Vārdformu biežuma vārdnīca (Manc1631_LGL)

 

Kopējais vārdformu skaits: 5939
Kopējais vārdlietojumu skaits: 35947

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1049	vnd
869 to
756 mums
729 gir
649 tas
606 ka
556 no
541 nhe
465 töw
428 tu
391 und
345 tawu
342 ar
341 deews
327 mehs
325 kunx
314 eek§chan
305 es
293 par
289 ta
258 mann
255 tam
240 py
197 czaur
195 o
184 śawu
178 e§śi
170 vs
169 tee
146 katters
143 3
143 man
141 2
138 teems
134 kas
131 kad
127 wiņja
122 4
122 tad
119 deewa
117 arrid§an
113 muh§chige
113 tahs
108 weens
107 wahrdu
106 dohd
105 5
104 kattri
101 buhß
96 mannu
92 6
92 muh§śu
89 warr
89 wi§śu
88 tha
87 kattru
85 amen
85 pehtz
83 tohs
82 buhs
82 śirdtz
79 wi§śeems
77 alla§chien
77 by
76 ai§to
75 7
75 elei§on
73 ween
72 tapehtz
71 kyrie
70 hallelujah
69 wings
68 chri§tum
68 nu
67 tähws
66 buht
66 kunghu
65 䧜am
65 ko
64 tohp
62 alla§ch
62 bett
62 semmes
62 tick
62 tohß
61 dählu
61 halle
61 tawa
61 tawas
60 8
60 gharru
60 manna
60 muh§śo
59 deewam
58 deewu
58 laid
57 weenu
56 ghräkus
56 je§um
56 labb
56 lieds
56 taws
55 §wähtu
55 chri§t
55 jeb
54 §chäla§tibu
54 leelu
53 preek§chan
52 dähls
52 je§u
51 nahwu
51 us
50 mee§śu
50 turr
49 ghräkeems
49 ghribbu
49 ļohte
49 neds
49 wiß
48 chri§tus
48 darra
48 kattra
47 beß
47 wi§śas
46 äßmu
46 pallied§i
46 wi§śi
45 wir§śon
44 jums
44 śöw
44 tappa
43 myļais
42 d§iewo
42 ghohdu
42 muh§cham
42 preeku
42 wahrdtz
42 wiņjo
41 §tahw
41 chri§te
41 muh§chigu
40 dauds
39 dweh§śel
39 luhd§am
37 9
37 §cho
37 auk§cham
37 taß
37 warram
36 buhtu
36 dählam
36 ghohtz
35 gharrs
35 ja
35 mans
35 prahtu
35 tähwam
35 tomähr
34 klaht
34 tähwa
33 a§śini
33 czeļļu
33 ghribbätu
33 ļaudis
33 muh§chiex
33 pa§śargi
33 pallieds
33 śirrdi
33 wi§śus
32 czillwähx
32 halleluja
32 palleek
32 titzibu
31 §chehliex
31 §chehlige
31 leetz
31 nahk
31 pa§śaules
30 §chäla§tibas
30 ghann
30 ghräki
30 labbu
30 mehß
30 muh§śus
30 nahwes
30 śirrdtz
30 warru
29 10
29 §tippre
29 vnde
29 weena
28 darri
28 dehļ
28 mannas
28 meeru
28 packlau§śi
28 śirrdes
28 taweems
27 däbb䧜u
27 dibben
27 je§us
27 pa§śaule
27 tähwu
27 wi§śa
26 §wähtz
26 doht
26 ghräko
26 peed§immis
25 ghohdtz
25 ock
25 prahtz
24 darriyis
24 juhß
24 labbe
24 laika`
24 laiku
24 ļaudeems
24 leetas
24 manns
24 patz
24 śaweems
24 tai
23 bähdams
23 gharram
23 ghribb
23 gribb
23 preex
23 rohku
23 śawas
23 tawam
23 wehl
23 winja
22 d§iewoht
22 jumprawas
22 krahßne
22 kungham
22 lehnibu
22 tahß
22 tapt
22 wälla
21 11
21 §pähku
21 auxtu
21 d§iewibu
21 darrbu
21 jährs
21 jo
21 ļaun
21 pallickt
21 parei§e
21 śacka
21 śawa
