Vārdformu biežuma vārdnīca (Manc1631_Cat)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1893
Kopējais vārdlietojumu skaits: 7971

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

478	vnd
246 to
191 gir
176 ka
172 tas
128 ta
108 nhe
104 no
87 eek§chan
86 es
82 buhß
80 teems
77 deewa
72 ar
70 par
70 tu
69 mums
62 töw
58 deews
56 kas
55 mann
55 py
54 bett
46 adbillde§chana
45 jauta§chana
43 arrid§an
39 śawu
36 tam
36 tawu
34 ko
33 wahrdu
32 wings
31 deewu
31 kattri
31 kunx
31 tahs
31 tha
30 jums
30 katters
27 ai§to
26 tad
26 tee
25 §wähtu
25 czaur
24 ghräko
24 tähws
22 adbilld
22 amen
22 chri§tus
22 ja
22 kad
22 mannu
22 mehs
22 pehtz
22 tahß
22 tohp
22 und
21 adbilldi
21 je§u
21 juhß
21 winja
20 wi§śeems
19 äßmu
19 kungu
19 labb
19 vs
19 wi§śu
18 a§śini
18 chri§ti
18 jeb
18 muh§śu
18 peedo§chanu
18 śöw
18 weens
18 weenu
17 chri§tum
17 darriet
17 pa§§chu
16 ghräkeems
16 mehß
16 muh§śo
16 tohß
15 dohd
15 ghräkus
15 kattra
15 preek§chan
15 śacka
15 tohs
14 §cho
14 §wähtz
14 e§śi
14 gharru
14 je§um
14 mieļoht
14 titzu
13 §wähta
13 luhk§chana
13 mee§śu
13 śatziya
13 titzi
12 §chäla§tibu
12 baußlis
12 dehļ
12 eet
12 je§us
12 luhd§am
12 muh§śa
12 neds
12 semmes
12 wahrdeems
11 buhs
11 chri§to
11 darraita
11 e§śeeta
11 kunga
11 mais
11 mee§śa
11 mee§śas
11 nahwu
11 śaweems
10 §tahw
10 bietees
10 buht
10 d§iewo
10 draud§ibu
10 lieds
10 mannus
10 nu
10 peedärr
10 tähwu
10 tawa
10 wi§śus
10 zaur
9 dähla
9 dähls
9 gharrs
9 kungam
9 noteek
9 prettie
9 tähwa
9 tapehtz
9 taws
9 tee§cham
9 wahrtz
9 ween
9 weena
9 weenam
8 baußleems
8 doht
8 dohta
8 ghalldu
8 ihten
8 jehme
8 jemmeeta
8 labbu
8 manna
8 n
8 prett
8 śeewas
8 śeewu
8 tick
8 titz
8 titzeht
8 titzibu
8 turr
8 warr
7 äh§t
7 aran
7 czillwähx
7 czillwäkam
7 czillwäkeems
7 d§erreeta
7 d§iewo§chanu
7 debbe§śies
7 gharra
7 ghräki
7 ghribbätu
7 labpraht
7 ļaun
7 luhk§chana`
7 muh§chigu
7 muh§śam
7 packlau§śigi
7 peedoht
7 prahtu
7 śacki
7 tahdu
7 tai
7 tho
7 tur
7 uhdens
7 wahrdi
7 warru
7 winya
7 wiß
6 §chähl
6 appack§chan
6 bährni
6 beß
6 chri§titu
6 dabbu
6 dählu
6 dahrgu
6 debbe§śo
6 debbe§śu
6 deewa=ghalldu
6 dehwe
6 etc
6 ghann
6 ghribbi
6 ißleetz
6 leelu
6 maht
6 mahzais
6 mieļais
6 muh§chige
6 ohtra
6 patteitze
6 pattiek
6 peeminnädami
6 rohkas
6 taps
6 tawas
6 titziba
6 tuwaku
6 wi§śenahdu
6 winjam
6 winju
5 §cheems
5 §wähtas
5 ähdeeta
5 auk§cham
5 ba§nizas
5 bährneems
5 baußlus
5 biyis
5 chri§tiba
5 chri§tibas
5 czillwäku
5 d§iewoht
5 darra
5 dauds
5 deewam
5 jembt
5 juh§śeems
5 kam
5 kapehtz
5 kattreems
5 kattru
5 kungha
5 luhkt
5 mahziet
5 mannis
5 manns
5 mieļo
5 mieļu
5 nei
5 o
5 pawehleyis
5 prahtz
5 pu§śes
5 śawas
5 śohli§chana
5 tahda
