Vārdformu biežuma vārdnīca (Lod1775_SEAPP)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1187
Kopējais vārdlietojumu skaits: 3057

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

122	un
57 ne
56 irr
46 to
44 ka
43 kas
41 par
39 tas
36 deewa
35 ar
33 muhśu
33 pee
28 tahs
26 je§us
25 eekśch
24 no
24 ta
24 wiņśch
23 ścho
22 kad
22 tad
22 teem
21 lai
20 1
20 tee
19 mums
19 wiśśeem
18 tohs
18 tu
18 us
16 2
16 juhśu
16 tew
15 deews
15 juhs
15 weens
15 zaur
14 3
14 bet
14 jums
14 pehz
13 ko
13 pats
13 preekśch
12 jo
12 weena
11 §chehla§tibas
11 kri§tus
11 nammu
11 nu
11 ścheitan
10 preeku
10 tik
10 wiņņa
10 wiņņu
9 4
9 ak
9 es
9 kungs
9 kur
9 mehs
9 muhs
9 weeta^
8 deena
8 eegahjis
8 śirds
8 śwehti
8 tawu
7 śawu
7 śchinni^
7 weetas
7 wiśśu
7 zilwekeem
6 bij
6 buhtu
6 deewam
6 gohdu
6 nams
6 preeks
6 rohkas
6 śchihs
6 tawa
6 tawas
6 taws
6 tohp
6 wahrdu
6 warr
5 5
5 §chehla§tibu
5 debbeśim
5 dewis
5 draud§es
5 gan
5 garru
5 ir
5 jeb
5 kuŗŗa
5 labbas
5 labbu
5 lihd§
5 mihle§tibas
5 peederr
5 śawas
5 śchi
5 śchis
5 taps
5 tur
5 usbraukśchanas
5 wiśśas
5 wiśśus
4 ahda§chu
4 buhs
4 daud§
4 debbeśi^s
4 dohd
4 grehku
4 gribbetu
4 ja
4 kam
4 kunga
4 kuŗŗa^
4 mans
4 muh§chigas
4 paligu
4 paśaules
4 śchodeen
4 tahdu
4 usbraukśchanu
4 wahrds
4 wairak
4 wehl
4 wiņņam
4 wiśś
4 wiśśi
4 zilweka
3 6
3 §chehligi
3 amen
3 apśwehti
3 basnizas
3 d§eedajt
3 darbeem
3 darbs
3 debbes
3 debbeśi
3 dwehśeles
3 eśśat
3 eśśi
3 gaddeem
3 gars
3 gohdibas
3 irraid
3 jaw
3 jebśchu
3 kahds
3 klahtu
3 kri§tihts
3 kuŗŗeem
3 kuŗŗi
3 kurśch
3 laika^
3 leetas
3 mahzitais
3 mai§es
3 manna
3 nammeem
3 noeemu
3 paśchu
3 peepildi
3 prett
3 pretti
3 rohkahm
3 śakka
3 śawa^
3 śawus
3 śazziht
3 śwehtibu
3 tam
3 tanni^
3 tehws
3 tewim
3 tizz
3 tomehr
3 walko
3 weenu
3 wiņņas
3 zeeniga
3 zerriba
2 7
2 8
2 §akramentus
2 §trahdajoht
2 §trahdneekus
2 akmiņi
2 alekśiewnu
2 ap§tulbohts
2 appakśch
2 apśwehtijis
2 arrid§an
2 at§ihśchanas
2 atnahk
2 atņemt
2 atrohdams
2 aug§tibu
2 aug§tu
2 augļi
2 azzis
2 ba§nizas
2 basnizu
2 behda^s
2 bes
2 bijis
2 d§ihwo
2 d§ihwośchanas
2 da§chus
2 dahr§u
2 darritas
2 deena^
2 deewu
2 deķķi
2 dewuśchi
2 diwi