21 semme
21 swähtz
21 tappis
21 tawa`
21 wall§tibu
20 §cheit
20 §wähtam
20 ab§chäloyees
20 aran
20 behrnings
20 debbes
20 debbeß
20 elles
20 ļaunu
20 muh§śas
20 myļu
20 nahwe
20 palligu
20 pe§titais
20 peedohd
20 teitzeeta
20 wairs
20 wi§śo
19 §chinny
19 §chodeen
19 kungha
19 leels
19 noh§t
18 12
18 dries
18 jemm
18 juhs
18 labpraht
18 mahzi
18 pa§§chu
18 patteeß
18 spähku
18 tahdu
18 tho
18 wahrdam
18 weenas
17 §wähta
17 chri§to
17 ih§tänu
17 mahzibu
17 manntu
17 mannus
17 mee§śa
17 muh§śa
17 pattees
17 prett
17 prettie
17 śawus
17 slawa
17 tawus
17 wall§tibas
17 wi§śahms
17 willtibu
16 attkal
16 czillwäka
16 d§eedaht
16 d§iewiba
16 d§iewo§chanu
16 ghanne
16 kahdu
16 kaß
16 kauna`
16 kru§tu
16 kur
16 labbs
16 muh§śeems
16 nabbageems
16 pa
16 pa§śarrgi
16 pallied§eht
16 patteitzam
16 schäla§tibu
16 taißnibas
16 thöw
16 titzibas
16 wallda
15 §lawu
15 §wähtais
15 dweh§śele
15 eepreezini
15 ick
15 kattrus
15 manni
15 nahtz
15 näß
15 nheneeka
15 palliex
15 ruhktu
15 śawa`
15 wairahk
15 wi§kim
14 attkall
14 bähdas
14 buhtam
14 draud§iba
14 eedt
14 eß
14 ghull
14 maiß
14 nabbagu
14 nhelaimibu
14 pattiek
14 peedärr
14 tay
14 wall§tiba
13 13
13 §chäla§tiba
13 §cheitan
13 bährni
13 biyis
13 czee§t
13 czerre
13 czerriba
13 darriet
13 engeļi
13 ghodu
13 ghribbam
13 illge
13 kaunu
13 konings
13 krußtu
13 laideeta
13 mee§śas
13 naßtu
13 noteek
13 patteickt
13 taißniba
13 tawi
13 teitzam
13 titzam
13 titzeht
13 titziba
13 tohpu
13 tur
12 14
12 §pied
12 a§śins
12 atzis
12 bährnus
12 czehleeß
12 czillwäkeems
12 deewi§ku
12 dußmibu
12 engelis
12 kattreems
12 leek
12 leela
12 lehnibas
12 muh§chigas
12 mutt
12 parradu
12 rohkas
12 śatziya
12 śaule
12 schodeen
12 teitz
12 titz
12 turreht
12 wälls
12 wayaga
12 zeļļu
11 §chahs
11 baußlu
11 chri§ti
11 chri§titu
11 d§iewoyam
11 debbe§śies
11 ghribbi
11 kahtz
11 kaiteht
11 mahziet
11 mohkas
11 mohku
11 muh§chiga
11 patteitzibu
11 prettieb
11 śamaitaht
11 semm
11 tawo
11 tee§cham
11 tee§śu
11 tohpam
11 vsturr
11 waidu
11 wall§tiba`
11 wi§śewalldiex
10 §chahß
10 §innu
10 §kie§tas
10 §tunda`
10 bähdahs
10 bährneems
10 blehdibu
10 dähla
10 deena
10 dewis
10 draud§ibu
10 kahda
10 kapehtz
10 kunga
10 laix
10 leelas
10 leeleems
10 mahza
10 mannai
10 mannis
10 nabbagus
10 nhelaim
10 notickt
10 och
10 pa§tara`
10 paddomu
10 pattee§śe
10 patteitziba
10 pe§titi
10 räds
10 schäla§tiba
10 śohdibu
10 tawai
10 teekams
10 töwis
10 wällu
10 wißkim
10 zion
9 15
9 §awu
9 §chähl
9 §chehligu
9 §laweht
9 §tahweht
9 chri§tita
9 chri§titi
9 czeetuma`
9 czittu
9 d§eed
9 d§eedam
9 d§iewo§chanas
