Vārdformu biežuma vārdnīca (Manc1631_Cat)

 

Kopējais vārdformu skaits: 2025
Kopējais vārdlietojumu skaits: 7971

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

478	vnd
242 to
186 gir
155 ka
137 tas
106 nhe
94 no
86 eek§chan
82 buhß
76 Deewa
72 Ta
72 teems
70 tu
68 ar
65 par
60 es
58 Deews
58 mums
56 ta
55 py
54 mann
46 Adbillde§chana
45 Jauta§chana
43 arrid§an
40 töw
39 śawu
36 bett
36 Kas
36 tawu
35 Tas
32 tam
31 Deewu
31 tha
30 jums
30 Kunx
30 tahs
29 Wahrdu
27 katters
27 kattri
25 §wähtu
24 Ghräko
24 Tähws
22 Adbilld
22 Chri§tus
22 czaur
22 tohp
22 Töw
22 Vnd
21 Amen
21 Es
21 JE§u
21 Ka
21 tahß
21 wings
20 Adbilldi
20 kas
20 Ko
20 mannu
20 pehtz
19 äßmu
19 Kungu
19 labb
19 tee
19 vs
19 wi§śu
19 winja
18 A§śini
18 Bett
18 Chri§ti
18 Ja
18 śöw
18 tad
18 weenu
18 wi§śeems
17 Chri§tum
17 darriet
17 jeb
17 mehs
17 pa§§chu
17 weens
16 Ghräkeems
16 muh§śu
16 tohß
15 dohd
15 Ghräkus
15 kattra
15 peedo§chanu
15 preek§chan
15 tohs
14 §cho
14 §wähtz
14 ai§to
14 e§śi
14 Gharru
14 kad
14 ko
14 mehß
14 mieļoht
14 śacka
14 titzu
13 §wähta
13 Ai§to
13 juhß
13 Mee§śu
13 śatziya
12 §chäla§tibu
12 Baußlis
12 dehļ
12 eet
12 JE§um
12 luhd§am
12 muh§śa
12 neds
12 Semmes
12 Wahrdeems
11 buhs
11 Chri§to
11 darraita
11 JE§us
11 Kunga
11 Luhk§chana
11 Mais
11 Mee§śa
11 Mee§śas
11 Mums
11 Nahwu
11 śaweems
11 Wings
10 §tahw
10 bietees
10 buht
10 d§iewo
10 lieds
10 mannus
10 No
10 peedärr
10 Tähwu
10 wi§śus
10 zaur
9 Dähla
9 Dähls
9 Gharrs
9 Kungam
9 noteek
9 nu
9 prettie
9 Tähwa
9 tawa
9 tee§cham
9 Titzi
9 Wahrtz
9 ween
8 Baußleems
8 doht
8 dohta
8 e§śeeta
8 jehme
8 Jemmeeta
8 Juhß
8 Kad
8 labbu
8 manna
8 muh§śo
8 N
8 prett
8 Śeewas
8 Śeewu
8 Tad
8 Teems
8 tick
8 titz
8 titzeht
8 Titzibu
8 turr
8 warr
8 weena
8 weenam
7 äh§t
7 Czillwähx
7 Czillwäkam
7 Czillwäkeems
7 Debbe§śies
7 Draud§ibu
7 Gharra
7 ghribbätu
7 ihten
7 Luhk§chana`
7 muh§chigu
7 muh§śam
7 packlau§śigi
7 peedoht
7 tahdu
7 tai
7 taws
7 tho
7 Vhdens
7 Wahrdi
7 winya
7 wiß
6 §chähl
6 Bährni
6 beß
6 Chri§titu
6 d§erreeta
6 d§iewo§chanu
6 dabbu
6 Dählu
6 dahrgu
6 Debbe§śu
6 Deewa=ghalldu
