Vārdformu biežuma vārdnīca (Lod1778_WTMD)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3006
Kopējais vārdlietojumu skaits: 13937

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

502	un
334 ka
287 to
237 ne
217 irr
192 kas
190 deews
181 tas
178 buhs
171 no
159 ko
159 wiņśch
143 deewa
137 par
133 ta
124 tad
122 tu
120 mums
118 ar
117 teem
106 us
100 es
100 man
98 deewu
94 pee
91 tew
89 kad
83 tee
81 śawu
79 bet
76 lai
74 mehs
74 woi
73 zaur
71 eekśch
70 gan
63 tam
59 muhśu
58 labbu
56 wiņņa
51 tohs
49 je§us
49 kungs
46 grehkeem
45 weens
44 jo
43 tahs
43 tapehz
43 warr
42 1
42 gribbi
40 ak
39 2
37 gribb
36 deewam
35 jeb
35 muhs
35 śirds
34 darriht
34 kri§tus
34 pehz
34 pret
31 ja
31 zilweks
30 tohp
29 arrid§an
29 darra
29 wiņņu
28 buht
28 dohd
28 labbi
27 d§ihwoht
27 tur
26 d§
26 je§u
26 preekśch
26 tawu
26 wiśśu
25 dahw
25 juhs
25 mihleht
23 4
23 darbeem
23 eśmu
23 eśśi
23 kapehz
23 śaweem
22 3
22 5
22 debbeśi^s
22 dewis
22 tehws
22 tik
22 wiśśas
21 6
21 ļaunu
21 manna
21 wahrdeem
20 darrijis
20 kunga
19 tawa
19 tewim
19 wiņņam
18 10
18 §chehla§tibu
18 gars
18 gohdu
18 kungu
18 kur
18 mans
18 ścho
18 śirdi
18 warram
18 weenu
17 alla§chiņ
17 dwehśele
17 labpraht
17 palihd§
17 turretees
17 tuwaku
17 wiśśi
16 jums
16 kahda
16 manni
16 śew
16 śwehtu
16 wairak
16 weena
15 paśaules
15 pats
15 praśśa
15 śawas
15 śchi
15 wiśś
15 wiśśeem
14 8
14 14
14 16
14 17
14 behrneem
14 bes
14 grehki
14 kahdu
14 kri§tu
14 mannim
14 muh§chigi
14 nahk
14 nu
14 śwehts
14 taws
14 ween
14 zilwekam
13 11
13 12
13 buhtu
13 d§ihwo
13 gr
13 grehkus
13 kam
13 labbeem
13 leela
13 preeku
13 wahrds
13 wahrdu
13 warri
13 zeek
12 behdas
12 dwehśeli
12 eśśam
12 gribbu
12 ir
12 luhd§i
12 matt
12 paśchu
12 peeluhgt
12 prahtu
12 tahdu
12 tapt
12 tawas
12 teiz
11 19
11 daud§
11 dehlu
11 doht
11 leetas
11 mannu
11 nahwe
11 neds
11 pretti
11 śewiśchki
11 tehwu
11 weenam
11 wehl
11 zilwekeem
10 9
10 18
10 §chehla§tiba
10 at§iht
10 atkal
10 bij
10 buhdams
10 d§ihwośchanu
10 dabbuht
10 dwehśeles
10 gahda
10 galda
10 gohdaht
10 kor
10 labs
10 luhgt
10 paśchi
10 patihk
10 preezatees
10 śawa^
10 tadehļ
10 turreht
10 wiśśahm
10 zilweka
9 §chehla§tibas
9 behrns
9 garru
9 kļuht
9 kri§tibas
9 kuŗŗa
9 labba
9 lihd§
9 ļohti
9 meeśa
9 meeśu
9 muh§cham
9 peederr
9 preeks
9 raddijis