5 tahms
5 tapt
5 te
5 wi§śi
5 wiereems
5 winyu
5 wir§śu
5 wißnotaļļ
4 §awu
4 §chinny
4 §kann
4 §wähti
4 a§śinis
4 äh§chana
4 alla§chien
4 aughumu
4 bigkeri
4 d§errt
4 darriyis
4 deeni§chku
4 dehwis
4 dußmibu
4 ee§tadi§chanas
4 ewangelium
4 gribb
4 gribbi
4 ick=deenas
4 ißleyis
4 kallpu
4 kur
4 labba
4 labbe
4 labbs
4 laizigu
4 ļaudis
4 laulatu
4 laulibas
4 laulibu
4 leetahms
4 luhds
4 luhk§chanu
4 mahza
4 mahzekleems
4 mahzohs
4 mirroņeems
4 muh§śeems
4 nahkt
4 nammu
4 palleek
4 pattee§śu
4 pattees
4 pe§titaya
4 pe§tiyis
4 peedohd
4 peekta
4 pirrma
4 raddiya
4 śaimneekam
4 śatziet
4 śeewahms
4 siem
4 tawi
4 tees
4 titzigeems
4 tre§§cha
4 turreht
4 tuwaka
4 uhdeni
4 wahrdam
4 wall§tiba
4 wehl
4 wi§śas
3 3
3 6
3 11
3 16
3 §chäla§tibas
3 §chälige
3 §chehliex
3 §chinni
3 §inni
3 §lawu
3 §pähku
3 §tippre
3 䧜am
3 ähden
3 aißleed§cho
3 anna
3 attkal
3 baggatige
3 bährnus
3 baußli
3 bigkeris
3 buhtu
3 by
3 chri§tietz
3 czättorta
3 czeekahrt
3 czeeniet
3 czeetis
3 czehlees
3 d§err§chana
3 d§iewiba
3 d§iewibas
3 d§iewo§chanas
3 dahwanus
3 darrbeems
3 debbes
3 deena`
3 deßmita
3 dohdams
3 dohdeeta
3 draud§ibas
3 draughu
3 ee§tadi§chana
3 ee§tadiyumu
3 eewedd
3 ey
3 ghräkoyis
3 ghribbees
3 ghribbu
3 hans
3 ick=kattram
3 ickweenam
3 jauna
3 jauta§chaneems
3 jemm
3 jo
3 juh§śo
3 jumprawas
3 kahda
3 kahrtan
3 kallpi
3 kaß
3 kattrai
3 kattras
3 kattrus
3 klau§śaita
3 klau§śiet
3 kru§tu
3 kunghu
3 ļaunu
3 leeleems
3 leetu
3 lickt
3 lohzeklis
3 luhk§chanas
3 manntu
3 maria
3 meers
3 mieļa
3 mirris
3 mu§chigas
3 mu§chige
3 nackty
3 nahk
3 nomirris
3 ohters
3 pa§luddenaht
3 pa§śaul
3 paddomu
3 pahrlau§e
3 pallied§am
3 patt
3 patteeß
3 patturreht
3 peedo§chana
3 peedohti
3 peeluhkt
3 peewilltz
3 pellniyis
3 pirrmais
3 preek§cha
3 radditayu
3 raddiyis
3 raxtietz
3 rohku
3 śä§ta
3 śaimei
3 śaprohtige
3 śawa`
3 śawi
3 schis
3 semme
3 śeptita
3 śirrdi
3 śohdibu
3 śohdiet
3 tahdam
3 tahdeems
3 tanny
3 tappa
3 taß
3 tawam
3 tawus
3 thäwu
3 thöw
3 titzibas
3 tre§§cha`
3 tre§§chais
3 trieß
3 tuwakam
3 vn~
3 vnnd
3 walldi§chana
3 we§śelibu
3 weenas
3 weeniex
3 wi§śahms
3 wi§śewalldiex
3 wieru
3 wirr§śeneekam
2 1
2 2
2 4
2 5
2 7
2 8
2 9
2 10
2 13
2 14
2 15
2 17
2 18
2 19
2 20
2 §chahß
2 §chäla§tiba
2 §cheit
2 §chodeen
2 §iemo
2 §innaht
2 §luddenaht
2 §pee§t
2 §trahda
2 §wähtam
2 §wähtiet
2 §wähtietz
2 §wähtiya
2 §wähto
2 §wähtumu
2 §wätz
2 a§tohtz
2 a§tota
2 abbeems
2 ad§iet
2 adb
2 adbillde§chaneems
2 äh§chanas
2 äh§chanu
2 ähkas
2 apdohmaht
2 apkahrt
2 apkaitenayis
2 apracktz
2 arrieg
2 at§ie§tohß
2 atees
2 atkal
2 att§taht
2 attkall
2 attpe§ti
2 attwerr
2 atzis
2 auk§cham=czell§chanu
2 ba§nizu
2 baggatibu
2 bähdas
2 bahrees