6 dehwe
6 etc
6 ghann
6 Ghräki
6 ißleetz
6 labpraht
6 ļaun
6 leelu
6 Maht
6 mahzais
6 mieļais
6 muh§chige
6 Muh§śo
6 ohtra
6 patteitze
6 pattiek
6 peeminnädami
6 Śacki
6 Tapehtz
6 taps
6 tawas
6 Tee
6 tur
6 Tuwaku
6 warru
6 wi§śenahdu
6 winjam
6 winju
5 §cheems
5 §wähtas
5 ähdeeta
5 appack§chan
5 auk§cham
5 Ba§nizas
5 Bährneems
5 Baußlus
5 biyis
5 Chri§tiba
5 Chri§tibas
5 Czillwäku
5 d§iewoht
5 darra
5 dauds
5 Debbe§śo
5 Deewam
5 ES
5 ghalldu
5 ghribbi
5 Gir
5 jembt
5 juh§śeems
5 kam
5 Kapehtz
5 kattreems
5 kattru
5 Kungha
5 mahziet
5 mannis
5 manns
5 mieļu
5 nei
5 O
5 Par
5 pawehleyis
5 Prahtu
5 Prahtz
5 pu§śes
5 Rohkas
5 śawas
5 tahda
5 tapt
5 te
5 Titziba
5 wi§śi
5 Wiereems
5 winyu
5 wir§śu
5 wißnotaļļ
4 §awu
4 §chinny
4 §kann
4 §wähti
4 A§śinis
4 Äh§chana
4 alla§chien
4 Ar
4 aran
4 Aughumu
4 Bigkeri
4 d§errt
4 darriyis
4 deeni§chku
4 dehwis
4 dußmibu
4 Ee§tadi§chanas
4 Ewangelium
4 gribb
4 gribbi
4 ick=deenas
4 ißleyis
4 ja
4 Kallpu
4 Kattri
4 labba
4 labbe
4 labbs
4 laizigu
4 Ļaudis
4 Laulatu
4 Laulibas
4 Laulibu
4 leetahms
4 luhds
4 luhkt
4 mahza
4 Mahzekleems
4 mahzohs
4 Mehs
4 mieļo
4 Mirroņeems
4 muh§śeems
4 nahkt
4 Nammu
4 palleek
4 pattee§śu
4 Pe§titaya
4 peekta
4 pirrma
4 raddiya
4 Śaimneekam
4 śatziet
4 Śeewahms
4 Siem
4 Śohli§chana
4 Tam
4 tawi
4 tees
4 titzi
4 Titzigeems
4 To
4 tre§§cha
4 turreht
4 Tuwaka
4 Vhdeni
4 Wahrdam
4 wahrdu
4 Wall§tiba
4 wehl
3 3
3 6
3 11
3 16
3 §chäla§tibas
3 §chälige
3 §chehliex
3 §chinni
3 §inni
3 §lawu
3 §pähku
3 §tippre
3 䧜am
3 aißleed§cho
3 Anna
3 Aran
3 attkal
3 baggatige
3 Bährnus
3 Baußli
3 Bigkeris
3 buhtu
3 by
3 Chri§tietz
3 czättorta
3 Czaur
3 czeekahrt
3 czeeniet
3 czeetis
3 czehlees
3 D§err§chana
3 d§iewibas
3 Dahwanus
3 Debbes
3 deena`
3 deßmita
3 dohdams
3 Draud§ibas
3 draud§ibu
3 Draughu
3 E§śeeta
3 Ee§tadi§chana
3 Ee§tadiyumu
3 eewedd
3 Ghalldu
3 Ghräkoyis
3 ghribbu
3 ick=kattram
3 jauna
3 Jauta§chaneems
3 jo
3 juh§śo
3 Jumprawas
3 kahda
3 kahrtan
3 Kallpi
3 Katters
3 kattrai
3 kattras
3 kattrus
3 klau§śiet
3 Kru§tu
3 Kunghu
3 leeleems
3 leetu
3 lickt
3 Lohzeklis
3 Luhk§chanas
