Vārdformu biežuma vārdnīca (MD1788)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1044
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2613

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

109	un
47 ne
43 irr
40 mehs
38 tas
37 no
35 to
31 ka`
30 wiņśch
29 muhśu
28 mums
26 ka
24 pee
24 tu
21 buhs
20 ar
20 kad
20 kas
20 ta
19 tad
18 Deews
18 eekśch
16 Deewa
15 tawu
15 us
13 es
13 ja
13 muhs
13 śakka
12 Kungs
11 eśśi
11 śawu
11 Zilweks
10 arrid§an
10 man
10 pehz
10 Preeku
10 śawa^
10 teem
9 Kas
9 Nodaļļa^
9 wiśśeem
8 bet
8 d§ihwo
8 eśśam
8 Grahmata^
8 ta`
8 tahs
8 wehl
7 ak
7 atkal
7 juhs
7 ko
7 labbi
7 muh§chigu
7 pats
7 śwehts
7 Tas
7 Tur
7 wiņņu
6 Ak
6 D§ihwośchanas
6 Grehkeem
6 Grehku
6 Je§us
6 jo
6 mannis
6 mir§t
6 Nahwi
6 nu
6 śawas
6 ścheitan
6 Tapehz
6 tee
6 To
6 tohp
6 Un
6 weens
6 weenu
6 wiņņam
6 zaur
5 Bet
5 Draugi
5 jums
5 Laika
5 lihd§
5 manni
5 Mihļi
5 nahks
5 Paśaules
5 Pe§titais
5 preekśch
5 preekścha^
5 Puķķe
5 ścho
5 Ta
5 Ta`
5 tew
5 tik
5 Tu
5 Wahrdu
5 weena
5 wiņņa
5 wiśśi
5 Zilweki
4 Behdas
4 D§ihwiba
4 darra
4 dohma
4 eśmu
4 Grehkus
4 gribbu
4 jauns
4 Je§u
4 jeb
4 Kri§tus
4 kur
4 labbu
4 mannim
4 nahk
4 Nahwe
4 nomirris
4 par
4 Pe§titaju
4 Praweets
4 prett
4 śaweem
4 Schehla§tibu
4 Semme^
4 tam
4 tohs
4 Waiga
4 Waigu
4 Wiņśch
3 §chehligs
3 7ta^
3 Ar
3 atgree§tees
3 Azzis
3 behg
3 Behrneem
3 bes
3 bij
3 buhtu
3 D§eeśma^
3 D§ihwibas
3 D§ihwośchanu
3 Dahwids
3 Darbus
3 daud§
3 Deenas
3 dohd
3 Eekśch
3 eet
3 Gaddus
3 Galla^
3 gann
3 Gars
3 Gohdu
3 gribbam
3 gull
3 ilgi
3 Kad
3 kahda
3 Ko
3 Kri§tu
3 Kungu
3 Ķehniņśch
3 Lai
3 Laiks
3 Laiku
3 Lihgśmibu
3 ma§
3 mannu
3 mans
3 mirt
3 Muhśu
3 noh§t
3 pahr
3 palihd§eht
3 Paśaule^
3 peeluhgt
3 Preeka
3 preezaśimees
3 śchihs
3 śchinni^
3 Semme
3 Semmi
3 Śirdi
3 Śirds
3 śwehta
3 śwehteem
3 śwehtu
3 Tahrpeem
3 tapehz
3 tapt
3 tawa
3 taweem
3 tewi
3 tohpam
3 tohpu
3 war
3 wehra^
3 Zilwekeem
3 Zittas
3 Zittu
2 §eed
2 §inn
2 §innaht
2 §tah§ta
2 §tahweht
2 §tiprs
2 ahtri
2 aiseet
2 alla§chiņ
