Vārdformu biežuma vārdnīca (Manc1631_Syr)

 

Kopējais vārdformu skaits: 5801
Kopējais vārdlietojumu skaits: 24986

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1235	vnd
715 gir
651 to
635 nhe
532 ka
378 tas
284 wings
271 no
254 töw
232 ta
220 tu
203 tad
193 ar
192 Vnd
191 py
168 tam
166 śawu
163 kas
155 winja
154 tee
152 kad
149 par
139 teems
120 tohs
119 Ai§to
116 buhs
114 Nhe
111 śöw
111 tahs
103 warr
97 bett
97 darra
87 tawu
81 Wings
80 pehtz
79 dauds
79 ko
76 by
75 Kas
75 vs
70 arrid§an
64 winjam
63 ai§to
62 Bett
62 weens
58 Kunx
57 kahtz
55 tha
54 Deewa
54 kļuh§t
54 labb
53 6
53 kattri
52 2
52 3
52 4
52 5
52 7
52 9
52 10
52 12
52 es
52 Kad
52 winju
51 8
51 11
51 13
51 14
51 15
51 16
51 17
51 18
50 19
50 tick
49 20
48 21
48 Kungu
46 22
46 Ka
45 23
45 25
44 weenu
44 wehl
43 24
43 26
43 buht
43 Deewu
43 dohd
43 kahdu
42 tohp
41 Ta
40 27
40 man
39 Deews
38 katters
38 preek§chan
37 28
37 czaur
37 Wahrdu
35 eek§chan
35 iht
35 jeb
35 Tas
35 winjo
34 dohma
34 e§śi
34 Ļaudis
33 29
33 dehļ
33 ļaun
33 wi§śu
32 30
31 gribb
31 ja
31 Ļaudeems
30 alla§chien
30 palleek
30 weena
30 wiß
29 31
29 ghanna
29 kam
29 leetas
29 nahk
29 prett
28 1
28 kattra
28 wayaga
26 mann
26 Manntu
26 pirms
25 32
25 buhtu
25 Es
25 ick
25 turr
24 äßmu
24 attkal
24 d§iewo
24 darriyis
24 labbe
24 labpraht
24 laika`
24 räds
24 Semmes
24 teekams
24 winjas
23 Bährns
23 e§śy
23 nheneeka
23 Śeewa
22 Czillwähx
22 kattru
22 Kunga
22 kur
22 muh§chige
22 runna
22 śaweems
22 Śirds
22 Śirdtz
21 33
21 Ghuddribu
21 Paddomu
21 pallieds
21 pehts
21 prettie
21 śawa`
21 vhs
20 Ghuddriba
20 leelu
20 noh§t
20 śawas
20 śawus
20 tappa
20 tawa
20 Tee
20 wi§śi
19 beß
19 darriya
19 juhs
19 pa§§cham
19 pa§§chu
19 tadehļ
19 tatt§chu
19 wi§śeems
19 Wiers
18 by§tahs
18 kattram
18 labbu
17 34
17 Deewam
17 Draugu
17 kahda
17 klahyahs
17 parei§e
17 preek§ch
17 Vdens
17 Vgguns
16 Bährneems
16 dabbu
16 Jht
16 kaß
16 leels
16 ļohte
16 Mutt
16 tawas
16 Tuwaku
16 wi§śas
15 §tarpan
15 alla§ch
15 atkal
15 czeek
15 Ghräkeems
15 irr
15 kattreems
15 leekahs
15 leela
15 muh§cham
15 pi
15 Śirdi
15 taws
15 turrahs
15 Wahrdeems
15 Winja
14 §inna
14 Darrbu
14 darri
14 Draux
14 Dußmiba
14 mums
14 No
14 Tad
14 tai
14 taweems
14 Tha
14 Wahrdus
13 35
13 Atzeems
13 Bährni
13 Baußlu
13 Beßdeewigo
13 Da§§ch
13 darry
13 darryht
13 diwi
13 ghuddris
13 leeku
13 leeta
13 Mahzibu
13 Nabbagam
13 neds
13 pattiek