3 luhk§chanu
3 Manntu
3 Maria
3 Meers
3 mieļa
3 mirris
3 mu§chigas
3 mu§chige
3 Nackty
3 nahk
3 nomirris
3 ohters
3 pa§luddenaht
3 Pa§śaul
3 Paddomu
3 pahrlau§e
3 pallied§am
3 patt
3 pattees
3 patteeß
3 patturreht
3 Peedo§chanu
3 peedohd
3 peedohti
3 peeluhkt
3 peewilltz
3 pellniyis
3 pirrmais
3 preek§cha
3 Radditayu
3 Raxtietz
3 Rohku
3 śä§ta
3 Śaimei
3 śaprohtige
3 śawa`
3 śawi
3 Schis
3 Semme
3 śeptita
3 Śirrdi
3 Śohdibu
3 tahdam
3 tahdeems
3 tahms
3 tanny
3 tapehtz
3 tappa
3 tawam
3 tawus
3 Thäwu
3 thöw
3 Titzibas
3 trieß
3 Tuwakam
3 vn~
3 vnnd
3 Walldi§chana
3 We§śelibu
3 weenas
3 weeniex
3 wi§śahms
3 wi§śas
3 Wi§śewalldiex
3 Wieru
3 Wirr§śeneekam
2 1
2 2
2 4
2 5
2 7
2 8
2 9
2 10
2 13
2 14
2 15
2 17
2 18
2 19
2 20
2 §chahß
2 §chäla§tiba
2 §cheit
2 §chodeen
2 §iemo
2 §innaht
2 §luddenaht
2 §pee§t
2 §trahda
2 §wähtam
2 §wähtiet
2 §wähtietz
2 §wähtiya
2 §wähto
2 §wähtumu
2 §wätz
2 a§tohtz
2 a§tota
2 abbeems
2 ad§iet
2 Adb
2 Adbillde§chaneems
2 Äh§chanas
2 Äh§chanu
2 Ähden
2 Ähkas
2 apdohmaht
2 apkahrt
2 apkaitenayis
2 Apracktz
2 arrieg
2 at§ie§tohß
2 atees
2 atkal
2 att§taht
2 attkall
2 attpe§ti
2 attwerr
2 Atzis
2 Auk§cham=czell§chanu
2 Ba§nizu
2 Baggatibu
2 bahrees
2 Barribu
2 Behrninyus
2 Biya§chana
2 biya§chanas
2 breeßmibu
2 Chri§tibu
2 Chri§titas
2 Chri§titeems
2 Chri§tiyeeta
2 czätturtu
2 czee§ch
2 czeenigas
2 czeenige
2 Czillwäki
2 czittus
2 d§err§chanas
2 D§err§chanu
2 d§iewiba
2 d§iewo§chanas
2 d§iewoyam
2 d§iewoyeeta
2 d§iwoyis
2 da§chekahrt
2 Däbbe§śu
2 dabbuis
2 dahrgas
2 Dahwanu
2 darraht
2 darram
2 Darrbeems
2 darru
2 Debbe§śes
2 Deenu
2 Deewi
2 Deewus
2 deßmitteems
2 deßmitz
2 dewietz
2 dewita
2 dohdeeta
2 dußmiex
2 Dweh§śel
2 Dweh§śeles
2 ee§iemoyis
2 Ee§tadi§chanu
2 eekarohtees
2 eekarotees
2 Eenahkahs
2 eenied
2 Eita
2 ejämtz
2 Elles
2 Enaidibu
2 Ey
2 ghaddige
2 ghaida
2 ghaldu
2 ghallam
2 ghallu
2 Ghiem
2 ghodige
2 Ghrähzeneex
2 Ghräkoht
2 Ghräku
2 Ghräzeneex
2 ghrib
2 ghribbees
2 gribbätu
2 gribbu
2 Hans
2 ickweenam
2 ihs
2 illge
2 illghe
2 irr
2 jämmam
2 Jauta§chanas
2 Je§um
2 jemm
2 Juhri
2 juhs
2 kahpis