9 śkubbina
9 śwehti
9 taiśni
9 taps
9 tim
9 turrahs
9 weśśelibu
9 wezzakeem
9 wiśśa
9 zeļļu
8 7
8 15
8 20
8 28
8 eśśat
8 grehku
8 jaturrahs
8 klaht
8 kungam
8 luhgśchana
8 ma§
8 mai§es
8 mekleht
8 nizzina
8 paśauli
8 pe§titaju
8 peenahkahs
8 prahta
8 reem
8 śakka
8 śwehta
8 śwehteem
8 tehwa
8 tizzibas
8 wella
7 13
7 23
7 24
7 behrni
7 debbes
7 garra
7 gohds
7 jahn
7 juhśu
7 kahds
7 kalpeem
7 ļaudim
7 luhgśchanu
7 mihļais
7 mihlejis
7 moh§
7 muh§chigu
7 paklauśigs
7 palikt
7 pateikt
7 pawehlejs
7 prett
7 ścheitan
7 śchis
7 śchķih§tu
7 śwehtas
7 taiśns
7 tappis
7 teizam
7 zilweki
7 zittus
6 25
6 50
6 §chehligi
6 atgree§chahs
6 atgreeśchanu
6 b
6 baggats
6 behdahm
6 d§enn
6 d§eŗŗ
6 d§ihwojam
6 darru
6 deewabihjigi
6 dehļ
6 dehls
6 diwi
6 eekahrośchanas
6 ehd
6 enģeļi
6 gahdaht
6 irraid
6 jad§ihwo
6 kahdeem
6 kalpoht
6 klahjahs
6 kri§titam
6 labklahśchanu
6 ļauna
6 leels
6 leetahm
6 mannis
6 mantu
6 mihļo
6 nahwes
6 nahwi
6 pa§ih§t
6 pakkaļ
6 paligu
6 parei§i
6 paścham
6 red§
6 śamaita
6 śawus
6 śazziht
6 śchodeen
6 śirdi^
6 śwehta^
6 tahdeem
6 tai
6 tizz
6 tizzibu
6 zilweku
6 zilwekus
6 zitteem
5 26
5 29
5 103
5 amen
5 arrig
5 atgree§tees
5 atpe§tiht
5 baggateem
5 behrnu
5 bija
5 dabbu
5 darb
5 derribu
5 dohta
5 ee§tahdijis
5 ehdeens
5 gallam
5 ih§tenu
5 je§um
5 kri§tihts
5 kuŗŗi
5 labbumu
5 labbus
5 labdarriśchanahm
5 luhd§ahs
5 mannam
5 meeśas
5 mihligi
5 mirt
5 nahwe^
5 naw
5 neģģi
5 noteek
5 padarra
5 paklauśiht
5 paleek
5 palihd§eht
5 papreekśch
5 paśarga
5 paśargi
5 paśaule^
5 patikt
5 peedohśchanu
5 prahts
5 rohkas
5 śakki
5 śargatees
5 śawa
5 śchinni^
5 śchķih§ti
5 śwehtais
5 tahm
5 taiśnibas
5 tawa^
5 tewi
5 tizzeht
5 tizzigu
5 trihs
5 usņemt
5 wal§tibas
5 wiśśus
4 21
4 30
4 32
4 33
4 35
4 37
4 39
4 §chehligs
4 §emmes
4 §innamu
4 §pehj
4 §pehks
4 §pehku
4 §tahw
4 §taigaht
4 §tarpa^
4 a
4 apu§t
4 arri
4 at§taht
4 atgree§ees
4 barribu
4 behda^s
4 besdeewigi
4 bijis
4 c
4 d§ihwibu
4 d§ihwohs
4 d§ihwośchana
4 dahwanas
4 darbu
4 darrihs
4 debbeśim
4 deena^
4 draugi
4 duśmibu
4 e
4 ebr
4 elles
4 eśśeet
4 ģihmi
4 grehks
4 gribbam
4 gudrs
4 ikkatrs
4 ilgi
4 it
4 jahņ
4 jaśargahs
4 jauneklis
4 jehk
4 kahribahm
4 kalpo
4 klauśitajeem
4 kri§tiba
4 kri§tiba^
4 kurn
4 kurśch
4 labbak
4 ļaudis
4 ļauneem
4 ļauni
4 ļauns
4 leelas
4 leelu
