Vārdformu biežuma vārdnīca (Lod1778_WTMD)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3227
Kopējais vārdlietojumu skaits: 13937

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

465	un
267 to
190 Deews
185 irr
178 ka
168 buhs
156 Ka
151 ne
150 tas
144 no
143 Deewa
134 kas
118 par
116 tu
114 mums
114 wiņśch
113 ta
108 teem
99 man
99 tad
98 Deewu
95 ar
90 ko
86 Ne
84 tew
81 śawu
77 pee
75 tee
74 us
73 es
69 Ko
68 mehs
63 eekśch
58 Kas
58 labbu
56 tam
55 wiņņa
54 Woi
50 gan
49 Je§us
49 Kad
49 Kungs
49 tohs
48 muhśu
46 grehkeem
45 Wiņśch
42 1
41 Bet
41 lai
40 kad
40 tahs
40 weens
39 2
38 bet
38 zaur
37 Un
35 Deewam
35 Lai
35 Zaur
34 darriht
34 jeb
34 jo
34 Kri§tus
34 śirds
33 pret
32 gribb
32 Jrr
32 muhs
32 Us
32 warr
31 Tas
30 gribbi
29 pehz
29 tohp
29 zilweks
28 arrid§an
28 buht
28 labbi
28 wiņņu
27 d§ihwoht
27 darra
27 Es
27 ja
27 No
26 Je§u
25 Ak
25 Dahw
25 mihleht
25 Tad
25 tapehz
24 tawu
24 wiśśu
23 4
23 Ar
23 darbeem
23 śaweem
22 3
22 5
22 dewis
22 eśmu
22 eśśi
22 preekśch
22 wiśśas
21 6
21 dohd
21 Kapehz
21 ļaunu
21 wahrdeem
20 d§
20 darrijis
20 Gan
20 Kunga
20 manna
20 Ta
20 tik
20 To
20 tur
20 woi
19 debbeśi^s
19 juhs
19 Par
19 tawa
19 tewim
18 10
18 §chehla§tibu
18 Kungu
18 ścho
18 śirdi
18 Tapehz
17 gohdu
17 Pee
17 turretees
17 tuwaku
16 dwehśele
16 jums
16 wairak
16 weena
16 weenu
16 wiņņam
15 ak
15 manni
15 śew
15 Tehws
15 wiśśeem
15 wiśśi
14 8
14 14
14 16
14 17
14 alla§chiņ
14 behrneem
14 grehki
14 Kahda
14 Kri§tu
14 mannim
14 nahk
14 nu
14 paśaules
14 praśśa
14 śawas
14 śwehtu
14 zilwekam
13 11
13 12
13 bes
13 d§ihwo
13 gr
13 grehkus
13 labbeem
13 muh§chigi
13 palihd§
13 śwehts
13 wahrds
13 wahrdu
13 ween
13 wiśś
12 behdas
12 dwehśeli
12 Gars
12 Gribbi
12 gribbu
12 Kur
12 labpraht
12 luhd§i
12 Matt
12 paśchu
12 pats
12 peeluhgt
12 prahtu
12 preeku
12 śchi
12 tahdu
12 tapt
12 warram
11 19
11 doht
11 eśśam
11 ir
11 leetas
11 mannu
11 mans
11 Muhśu
11 nahwe
11 neds
11 pretti
11 tawas
11 Warr
11 wehl
10 9
10 18
10 §chehla§tiba
10 at§iht
10 atkal
10 buhdams
10 Buhs
10 buhtu
10 d§ihwośchanu
10 dabbuht
10 daud§
10 dwehśeles
10 galda
10 gohdaht
10 Jo
10 kam
10 Kor
10 leela
10 luhgt
10 paśchi
10 patihk
10 preezatees
10 śawa^
10 śewiśchki
10 turreht
10 weenam