2 Kahrdena§chanas
2 kahrta`
2 Kallpon
2 Kallpone
2 kallpoyam
2 Kallps
2 kaß
2 kattram
2 Key§eŗam
2 klahyahß
2 Klau§śaita
2 klau§śiyis
2 krahßna
2 Kru§ta
2 Kru§ta`
2 Kungi
2 Kungus
2 Kur
2 kur
2 labbahs
2 labbumu
2 labs
2 laika`
2 laiku
2 Ļaunu
2 leelas
2 leetas
2 Leezibu
2 licka
2 Lohpu
2 Lohpus
2 ļohte
2 luhd§cho
2 luhk§chana
2 mahzammees
2 Mahzekļeems
2 Mahzibu
2 mahzitohß
2 mahzohß
2 man
2 manneems
2 Mannu
2 mans
2 Mättäcklu
2 mee§śiga
2 meerige
2 Mehß
2 mieļi
2 mirrt
2 mirru§chus
2 muh§cham
2 muh§śas
2 Muh§śu
2 muh§śus
2 MVh§śo
2 Nabbad§ibu
2 Nackti
2 Nhe
2 nhe§kie§ts
2 nhetitz
2 nhetitzigu
2 Nhewe§śelibu
2 no§kirrtees
2 Nokaut
2 notickt
2 pa§§cham
2 pa§śarghat
2 Pa§śaule
2 pa§uddis
2 Pahwils
2 paklau§śigahms
2 pallied§i
2 pallieds
2 Parradneekeems
2 Parradu
2 pattee§śa
2 pattee§śe
2 patteickt
2 patteit§chu
2 patz
2 Pawils
2 Pe§titais
2 Pe§titayam
2 Pe§tiyis
2 pe§tiyis
2 ped§imbtz
2 peed§immis
2 peedo§chana
2 peemeckleyu
2 peeminne§chanas
2 peeminneht
2 peeśauckt
2 peezee§t
2 Pehtz
2 Pilato
2 Pontio
2 prahtu
2 pullghoyam
2 raddiyis
2 Raxtz
2 ruhktu
2 Sackt
2 Śaimai
2 Śaimneekeems
2 Śapra§§chanu
2 śattai§śiyees
2 śatziyis
2 śawam
2 śayembt
2 śehdees
2 Semm
2 śi§ts
2 Śirrdtz
2 Śirtz
2 śohdiet
2 śohla
2 śohliyis
2 Tahms
2 Tähwam
2 Taißnibas
2 taißnu
2 tap§i
2 tappu§chi
2 taß
2 taweems
2 Taws
2 Thäwa
2 the
2 tickai
2 tie§che
2 tiers
2 titzigu
2 töwis
2 tre§§cha`
2 tre§§chais
2 tre§§chu
2 turrehtees
2 turrenes
2 turreyis
2 vsluhkoht
2 Vßbrautzis
2 vsturr
2 vsturreht
2 vsturreyis
2 Wackar=ähden
2 Wackara=ähden
2 wairs
2 wallda
2 walldaita
2 walldi
2 Wälls
2 Wällu
2 war
2 Wätzakeems
2 weeta`
2 weetu
2 wellte
2 wenighu
2 wi§śahs
2 Wi§śeems
2 wi§śewallditaya
2 Wienu
2 Wieram
2 Wieri
2 Winja
2 winji
2 wir§śon
2 wißwairahk
1 12
1 28
1 §ä§ts
1 §acka
1 §ämmoyeetees
1 §attai§śi§chana
1 §atzidami
1 §atziya
1 §au§śahm
1 §awai
1 §ayembt
1 §chählo
1 §chählodams
1 §chälä§tibas
1 §chäla§tlbu
1 §chäliex
1 §chee
1 §chehla§tibu
1 §chehlige
1 §chehligu
1 §cheitan
1 §chkie§te
1 §cho§t
1 §choh§t
1 §choß
1 §chwehtigu
1 §eptietz
1 §innadami
1 §innaita
1 §innu
1 §kai§te
