Vārdformu biežuma vārdnīca (MD1788)

 

Kopējais vārdformu skaits: 980
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2613

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

115	un
49 ne
45 tas
43 irr
41 mehs
41 to
39 no
34 wiņśch
32 ka`
32 muhśu
29 kas
29 tu
28 mums
27 ka
25 ta
24 pee
23 ar
23 kad
21 buhs
21 eekśch
21 tad
18 deews
17 us
16 deewa
15 es
15 tawu
14 ja
13 ak
13 bet
13 muhs
13 śakka
13 ta`
12 kungs
12 man
12 pehz
11 eśśi
11 śawu
11 teem
11 zilweks
10 arrid§an
10 ko
10 preeku
10 śawa^
9 nodaļļa^
9 tahs
9 tapehz
9 tur
9 wiśśeem
8 d§ihwo
8 eśśam
8 grahmata^
8 jo
8 juhs
8 nu
8 pats
8 wehl
7 atkal
7 labbi
7 mihļi
7 muh§chigu
7 śwehts
7 tee
7 weens
7 wiņņu
7 zaur
6 d§ihwośchanas
6 grehkeem
6 grehku
6 je§us
6 jums
6 mannis
6 mir§t
6 nahwi
6 preekśch
6 śawas
6 ścheitan
6 tohp
6 weenu
6 wiņņam
5 draugi
5 lai
5 laika
5 lihd§
5 manni
5 nahks
5 paśaules
5 pe§titais
5 preekścha^
5 puķķe
5 ścho
5 tew
5 tik
5 tohs
5 wahrdu
5 weena
5 wiņņa
5 wiśśi
5 zilweki
4 behdas
4 d§ihwiba
4 darra
4 dohma
4 eet
4 eśmu
4 gann
4 grehkus
4 gribbam
4 gribbu
4 jauns
4 je§u
4 jeb
4 kri§tus
4 kur
4 labbu
4 mannim
4 mans
4 nahk
4 nahwe
4 nomirris
4 par
4 pe§titaju
4 praweets
4 prett
4 śaweem
4 schehla§tibu
4 semme^
4 tam
4 waiga
4 waigu
3 §chehligs
3 7ta^
3 atgree§tees
3 azzis
3 behg
3 behrneem
3 bes
3 bij
3 buhtu
3 d§eeśma^
3 d§ihwibas
3 d§ihwośchanu
3 dahwids
3 darbus
3 daud§
3 deenas
3 dohd
3 gaddus
3 galla^
3 gars
3 gohdu
3 gull
3 ilgi
3 kahda
3 kri§tu
3 kungu
3 ķehniņśch
3 laiks
3 laiku
3 leez
3 lihgśmibu
3 ma§
3 manna
3 mannas
3 mannu
3 mirt
3 ned§
3 noh§t
3 pahr
3 palihd§eht
3 paśaule^
3 peeluhgt
3 preeka
3 preezaśimees
3 śchihs
3 śchinni^
3 semme
3 semmi
3 śirdi
3 śirds
3 śwehta
3 śwehteem
3 śwehtu
3 tahrpeem
3 tapt
3 tawa
3 taweem
3 tewi
3 tohpam
3 tohpu
3 war
3 wehra^
3 zilwekeem
3 zittas
3 zittu
2 §eed
2 §inn
2 §innaht
2 §tah§ta
2 §tahweht
2 §tiprs
2 ahtri
2 aiseet
2 alla§chiņ
2 apdohmaht
2 atgree§
2 atgree§ees
2 atpe§ti
2 atpe§titi
2 azzim
2 baudihs
2 bedre^
2 behdu=laiko^s
2 buhśim
2 buht
2 d§ihwoht
2 da§ch
2 dahr§neeks
2 darbeem
2 darbi
2 darri
2 daśch
2 deh§t
2 dehls
2 dehļ
2 dohtees
2 draug´
2 draugeem
2 drih§
2 dwehśel
2 eeśahkt
2 ehna
2 gaddi
2 gan
2 garru
2 gohdigs
2 gribb
2 ijabs
2 ir
2 juhśu
2 kalpeem
2 kamehr
2 klahśees
2 kļuht
2 kru§ta
2 kunga
2 kungam
2 kurśch
2 labbums
2 labbumu
2 laid
2 laika^
2 laśśam
2 lauku
2 leek
2 leels
2 leelu
2 lehnprahtigs
2 ļaudis
2 ļohti
2 mahte
2 mahtes
2 mahzi
2 meeśa
2 meeśas
2 mirśchanas