10 wiśśahm
10 Zeek
10 zilwekeem
9 §chehla§tibas
9 behrns
9 bij
9 gahda
9 kļuht
9 labba
9 labs
9 meeśu
9 muh§cham
9 peederr
9 preeks
9 raddijis
9 śkubbina
9 śwehti
9 taws
9 Teem
9 Teiz
9 Tim
9 turrahs
9 weśśelibu
9 wezzakeem
9 wiśśa
9 zeļļu
9 zilweka
8 7
8 15
8 20
8 28
8 Eekśch
8 eśśat
8 grehku
8 jaturrahs
8 kahdu
8 klaht
8 Kungam
8 luhgśchana
8 ma§
8 mai§es
8 meeśa
8 mekleht
8 nizzina
8 paśauli
8 prahta
8 Reem
8 śwehteem
8 tadehļ
8 taiśni
8 taps
8 Tee
8 tizzibas
8 warri
8 wella
7 13
7 23
7 24
7 behrni
7 debbes
7 Dohd
7 gohds
7 Jahn
7 juhśu
7 kalpeem
7 ļaudim
7 lihd§
7 luhgśchanu
7 Mans
7 mihlejis
7 Moh§
7 muh§chigu
7 paklauśigs
7 palikt
7 pateikt
7 pawehlejs
7 peenahkahs
7 prett
7 ścheitan
7 śchis
7 śchķih§tu
7 śwehta
7 taiśns
7 Tam
7 tappis
7 tehws
7 tehwu
7 teizam
7 Tew
7 Tur
7 zilweki
7 zittus
6 25
6 50
6 §chehligi
6 atgree§chahs
6 baggats
6 behdahm
6 D§
6 d§enn
6 d§eŗŗ
6 darru
6 dehļ
6 Dehlu
6 eekahrośchanas
6 ehd
6 gahdaht
6 garru
6 gars
6 jad§ihwo
6 Juhs
6 Kahds
6 Kahdu
6 kalpoht
6 klahjahs
6 kri§tibas
6 kur
6 labklahśchanu
6 ļauna
6 leels
6 leetahm
6 Ļohti
6 mannis
6 mantu
6 Mehs
6 mihļo
6 Mums
6 nahwes
6 nahwi
6 pakkaļ
6 paligu
6 parei§i
6 paścham
6 pe§titaju
6 red§
6 śamaita
6 śazziht
6 śwehta^
6 śwehtas
6 tahdeem
6 tai
6 Tehwa
6 tizz
6 tizzibu
6 Tu
6 Warram
6 zilweku
6 zilwekus
6 zitteem
5 26
5 29
5 103
5 Amen
5 atgree§tees
5 atgreeśchanu
5 atpe§tiht
5 baggateem
5 behrnu
5 bija
5 d§ihwojam
5 dabbu
5 darb
5 Dehls
5 dehlu
5 derribu
5 dohta
5 ee§tahdijis
5 ehdeens
5 enģeļi
5 gallam
5 Gribb
5 Je§um
5 Jrraid
5 kahdeem
5 kri§tihts
5 Kuŗŗa
5 labbumu
5 labbus
5 labdarriśchanahm
5 Labpraht
5 luhd§ahs
5 mihļais
5 mirt
5 nahwe^
5 naw
5 noteek
5 padarra
5 paklauśiht
5 paleek
5 palihd§eht
5 papreekśch
5 paśaule^
5 patikt
5 Pehz
5 prahts
5 rohkas
5 śakka
5 Śakki
5 śargatees
5 śawa
5 śawus
5 śchinni^
5 śchķih§ti
5 śchodeen
5 śirdi^
5 śwehtais
5 tahm
5 taiśnibas
5 tawa^
5 Taws
5 tewi
5 tizzeht
5 tizzigu
5 trihs
5 usņemt
5 wal§tibas
5 Warri
5 Weens
5 wiśśus
4 21
4 30
4 32
4 33
4 35
4 37
4 39
4 §chehligs
4 §emmes
4 §innamu
4 §pehj
4 §pehks
4 §pehku
4 §tahw
4 §taigaht
4 §tarpa^
4 Apu§t
4 arri
4 arrig
4 at§taht
4 atgree§ees
4 B
4 barribu
4 behda^s
4 besdeewigi
4 bijis
4 C
4 d§ihwohs
