Vārdformu biežuma vārdnīca (Mal)

 

Kopējais vārdformu skaits: 680
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1727

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

77	un
55 to
49 tas
43 juhs
38 irr
28 KUNGS
27 kas
26 ne
26 śakka
23 ka
23 Zebaot
22 es
22 teem
21 ar
20 Un
19 ta
18 buhs
17 no
16 jums
15 wiņ§ch
14 ko
13 śakkat
13 tad
12 pee
12 wiņņa
11 tee
10 §tarp
10 mehs
10 Tad
10 tahs
9 tohs
8 ka`
8 KUNGA
8 weens
8 wiņņam
7 Ar
7 Bet
7 Jo
7 juhśu
7 preekśch
7 tam
7 Tapehz
7 uhs
6 eekśch
6 eśmu
6 jo
6 KUNgs
6 manna
6 śawu
5 Deews
5 manni
5 pahr
5 par
5 prett
5 ta`
5 weena
4 1
4 Ehdamo=Uppuri
4 eśśeet
4 Juhs
4 juhśahm
4 kad
4 kur
4 labs
4 man
4 mans
4 neds
4 pretti
4 Ta
4 tomehr
4 Waigu
3 arrid§an
3 atgree§tees
3 atkaļ
3 Atnahkśchanas
3 atneśśat
3 Bauślibu
3 bih§tahs
3 bija
3 darrijs
3 Deena
3 Deewa
3 Derribu
3 Ehdamo=Uppuris
3 Es
3 irraid
3 jeb
3 Jehkaba
3 jelle
3 Juhda
3 juhśas
3 kalpo
3 KUNGAM
3 KUNGU
3 Lewja
3 mannim
3 mums
3 Neģģi
3 Pagaņeem
3 Peetizzibu
3 Prahts
3 Rohkahm
3 śawa^
3 Śirdi
3 Taiśnibas
3 tapehz
3 taps
3 Tehwu
3 tewi
3 us
3 Wahrds
3 Wahrdu
3 welti
3 wiśśi
2 5
2 6
2 7
2 9
2 §chehligi
2 Altari
2 aplaupat
2 appakśch
2 Arrig
2 arrig
2 Bauśliba
2 Besdeewibas=Darritaji
2 bet
2 darra
2 darrija
2 darriśchu
2 daud§
2 Deena^
2 Deewam
2 Deewu
2 Derriba
2 Draudeśchana
2 Eekśch
2 Eņģelis
2 eśśat
2 Galds
2 Gals
2 Garra^
2 Grehkeem
2 ir
2 J§rae#ļa
2 J§rae#lu
2 Ja
2 Jahņa
2 Jaunibas
2 jepśchu
2 Jeru§alemes
2 juhśo
2 kahdu
2 kam
2 Kapehz
2 Kri§titaja
2 Kri§tus
2 kuŗśch
2 Laika
2 laimigus
2 Ļaudim
2 Ļaudis
2 ļauns
2 leels
2 Leezineeks
2 Mahzibu
2 Malakijus
2 manna^
2 mannam
2 mannu
2 mihļo
2 mihļoju
2 muhs
2 nahk
2 nahks
2 nizzinahts
2 No
2 nolahdeśchu
2 nu
2 ohtru
2 pa=aug§tinahts
2 pahrlau§a
2 Pree§teŗeem
2 Raugi
2 Red§
2 śagahnam
2 śargajtees
2 Śaules
2 śawas
2 Śohdibas
2 Starpa^
2 Śudrabu
2 Śuhdus
2 śuhtu
2 tai
2 Tas
2 tawa
2 tawu
2 Teeśu
2 Tehweem
2 Tehws
2 tewim
2 Tizzibu
2 tu
2 turram
2 uhslehks
2 uhsraud§ihs
2 Wahrda
2 Wahrdam
2 warr
2 weenam
2 weenigajs
2 weenu
2 wehra^
2 Wiņ§ch
2 wiņņas
2 wiņņu
2 wiśśeem
1 2
1 8
1 11
1 14
1 16
1 §chehligs
1 §taigaja
1 §taigajam
1 §tiprs
1 §wehre
1 ahtri
1 ahtrs
1 aisślehd§
1 aisturr
1 Aitiņ§ch
1 Akli
1 Algad§cha
1 Algu
1 Altaŗa
1 Ammatu
1 ap§kaitees
1 apgrehzinatees
1 apkaitinajam
1 apkaitinajat
1 apklahj
1 apklahjat
1 aplaupam
1 aplaupiht