9 däbb䧜o
9 darrbi
9 dawida
9 deena`
9 deenu
9 eeśakumu
9 engeļo
9 ghallam
9 gribbätu
9 i§ra
9 kam
9 kattras
9 leelus
9 luhd§cho
9 luhd§chu
9 luhk§chanu
9 myļo
9 nabbagi
9 nahkt
9 nhelaimiba
9 nomirris
9 nun
9 pa§§cham
9 pa§śaul
9 preezayahß
9 rohkams
9 śahpes
9 tadehļ
9 taißnibu
9 tock
9 weeniex
8 §kaidre
8 §lahweht
8 §lawa
8 §pähx
8 ab§chäloyeeß
8 allgu
8 bähdus
8 ballxni
8 barriba
8 barribu
8 buhdams
8 d§eeßmu
8 däbb䧜a
8 dabbuit
8 darrbs
8 darriya
8 deenas
8 dohma
8 draud§e
8 draud§ibas
8 e§śeeta
8 eya
8 ghai§chums
8 gharra
8 ho§ianna
8 i§śami§t
8 jauns
8 kattram
8 labbus
8 lehniba
8 luhkt
8 maria
8 marias
8 mitte§chanas
8 muh§śam
8 mylä§tibu
8 nomirrth
8 nopällnu
8 pa§§cha`
8 pa§śarrgaht
8 pattee§śu
8 pe§ti
8 pe§ti§chana
8 pe§ti§chanas
8 pilla
8 pills
8 preek§cha
8 preezayahs
8 preezige
8 preezigu
8 radditais
8 raddiyis
8 śackam
8 slawähtz
8 śohliyis
8 titzu
8 wainu
8 walldi
8 warreya
8 wi§śewallditais
8 wiņjam
7 16
7 §inni
7 §kie§tu
7 §öw
7 att§tah
7 att§taht
7 baggahtz
7 baggatibu
7 bähdahms
7 bähdohß
7 barryoht
7 brunņas
7 czehlees
7 d§iewibas
7 dabbu
7 dabbuyu§chi
7 dahrgu
7 darram
7 darrieth
7 dawanu
7 dehwis
7 ghallu
7 ghodaht
7 iht
7 irr
7 jaunu
7 jemmeeta
7 juh§śu
7 labbumu
7 ļau§cho
7 leeladeena
7 leeto
7 leezibu
7 litzis
7 mannta
7 mohkams
7 muh§cho
7 mylä§tibas
7 nabbaga
7 nackty
7 nahx
7 nicknu
7 palleekam
7 patteitzeeta
7 pawehleyis
7 pe§ty
7 red§eht
7 rohka`
7 runna
7 slahweyeeta
7 śohdiet
7 śohdu
7 spähx
7 taggad
7 teick§chana
7 teickt
7 titzigeems
7 ugguns
7 vsluhko
7 waigu
7 warra
7 wi§śahs
7 wi§śams
7 wi§śur
7 widdu
6 §emme
6 §innaht
6 §kie§ts
6 §laweyam
6 §wätais
6 atkal
6 attpe§tiyis
6 augļus
6 auxte
6 auxtibas
6 baggatiba
6 bähdohs
6 bährns
6 barryo
6 beßdeewigeems
6 bie§tahs
6 czeeni
6 czeeniex
6 czerribu
6 czillwäko
6 czittahd
6 d§eeßma
6 dahwaneems
6 darrbeems
6 debbe§śes
6 dehwe
6 durrwis
6 dußmiba
6 dweh§śeles
6 eenaidneeki
6 eenied
6 engeļeems
6 ghalla`
6 ghalls
6 ghallwu
6 ghodibas
6 ghräku
6 ghullu
6 ih§täns
6 itt
6 jauku
6 jaw
6 jehme
6 juh§śo
6 karryu
6 koniņjam
6 krahßna
6 krahßnis
6 kru§ta
6 kungeems
6 kungu
6 kurr
6 labbi
6 lauku
6 ļauns
6 leeds
6 maß
6 meckle
6 meers
6 muh§śa`
6 nabbax
6 nahwei
6 nahze
6 nahzis
6 ne§śe
6 neeka
6 nhepattee§śu
6 no§egummu
6 nopellniyis
6 ohtru
6 pa§§chi
6 pa§śauleh
6 pa§uddu§chi
6 paghlabbo
6 paklau§śi
6 parahda
6 parr
6 patteit§chu
6 pawehļu
6 pe§ti§chanu
6 pe§titayu
6 peepeh§ch
6 prahtam
6 proyam
6 scheitan
6 śeh§ch
6 śirdi
6 śohla
6 stahw
6 tahļe
6 taptu
6 tee§śa
6 tuwakam
6 tuwaku
6 uhdens
6 vnnd
6 wahrda
6 warräns
6 warrätu