4 d§ihwośchana
4 dahwanas
4 darbu
4 darrihs
4 debbeśim
4 deewabihjigi
4 Diwi
4 draugi
4 duśmibu
4 E
4 Ebr
4 elles
4 garra
4 ģihmi
4 gribbam
4 gudrs
4 ih§tenu
4 ilgi
4 Ja
4 Jahņ
4 jaśargahs
4 jauneklis
4 Jehk
4 kahribahm
4 kalpo
4 klauśitajeem
4 kri§tiba^
4 kurn
4 kuŗŗa
4 Kuŗŗi
4 labbak
4 ļaudis
4 ļauneem
4 ļauni
4 ļauns
4 leelas
4 leelu
4 mahzekļi
4 mahzitajeem
4 mahzitees
4 mannam
4 meeśas
4 mihl
4 mihle§tiba
4 mihle§tibas
4 mihlejam
4 mihligi
4 mihļoht
4 muh§chiga
4 nezeenigi
4 nomirris
4 notiks
4 notikt
4 pa§ih§t
4 padohtees
4 pahr
4 pahrkahp
4 paļautees
4 Palihd§
4 paśarga
4 Paśargi
4 paśaule
4 patti
4 peedohśchanu
4 Preekśch
4 red§eht
4 Sal
4 śazzija
4 śchahs
4 śchihs
4 ślawa
4 ślawe
4 ślaweht
4 św
4 taiśnu
4 taptu
4 teeśa
4 Tehwu
4 tohpu
4 uhdeni
4 ustizzams
4 usturru
4 wakkar
4 wal§tiba
4 warra
4 weenrei§
4 wiśś§pehzigs
4 zeļļeem
4 zerre
3 22
3 27
3 34
3 38
3 51
3 52
3 58
3 68
3 86
3 90
3 100
3 115
3 119
3 139
3 143
3 145
3 146
3 147
3 §chehl
3 §chehligu
3 §emme^
3 §innaht
3 §innama
3 §pehzigu
3 §tarp
3 §trahdaht
3 aisleed§is
3 Alla§chiņ
3 ap§chehlotees
3 appakśch
3 apśohliśchanu
3 aśśinis
3 at§tahju
3 aug§ti
3 baggatibu
3 behrs
3 besdeewiba
3 besdeewibu
3 besdeewigam
3 bihtees
3 blehdibu
3 Buhtu
3 D
3 d§ehreji
3 d§ennohs
3 d§ihwa
3 d§ihwes
3 d§ihwibu
3 d§ihwośchanas
3 d§ihws
3 da§chu
3 dabbujam
3 darr
3 darrait
3 Debbeśi^s
3 deena^
3 dewe
3 Dews
3 Diwkahrtigi
3 dohma
3 dohśchu
3 draugs
3 eedewis
3 eet
3 engeļi
3 eśśeet
3 F
3 Garra
3 Garru
3 grehko^s
3 grehkojs
3 grehks
3 grib
3 ihpaśchiba
3 ikdeenas
3 isdohtees
3 it
3 jadarra
3 jauneem
3 jaunibas
3 jaw
3 Jkkatrs
3 ka`
3 kahrtahm
3 Kam
3 Kri§tiba
3 Kri§tibas
3 kri§tigs
3 Kri§titam
3 kri§titam
3 Kri§tum
3 Kungi
3 kuŗŗeem
3 kuŗŗu
3 Kurśch
3 labb
3 labbaki
3 laizigi
3 laulibas
3 Leela
3 ļohti
3 luhgśchanahm
3 Luhk
3 mahza
3 mai§i
3 manniht
3 mannus
3 mas
3 mihle§tibu
3 mihligu
3 miht
3 mitteśchanas
3 muh§chiba
3 muh§chibas
3 Muhs
3 nahks
3 nahkt
3 nahkuśi
3 nakti^
3 nammu
3 nams
3 ned§
3 Neģģi
3 nei
3 pa
3 pa§emmigi
3 pa§tahwigs
3 pa§uddinahts
3 parahdijis
3 pateeśibas
3 pateeśibu
3 Pats
3 pawehl
3 pe§tijis
3 pe§titaja
3 pe§titajam
3 peedohd
3 peedoht
3 peeklahjahs
3 peeteezigs
3 peewill
3 pilnigi
3 pirms
3 preekśch§ihmi