2 apdohmaht
2 atpe§titi
2 Azzim
2 baudihs
2 Bedre^
2 Behdu=Laiko^s
2 buhśim
2 buht
2 d§ihwoht
2 Dahr§neeks
2 Darbeem
2 Darbi
2 darri
2 Daśch
2 deh§t
2 Dehls
2 dehļ
2 dohtees
2 Draug´
2 Draugeem
2 drih§
2 eeśahkt
2 Ehna
2 Es
2 Gaddi
2 gan
2 Garru
2 gohdigs
2 gribb
2 Jjabs
2 Jo
2 juhśu
2 Kalpeem
2 kamehr
2 klahśees
2 kļuht
2 Kru§ta
2 Kunga
2 Kungam
2 Kurśch
2 Labbums
2 Labbumu
2 lai
2 Laika^
2 laśśam
2 Lauku
2 leek
2 leels
2 leelu
2 leez
2 lehnprahtigs
2 Ļaudis
2 ļohti
2 Mahte
2 Mahtes
2 Mahzi
2 Man
2 manna
2 mannas
2 Meeśas
2 mihļi
2 Mirśchanas
2 muh§cham
2 muh§chigas
2 N
2 nabbaga
2 Nakti
2 Ne
2 ne§t
2 ned§
2 nelabbi
2 neśś
2 No
2 nobahl
2 nopelnijis
2 Nu
2 ņemm
2 pa§taru
2 pahreet
2 palihd§i
2 parei§i
2 Peeśauzeet
2 Pehz
2 pilns
2 Preeka=Kunga
2 Raddeem
2 raug
2 red§
2 red§eht
2 Rohkahm
2 śagahjuśchi
2 śawahm
2 śawih§t
2 śazziht
2 śchahs
2 śchis
2 śchodeen
2 śchurp
2 Śeens
2 Sihraks
2 śwehtais
2 Tad
2 tahdas
2 tahm
2 tai
2 tanni^
2 tapat
2 tat§chu
2 tawus
2 Tehws
2 tikkai
2 tohpi
2 tur
2 turrehs
2 Us
2 Wahrds
2 wairak
2 wairs
2 weegli
2 weenam
2 Weetu
2 Wehjśch
2 wehlu
2 wezz
2 wi§§u
2 wiśś
2 wiśśas
2 Zilweka
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 70
1 80
1 §aļļo
1 §awih§t
1 §ehj
1 §emme^
1 §innadams
1 §innami
1 §innamu
1 §inni
1 §tahw
1 §tarpa^
1 §tumj
1 10ta^
1 14ta^
1 40ta^
1 64ta^
1 80ta^
1 89ta^
1 90ta^
1 9ta^
1 agri
1 Ahda
1 Ahr§te
1 ahtrahki
1 aisbraukt
1 aismeeg
1 aisśneed§
1 aisteek
1 aizina
1 Algu
1 Amen
1 ap§chehlojees
1 ap§tiprina
1 apbehdinajis
1 apdohma
1 apdohmajam
1 apdohmajeet
1 aprakts
1 aprazzis
1 apriht
1 apśegta
1 apśkaitees
1 apślehp
1 apślehptu
1 Apu§tuls
1 arri
1 Aśśarahm
1 Aśśaras
1 at§ell
1 at§tahs
1 at§taht
1 at§tahteem
1 atbild
1 atbildeht
1 atdohd
1 Atgree§
1 atgree§
1 atgree§chamees
1 Atgree§ees
1 atgree§ees
1 atgree§ti
1 atjauna
1 atme§ts
1 atmett
1 atņemm
1 atņemts
1 atpakkaļ
1 Atpe§ti
1 atpe§ti
1 atpe§tiht
1 Atraitne
1 atśpihd
1 atweeglinaht
1 aug§ta^
1 Baggats
1 Bahr§ibu
1 bahrga
1 Bahrśchana
1 Bailehm
1 Balśs