1 §kaidre
1 §kaita
1 §kie§te
1 §kie§tiyis
1 §kirrt
1 §kummige
1 §lahweht
1 §laweyam
1 §linnx
1 §öw
1 §päzigu
1 §pee§ch
1 §peedis
1 §pehyu
1 §pehyu§śi
1 §preche
1 §tahweht
1 §taighaht
1 §tarpa`
1 §tarrpa
1 §tippru
1 §tipprumu
1 §trada
1 §tundingja
1 §uhd§e§chanas
1 §wabbatz
1 §wähtadarritais
1 §wähte=darritais
1 §wähte=darritayi
1 §wähtiba
1 §wähtige
1 §wähtiyis
1 §wähtzdarritais
1 §wätahß
1 §wätiyis
1 §wätu
1 §wehtibas
1 §wehtiet
1 §wehtitu
1 ä§mu
1 A§oty
1 A§śinns
1 A§śino
1 A§śins
1 䧜ohtz
1 a§totapadeßmita
1 a§totapadeßmitta
1 abbi
1 abdahwenaht
1 Abrahamam
1 Ad
1 Ad§imb§chanu
1 Adamam
1 Adamu
1 Adbi
1 Adbilde§chana
1 Adbilde§chanas
1 adbildi
1 Adbill
1 Adbillda§chanas
1 Adbilldeeta
1 adbilldeht
1 adbilldi
1 AEgypteŗo
1 ähd
1 ähdam
1 ähden
1 Ähdena
1 ähdis
1 ähmu
1 ahrenes
1 ai§kahrtu
1 ai§śeet
1 aio§to
1 aisdarriya
1 aismigga
1 aißbilldeht
1 aißleed§chu
1 Aißleeds
1 aißleekt
1 aitzena
1 aitzena§chana
1 aitzenayis
1 aizenaht
1 Allghad§cheems
1 Allgu
1 AMEN
1 Ammatariekam
1 an
1 Annu
1 ap§iext
1 ap§kahwe
1 ap§kaidro
1 ap§kaidroyis
1 ap§kattahß
1 ap§lietzena§chanu
1 ap§lietzenatam
1 ap§lietzenayis
1 Ap§liezena§chanu
1 Ap§tipprena§chanu
1 ap§tipprenayu
1 ap§tippronayu
1 apdahwenayis
1 apdußmoyeeta
1 apghada
1 apghaniet
1 apghräkoyahß
1 Apghrutenata
1 apkaitenayam
1 apmälloyam
1 Appack§chan
1 appak§chan
1 aprackti
1 aprunnayam
1 aptehrptees
1 Aran=ee§chanu
1 arridśan
1 at§ie§t
1 Atjauna§chanas
1 atpe§tie
1 atpe§tiet
1 att§ie§taht
1 Att§imb§chanas
1 att§tahdami
1 att§tahs
1 Attd§imbtibas
1 attghadayu
1 attjauna§chanas
1 attne§śe
1 attpe§tiyis
1 attpirzis
1 attra§śeeta
1 Attraitne
1 Attraitneems
1 Attrebeya
1 attreep§chanu
1 attwährtz
1 attwiļļam
1 Atzeems
1 Atzlägheems
1 Au§śis
1 aughligi
1 augļeems
1 auglige
1 Ba§niza
1 Ba§nizas=Kungeems
1 baggahtz
1 baggatigu
1 bähda
1 bähdahms
1 bähdahß
1 Bähdas
1 bähdas
1 bähdeems
1 Bähdi
1 Bahreyam
1 Bährna
1 Bährna=Mazibas
1 Bährnu
1 bailigas
1 bailigi
1 balxni
1 barrgi
1 barrgu
1 Barrjo§chanu
1 Baŗŗo
1 Baŗŗotees
1 Baßniza=Kungu
1 beedina
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015