3 preezajahs
3 red§i
3 Śakka
3 śargahs
3 śawam
3 śawejus
3 ścheem
3 Śchi
3 śewim
3 śkaidri
3 ślawu
3 śohda
3 śohdiba
3 śwehtibu
3 ta`
3 tahdas
3 Tahs
3 tappuśchi
3 tapśchu
3 teek
3 teiz
3 tewis
3 tihśchi
3 tikkumeem
3 tiz
3 tizziba
3 tizzigeem
3 tohpam
3 tomehr
3 tuwaka
3 tuwaks
3 wadda
3 wahrda
3 wahrdus
3 waiga
3 waigu
3 waijaga
3 wal§tibu
3 walda
3 walditajeem
3 walditajus
3 warras
3 warru
3 weenigs
3 wellam
3 wels
3 weśśels
3 Wiņņam
3 wiśśadu
3 zeek
3 zeetis
3 zitti
2 31
2 36
2 40
2 41
2 42
2 43
2 44
2 45
2 46
2 47
2 48
2 49
2 53
2 54
2 55
2 56
2 57
2 59
2 60
2 61
2 62
2 63
2 64
2 65
2 66
2 67
2 69
2 70
2 71
2 72
2 73
2 74
2 75
2 76
2 78
2 79
2 80
2 81
2 82
2 83
2 84
2 85
2 87
2 88
2 89
2 91
2 92
2 93
2 94
2 95
2 96
2 97
2 98
2 99
2 101
2 102
2 104
2 105
2 106
2 107
2 108
2 109
2 110
2 111
2 112
2 113
2 114
2 116
2 117
2 118
2 120
2 121
2 122
2 123
2 124
2 125
2 126
2 127
2 128
2 129
2 130
2 131
2 132
2 133
2 134
2 135
2 136
2 137
2 138
2 140
2 141
2 142
2 144
2 148
2 149
2 150
2 151
2 152
2 153
2 154
2 155
2 156
2 157
2 158
2 159
2 160
2 161
2 162
2 163
2 164
2 165
2 166
2 167
2 168
2 169
2 170
2 171
2 172
2 173
2 174
2 175
2 176
2 177
2 178
2 179
2 180
2 181
2 182
2 183
2 184
2 185
2 186
2 187
2 188
2 189
2 190
2 191
2 192
2 193
2 194
2 195
2 196
2 197
2 198
2 199
2 200
2 201
2 202
2 203
2 204
2 205
2 206
2 207
2 208
2 209
2 210
2 211
2 212
2 213
2 214
2 215
2 216
2 217
2 218
2 219
2 220
2 221
2 222
2 223
2 224
2 225
2 §akramenteem
2 §chehlo
2 §emmi
2 §inn
2 §innamas
2 §taigajam
2 §taigaju
2 §tiprais
2 §tipri
2 §tundiņa
2 §uhd
2 §wirbuļi
2 A
2 a
2 agri
2 aisleegt
2 aismir§t
2 alla§ch
2 ap§chehlojees
2 ap§ohg
2 apdohmajam
2 apgrehkotees
2 apgrehzibu
2 apkaitinajs
2 apkohpt
2 apśmeetees
2 apśohliśchana
2 aśśinim
2 at§ih§t
2 at§ih§tam
2 at§ih§ti
2 at§ihśchanu
2 at§tahj
2 atgree§ch
2 Atgree§eetees
2 atleekamu
2 atmakśa
2 atpe§ti
2 atpe§tihs
2 atpe§tijis
2 atraitnehm{atrainehm}
2 atreebśchanu
2 atrohd
2 atrohdamas
2 aug§ts
2 augļus
2 awim
2 b
2 baggati
2 baggatigi
2 bahriņeem
2 behdu
2 behrniņi
2 behrniśchķigu
2 behrnus
2 besdeewiga
2 besdeewigu
2 besdeewigus
2 beswainigu
2 bih§teetees
2 bijs
2 bijuśchi
2 brahļi
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015