2 draud§e
2 draud§ehm
2 durris
2 dwehśele
2 dwehśelehm
2 ee=eet
2 eepreezinaśchanas
2 eewedd
2 eezehlis
2 ehkas
2 eņģeļi
2 gahdadams
2 gallam
2 gohdigi
2 gribb
2 gribbam
2 ih§tens
2 ii
2 ilgi
2 isrunnaht
2 jauku
2 je§u
2 kahda
2 kahdi
2 kahdu
2 kahjahm
2 kaut
2 klaht
2 klauśiht
2 kri§titeem
2 kri§tu
2 kungu
2 kuŗŗu
2 labbeem
2 labklahśchanu
2 laizigas
2 leela
2 leelu
2 lihgśmiba
2 lihgśmibas
2 mahzekļeem
2 mahzekļi
2 mahzibu
2 man
2 meeśahm
2 muh§chigi
2 muh§chigu
2 nahk
2 nahzis
2 namma^
2 padohms
2 padohmu
2 padohmus
2 paglabbajs
2 pahrees
2 pahwil
2 pakkaļ
2 paklauśi
2 paleek
2 pamettis
2 parahditohs
2 paśaule^
2 pateeśibas
2 pateikśchanu
2 pe§titaja
2 peetruhk§t
2 prahtu
2 preeka
2 preezajahs
2 preezajees
2 preezas
2 preezatees
2 preezigu
2 rahda
2 red§oht
2 rihges
2 śaimneeki
2 śataiśihts
2 śataiśijis
2 śawahm
2 śazzidams
2 śche´
2 śchim
2 śenn
2 śew
2 śewiśchki
2 śirdis
2 ślawa
2 ślawu
2 śohdibu
2 śudraba
2 św
2 śwehtakas
2 śwehtas
2 śwehtu
2 tadehļ
2 tapśeet
2 tawi
2 tewis
2 tizzibas
2 turren
2 ugguns
2 usbraukśchana
2 wahrdeem
2 wahrdi
2 waiga
2 waijaga^
2 warretu
2 ween
2 weeta
2 weetu
2 wehra^
2 wiņņeem
2 wiśśa
2 wiśśur
2 zeek
2 zeenijamu
2 zelśch
2 zilweki
1 9
1 10
1 11
1 12
1 40
1 §aweem
1 §chehl
1 §chela§tibu
1 §eemas
1 §emme
1 §emme^
1 §emmes
1 §emmi
1 §emmigi
1 §emmu
1 §emmus
1 §innaht
1 §innama
1 §innamu
1 §ohbini
1 §pehkam
1 §tahw
1 §tahweht
1 §taigajoht
1 §taigajuśchi
1 §tarp
1 §tiprinaht
1 §tiprs
1 §trahdaht
1 §trahdajs
1 §trahdajśchi
1 §uddihs
1 agapetus
1 ahda§chumui§chas
1 ahdaśchu
1 ahra^
1 ais§ehģeleti
1 ais§tahw
1 ais§tahwetu
1 aisdarritas
1 aiskahris
1 aiskrittuśchas
1 aisleed§
1 aisrahwe
1 aisślehgtu
1 aisweenu
1 akmiņa
1 alla§chiņ
1 altaŗa
1 ammata
1 ammatu
1 ap§chehlośchanas
1 ap§ihmehts
1 ap§tipprina
1 ap§tiprinatees
1 apbehdinatu
1 apdahwinaht
1 apdahwinaja
1 apdahwinajśchi
1 apdahwinajuśchi
1 apdohmaśim
1 apgahdataja
1 apgaiśmoti
1 apģehrbti
1 apkahrt
1 apkamps
1 apkohp
1 apleezinatu
1 appuśchko
1 apśeet
1 apśohla
1 apśohlidams
1 apśohlijis
1 apśohlitas
1 apśwehtiht
1 apśwehtihts
1 apśwehtiśim
1 apśwehtita
1 apu§tuļa
1 arr
1 arri
1 aśśinim
1 at§ih§tam
1 at§ihdami
1 at§ihśchana