1 baltaks
1 baŗŗatees
1 behdajuśchees
1 behdiga
1 behdigas
1 behdigi
1 Behdu
1 Behdu=Namma^
1 behrnu
1 Behru=Śapulzinaśchanas
1 beid§amu
1 Besdeewigus
1 bih§tohs
1 bihties
1 bildinaśees
1 bohja^
1 Brahliht
1 Brahļam
1 Brihnuma
1 Bruhdgans
1 Bruhti
1 buh§im
1 buhdama
1 buhdams
1 Buhśchanas
1 buhśchu
1 Burbuli
1 Burwjeem
1 d§eedam
1 d§eedina
1 D§eeśma
1 d§ihwodami
1 d§ihwoja
1 d§ihwojis
1 d§immis
1 d§irdeht
1 d§irdeśim
1 Da§ch
1 da§ch
1 dabbujam
1 Dahr§a^
1 Dahr§neekam
1 Daļļa
1 darram
1 Debbes
1 Debbes=Wal§tiba^
1 Debbeśu
1 Deena^
1 Deenahm
1 Deeniņa^
1 Deeweem
1 deh§tijis
1 Dehla
1 delde
1 diwi
1 dohdat
1 dohmaht
1 dohmaja
1 Dohmas
1 dohs
1 domaht
1 Drahnas
1 Draugs
1 drehbe
1 du§§ejs
1 Du§mibu
1 Duśmibu
1 Duśśeśchanas
1 Dweh§elehm
1 Dweh§eli
1 Dwehśel
1 dwehśel
1 e§§i
1 E§aija
1 E§aijas
1 Ebree#reem
1 Ee§tahdiśchanas
1 eegudihts
1 eekścha^
1 eemantohs
1 eemantojeet
1 eemu
1 Eenaidiba^
1 eeņemts
1 Eepreezini
1 Eeśahkuma
1 Eet
1 Egiptes
1 eh§t
1 eijoht
1 eita
1 Elka
1 Elli
1 Eņģeļeem
1 eśśat
1 Eśśeet
1 Gaddeem
1 Gahdaśchana
1 gaidi
1 gallu
1 Gann
1 gau§chahm
1 glabba
1 Gohda^
1 Gohdibas
1 gohdiga
1 Grahmatas
1 gre§nojees
1 gree§iśees
1 grehkośees
1 Grehku=Leet
1 Grehzineeka
1 Grehzineekam
1 Gribbam
1 groh§ohs
1 gŗuht
1 gruhti
1 Gŗuhtibahm
1 gruhtśirdigi
1 Gŗuhtuma
1 Gruhtums
1 Gŗuhtums
1 gudri
1 Gudribu
1 gudru
1 gullejis
1 ģehrbis
1 ih§tenu
1 ihśu
1 ikkatram
1 ikkatrs
1 ir
1 isaug
1 isbeedeti
1 isd§innis
1 isglahbj
1 isleij
1 isnihk§tam
1 isplehwejuśi
1 isŗauts
1 isred§ehteem
1 isteikt
1 itt
1 ittin
1 Ja
1 jamir§t
1 jauka^
1 jauks
1 jauna^
1 Jauneklis
1 Jaunibas
1 jaw
1 Jh§apu
1 Jkweens
1 Jr
1 Jsred§eti
1 ju§t
1 Juhŗu
1 Juhs
1 Jums
1 Ka
1 Ka`
1 kahdas
1 kahds
1 Kahrtas
1 Kaimiņeem
1 Kaite
1 kal§t
1 Kalnu
1 Kalpone
1 Kalponehm
1 Kalponi
1 Kalps
1 Kalpu
1 Kappa
1 Kappu
1 Kapśehtu
1 Kauli
1 Kaulus
1 kawejees
1 klahj
1 klahjahs
1 klau§itees
1 Klehpi^
1 kļuhst
1 Kohka
1 Kohku
1 krahśchņai
1 krahśchņas
1 Krehśļa
1 Kri§tigu
1 Kri§tihts
1 Kri§ts
1 Krohni
1 Kru§ta^