1 arri
1 Aśśarahm
1 atbild
1 ateeśchu
1 atgree§e
1 Atgree§eetees
1 atgree§ihs
1 atgree§iśchohs
1 atkahpuśchees
1 Atlaiśchanu
1 atlezz
1 atne§ts
1 atņemti
1 Atneśśat
1 atneśśihs
1 atra§ta
1 Atraitnei
1 atwehrśchu
1 Augļus
1 Azzim
1 Azzis
1 bahrgi
1 Bahriņam
1 bailojahs
1 Barribas
1 baŗŗojami
1 Bauśli
1 Bauśliba^
1 Bauślibas
1 Beedre
1 behdajat
1 behdigi
1 Behrneem
1 behrni
1 Behrnu
1 Behrnus
1 Besdeewibas
1 Besdeewigeem
1 Besdeewigo
1 Besdeewigs
1 Besdeewigus
1 bih§tatees
1 bihjajahs
1 bihjajama
1 bihjajams
1 Bihjaśchana
1 Bihjaśchanu
1 bij
1 bijis
1 Brahlis
1 Buhs
1 buhśchu
1 buhśeet
1 Buhtu
1 Burwjeem
1 D§eedinaśchana
1 D§ihwokļa
1 D§ihwośchanu
1 D§immumu
1 darrat
1 darrihts
1 darrijśchi
1 daud§inajśchi
1 Debbes
1 Deena^s
1 Deenu
1 Deewabihjatajeem
1 Deewabihjigeem
1 deggoti
1 dehļ
1 Dehlam
1 Dehlu
1 Derribas
1 Deśmiteem
1 Deśmitus
1 dewu
1 doht
1 dohta
1 Drehbes
1 Durwis
1 Ee§aws
1 Ee§awu
1 ee=ees
1 Eebr
1 eeded§inahs
1 eeded§inajat
1 Eedoms
1 eemantojamu
1 eenih§t
1 eenih§tu
1 Eepreezinaśchana
1 eered§eht
1 Elijaśa
1 Elijaśu
1 Eņģeli
1 Eśmu
1 eśśam
1 eśśi
1 eśśoti
1 eśśus
1 Gaddo^s
1 gann
1 gannama^
1 Garra
1 Gars
1 gau§chi
1 gohdaht
1 Gohds
1 Gohdu
1 Gre§nee{Gre§neee}
1 Gre§nus
1 grib
1 gribbam
1 gribbat
1 ikkatra^
1 is§pruhk
1 isdeldehs
1 iseeśeet
1 isgahjuścho^s
1 istihrihs
1 J§rae&ļa
1 ja
1 jauka
1 Jehkabu
1 jemt
1 Jhpaśchumu
1 JO
1 Jsdeldeśchanas
1 juhśam
1 juhśeem
1 Juhśu
1 Ka
1 kahdas
1 kahds
1 kahrdina
1 kaiśiśchu
1 Kalnus
1 Kalpa
1 Kalpam
1 kalpoht
1 Kas
1 kauśeht
1 Kauśetaja
1 Ķehniņ§ch
1 klauśiht
1 Ko
1 krahśchna
1 KUngam
1 Kungs
1 Kungu
1 Kuŗśch
1 kwehpinahts
1 labba
1 labbi
1 labbu
1 Labbums
1 Labklahśchanahm
1 Lah§tu
1 Lai
1 laid
1 lammaśchu
1 Laulibas=Pahrlau§itajeem
1 Laulibas=Śchķirśchanu
1 ļauna
1 laupihts
1 leela
1 lid§
1 Likkumeem
1 Likkumus
1 Lohgus
1 Luhpa^s
1 Luhpahm
1 Ma§gataju
1 Mahzekļi
1 Mahzitaji
1 Mai§i
1 maitaht
1 maitaśchu
1 Malakiju
1 Manna
1 manneem
1 mannus
1 Mantu=Namma^
1 meerigi
1 Meeru
1 Mehs
1 Meitu
1 mekleht
1 mekleja
1 meklejat
1 Moh§us
1 muh§cham
1 muhśu
1 Mutte^
1 Muttes
1 Na§ta
1 nahkama
1 nahku
1 Nammu
1 ne=augligs
1 neewatus
1 Negantiba
1 neka`
1 nekas
1 Neleetiba
1 ņemmśeet
1 ņemt
1 nepateeśi
1 nepateeśu
1 nepateizigi
1 neśs
1 neśśat
1 Neśśeet
1 nezeenigus
1 nizzinajam
1 Nizzinatajeem
1 No§eeguma
1 No=eeśchanai
1 nobirdinaśchu
1 nogree§uśchees