13 taß
13 tomehr
13 weenam
13 wir§śon
12 36
12 Auxtaka
12 Beßdeewiex
12 Ghodu
12 Ghräkus
12 Ghuddribas
12 J§ra
12 Jeckis
12 Kungam
12 labbs
12 leetu
12 lieds
12 myļo
12 noteek
12 śacka
12 Semm
12 tho
12 Tu
12 ween
12 wi§śo
12 wi§śus
11 Atzis
11 baggahtz
11 Baußlus
11 ghalla
11 kļuht
11 laid
11 Mannta
11 ney
11 Rohkas
11 Rohku
11 Tähwu
11 Tam
11 teickt
11 turreht
11 wayrahk
11 Wyru
10 37
10 Auxtaku
10 Beßdeewigeems
10 d§iewoht
10 darrbu
10 dohdt
10 Ghräki
10 Ja
10 jo
10 kattry
10 kļuhß
10 labba
10 laiku
10 leelus
10 leetus
10 mehs
10 Nabbax
10 nahkt
10 Nawe
10 neeka
10 patz
10 pirmahk
10 raddiyis
10 Śeewas
10 tahms
10 Tapehtz
10 taps
10 tawa`
10 tay
10 the
10 tickai
9 §chäla§tibu
9 attkall
9 auxte
9 czeļļu
9 czitteems
9 dehwe
9 ihs
9 Jeb
9 jeb§chu
9 Jecki
9 kauna`
9 Ko
9 krahßnis
9 l
9 Labb
9 ļaunu
9 lied§a
9 mahziet
9 mannu
9 Mee§śu
9 NHe
9 Prahtu
9 Preex
9 śawa
9 Schäla§tiba
9 Śirdy
9 tawus
9 teitz
9 To
9 Wahrtz
9 Weens
8 arid§an
8 biyis
8 czitti
8 darriet
8 dehwis
8 Dohma
8 dries
8 ghull
8 jums
8 kahdas
8 Katters
8 klaht
8 klau§śa
8 Kungeems
8 labby
8 Ļau§cho
8 ļaudis
8 leetzees
8 mahza
8 Mahziba
8 meckleh
8 Namma`
8 Nammu
8 notix
8 runnaht
8 Sälta
8 śatziet
8 tahtz
8 Vgguni
8 wairahk
8 war
8 Wiens
7 38
7 §chäla§tibas
7 §tippre
7 §trahda
7 䧜ohtz
7 Ammatu
7 apkahrt
7 Ar
7 aran
7 bähdahs
7 bija
7 Czaur
7 czee§t
7 Czillwäku
7 czittu
7 czittus
7 D§iewiba
7 Draugam
7 Dußmibu
7 eedt
7 Enaidneekeems
7 enied
7 ey
7 Ghodibu
7 Gir
7 KAs
7 krahßne
7 kurr
7 labbus
7 leetz
7 licka
7 mannis
7 mirrth
7 muh§chu
7 myliex
7 nahx
7 Naudu
7 nheka
7 nu
7 ohla
7 ohtru
7 palleetz
7 pallid§eht
7 parr
7 pattz
7 Prahtz
7 Preeku
7 Rohkahs
7 Śaprohtiex
7 Śaule
7 Śeewu
7 tahdu
7 tapt
7 tawam
7 Tee§śu
7 tickay
7 Vpperis
7 währa
7 Waigu
7 warrätu
7 wi§śa
7 Wi§śo
7 Wieru
7 Wiß
6 39
6 §tahw
6 §taweya
6 §wätu
6 äh§t
6 appak§chan
6 attlätz
6 Attreep§chana
6 attrohd
6 baggatige
6 bähdas
6 bähdohs
6 bija§chana
6 biyu
6 Czillwäx
6 Czilwähx
6 Dauds
6 Debbes
6 ghan
6 ghau§che
6 ghodiga
6 ghodige
6 Ghuddris
6 gribbi
6 gribbu
6 ißdohdahs
6 Jacob
6 Jecka
6 Juhri
6 Kacklu
6 kahdam
6 kahts
6 kattris
6 klayahs
6 kluh§t
6 Konings
6 Koninja
6 kriet
6 Labbahk
6 leek
6 leeta`
6 Mahtes
6 mahziyis
6 Meita
6 muh§chigu
6 Nabbagu
6 Nhelaimeh
6 nheneekadu
6 nickne
6 Ock
6 ohtram
6 Pa§śaules
6 paļauyees
6 papreek§che
6 patteitz
6 Pili
6 preek§cha
6 Pullku
6 śawam
6 Schäla§tibu