2 muh§cham
2 muh§chigas
2 n
2 nabbaga
2 nahzeet
2 nakti
2 ne§t
2 nelabbi
2 neśś
2 nobahl
2 nopelnijis
2 ņemm
2 ņemmeet
2 pa§taru
2 pahreet
2 palihd§i
2 parahdi
2 parei§i
2 peeśauzeet
2 pilns
2 preeka=kunga
2 raddeem
2 raug
2 red§
2 red§eht
2 rohkahm
2 śagahjuśchi
2 śawahm
2 śawih§t
2 śazziht
2 śchahs
2 śchis
2 śchodeen
2 śchurp
2 śeens
2 sihraks
2 śwehtais
2 tahda
2 tahdas
2 tahm
2 tai
2 tanni^
2 tapat
2 tat§chu
2 tawus
2 teeścham
2 tehws
2 tikkai
2 tohpi
2 turrehs
2 wahrds
2 wairak
2 wairs
2 weegli
2 weenam
2 weetu
2 wehjśch
2 wehlu
2 wezz
2 wi§§u
2 wiśś
2 wiśśa
2 wiśśas
2 zilweka
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 70
1 80
1 §aļļo
1 §awih§t
1 §ehj
1 §emme^
1 §innadams
1 §innami
1 §innamu
1 §inni
1 §tahw
1 §tarpa^
1 §tumj
1 10ta^
1 14ta^
1 40ta^
1 64ta^
1 80ta^
1 89ta^
1 90ta^
1 9ta^
1 agri
1 ahda
1 ahr§te
1 ahtrahki
1 aisbraukt
1 aismeeg
1 aisśneed§
1 aisteek
1 aizina
1 algu
1 amen
1 ap§chehlojees
1 ap§tiprina
1 apbehdinajis
1 apdohma
1 apdohmajam
1 apdohmajeet
1 aprakts
1 aprazzis
1 apriht
1 apśegta
1 apśkaitees
1 apślehp
1 apślehptu
1 apu§tuls
1 arri
1 aśśarahm
1 aśśaras
1 at§ell
1 at§tahs
1 at§taht
1 at§tahteem
1 atbild
1 atbildeht
1 atdohd
1 atgree§chamees
1 atgree§ti
1 atjauna
1 atme§ts
1 atmett
1 atņemm
1 atņemts
1 atpakkaļ
1 atpe§tiht
1 atraitne
1 atśpihd
1 atweeglinaht
1 aug§ta^
1 baggats
1 bahr§ibu
1 bahrga
1 bahrśchana
1 bailehm
1 balśs
1 baltaks
1 baŗŗatees
1 behdajuśchees
1 behdiga
1 behdigas
1 behdigi
1 behdu
1 behdu=namma^
1 behrnu
1 behru=śapulzinaśchanas
1 beid§amu
1 besdeewigus
1 bih§tohs
1 bihties
1 bildinaśees
1 bohja^
1 brahliht
1 brahļam
1 brihnuma
1 bruhdgans
1 bruhti
1 buh§im
1 buhdama
1 buhdams
1 buhśchanas
1 buhśchu
1 burbuli
1 burwjeem
1 d§eedam
1 d§eedina
1 d§eeśma
1 d§ihwodami
1 d§ihwoja
1 d§ihwojis
1 d§immis
1 d§irdeht
1 d§irdeśim
1 dabbujam
1 dahr§a^
1 dahr§neekam
1 daļļa
1 darram
1 debbes
1 debbes=wal§tiba^
1 debbeśu
1 deena^
1 deenahm
1 deeniņa^
1 deeweem
1 deh§tijis
1 dehla
1 delde
1 diwi
1 dohdat
1 dohmaht
1 dohmaja
1 dohmas
1 dohs
1 domaht
1 drahnas
1 draugs
1 drehbe
1 du§§ejs
1 du§mibu
1 duśmibu
1 duśśeśchanas
1 dweh§elehm
1 dweh§eli
1 e§§i
1 e§aija
1 e§aijas
1 ebree#reem
1 ee§tahdiśchanas
1 eegudihts
1 eekścha^
1 eemantohs
1 eemantojeet
1 eemu
1 eenaidiba^
1 eeņemts
1 eepreezini
1 eeśahkuma
1 egiptes
1 eh§t
1 eijoht
1 eita
1 elka
1 elli
1 eņģeļeem
1 eśśat
1 eśśeet
1 gaddeem
1 gahdaśchana
1 gaidi
1 gallu
1 gau§chahm
1 glabba
1 gohda^
1 gohdibas
1 gohdiga
1 grahmatas
1 gre§nojees