2 barribu
2 behrninyus
2 biya§chana
2 biya§chanas
2 breeßmibu
2 chri§tibu
2 chri§titas
2 chri§titeems
2 chri§tiyeeta
2 czätturtu
2 czee§ch
2 czeeniex
2 czeenigas
2 czeenige
2 czillwäki
2 czittus
2 d§err§chanas
2 d§err§chanu
2 d§iewoyam
2 d§iewoyeeta
2 d§iwoyis
2 da§chekahrt
2 däbbe§śu
2 dabbuis
2 dahrgas
2 dahwanu
2 darraht
2 darram
2 darrbu
2 darru
2 debbe§śes
2 deenas
2 deenu
2 deewi
2 deewus
2 deßmitteems
2 deßmitz
2 dewietz
2 dewita
2 diwi
2 dußmiex
2 dweh§śel
2 dweh§śeles
2 ee§iemoyis
2 ee§tadi§chanu
2 eekarohtees
2 eekarotees
2 eenahkahs
2 eenied
2 eita
2 ejämtz
2 elles
2 enaidibu
2 ghaddige
2 ghaida
2 ghaldu
2 ghallam
2 ghallu
2 ghallwa
2 ghiem
2 ghodibu
2 ghodige
2 ghodu
2 ghrähzeneex
2 ghräkoht
2 ghräku
2 ghräzeneex
2 ghrib
2 gribbätu
2 gribbu
2 ihs
2 illge
2 illghe
2 irr
2 jämmam
2 jauta§chanas
2 juhri
2 juhs
2 kahpis
2 kahrdena§chanas
2 kahrdena§chanu
2 kahrta`
2 kallpon
2 kallpone
2 kallpoyam
2 kallps
2 kattram
2 key§eŗam
2 klahyahß
2 klau§śiyis
2 kohku
2 krahßna
2 kru§ta
2 kru§ta`
2 kungi
2 kungus
2 labbahs
2 labbumu
2 labs
2 laideeta
2 laika`
2 laiku
2 leelas
2 leetas
2 leezibu
2 licka
2 lohpu
2 lohpus
2 ļohte
2 luhd§cho
2 mahzammees
2 mahzekļeems
2 mahzibu
2 mahzitohß
2 mahzohß
2 man
2 manneems
2 manni
2 mans
2 mättäcklu
2 mee§śiga
2 meerige
2 meeru
2 mielä§tibas
2 mieļi
2 mieļoyeeta
2 mirrt
2 mirru§chus
2 muh§cham
2 muh§śas
2 muh§śus
2 nabbad§ibu
2 nackti
2 nacktis
2 nhe§kie§ts
2 nhetitz
2 nhetitzigu
2 nhewe§śelibu
2 no§kirrtees
2 nokaut
2 notickt
2 ohtra`
2 pa§§cham
2 pa§śarghat
2 pa§śaule
2 pa§u§§chanu
2 pa§uddis
2 pahwils
2 paklau§śigahms
2 pallied§i
2 pallieds
2 parradneekeems
2 parradu
2 pattee§śa
2 pattee§śe
2 patteickt
2 patteit§chu
2 patz
2 pawils
2 pe§titais
2 pe§titayam
2 ped§imbtz
2 peed§immis
2 peektz
2 peemeckleyu
2 peeminn
2 peeminne§chanas
2 peeminneht
2 peeśauckt
2 peezee§t
2 pilato
2 pontio
2 pullghoyam
2 raxtz
2 ruhktu
2 sackt
2 śaimai
2 śaimneekeems
2 śapra§§chanu
2 śattai§śiyees
2 śatziyis
2 śawam
2 śayembt
2 śehdees
2 semm
2 śi§ts
2 śirrdtz
2 śirtz
2 śohla
2 śohliyis
2 tähwam
2 taißnibas
2 taißnu
2 tap§i
2 tappu§chi
2 taweems
2 thäwa
2 the
2 tickai
2 tie§che
2 tiers
2 titzigu
2 töwis
2 tre§§chu
2 turrehtees
2 turrenes
2 turreyis
2 ußbrautzis
2 vsluhkoht
2 vsturr
2 vsturreht
2 vsturreyis
2 wackar=ähden
2 wackara=ähden
2 wairs
2 wallda
2 walldaita
2 walldi
2 wälls
2 wällu
2 war
2 wätzakeems
2 weeta`
2 weetu
2 wellte
2 wenighu
2 wi§śahs
2 wi§śewallditaya
2 wi§śewallditayu
2 wienu
2 wieram
2 wieri
2 winji
2 wir§śon
2 wißwairahk
2 zerribas
1 12
1 28
1 §ä§ts
1 §acka
1 §ämmoyeetees
1 §attai§śi§chana
1 §atzidami
1 §atziya
1 §au§śahm
1 §awai
1 §ayembt
1 §chählo
1 §chählodams
