Vārdformu biežuma vārdnīca (Mal)

 

Kopējais vārdformu skaits: 639
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1727

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

98	un
55 to
51 tas
47 juhs
38 irr
35 kungs
28 ar
28 kas
26 ne
26 śakka
25 es
24 ka
23 ta
23 tad
23 zebaot
22 teem
19 buhs
19 no
17 wiņ§ch
16 jums
15 ko
14 jo
13 śakkat
12 pee
12 tee
12 wiņņa
11 mehs
10 §tarp
10 tahs
10 tapehz
9 bet
9 tohs
8 eekśch
8 juhśu
8 ka`
8 kunga
8 weens
8 wiņņam
7 eśmu
7 manna
7 preekśch
7 tam
7 uhs
6 śawu
6 ta`
6 weena
5 deews
5 manni
5 pahr
5 par
5 prett
5 tomehr
4 1
4 arrig
4 atneśśat
4 ehdamo=uppuri
4 eśśeet
4 juhśahm
4 kad
4 kungam
4 kungu
4 kur
4 labs
4 man
4 mans
4 neds
4 pretti
4 waigu
3 arrid§an
3 atgree§tees
3 atkaļ
3 atnahkśchanas
3 bauślibu
3 bih§tahs
3 bija
3 darrijs
3 deena
3 deewa
3 derribu
3 ehdamo=uppuris
3 irraid
3 ja
3 jeb
3 jehkaba
3 jelle
3 juhda
3 juhśas
3 kalpo
3 kuŗśch
3 lewja
3 mannim
3 mums
3 neģģi
3 nu
3 pagaņeem
3 peetizzibu
3 prahts
3 raugi
3 red§
3 rohkahm
3 śawa^
3 śirdi
3 taiśnibas
3 taps
3 tehwu
3 tewi
3 us
3 wahrds
3 wahrdu
3 weenam
3 welti
3 wiśśi
2 5
2 6
2 7
2 9
2 §chehligi
2 altari
2 aplaupat
2 appakśch
2 bauśliba
2 besdeewibas=darritaji
2 darra
2 darrija
2 darriśchu
2 daud§
2 deena^
2 deewam
2 deewu
2 derriba
2 draudeśchana
2 eņģelis
2 eśśat
2 galds
2 gals
2 garra^
2 grehkeem
2 i§rae#ļa
2 i§rae#lu
2 ir
2 jahņa
2 jaunibas
2 jepśchu
2 jeru§alemes
2 juhśo
2 kahdu
2 kam
2 kapehz
2 kri§titaja
2 kri§tus
2 laika
2 laimigus
2 ļaudim
2 ļaudis
2 ļauns
2 leels
2 leezineeks
2 mahzibu
2 malakijus
2 manna^
2 mannam
2 mannu
2 mihļo
2 mihļoju
2 muhs
2 nahk
2 nahks
2 nizzinahts
2 nolahdeśchu
2 ohtru
2 pa=aug§tinahts
2 pahrlau§a
2 pree§teŗeem
2 śagahnam
2 śargajtees
2 śaules
2 śawas
2 śchi
2 ścho
2 śohdibas
2 starpa^
2 śudrabu
2 śuhdus
2 śuhtu
2 tai
2 tawa
2 tawu
2 teeśu
2 tehweem
2 tehws
2 tewim
2 tizzibu
2 tu
2 turram
2 uhslehks
2 uhsraud§ihs
2 wahrda
2 wahrdam
2 warr
2 weenigajs
2 weenu
2 wehra^
2 wiņņas
2 wiņņu
2 wiśśeem
1 2
1 8
1 11
1 14
1 16
1 §chehligs
1 §taigaja
1 §taigajam
1 §tiprs
1 §wehre
1 ahtri
1 ahtrs
1 aisślehd§
1 aisturr
1 aitiņ§ch
1 akli
1 algad§cha
1 algu
1 altaŗa
1 ammatu
1 ap§kaitees
1 apgrehzinatees
1 apkaitinajam
1 apkaitinajat
1 apklahj
1 apklahjat
1 aplaupam