1 gree§iśees
1 grehkośees
1 grehku=leet
1 grehzineeka
1 grehzineekam
1 groh§ohs
1 gŗuht
1 gruhti
1 gŗuhtibahm
1 gruhtśirdigi
1 gŗuhtuma
1 gruhtums
1 gŗuhtums
1 gudri
1 gudribu
1 gudru
1 gullejis
1 ģehrbis
1 ih§apu
1 ih§tenu
1 ihśu
1 ikkatram
1 ikkatrs
1 ikweens
1 isaug
1 isbeedeti
1 isd§innis
1 isglahbj
1 isleij
1 isnihk§tam
1 isplehwejuśi
1 isŗauts
1 isred§ehteem
1 isred§eti
1 isteikt
1 itt
1 ittin
1 jamir§t
1 jauka^
1 jauks
1 jauna^
1 jauneklis
1 jaunibas
1 jaw
1 ju§t
1 juhŗu
1 kahdas
1 kahds
1 kahrtas
1 kaimiņeem
1 kaite
1 kal§t
1 kalnu
1 kalpone
1 kalponehm
1 kalponi
1 kalps
1 kalpu
1 kappa
1 kappu
1 kapśehtu
1 kauli
1 kaulus
1 kawejees
1 klahj
1 klahjahs
1 klau§itees
1 klehpi^
1 kļuhst
1 kohka
1 kohku
1 krahśchņai
1 krahśchņas
1 krehśļa
1 kri§tigu
1 kri§tihts
1 kri§ts
1 krohni
1 kru§ta^
1 kru§ts
1 kru§tu
1 ku§tini
1 labbaki
1 labprahtigais
1 labs
1 laizigu
1 lappa
1 leekahs
1 leeta
1 leetus
1 lehnigs
1 leppojees
1 leppojeetees
1 lihgśmibas
1 lihgśmojahs
1 lihgśmośimees
1 lihka=lihd§ibu
1 lizzis
1 luh§t
1 luhd§
1 luhgśchanas
1 luhkas
1 ļaudim
1 ļauna
1 ļaunu
1 ļaunumu
1 ma§ga
1 mahjas=weet´
1 mahjiņa^s
1 mahls
1 mahśai
1 mahza
1 mahzibas
1 mahzidams
1 mahzitais
1 mahzitaja
1 mai§i
1 manneem
1 mannus
1 meera^
1 meeś
1 meeśahm
1 meeśu
1 mehli
1 mekle
1 meklejis
1 mett
1 mihk§tas
1 mihligi
1 mihļeem
1 miht
1 mirdams
1 miŗŗons
1 miŗśchanas
1 moh§us
1 mohkas
1 muh§chibu
1 muh§chiga
1 muh§u
1 muhsu
1 nabbags
1 nahkośchu
1 nahkt
1 nahktohs
1 nahw´
1 nahwei
1 nahwes=gultu
1 nahzis
1 nai#nes
1 naktis
1 ne=isplaukuśchas
1 ne§§
1 ne§chehligam
1 neeks
1 nelaikis
1 nelaime
1 nelaimme^
1 nelaimu
1 nema§
1 neneeka
1 neśaderreśchana
1 neśchķih§teem
1 neśchķih§ti
1 newa
1 neweśśelibu
1 neweśśels
1 no§chehlo
1 no§eegumu
1 no§eegumus
1 nodeļļ
1 nogree§ts
1 nokriht
1 nolikts
1 nolizzis
1 nomannijis
1 nomirre
1 nomirt
1 nopļauta
1 nopuh§ta
1 nopuhśchanahm
1 norahj
1 norauj
1 noŗauj
1 nośchķirr
1 nośkummuścheem
1 nośkummuśchi
1 nośkummuśchu
1 noślauzihs
1 nośpree§ta
1 ņehmees
1 ņemt
1 ņemts
1 ohtra
1 ohtram
1 ohtrs
1 pa§cha^
1 pa§emmigi
1 pa§ih§t
1 pa§ih§tameem
1 pa§tahw
1 pa§tahwigu
1 pabeigtas
1 pagahjuśchas
1 paganus
1 paglabbaht
1 pahrklauśam
1 pahwils
1 pahwiļa
1 paligu
1 palihd§at
1 palihd§ehts
1 palikśchana
1 palikt
1 pamettis
1 pamohdees
1 papilnam
1 parahdam
1 paśakku
1 paśaulei
1 paśauli
1 paścha
1 pataiśijis
1 pateeśi
1 pateeśigs
1 patihk
1 paturram
1 pawadda
1 pawaddam
1 pawaddihts
1 pawaddiśim
1 pawehļamies
1 pe§tiśchana
1 pe§tiśchanas
1 pe§tiśchanu