1 at§inn
1 at§innis
1 at§pihdehs
1 at§pihdeśchanu
1 at§tahj
1 at§tahs
1 atdarritas
1 atdarritu
1 atgree§chahs
1 atgree§tees
1 atkal
1 atlezz
1 atminneet
1 atminneht
1 atne§ta
1 atneśś
1 atpe§tiht
1 atpe§tiśchanu
1 atradduśchas
1 atraitne
1 atraśśeet
1 atśpird§inaht
1 atwedde
1 aug§tahm
1 aug§taka
1 aug§tibas
1 aug§titeizams
1 aug§tpree§teŗeem
1 aug§ts
1 aug§tus
1 auge
1 augligu
1 augļeem
1 augļus
1 augośchu
1 augśchamzelśchanai
1 augśchu
1 auk§tumu
1 aukleis
1 auśis
1 auśs
1 azz
1 ba§unu
1 baddu
1 baggatibas
1 bailibu
1 bailigeem
1 baltu
1 basniza
1 behdahm
1 behdas
1 behdigus
1 behrgemui§chas
1 behrni
1 behrniņi
1 behrnu
1 beid§oht
1 beid§ot
1 beigtut
1 besdeewibu
1 bija
1 bijs
1 bijuśchi
1 bijuśi
1 biķķeŗa
1 bļohdu
1 brauz
1 bruņņahm
1 buhmaņus
1 buhśchana
1 buhśchanu
1 buhśi
1 buht
1 buhwejs
1 bulla^
1 bullu
1 d§eed
1 d§eedait
1 d§eedaśim
1 d§ihwas
1 d§ihweem
1 d§ihwoht
1 d§ihwokļeem
1 d§ihwośchanu
1 d§immums
1 d§imtkungam
1 d§imtkungeem
1 d§imtkungi
1 d§imtskunga
1 d§irdejs
1 d§irdejśi
1 d§irdeśeet
1 d§irdoht
1 da§ch
1 da§cha
1 da§chadi
1 da§chahm
1 dabbu
1 dabbuhs
1 dabbujam
1 dabbujis
1 dahrga^
1 dahrgahm
1 dahrgi
1 dahrgu
1 dahwanahm
1 daļļa
1 daļļu
1 darba
1 darbośchanas
1 darbu
1 darbus
1 darrams
1 darri
1 darriht
1 debbeśķigahm
1 deenas
1 deenu
1 deewiśchķigs
1 dehla
1 dehls
1 dehlu
1 dehļ
1 dehweta
1 derribas
1 diwkahrtigas
1 dohdahs
1 dohmas
1 doht
1 dohta
1 dohtu
1 draud§i
1 drohśch
1 drohścha
1 drohśchi
1 drohśchu
1 duśśeśchana
1 duśśeśchanu
1 dwehśeliht
1 dwehśle
1 eed§ihwotajus
1 eedewis
1 eedohd
1 eedraud§etees
1 eeeeśchana
1 eeeeśchanu
1 eeeet
1 eegahje
1 eekahrośchanas
1 eemanto
1 eenaidneeku
1 eeņems
1 eepreezinahs
1 eepreezinaht
1 eepreezinajamu
1 eepreezinaśchana
1 eepreezinatajs
1 eepreezinataju
1 eepreezini
1 eeśahkam
1 eeśahkśim
1 eeśahktu
1 eeśahkums
1 eeśahz
1 eeśahzejs
1 eeśaknotees
1 eeśchana
1 eeśpee§ts
1 eeśweetiśchana
1 eeśwehtiśchanas
1 eh§ti
1 ehku
1 ehna
1 eita
1 enķuris
1 eśmu
1 eśśam
1 eśśośchi
1 ewangeliuma^
1 ewangeliums
1 ga§pa§cha
1 gabbala^
1 gaddahs
1 gahdajis
1 gahdajuśchi
1 gahdaśchanu
1 gahjis
1 gaididami
1 gaidiht
1 gaiśchumu
1 gaites
1 galda
1 gallu