1 Kru§ts
1 Kru§tu
1 Ku§tini
1 labbaki
1 labprahtigais
1 labs
1 Laid
1 laid
1 laizigu
1 Lappa
1 leekahs
1 Leeta
1 Leetus
1 Leez
1 lehnigs
1 leppojees
1 leppojeetees
1 Lihgśmibas
1 lihgśmojahs
1 lihgśmośimees
1 Lihka=Lihd§ibu
1 lizzis
1 luh§t
1 luhd§
1 Luhgśchanas
1 Luhkas
1 Ļaudim
1 ļauna
1 ļaunu
1 Ļaunumu
1 ma§ga
1 Mahjas=Weet´
1 Mahjiņa^s
1 Mahls
1 Mahśai
1 mahza
1 Mahzibas
1 mahzidams
1 Mahzitais
1 Mahzitaja
1 Mai§i
1 Manna
1 Mannas
1 manneem
1 mannus
1 Mans
1 Meera^
1 Meeś
1 Meeśa
1 meeśa
1 Meeśahm
1 Meeśu
1 Mehli
1 Mehs
1 mekle
1 meklejis
1 mett
1 mihk§tas
1 mihligi
1 mihļeem
1 miht
1 mirdams
1 Miŗŗons
1 Miŗśchanas
1 Moh§us
1 Mohkas
1 Muh§chibu
1 muh§chiga
1 Muh§u
1 Muhsu
1 Nabbags
1 nahkośchu
1 nahkt
1 nahktohs
1 Nahw´
1 Nahwei
1 Nahwes=Gultu
1 Nahzeet
1 nahzeet
1 nahzis
1 Nai#nes
1 Naktis
1 ne=isplaukuśchas
1 ne§§
1 ne§chehligam
1 Ned§
1 neeks
1 Nelaikis
1 Nelaime
1 Nelaimme^
1 Nelaimu
1 nema§
1 Neneeka
1 Neśaderreśchana
1 neśchķih§teem
1 neśchķih§ti
1 newa
1 Neweśśelibu
1 neweśśels
1 no§chehlo
1 No§eegumu
1 No§eegumus
1 nodeļļ
1 nogree§ts
1 nokriht
1 nolikts
1 nolizzis
1 nomannijis
1 nomirre
1 nomirt
1 nopļauta
1 nopuh§ta
1 Nopuhśchanahm
1 norahj
1 norauj
1 noŗauj
1 nośchķirr
1 Nośkummuścheem
1 nośkummuśchi
1 nośkummuśchu
1 noślauzihs
1 nośpree§ta
1 ņehmees
1 Ņemmeet
1 ņemmeet
1 ņemt
1 ņemts
1 ohtra
1 ohtram
1 ohtrs
1 pa§cha^
1 pa§emmigi
1 pa§ih§t
1 Pa§ih§tameem
1 pa§tahw
1 pa§tahwigu
1 pabeigtas
1 pagahjuśchas
1 Paganus
1 paglabbaht
1 pahrklauśam
1 Pahwils
1 Pahwiļa
1 Paligu
1 palihd§at
1 palihd§ehts
1 Palikśchana
1 palikt
1 pamettis
1 pamohdees
1 papilnam
1 parahdam
1 Parahdi
1 parahdi
1 Paśakku
1 Paśaulei
1 Paśauli
1 paścha
1 pataiśijis
1 Pateeśi
1 pateeśigs
1 patihk
1 Pats
1 paturram
1 pawadda
1 pawaddam
1 pawaddihts
1 pawaddiśim
1 pawehļamies
1 Pe§tiśchana
1 Pe§tiśchanas
1 Pe§tiśchanu
1 Pe§titaja
1 Pe§titajam
1 Pe§titam
1 Pee=ehdini
1 peedohdat
1 peedohs
1 Peedohśchana
1 peeminnehts
1 peeminni
1 peepildijis
1 peeśauz
1 peklahjahs
1 Pelni
1 Peminni