4 mahzekļi
4 mahzitajeem
4 mahzitees
4 mihl
4 mihle§tiba
4 mihle§tibas
4 mihle§tibu
4 mihlejam
4 mihļoht
4 muh§chiga
4 nahzeet
4 ned§
4 nezeenigi
4 nomirris
4 notiks
4 notikt
4 padohtees
4 pahr
4 pahrkahp
4 paļautees
4 paśaule
4 patti
4 pirms
4 red§eht
4 red§i
4 sal
4 śazzija
4 śchahs
4 śchihs
4 ślawa
4 ślawe
4 ślaweht
4 św
4 taiśnu
4 taptu
4 teeśa
4 tewis
4 tohpu
4 tomehr
4 uhdeni
4 ustizzams
4 usturru
4 wakkar
4 wal§tiba
4 walda
4 warra
4 weenrei§
4 winśch
4 wiśś§pehzigs
4 zeļļeem
4 zerre
3 22
3 27
3 34
3 38
3 51
3 52
3 58
3 68
3 86
3 90
3 100
3 115
3 119
3 139
3 143
3 145
3 146
3 147
3 §chehl
3 §chehligu
3 §emme^
3 §innaht
3 §innama
3 §pehzigu
3 §tarp
3 §trahdaht
3 aisleed§is
3 ap§chehlotees
3 appakśch
3 apśohliśchanu
3 aśśinis
3 at§ih§ti
3 at§tahju
3 atgree§eetees
3 aug§ti
3 baggatibu
3 behrs
3 besdeewiba
3 besdeewibu
3 besdeewigam
3 bihtees
3 blehdibu
3 d
3 d§ehreji
3 d§ennohs
3 d§ihwa
3 d§ihwes
3 d§ihwośchanas
3 d§ihws
3 da§chu
3 dabbujam
3 darr
3 darrait
3 dewe
3 dews
3 diwkahrtigi
3 dohma
3 dohśchu
3 draugs
3 eedewis
3 eet
3 elle^
3 engeļi
3 f
3 gaddigi
3 grehko^s
3 grehkojs
3 grib
3 ihpaśchiba
3 ikdeenas
3 ikweens
3 isdohtees
3 jadarra
3 jamekle
3 jauneem
3 jaunibas
3 jaw
3 ka`
3 kahrtahm
3 kri§tibu
3 kri§tigs
3 kri§titi
3 kri§tum
3 kungeem
3 kungi
3 kuŗŗeem
3 kuŗŗu
3 labb
3 labbaki
3 laizigi
3 laulibas
3 luhgśchanahm
3 luhk
3 mahza
3 mahzi
3 mai§i
3 manniht
3 mannus
3 mas
3 mihligu
3 miht
3 mitteśchanas
3 muh§chiba
3 muh§chibas
3 nahks
3 nahkt
3 nahkuśi
3 nakti^
3 nammu
3 nams
3 nei
3 nomir§tam
3 pa
3 pa§emmigi
3 pa§tahwigs
3 pa§uddinahts
3 parahdijis
3 pateeśibas
3 pateeśibu
3 pawehl
3 pe§tijis
3 pe§titaja
3 pe§titajam
3 peedohd
3 peedoht
3 peeklahjahs
3 peeśauz
3 peeteezigs
3 peewill
3 pilnigi
3 preekśch§ihmi
3 preezajahs
3 śargahs
3 śawam
3 śawejus
3 ścheem
3 śewim
3 śkaidri
3 ślawu
3 śohda
3 śohdiba
3 śwehtibu
3 ta`
3 tahdas
3 tahds
3 taiśnam
3 tappuśchi
3 tapśchu
3 teek
3 tihśchi
3 tikkumeem
3 tiz
3 tizziba
3 tizzigeem
3 tohpam
3 tuwaka
3 tuwaks
3 usturr
3 wadda
3 wahrda
3 wahrdi
3 wahrdus
3 waiga
3 waigu
3 waijaga
3 wal§tibu
3 walditajeem
3 walditajus
3 warras
3 warru
3 weenigs
3 wellam
3 wels
3 weśśels
3 wiņ§ch
3 wiśśadu
3 zeetis
3 zitti
2 31
2 36
2 40
2 41
2 42
2 43
2 44
2 45
2 46
2 47
2 48
2 49
2 53
2 54
2 55
2 56