1 §chälä§tibas
1 §chäla§tlbu
1 §chäliex
1 §chee
1 §chehla§tibu
1 §chehlige
1 §chehligu
1 §cheitan
1 §chkie§te
1 §cho§t
1 §choh§t
1 §choß
1 §chwehtigu
1 §eptietz
1 §innadami
1 §innaita
1 §innu
1 §kai§te
1 §kaidre
1 §kaita
1 §kie§te
1 §kie§tiyis
1 §kirrt
1 §kummige
1 §lahweht
1 §laweyam
1 §linnx
1 §öw
1 §päzigu
1 §pee§ch
1 §peedis
1 §pehyu
1 §pehyu§śi
1 §preche
1 §tahweht
1 §taighaht
1 §tarpa`
1 §tarrpa
1 §tippru
1 §tipprumu
1 §trada
1 §tundingja
1 §uhd§e§chanas
1 §wabbatz
1 §wähtadarritais
1 §wähte=darritais
1 §wähte=darritayi
1 §wähtiba
1 §wähtige
1 §wähtiyis
1 §wähtzdarritais
1 §wätahß
1 §wätiyis
1 §wätu
1 §wehtibas
1 §wehtiet
1 §wehtitu
1 ä§mu
1 a§oty
1 a§śinns
1 a§śino
1 a§śins
1 䧜ohtz
1 a§totapadeßmita
1 a§totapadeßmitta
1 abbi
1 abdahwenaht
1 abrahamam
1 ad
1 ad§imb§chanu
1 adamam
1 adamu
1 adbi
1 adbilde§chana
1 adbilde§chanas
1 adbildi
1 adbill
1 adbillda§chanas
1 adbilldeeta
1 adbilldeht
1 aegypteŗo
1 ähd
1 ähdam
1 ähdena
1 ähdis
1 ähmu
1 ahrenes
1 ai§kahrtu
1 ai§śeet
1 aio§to
1 aisdarriya
1 aismigga
1 aißbilldeht
1 aißleed§chu
1 aißleeds
1 aißleekt
1 aitzena
1 aitzena§chana
1 aitzenayis
1 aizenaht
1 allghad§cheems
1 allgu
1 ammatariekam
1 an
1 annu
1 ap§iext
1 ap§kahwe
1 ap§kaidro
1 ap§kaidroyis
1 ap§kattahß
1 ap§lietzena§chanu
1 ap§lietzenatam
1 ap§lietzenayis
1 ap§liezena§chanu
1 ap§tipprena§chanu
1 ap§tipprenayu
1 ap§tippronayu
1 apdahwenayis
1 apdußmoyeeta
1 apghada
1 apghaniet
1 apghräkoyahß
1 apghrutenata
1 apkaitenayam
1 apmälloyam
1 appak§chan
1 aprackti
1 aprunnayam
1 aptehrptees
1 aran=ee§chanu
1 arridśan
1 at§ie§t
1 atjauna§chanas
1 atpe§tie
1 atpe§tiet
1 att§ie§taht
1 att§imb§chanas
1 att§tahdami
1 att§tahs
1 attd§imbtibas
1 attghadayu
1 attjauna§chanas
1 attne§śe
1 attpe§tiyis
1 attpirzis
1 attra§śeeta
1 attraitne
1 attraitneems
1 attrebeya
1 attreep§chanu
1 attwährtz
1 attwiļļam
1 atzeems
1 atzlägheems
1 au§śis
1 aughligi
1 augļeems
1 auglige
1 ba§niza
1 ba§nizas=kungeems
1 baggahtz
1 baggatigu
1 bähda
1 bähdahms
1 bähdahß
1 bähdeems
1 bähdi
1 bahreyam
1 bährna
1 bährna=mazibas
1 bährnu
1 bailigas
1 bailigi
1 balxni
1 barrgi
1 barrgu
1 barrjo§chanu
1 baŗŗo
1 baŗŗotees
1 baßniza=kungu
1 beedina
1 behdigas
1 behrnings
1 beßdibbenighu
1 beßdibbenigu
1 beßkauniex
1 bie§tahs
1 biedamees
1 biet
1 bija§chanas
1 bohya
1 brahļi
1 bru§t
1 bruht
1 buh§chanas
1 buh§chanu
1 buhtam
1 buŗŗam
1 chri§te
1 chri§ti§chana
1 chri§tita
1 chri§titees
1 chri§tito
1 chri§titus
1 chri§tiyo
1 creutz
1 czättortapadeßmita
1 czättortapadeßmitta
1 czättortta
1 czättortz
1 czee§chanu
1 czeehlees
1 czeek
1 czeek=kahrt
1 czeenam
1 czeeni
1 czeenitini
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015