6 warri
6 weenaidibu
6 weenam
5 18
5 §chähliex
5 §chennenes
5 §chinni
5 §churr
5 §pehziex
5 §piedumu
5 §taigha
5 §tippris
5 §tippru
5 §tundas
5 ackmins
5 adamu
5 aismirr§t
5 apkahrt
5 attpe§ti
5 attra§t
5 auxtaka
5 ba§nizas
5 baggatige
5 baußleems
5 bes
5 beßdeewigo
5 czell§chanu
5 czillwäku
5 czittz
5 d§iewo§chana
5 da§§ch
5 dahrx
5 darrbus
5 darri§chanu
5 darriyu§chi
5 dweh§śelei
5 eenaidneekeems
5 eet
5 ghai§§chums
5 ghaißmu
5 ghrutu
5 gohdtz
5 hallel
5 ickdeenas
5 ihs
5 jaux
5 jembt
5 jeru§alem
5 joproyam
5 kait
5 kallpi
5 klehpi
5 kohku
5 krahßnu
5 kungus
5 labbas
5 labbeems
5 labbibu
5 leeli
5 leetu
5 lied§a
5 mahte
5 manna`
5 meckleyam
5 mee§śai
5 mee§śi
5 meerige
5 mehle
5 mieļais
5 mirr§tu
5 mohkahms
5 muh§chu
5 muh§śi
5 mutte
5 muttes
5 mylige
5 myļoht
5 naudu
5 nawu
5 nheneek
5 nokautz
5 nomaxayis
5 pa§iet
5 pa§śarga
5 pa§śargaht
5 pa§uddu§§chi
5 paļautees
5 palleetz
5 pallid§eht
5 pallix
5 paradiyis
5 patt
5 pe§tiet
5 ped§immis
5 peed§imbtz
5 peedoht
5 peeminneht
5 pilli
5 pillu
5 prahta`
5 preek§ch
5 pullx
5 rahdi
5 reds
5 reis
5 riext
5 śatziet
5 śawo
5 schäla§tibas
5 scheit
5 śeewas
5 śeewu
5 śillites
5 śuhtiya
5 t§chuhßka
5 tah
5 taißnu
5 tanny
5 taps
5 tawahs
5 tomehr
5 triaidiba
5 tudeļļ
5 turri
5 unde
5 upperi
5 vseedt
5 vsturri
5 waddi
5 währa
5 wahrdeems
5 wahrtz
5 wainas
5 warrätam
5 wedd
5 weeta`
5 wi§§u
5 wi§śai
5 wi§śe
5 wiers
5 willtiba
5 willtigu
5 willtu
5 yh§tänu
5 zebaoth
4 17
4 19
4 §cheliex
4 §churp
4 §inna
4 §kie§t
4 §kie§ta
4 §kie§te
4 §kie§ti
4 §lahwe
4 §peh
4 §poh§chu
4 §tarpan
4 §tippras
4 §wätam
4 §wehti
4 ähd
4 apdohma
4 appack§chan
4 appak§chan
4 aprieth
4 at§ie§t
4 atpe§tiyis
4 att§iet
4 attne§śis
4 attpirzis
4 attra§ts
4 attwehris
4 atzeems
4 au§śis
4 auglu
4 auxtz
4 ba§nizu
4 bähdeems
4 bährnu
4 barryoyis
4 baußli
4 briedi
4 by§tahs
4 bytees
4 chri§titai
4 chri§titas
4 czärram
4 czeenigu
4 czeete
4 czeetumu
4 czell§ch
4 czerreht
4 czillwäki
4 d§enn
4 d§iewodams
4 d§iewus
4 d§irrd
4 dahwans
4 dahwanu
4 debbe§śis
4 deeni§ku
4 deewi§kas
4 deewi§kis
4 deewigu
4 dohß
4 drauds
4 droh§che
4 dwe§śel
4 eedäd§ini
4 eenaidibu
4 eenaidneeko
4 eepreezena
4 eeśahk
4 eeśakums
4 eleiśon
4 elle
4 engeli
4 ghaddu
4 ghaida
4 ghalldu
4 ghanneems
4 ghattawa
4 ghau§che
4 ghelb
4 ghlabbo
4 ghodiba`
4 ghohda
4 ghohdam
4 ghohdiba
4 ghohdibas
4 ghribbahs
4 ghribbeya
4 ghruta
4 ghulleya
4 gribbam
4 gribbi
4 ihß
4 ihten
4 ißdohdahs
4 ißlehyis
4 ißniekt
4 ißniext
4 ißpe§ti
4 jauni
4 je§ulins
4 kahrtan
4 kallnu
4 kallpeems
4 kallpo
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015