2 57
2 59
2 60
2 61
2 62
2 63
2 64
2 65
2 66
2 67
2 69
2 70
2 71
2 72
2 73
2 74
2 75
2 76
2 78
2 79
2 80
2 81
2 82
2 83
2 84
2 85
2 87
2 88
2 89
2 91
2 92
2 93
2 94
2 95
2 96
2 97
2 98
2 99
2 101
2 102
2 104
2 105
2 106
2 107
2 108
2 109
2 110
2 111
2 112
2 113
2 114
2 116
2 117
2 118
2 120
2 121
2 122
2 123
2 124
2 125
2 126
2 127
2 128
2 129
2 130
2 131
2 132
2 133
2 134
2 135
2 136
2 137
2 138
2 140
2 141
2 142
2 144
2 148
2 149
2 150
2 151
2 152
2 153
2 154
2 155
2 156
2 157
2 158
2 159
2 160
2 161
2 162
2 163
2 164
2 165
2 166
2 167
2 168
2 169
2 170
2 171
2 172
2 173
2 174
2 175
2 176
2 177
2 178
2 179
2 180
2 181
2 182
2 183
2 184
2 185
2 186
2 187
2 188
2 189
2 190
2 191
2 192
2 193
2 194
2 195
2 196
2 197
2 198
2 199
2 200
2 201
2 202
2 203
2 204
2 205
2 206
2 207
2 208
2 209
2 210
2 211
2 212
2 213
2 214
2 215
2 216
2 217
2 218
2 219
2 220
2 221
2 222
2 223
2 224
2 225
2 §akramenteem
2 §chehlo
2 §emmi
2 §inn
2 §innamas
2 §taigajam
2 §taigaju
2 §tiprais
2 §tipri
2 §tundiņa
2 §uhd
2 §wirbuļi
2 agri
2 aisleegt
2 aismir§t
2 alla§ch
2 ap§chehlojees
2 ap§ohg
2 apdohmaht
2 apdohmajam
2 apgrehkotees
2 apgrehzibu
2 apkaitinajs
2 apkohpt
2 apśmeetees
2 apśohliśchana
2 aśśinim
2 at§ih§t
2 at§ih§tam
2 at§ihśchanu
2 at§tahj
2 atgree§ch
2 atleekamu
2 atmakśa
2 atpe§ti
2 atpe§tihs
2 atpe§tijis
2 atraitnehm{atrainehm}
2 atreebśchanu
2 atrohd
2 atrohdamas
2 aug§ts
2 augļus
2 awim
2 baggati
2 baggatigi
2 bahriņeem
2 behdu
2 behrniņi
2 behrniśchķigu
2 behrnus
2 besdeewiga
2 besdeewigu
2 besdeewigus
2 beswainigu
2 bih§teetees
2 bijs
2 bijuśchi
2 brahļi
2 breeśmigi
2 brih§cham
2 buhśchanas
2 d§eeśm
2 d§eŗŗat
2 d§ihwiba
2 d§ihwibas
2 d§ihwodams
2 d§ihwoju
2 d§ihwu
2 d§immis
2 d§ird
2 da§cha
2 da§chadahm
2 dabbujis
2 dahwans
2 dahwidu
2 darrajt
2 darri
2 darriśi
2 darrita
2 daśch
2 deenas
2 deeniśchku
2 deewabihjigs
2 dehla
2 derriba
2 dohdam
2 dohdams
2 dohmahm
2 dohmaht
2 dohmas
2 dohśi
2 draugu
2 drebbeśchanu
2 drih§
2 duśmiba
2 dwehśelehm
2 e§chas
2 eedoht
2 eekścha
2 eemantośchanu
2 eenaidiba
2 eeśahzis
2 eewedd
2 eezehlis
2 eijoht
2 eita
2 enģeļeem
2 gabbals
2 gaiśchumu
2 gannibas
2 garra^
2 garriga
2 gohdigi
2 grahmatiņa
2 grehko
2 grehzineeku
2 gribbat
2 gribbeśchanu
2 gribbetu
2 gudra
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015