6 Semme
6 Spähku
6 tapehtz
6 taptu
6 toh
6 Töw
6 tur
6 Wahrdtz
6 Walloda
6 wi§śur
6 Wyram
5 §emme
5 §inny
5 §kattahs
5 §laweht
5 §päku
5 §tayga
5 §wehtietz
5 abbi
5 aisdohd
5 aismir§ti
5 Altari
5 attn䧜ahs
5 attra§ts
5 Augļus
5 Bährna
5 Bährnu
5 Bährnus
5 Barriba
5 Beßdeewiga
5 Beßdeewigi
5 biyu§chi
5 blehdibas
5 buhß
5 czeena
5 czerriba
5 Czillwäkeems
5 czittade
5 czittam
5 d§änn
5 da§chu
5 dabbui§śi
5 Dähls
5 Dawana
5 Deenas
5 dheļ
5 Dohd
5 dohmaht
5 Draugy
5 eeśahk
5 Eeśakumu
5 Enaidneekus
5 Ghalls
5 Ghallu
5 Ghalwu
5 ghoda`
5 ghodiex
5 Ghods
5 Ghräko
5 Ghräkoht
5 Ghräkoyis
5 ilge
5 jauns
5 Kaunheyees
5 kaunu
5 kaut
5 kaweh
5 klu§śu
5 kļuhtu
5 krahßnu
5 kri§t
5 Kur
5 labbahk
5 labbahx
5 labbaka
5 labbake
5 labbumu
5 Laid
5 ļau§cho
5 leela`
5 leelas
5 leeleems
5 leetahms
5 luhds
5 Mäddus
5 Maht
5 Mahte
5 mahzahs
5 manna
5 mannas
5 Manntibu
5 Mans
5 mas
5 maß
5 Mee§śa
5 Meeru
5 mirr§t
5 mirris
5 Namms
5 Ney
5 nheparei§e
5 pa§luddenaya
5 peepeh§che
5 Prahtiex
5 raddietz
5 red§eyis
5 rei§as
5 Rohka`
5 ry
5 śahp
5 śawo
5 Śeewahms
5 Semmehs
5 Śirdes
5 Swahrkus
5 Swehtibu
5 tawy
5 Teems
5 The
5 Tick
5 titz
5 Tur
5 turri
5 Vdeni
5 Vpperi
5 wairs
5 walldiet
5 warrähtu
5 wellte
5 wi§śahms
5 wi§śahs
5 winjeems
5 wißkim
4 40
4 §chäla§tiba
4 §cheems
4 §cheitan
4 §keetahs
4 §kreen
4 §tippry
4 Ackmineems
4 adbildeht
4 ähd
4 ap§mey
4 Au§śis
4 auk§cham
4 Auxtakam
4 Baggahtz
4 baggatu
4 Beßdeewigam
4 blehdiba
4 byht
4 czee§ch
4 czeļļ
4 czerreh
4 Czillwäka
4 Czillwäkam
4 Czillwäki
4 Czillwäko
4 czitta
4 D§iewibas
4 D§iewibu
4 d§iewo§chana
4 d§irdeyis
4 da§§ch
4 dabbuit
4 dabbuyis
4 Dählu
4 Darbs
4 Darbu
4 darbu
4 darrieht
4 Dawanus
4 deenas
4 dohs
4 Dweh§śele
4 eepreezena
4 Epreezena§chanu
4 ghada
4 Ghalldu
4 ghann
4 ghaya
4 ghuddrige
4 ghuddru
4 gribbätu
4 ih§tena
4 ih§tens
4 ilgy
4 ißniex
4 jaunus
4 jembt
4 Jo
4 Jrr
4 kahrtu
4 Kaß
4 kaßlabba
4 Kattri
4 kauniga
4 Kaunu
4 Kohx
4 krahßnus
4 Krohnis
4 Kungus
4 labbeems
4 Labbs
4 laix
4 ļauna
4 Lawis
4 leetahs
4 litzis
4 Luhk§chana
4 Luhk§chanu
4 Manna
4 manneems
4 manni
4 MAns
4 mayahs
4 meeru
4 Mirrohns
4 mu§chige
4 Mutte
4 Myļais
4 Nauda
4 neewa
4 Nhelaimiba
4 nicknu
4 No§kum§chana
4 nomanna
4 O
4 otru
4 pa
4 pa§lähpta
4 Pa§tareems
4 packaļ
4 Palleetz
4 parei§y
4 pawehleyis
4 pazehle
4 Pe§ti§chanu
4 peetitziex
4 petitziex
4 prettieb
4 pu§śes
4 radditi
4 reds
4 reis
4 Rietohs
4 Rohka
4 Sahles