1 aplaupiht
1 arri
1 aśśarahm
1 atbild
1 ateeśchu
1 atgree§e
1 atgree§eetees
1 atgree§ihs
1 atgree§iśchohs
1 atkahpuśchees
1 atlaiśchanu
1 atlezz
1 atne§ts
1 atņemti
1 atneśśihs
1 atra§ta
1 atraitnei
1 atwehrśchu
1 augļus
1 azzim
1 azzis
1 bahrgi
1 bahriņam
1 bailojahs
1 barribas
1 baŗŗojami
1 bauśli
1 bauśliba^
1 bauślibas
1 beedre
1 behdajat
1 behdigi
1 behrneem
1 behrni
1 behrnu
1 behrnus
1 besdeewibas
1 besdeewigeem
1 besdeewigo
1 besdeewigs
1 besdeewigus
1 bih§tatees
1 bihjajahs
1 bihjajama
1 bihjajams
1 bihjaśchana
1 bihjaśchanu
1 bij
1 bijis
1 brahlis
1 buhśchu
1 buhśeet
1 buhtu
1 burwjeem
1 d§eedinaśchana
1 d§ihwokļa
1 d§ihwośchanu
1 d§immumu
1 darrat
1 darrihts
1 darrijśchi
1 daud§inajśchi
1 debbes
1 deena^s
1 deenu
1 deewabihjatajeem
1 deewabihjigeem
1 deggoti
1 dehļ
1 dehlam
1 dehlu
1 derribas
1 deśmiteem
1 deśmitus
1 dewu
1 doht
1 dohta
1 drehbes
1 durwis
1 ee§aws
1 ee§awu
1 ee=ees
1 eebr
1 eeded§inahs
1 eeded§inajat
1 eedoms
1 eemantojamu
1 eenih§t
1 eenih§tu
1 eepreezinaśchana
1 eered§eht
1 elijaśa
1 elijaśu
1 eņģeli
1 eśśam
1 eśśi
1 eśśoti
1 eśśus
1 gaddo^s
1 gann
1 gannama^
1 garra
1 gars
1 gau§chi
1 gohdaht
1 gohds
1 gohdu
1 gre§nee{gre§neee}
1 gre§nus
1 grib
1 gribbam
1 gribbat
1 i§rae&ļa
1 ihpaśchumu
1 ikkatra^
1 is§pruhk
1 isdeldehs
1 isdeldeśchanas
1 iseeśeet
1 isgahjuścho^s
1 istihrihs
1 jauka
1 jehkabu
1 jemt
1 juhśam
1 juhśeem
1 kahdas
1 kahds
1 kahrdina
1 kaiśiśchu
1 kalnus
1 kalpa
1 kalpam
1 kalpoht
1 kauśeht
1 kauśetaja
1 ķehniņ§ch
1 klauśiht
1 krahśchna
1 kwehpinahts
1 labba
1 labbi
1 labbu
1 labbums
1 labklahśchanahm
1 lah§tu
1 lai
1 laid
1 lammaśchu
1 laulibas=pahrlau§itajeem
1 laulibas=śchķirśchanu
1 ļauna
1 laupihts
1 leela
1 lid§
1 likkumeem
1 likkumus
1 lohgus
1 luhpa^s
1 luhpahm
1 ma§gataju
1 mahzekļi
1 mahzitaji
1 mai§i
1 maitaht
1 maitaśchu
1 malakiju
1 manneem
1 mannus
1 mantu=namma^
1 meerigi
1 meeru
1 meitu
1 mekleht
1 mekleja
1 meklejat
1 moh§us
1 muh§cham
1 muhśu
1 mutte^
1 muttes
1 na§ta
1 nahkama
1 nahku
1 nammu
1 ne=augligs
1 neewatus
1 negantiba
1 neka`
1 nekas
1 neleetiba
1 ņemmśeet
1 ņemt
1 nepateeśi
1 nepateeśu
1 nepateizigi
1 neśs
1 neśśat
1 neśśeet
1 nezeenigus
1 nizzinajam
1 nizzinatajeem
1 no§eeguma
1 no=eeśchanai
1 nobirdinaśchu
1 nogree§uśchees