1 Pih§chļeem
1 Pih§chļi
1 pilna^
1 pilnas
1 Pilsśata^
1 pirma^
1 Piśchļeem
1 pļauj
1 pļauśim
1 Pohdneeks
1 Praht
1 Prahts
1 Prahtu
1 Praweeścha
1 Preekamahzitais
1 Preeks
1 Preekśch
1 preekścha`
1 preezadamees
1 preezajahs
1 pretti
1 puhśch
1 Puķķes
1 Puķķites
1 puśśmuh§chu
1 Raddi
1 raddijees
1 rahjatees
1 rak§tijis
1 rak§tita
1 raudam
1 ŗauj
1 razzis
1 Red§eet
1 red§ehs
1 red§ejis
1 red§ejśchas
1 red§ejuśchi
1 red§eśim
1 Reemer´u
1 rei§i
1 riht
1 Rihta
1 rihtu
1 Rohku
1 ruhktas
1 ruhktu
1 runnaht
1 rupju
1 Śa=eeśchanas
1 śaderrigi
1 Sahle
1 śahrnaiņa
1 Śaimneeks
1 Śaimneeze
1 śakku
1 śaknoht
1 śalau§tu
1 śalihd§inajahs
1 śamaitatei
1 śaplohk
1 śapulzinais
1 śarukkuśi
1 śatreez
1 śatreezis
1 śaukt
1 Śaules=Gaiś
1 Śauz
1 śawa
1 śawam
1 śawih§tam
1 śawus
1 śazzidami
1 śazzidams
1 śazzihs
1 Schehlastibas
1 ścheijenes
1 ścheit
1 Schela§tibas
1 śchi
1 śchķi§dams
1 śchķih§ti
1 śchķih§ts
1 śchķih§tu
1 śchķirrahs
1 Śchohs
1 śed§
1 Seedeśchana^
1 Śeewas
1 śeh§ch
1 śehj
1 Semmeja
1 Semmes
1 Semmes=Pihte
1 śewim
1 śewis
1 śi§ts
1 Sih§chu
1 śimteem
1 śimts
1 Śirdi^
1 Śirdim
1 Śirdis
1 śkaidrahm
1 śkaidri
1 Śkaidribas
1 śkaitiht
1 śkreenam
1 śkuhp§tidams
1 ślawehts
1 Ślawu
1 ślinkoht
1 Śmilśchu=Graudiņśch
1 Śneegs
1 Śohda
1 Śohdiba
1 Śpahrneem
1 Śpehka
1 Śpehku
1 Śpohle
1 śsakka
1 śtaiga
1 Starpa
1 Stundu
1 Śuhd§eśchanas
1 sus
1 Śweedreem
1 Swehreem
1 śwehti
1 śweśchi
1 T§chuhśkahm
1 tadehļ
1 taggadiņ
1 Tahda
1 tahda
1 tahdam
1 tahdu
1 tahļu
1 Tahs
1 Taiśniba
1 taps
1 tapśim
1 tawa^
1 tawa^s
1 tawahm
1 tawas
1 tawi
1 Tee
1 teekams
1 Teem
1 Teeśa
1 Teeścham
1 teeścham
1 Tihrumu
1 tikkuścheem
1 tiktu
1 Tizzibas
1 Tohs
1 treścha^
1 truhk§t
1 tuhk§toścheem
1 tumśchu
1 turrejees
1 uhdeni
1 Uhdens=Lahśite
1 Und
1 useet
1 usluhko
1 usmohdinahs
1 Usraugi
1 usturr
1 Uswalku
1 usweddis
1 uszells
1 Wahrda
1 Wahrgośchanas
1 wai
1 wairoht
1 wairojis
1 Wakkara^
1 walka
1 walkajs
1 warr
1 warram
1 warrat
1 warrehs
1 warru
1 ween
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015