1 pe§titaja
1 pe§titajam
1 pe§titam
1 pee=ehdini
1 peedohdat
1 peedohs
1 peedohśchana
1 peeminnehts
1 peeminni
1 peepildijis
1 peeśauz
1 peklahjahs
1 pelni
1 peminni
1 pih§chļeem
1 pih§chļi
1 pilna^
1 pilnas
1 pilsśata^
1 pirma^
1 piśchļeem
1 pļauj
1 pļauśim
1 pohdneeks
1 praht
1 prahts
1 prahtu
1 praweeścha
1 preekamahzitais
1 preeks
1 preekścha`
1 preezadamees
1 preezajahs
1 pretti
1 puhśch
1 puķķes
1 puķķites
1 puśśmuh§chu
1 raddi
1 raddijees
1 rahjatees
1 rak§tijis
1 rak§tita
1 raudam
1 ŗauj
1 razzis
1 red§eet
1 red§ehs
1 red§ejis
1 red§ejśchas
1 red§ejuśchi
1 red§eśim
1 reemer´u
1 rei§i
1 riht
1 rihta
1 rihtu
1 rohku
1 ruhktas
1 ruhktu
1 runnaht
1 rupju
1 śa=eeśchanas
1 śaderrigi
1 sahle
1 śahrnaiņa
1 śaimneeks
1 śaimneeze
1 śakku
1 śaknoht
1 śalau§tu
1 śalihd§inajahs
1 śamaitatei
1 śaplohk
1 śapulzinais
1 śarukkuśi
1 śatreez
1 śatreezis
1 śaukt
1 śaules=gaiś
1 śauz
1 śawa
1 śawam
1 śawih§tam
1 śawus
1 śazzidami
1 śazzidams
1 śazzihs
1 schehlastibas
1 ścheijenes
1 ścheit
1 schela§tibas
1 śchi
1 śchķi§dams
1 śchķih§ti
1 śchķih§ts
1 śchķih§tu
1 śchķirrahs
1 śchohs
1 śed§
1 seedeśchana^
1 śeewas
1 śeh§ch
1 śehj
1 semmeja
1 semmes
1 semmes=pihte
1 śewim
1 śewis
1 śi§ts
1 sih§chu
1 śimteem
1 śimts
1 śirdi^
1 śirdim
1 śirdis
1 śkaidrahm
1 śkaidri
1 śkaidribas
1 śkaitiht
1 śkreenam
1 śkuhp§tidams
1 ślawehts
1 ślawu
1 ślinkoht
1 śmilśchu=graudiņśch
1 śneegs
1 śohda
1 śohdiba
1 śpahrneem
1 śpehka
1 śpehku
1 śpohle
1 śsakka
1 śtaiga
1 starpa
1 stundu
1 śuhd§eśchanas
1 sus
1 śweedreem
1 swehreem
1 śwehti
1 śweśchi
1 t§chuhśkahm
1 tadehļ
1 taggadiņ
1 tahdam
1 tahdu
1 tahļu
1 taiśniba
1 taps
1 tapśim
1 tawa^
1 tawa^s
1 tawahm
1 tawas
1 tawi
1 teekams
1 teeśa
1 tihrumu
1 tikkuścheem
1 tiktu
1 tizzibas
1 treścha^
1 truhk§t
1 tuhk§toścheem
1 tumśchu
1 turrejees
1 uhdeni
1 uhdens=lahśite
1 und
1 useet
1 usluhko
1 usmohdinahs
1 usraugi
1 usturr
1 uswalku
1 usweddis
1 uszells
1 wahrda
1 wahrgośchanas
1 wai
1 wairoht
1 wairojis
1 wakkara^
1 walka
1 walkajs
1 warr
1 warram
1 warrat
1 warrehs
1 warru
1 ween
1 weeniga
1 weenlihd§
1 wehj§ch
1 wehja
1 wehwera
1 wella
1 weśśels
1 wezzas
1 wezzumam
1 wi§§eem
1 wih§es
1 wihna
1 wiļļaitees
1 wiņņa^
1 wiņņai
1 wiņņas
1 wiņņi
1 wirśu
1 wiśś=śpehzigais
1 wiśśa^
1 wiśśai
1 wiśślabbaki
1 wiśśu
1 zebao#t
1 zeenigais
1 zeeśch
1 zeeśchanu
1 zeetis
1 zeltees
1 zeļśch
1 zerre
1 zerriba
1 zerribas
1 zestas
1 zik
1 zilwekam
1 zilweku
1 zittadi
1 zittahm
1 zitteem
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015