliex
3 §emmeh
3 §innaht
3 §keet
3 §läppänus
3 §lawa
3 §öw
3 §pähku
3 §pied
3 §tarpa
3 §teepyahs
3 §tippru
3 §trahdaht
3 §wehre
3 䧜am
3 a§śino
3 abdohma
3 aismir§ts
3 ammatz
3 aprauga
3 arr
3 att§ta
3 att§taht
3 attmaxahs
3 attreep§chanas
3 atzi
3 augļeems
3 auka`
3 auku
3 auxtahx
3 auxtakays
3 auxtuma`
3 baggatam
3 baggatays
3 baggati
3 baggatiba
3 barrahs
3 baußlis
3 beßdeewigu
3 beßdeewigus
3 bie§tahs
3 biet
3 bija§chanas
3 billdini
3 brynumus
3 buh§chanu
3 buh§śi
3 by§taht
3 czeeniex
3 czeļļahs
3 czerre
3 czillwähku
3 czitto
3 czitty
3 d§eeßmeems
3 d§eeßmus
3 d§enn
3 d§iewo§chanas
3 d§ird
3 d§irrdeht
3 d§irrdeyis
3 dabbui§śy
3 dabbuis
3 daļļu
3 darga
3 darge
3 därr
3 darrbeems
3 darrbs
3 darridams
3 darriht
3 darrita
3 darritu
3 darryß
3 darryth
3 davida
3 dawanu
3 debbe§śes
3 deena
3 deewabiyatayeems
3 dhäls
3 di§chane
3 dibbina`
3 dohdees
3 dohmas
3 dohta
3 draud§ibas
3 draugeems
3 draugus
3 duß
3 dußmiex
3 dußmo
3 dweh§śel
3 e§śeeta
3 eek§cha
3 eepreezina
3 elias
3 elles
3 enaideneekeems
3 enaidneeku
3 enaidneex
3 eß
3 ganna
3 ghaida
3 gharru
3 ghau§cha
3 ghodigu
3 ghodtz
3 ghody
3 ghräky
3 ghuddri
3 ghulleht
3 ghulltu
3 gribbädams
3 gribbam
3 i§raeļam
3 i§śatziet
3 ickattru
3 ih§tenas
3 ih§tenu
3 iߧtah§ta
3 ißdelldeya
3 ißlee§chana
3 ißmanny
3 ißpoh§ta
3 itt
3 jämm
3 jauna
3 jaw
3 je§us
3 jehcobu
3 jelgawa
3 jem
3 jemm
3 jep§che
3 jeru§alem
3 kadehļ
3 kallpoht
3 kalpam
3 kalpo
3 kalps
3 kar§tumu
3 karr§tumu
3 kattrai
3 kattrus
3 kauli
3 kerrahs
3 klah§śees
3 klau§śaita
3 klau§śiet
3 klau§śy
3 klu§śe
3 kļuh§ty
3 kohki
3 kohku
3 kohpa
3 koninjam
3 koninji
3 krähßlu
3 krahßnas
3 labbam
3 labbi
3 lahd
3 lamma§chanu
3 läppni
3 läppo
3 ļaunas
3 layku
3 laymehyahs
3 leed§ees
3 leelo
3 leeto
3 leetzeeß
3 leppniba
3 lickahs
3 lickt
3 lohpeems
3 luhkt
3 lyxmibu
3 lyxmis
3 ma§a
3 ma§u
3 mähru
3 mahzehtees
3 mahzitees
3 mai§es
3 mällo
3 mannus
3 mätt
3 maukahms
3 meckle
3 meckleht
3 mee§śi
3 meera`
3 meers
3 mehne§śi
3 mehrdeh
3 mitteyahs
3 mo§es
3 muttes
3 myļays
3 myligu
3 n䧜ahs
3 nabbaga
3 nahkahs
3 nahtz
3 nahwe
3 nahweh
3 nahze
3 naßta
3 nawes
3 neewaht
3 neezina
3 nei
3 nhegau§cha
3 nhelaim
3 nhelaimibas
3 nheneekur
3 nhetaißnu
3 nhetayßnibas
3 nhetayßnibu
3 nhewe§śeliba
3 nicknis
3 no§kummis
3 nogi§t
3 nokahwe
3 nomirris
3 notickt
3 notitzis
3 ohter
3 pa§§cha
3 pa§§cha`
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015