4 Sältz
4 śamaita
4 śargayees
4 śatziya
4 śehd
4 Śirdts
4 Śirrdi
4 Smarr§chu
4 taa
4 Tadehļ
4 tah
4 Tahs
4 Tähwam
4 Taißnibu
4 tappis
4 tawi
4 Tayßnibu
4 teek
4 teitzeeta
4 Thäwa
4 ticku§che
4 titzy
4 tohpi
4 Tohs
4 töwis
4 vn~
4 Wahrds
4 Way
4 weenas
4 wi§śai
4 widdu
4 Zion
3 §chälo
3 §chehliex
3 §emmeh
3 §innaht
3 §keet
3 §läppänus
3 §lawa
3 §öw
3 §pähku
3 §pied
3 §tarpa
3 §teepyahs
3 §tippru
3 §trahdaht
3 §wehre
3 䧜am
3 A§śino
3 abdohma
3 aismir§ts
3 aprauga
3 Arrid§an
3 att§ta
3 att§taht
3 attmaxahs
3 Attreep§chanas
3 Atzi
3 Augļeems
3 Auka`
3 Auku
3 auxtahx
3 Auxtakais
3 auxtu
3 auxtuma`
3 Baggatam
3 Baggatays
3 baggati
3 Baggatiba
3 Baggatu
3 barrahs
3 Baußlis
3 Behds
3 Beßdeewigu
3 BEtt
3 bie§tahs
3 biet
3 bija§chanas
3 Billdini
3 blehdibu
3 buh§chana
3 buh§chanu
3 buh§śi
3 by§taht
3 czeeniex
3 czeeny
3 czeļļahs
3 czerre
3 Czillwähku
3 czitto
3 czitty
3 d§err
3 d§iewibas
3 d§iewo§chanas
3 d§ird
3 d§irrdeht
3 d§irrdeyis
3 dabbui§śy
3 dabbuis
3 daļļu
3 darga
3 darge
3 därr
3 Darrbi
3 Darrbs
3 Darrbus
3 darridams
3 darriht
3 darrita
3 darritu
3 Darry
3 darryth
3 Davida
3 dawaneems
3 Deewabiyatayeems
3 Dhäls
3 di§chane
3 dibbina`
3 dohdees
3 dohta
3 Draud§ibas
3 Draugeems
3 Draugus
3 duß
3 dußmiex
3 e§śeeta
3 eek§cha
3 eepreezina
3 Elias
3 Elles
3 Enaideneekeems
3 Enaidneeku
3 Enaidneex
3 ghaida
3 ghallu
3 Gharru
3 ghau§cha
3 Ghoda
3 ghoda
3 Ghoda`
3 ghodigu
3 Ghodtz
3 Ghrä§cho
3 Ghräky
3 ghulleht
3 Ghulltu
3 gribbädams
3 gribbam
3 gribby
3 i§śatziet
3 ickattru
3 ih§tenas
3 ih§tenu
3 iߧtah§ta
3 ißdelldeya
3 ißpoh§ta
3 itt
3 J§raeļam
3 jämm
3 jauna
3 jaw
3 Jck
3 Jehcobu
3 Jelgawa
3 jem
3 jemm
3 Jep§che
3 jep§chu
3 Jeru§alem
3 kallpoht
3 Kalpam
3 Kalps
3 Kam
3 Kar§tumu
3 Karr§tumu
3 kattrai
3 kattrus
3 Kattry
3 Kauli
3 Kauns
3 kerrahs
3 klah§śees
3 klu§śe
3 kļuh§ty
3 Kohki
3 Kohku
3 kohpa
3 Koninjam
3 Koninji
3 Krähßlu
3 krahßnas
3 LAbb
3 labbam
3 labbi
3 lahd
3 Läppni
3 läppo
3 Ļauna
3 layku
3 laymehyahs
3 leed§ees
3 leeto
3 leetzeeß
3 Leppniba
3 lickahs
3 lickt
3 Lohpeems
3 luhkt
3 Lyxmibu
3 lyxmis
3 ma§u
3 mahzehtees
3 mahzitees
3 Mai§es
3 Manns
3 mannus
3 mätt
3 Maukahms
3 meckle
3 meckleht
3 Mee§śi
3 Meers
3 Mehne§śi
3 mehrdeh
3 mitteyahs
3 Mo§es
3 Muttes
3 myligu
3 n䧜ahs
3 nahkahs
3 nahtz
3 Nahwe
3 Nahweh
3 nahze
3 Naßta
3 Nawes
3 neewaht
3 neezina
3 nei
3 Nhegau§cha
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015