Vārdformu biežuma vārdnīca (Lod1775_SEAPP)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1242
Kopējais vārdlietojumu skaits: 3057

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

115	un
54 irr
49 ne
45 to
41 ka
41 kas
39 par
38 tas
36 Deewa
33 ar
33 pee
31 muhśu
28 tahs
26 Je§us
25 eekśch
24 no
24 ta
22 ścho
21 teem
21 wiņśch
20 1
20 tad
19 mums
19 wiśśeem
18 tohs
17 tee
17 us
16 2
16 juhśu
16 kad
16 lai
15 Deews
15 tew
15 tu
15 zaur
14 3
14 jums
14 pehz
14 weens
13 pats
13 preekśch
12 juhs
12 ko
12 weena
11 §chehla§tibas
11 bet
11 Kri§tus
11 nammu
10 nu
10 preeku
10 tik
10 wiņņa
10 wiņņu
9 4
9 es
9 Kungs
9 kur
9 muhs
9 ścheitan
9 weeta^
8 deena
8 eegahjis
8 mehs
8 Ne
8 śirds
8 tawu
7 jo
7 śawu
7 Un
7 weetas
7 wiśśu
7 zilwekeem
6 ak
6 bij
6 buhtu
6 Deewam
6 Kad
6 nams
6 preeks
6 rohkas
6 śchihs
6 śchinni^
6 tawas
6 taws
6 tohp
6 wahrdu
6 warr
5 5
5 §chehla§tibu
5 debbeśim
5 dewis
5 draud§es
5 garru
5 gohdu
5 jeb
5 Jo
5 kuŗŗa
5 labbas
5 labbu
5 Lai
5 lihd§
5 mihle§tibas
5 peederr
5 śawas
5 śchis
5 Śwehti
5 taps
5 tawa
5 tur
5 usbraukśchanas
5 wiśśas
5 wiśśus
4 Ahda§chu
4 buhs
4 daud§
4 debbeśi^s
4 dohd
4 gan
4 grehku
4 gribbetu
4 ir
4 ja
4 Kunga
4 kuŗŗa^
4 muh§chigas
4 paligu
4 paśaules
4 śchodeen
4 tahdu
4 usbraukśchanu
4 wahrds
4 wairak
4 wehl
4 wiņņam
4 wiśś
4 zilweka
3 6
3 §chehligi
3 Ak
3 Amen
3 basnizas
3 Bet
3 darbeem
3 darbs
3 debbes
3 debbeśi
3 dwehśeles
3 eśśat
3 eśśi
3 gaddeem
3 gars
3 gohdibas
3 irraid
3 jaw
3 jebśchu
3 Juhs
3 Ka
3 kam
3 klahtu
3 kri§tihts
3 laika^
3 leetas
3 mahzitais
3 manna
3 mans
3 nammeem
3 noeemu
3 paśchu
3 prett
3 pretti
3 rohkahm
3 śakka
3 śawa^
3 śawus
3 śazziht
3 śchi
3 śwehti
3 śwehtibu
3 tam
3 tanni^
3 Tee
3 tewim
3 tizz
3 Tu
3 walko
3 weenu
3 wiņņas
3 Wiņśch
3 wiśśi
3 zeeniga
3 zerriba
2 7
2 8
2 §akramentus
2 §trahdajoht
2 §trahdneekus
2 akmiņi
2 Alekśiewnu
2 ap§tulbohts
2 appakśch
2 Apśwehti
2 apśwehtijis
2 Ar
2 arrid§an
2 at§ihśchanas
2 atnahk
2 atņemt
2 atrohdams
2 Aug§tibu
2 aug§tu
2 augļi
2 azzis
2 ba§nizas
2 basnizu
2 behda^s
2 bes
2 bijis
2 d§eedajt
2 d§ihwo
2 d§ihwośchanas
2 da§chus
2 dahr§u
2 darritas
2 deena^
2 Deewu
2 deķķi
2 dewuśchi
2 diwi
2 draud§e
2 draud§ehm
2 durris
2 dwehśele
2 dwehśelehm
2 ee=eet
2 eepreezinaśchanas
2 eewedd
2 eezehlis
2 ehkas
2 eņģeļi
2 gahdadams
2 gallam
2 gohdigi
2 ih§tens
2 II
2 ilgi
2 isrunnaht
2 jauku
2 Je§u
2 Jrr
2 kahda
2 kahdi
2 kahds
2 kahdu
2 kahjahm
2 Kas
2 kaut
2 klaht