1 nolahdehts
1 nolahdeśchanu
1 nolahdeti
1 nolau§iśchu
1 nomanna
1 nomohda^
1 nopuhśchanas
1 nośaukti
1 nośir§chu
1 notizzis
1 orebu
1 pa§tahwehs
1 padarrita
1 pagaņi
1 pagaņu
1 pahrbaudajt
1 pahrgroh§a
1 pahrlau§am
1 pahrlau§chat
1 pahrlau§ijs
1 pahrmahzihs
1 pamettihs
1 paneśśihs
1 papreekśchśluddinaśchana
1 parahdahs
1 parahdijśchees
1 parei§i
1 paśargaht
1 paścha
1 pateeśibas
1 patihk
1 patihkams
1 patikśchana
1 patikśchanu
1 pawehlejs
1 pazelśchanas=uppuŗa
1 pee=aug
1 pee=augśeet
1 peekuśśuśi
1 peeluhd§eet
1 peeminn
1 peeminneet
1 peeminneśchanas=grahmata
1 pehdahm
1 pehz
1 pelneem
1 pilnus
1 pirms
1 poh§tas
1 poh§tu
1 praweeta
1 praweetu
1 pree§teŗa
1 pree§teŗi
1 preekścha
1 preekścha^
1 prezzejs
1 puhķeem
1 pulka^
1 raddijs
1 rahdiśees
1 rak§tita
1 raudaśchanas
1 red§ehs
1 red§eśeet
1 rihjeju
1 rohbe§cha
1 rohbe§cha^s
1 rohkas
1 ruggaji
1 runna
1 runnaja
1 runnajam
1 śaderreta
1 śagahna
1 śagahnat
1 śagahnihts
1 śagahnitu
1 saimotajeem
1 śajukśchanu
1 śajuttiśeet
1 śakni
1 śalds
1 śamaitajśchi
1 śamaitati
1 śamaitatu
1 śamihśeet
1 śargaht
1 sarru
1 śataiśiht
1 śaud§
1 śaud§eśchu
1 śaule
1 śaweem
1 śazzihśeet
1 śazzitu
1 schehla§tibas
1 śchķih§tihs
1 śchķih§tiht
1 śchķih§ts
1 śchķuhņu
1 seepes
1 śeewa
1 śeewai
1 śeewiśkahm
1 śeewu
1 śehdehs
1 śehklu
1 seltu
1 semme
1 semmes
1 semmi
1 śewiśchķi
1 śi§t
1 ślawehs
1 śluddinaśchana
1 śohda
1 śohdibu
1 śohdihs
1 śohla
1 spahrneem
1 spehka
1 starpibu
1 śuhtijs
1 śuhtiśchu
1 śwehtibu
1 śwehtiśchanas
1 śwehtiśchanu
1 śwehtku
1 śweścha
1 śweśchineekam
1 taggad
1 tahdeem
1 tahļaki
1 tahm
1 tai`
1 tai^
1 taiśno
1 tapez
1 tappe
1 tapśeet
1 tatśchu
1 tawas
1 teeśas
1 teeścham
1 tehwo
1 teļļi
1 ti§li
1 ti§lis
1 tihruma^
1 tohp
1 tohpu
1 tukśneśi^
1 tur
1 turr
1 turrat
1 turrejśchi
1 ugguni
1 ugguns
1 uhslehkśchanas
1 uhsluhkojat
1 uhstaiśihs
1 uhstaiśiht
1 uppure
1 uppureht
1 uppurejat
1 uppuris
1 usklauśa
1 wahjśch
1 wahju
1 wahrdi
1 waigeem
1 wairs
1 walditajam
1 wall
1 wallodu
1 warras
1 warras=darbu
1 weenigs
1 weeta^
1 weetas
1 weetu
1 wehl
1 wezza^s
1 wihna=kohks
1 wihru
1 wiltneeks
1 wiņņo
1 wiņņus
1 wiśs
1 wiśsnotaļ
1 wiśśu
1 zaur
1 zeļļa
1 zeļļu
1 zeļļus
1 zeplis
1 zilwekam
1 zits
1 zittahds
1 zittu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015