1 gannus
1 garrigu
1 gattaws
1 gawileśchanu
1 glahbis
1 glihtaks
1 glihtums
1 gohdiba
1 gohdiba^
1 gohdibu
1 gohdigs
1 gohdigus
1 gohds
1 gottlieb
1 grahmatu=śpeedeja
1 gree§tu
1 greehki
1 grehkeem
1 grehki
1 grehks
1 grehkus
1 grehwin
1 grehzineekam
1 grehzineekeem
1 grehzineeks
1 gribbu
1 gruhteem
1 gruhtśirdigs
1 grunt=akmiņi
1 gudribas
1 gudribu
1 i
1 ih§teni
1 ih§tenu
1 ihd§in
1 ihg§t
1 ikdeenas
1 ikgaddus
1 ikkuŗŗa^
1 ikkurśch
1 ilgak
1 ilgojahs
1 is§teep
1 isbailehm
1 isdalla
1 isdohdahs
1 iseet
1 ismahleśchanas
1 ismeeloti
1 ispuśchkoja
1 ispuśchķotu
1 isred§ejs
1 isred§eteem
1 isredśedams
1 isteikt
1 istwihkuśchi
1 iszee§tahm
1 itt
1 ittin
1 jagahda
1 jahņa
1 jaklauśa
1 jauka
1 jaukeem
1 jaukums
1 jauna^
1 jaunu
1 jehrs
1 jelgawa^
1 jell
1 jelle
1 juht
1 jusdami
1 juttuśchi
1 k
1 kad{kas}
1 kahdas
1 kahjas
1 kahju
1 kahp
1 kahpdams
1 kahrdinaśchanahm
1 kaitehs
1 kalnu
1 kalnus
1 kalpa
1 kalpi
1 kalpośchana
1 kamehr
1 kanzeli
1 kapehz
1 katharinu
1 kaweklis
1 kei§erenes
1 kei§ereni
1 kei§eri§ku
1 kei§erisku
1 klahtbuhdami
1 klauśees
1 klauśi
1 kleed§
1 klehpi^
1 kļuht
1 kļuhtu
1 kļuis
1 kohki
1 kri§tibas
1 kri§tiga
1 kri§tigs
1 kri§tiśchanas
1 kri§titu
1 krittis
1 kruśśu
1 kuhtra
1 kungam
1 kungeem
1 kungus
1 kur§emmes
1 kuŗŗa^s
1 kurren
1 kuŗŗus
1 ķehniņam
1 lab
1 labbad
1 labbaks
1 labbi
1 labbtikkumeem
1 labbuma
1 labbumu
1 labklahśchanas
1 labpatikśchanu
1 labprahtigi
1 labsprahts
1 laidarus
1 laikam
1 laiku
1 laizigu
1 lauka^
1 laukus
1 leekahs
1 leekoht
1 leela^s
1 leelaku
1 leelas
1 leeli
1 leelumahti
1 leet
1 leetas{leelas}
1 leezineeki
1 lezz
1 lihdś
1 lihg§mibas
1 lihgśma
1 lihgśmośchanu
1 likkuśi
1 likśchu
1 likt
1 lizzis
1 loder
1 lohpu
1 lohzeklis
1 luhgśchanas
1 luhgśchanu
1 luhgts
1 luhgtu
1 luktuŗus
1 ļohti
1 m
1 mahja^
1 mahjas
1 mahju
1 mahzitaja
1 mahzitajeem
1 malla^s
1 mam§elle
1 manni
1 mannu
1 mantu
1 martin
1 mas
1 me§ch
1 meelohs
1 meeśa
1 meeśas
1 mehŗi
1 mekle
1 mihl
1 mihlejis
1 mihliga
1 mihligas
1 mihļa
1 mihļo
1 minn
1 mohdrejees
1 mohkahm
1 muh§chiga
1 mui§cha^
1 mutte
1 mutti
1 nahkśchu
1 nahkśi
1 nahkt
1 nahktu
1 nahwes
1 nammus
1 natalju
1 naw
1 ne{}