1 Nolahdehts
1 Nolahdeśchanu
1 nolahdeti
1 nolau§iśchu
1 nomanna
1 nomohda^
1 Nopuhśchanas
1 nośaukti
1 nośir§chu
1 notizzis
1 Nu
1 Orebu
1 pa§tahwehs
1 padarrita
1 Pagaņi
1 Pagaņu
1 pahrbaudajt
1 pahrgroh§a
1 pahrlau§am
1 pahrlau§chat
1 pahrlau§ijs
1 pahrmahzihs
1 pamettihs
1 paneśśihs
1 Papreekśchśluddinaśchana
1 parahdahs
1 parahdijśchees
1 parei§i
1 paśargaht
1 paścha
1 Pateeśibas
1 patihk
1 patihkams
1 Patikśchana
1 Patikśchanu
1 pawehlejs
1 Pazelśchanas=Uppuŗa
1 pee=aug
1 pee=augśeet
1 peekuśśuśi
1 peeluhd§eet
1 peeminn
1 Peeminneet
1 Peeminneśchanas=Grahmata
1 Pehdahm
1 pehz
1 Pelneem
1 pilnus
1 pirms
1 poh§tas
1 poh§tu
1 Praweeta
1 Praweetu
1 Pree§teŗa
1 Pree§teŗi
1 preekścha
1 Preekścha^
1 prezzejs
1 Puhķeem
1 Pulka^
1 raddijs
1 rahdiśees
1 rak§tita
1 Raudaśchanas
1 raugi
1 REd§
1 red§ehs
1 red§eśeet
1 Rihjeju
1 Rohbe§cha
1 Rohbe§cha^s
1 Rohkas
1 Ruggaji
1 runna
1 runnaja
1 runnajam
1 śaderreta
1 śagahna
1 śagahnat
1 śagahnihts
1 śagahnitu
1 Saimotajeem
1 Śajukśchanu
1 śajuttiśeet
1 Śakni
1 śalds
1 śamaitajśchi
1 śamaitati
1 śamaitatu
1 śamihśeet
1 śargaht
1 Sarru
1 śataiśiht
1 śaud§
1 śaud§eśchu
1 Śaule
1 śaweem
1 śazzihśeet
1 śazzitu
1 Schehla§tibas
1 ŚChi
1 śchi
1 śchķih§tihs
1 śchķih§tiht
1 śchķih§ts
1 Śchķuhņu
1 Ścho
1 ścho
1 Seepes
1 Śeewa
1 Śeewai
1 Śeewiśkahm
1 Śeewu
1 śehdehs
1 Śehklu
1 Seltu
1 Semme
1 Semmes
1 Semmi
1 śewiśchķi
1 śi§t
1 ślawehs
1 Śluddinaśchana
1 śohda
1 Śohdibu
1 śohdihs
1 śohla
1 Spahrneem
1 Spehka
1 Starpibu
1 śuhtijs
1 śuhtiśchu
1 Śwehtibu
1 Śwehtiśchanas
1 Śwehtiśchanu
1 Śwehtku
1 śweścha
1 Śweśchineekam
1 Ta`
1 taggad
1 tahdeem
1 tahļaki
1 tahm
1 tai`
1 tai^
1 Taiśno
1 tapez
1 tappe
1 tapśeet
1 tatśchu
1 tawas
1 Tee
1 Teeśas
1 teeścham
1 Tehwo
1 Teļļi
1 Ti§li
1 ti§lis
1 Tihruma^
1 tohp
1 tohpu
1 Tomehr
1 Tukśneśi^
1 tur
1 turr
1 turrat
1 turrejśchi
1 Ugguni
1 Ugguns
1 Uhslehkśchanas
1 uhsluhkojat
1 uhstaiśihs
1 uhstaiśiht
1 UN
1 uppure
1 uppureht
1 uppurejat
1 Uppuris
1 usklauśa
1 wahjśch
1 Wahju
1 Wahrdi
1 Waigeem
1 wairs
1 Walditajam
1 Wall
1 Wallodu
1 Warras
1 Warras=Darbu
1 Weena
1 Weenam
1 weenigs
1 Weeta^
1 Weetas
1 Weetu
1 wehl
1 wezza^s
1 Wihna=Kohks
1 Wihru
1 Wiltneeks
1 wiņņo
1 wiņņus
1 Wiśs
1 wiśsnotaļ
1 wiśśu
1 zaur
1 Zeļļa
1 Zeļļu
1 Zeļļus
1 Zeplis
1 Zilwekam
1 zits
1 zittahds
1 zittu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015