1 neeks
1 neleetiba
1 nepeedau§igi
1 neśś
1 netaiśnu
1 neweenam
1 neweśśels
1 no§chehlo
1 no§chehloht
1 no§kummigs
1 nogree§is
1 noma§gati
1 nomanneet
1 nomirris
1 nopelnijumus
1 nopelniteem
1 ņehmis
1 ņemmeet
1 pa§argais
1 pa§kubbinajis
1 pa§teid§ees
1 pa§uddina
1 pa§uddinaht
1 pa§uddinahts
1 paaug§tinahts
1 paaug§tinatu
1 pabeid§ejs
1 pabeigt
1 pabeigta
1 pabeigumu
1 pabeiguśchi
1 padohmi
1 pagaņeem
1 pahreet
1 pahrkahpśchana
1 pahrwalda
1 pahwila
1 pahwilu
1 paild§ini
1 paklauśa
1 paklauśigas
1 paku§tinaśchanu
1 paligs
1 palihd§
1 palikke
1 palizzis
1 paļauśchanu
1 pame§ti
1 paneśśuśchi
1 papreekśch
1 parahda
1 parahdi§es
1 parahdiht
1 parahditas
1 parunnatees
1 paśaule
1 paśauli
1 paśauligas
1 paścham
1 paśluddinajeet
1 pateiz
1 pateizam
1 pateizibu
1 patihkamas
1 patihkamu
1 pawaddiht
1 pawaddoht
1 pawal§tneekeem
1 pawehle
1 pawehleśchana
1 pawehleśchanahm
1 pawehleśchanas
1 pe§titais
1 peed§ihwoht
1 peedau§a
1 peederrat
1 peedoht
1 peekuśśuśchus
1 peelihd§ina{peelihd§ima}
1 peelihd§inaht
1 peeluhgt
1 peemekle
1 peemekleht
1 peeminneht
1 peeminneśchana
1 peenahkahs
1 peeņemmiga
1 peeņemmigs
1 peeņemtees
1 peepilda
1 peepildihs
1 peepildita
1 peeśaukśchanu
1 peeśaukśim
1 peeśaukts
1 peewe§ts
1 peeweddis
1 pehdahm
1 pehdigi
1 pehtera
1 pehteŗa
1 pehznahkami
1 pelneem
1 pelno^s
1 pelnu
1 petrowiz
1 pihśchļeem
1 pihśchļo^s
1 pilniba
1 pilnibas
1 pilnigu
1 pirk§ta
1 pirmais
1 pirmaku
1 pirmiht
1 pluhdeem
1 pļauśchanu
1 poh§tija
1 pohdus
1 prahta^
1 pree§teris
1 preeka^
1 preekśchrak§tu
1 preekśchtezzetais
1 preeku{preeks}
1 preezigai
1 preezigi
1 preilenes
1 pulk§tenu
1 puttes
1 raddibai
1 raddibas
1 rak§ti
1 red§
1 red§ejśi
1 red§eśim
1 retti
1 rimtees
1 ruhśu
1 runnaht
1 runnajis
1 śad§ihwojuśchi
1 śadau§is
1 śadegge
1 śagaidijuśchi
1 śagrau§ch
1 śagrau§tas
1 śagrau§ts
1 śaimneeka
1 śaimneekus
1 śakku
1 śaknes
1 śalau§ta
1 śalau§ts
1 śaldu
1 śalihd§inahts
1 śalihd§inaśchanas
1 śalihd§inatajs
1 śamettuśchi
1 śanahk
1 śaņemśim
1 śapra§t
1 śapraśchanu
1 śataiśiht
1 śaukśchu
1 śaules
1 śauśa
1 śaweejeem
1 śaweem
1 śazzihts
1 śazziśim
1 ścha
1 śchahdu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015