2 klauśiht
2 kri§titeem
2 Kri§tu
2 Kungu
2 kuŗŗeem
2 kuŗŗi
2 kuŗŗu
2 kurśch
2 labbeem
2 labklahśchanu
2 laizigas
2 lihgśmiba
2 lihgśmibas
2 mahzekļeem
2 mahzekļi
2 mahzibu
2 mai§es
2 man
2 meeśahm
2 muh§chigi
2 muh§chigu
2 Muhśu
2 nahk
2 nahzis
2 namma^
2 padohms
2 padohmu
2 padohmus
2 paglabbajs
2 pahrees
2 Pahwil
2 pakkaļ
2 paklauśi
2 paleek
2 pamettis
2 Par
2 parahditohs
2 paśaule^
2 pateeśibas
2 pateikśchanu
2 peepildi
2 peetruhk§t
2 prahtu
2 preeka
2 preezajahs
2 preezajees
2 preezas
2 preezatees
2 preezigu
2 rahda
2 red§oht
2 Rihges
2 śaimneeki
2 śataiśihts
2 śataiśijis
2 śawahm
2 śazzidams
2 śche´
2 Ścheitan
2 Śchi
2 śchim
2 śenn
2 śew
2 śewiśchki
2 śirdis
2 ślawu
2 śohdibu
2 śudraba
2 św
2 śwehtakas
2 śwehtas
2 śwehtu
2 Tad
2 tadehļ
2 tapśeet
2 tawi
2 tehws
2 tewis
2 tizzibas
2 tomehr
2 turren
2 ugguns
2 usbraukśchana
2 wahrdeem
2 wahrdi
2 waiga
2 waijaga^
2 warretu
2 ween
2 weeta
2 weetu
2 wehra^
2 wiņņeem
2 wiśśa
2 wiśśur
2 zeek
2 zeenijamu
2 zelśch
2 zilweki
1 9
1 10
1 11
1 12
1 40
1 §aweem
1 §chehl
1 §chela§tibu
1 §eemas
1 §emme
1 §emme^
1 §emmes
1 §emmi
1 §emmigi
1 §emmu
1 §emmus
1 §innaht
1 §innama
1 §innamu
1 §ohbini
1 §pehkam
1 §tahw
1 §tahweht
1 §taigajoht
1 §taigajuśchi
1 §tarp
1 §tiprinaht
1 §tiprs
1 §trahdaht
1 §trahdajs
1 §trahdajśchi
1 §uddihs
1 Agapetus
1 Ahda§chumui§chas
1 Ahdaśchu
1 ahra^
1 ais§ehģeleti
1 ais§tahw
1 ais§tahwetu
1 aisdarritas
1 aiskahris
1 aiskrittuśchas
1 aisleed§
1 aisrahwe
1 aisślehgtu
1 aisweenu
1 akmiņa
1 alla§chiņ
1 altaŗa
1 ammata
1 ammatu
1 ap§chehlośchanas
1 ap§ihmehts
1 ap§tipprina
1 ap§tiprinatees
1 apbehdinatu
1 apdahwinaht
1 apdahwinaja
1 apdahwinajśchi
1 apdahwinajuśchi
1 Apdohmaśim
1 apgahdataja
1 apgaiśmoti
1 apģehrbti
1 apkahrt
1 apkamps
1 apkohp
1 apleezinatu
1 Appuśchko
1 apśeet
1 apśohla
1 apśohlidams
1 apśohlijis
1 apśohlitas
1 apśwehti
1 apśwehtiht
1 apśwehtihts
1 apśwehtiśim
1 apśwehtita
1 Apu§tuļa
1 arr
1 arri
1 aśśinim
1 at§ih§tam
1 at§ihdami
1 at§ihśchana
1 at§inn
1 at§innis
1 at§pihdehs
1 at§pihdeśchanu
1 at§tahj
1 at§tahs
1 atdarritas
1 atdarritu
1 atgree§chahs
1 atgree§tees
1 atkal
1 atlezz
1 Atminneet
1 atminneht
1 atne§ta
1 atneśś
1 atpe§tiht
1 atpe§tiśchanu
1 atradduśchas
1 atraitne
1 atraśśeet
1 atśpird§inaht
1 atwedde
1 aug§tahm
1 aug§taka
1 aug§tibas
1 aug§titeizams
1 aug§tpree§teŗeem
1 aug§ts
1 aug§tus
1 auge
1 augligu
1 augļeem
1 augļus
1 augośchu
1 augśchamzelśchanai
1 augśchu
1 auk§tumu
1 aukleis
1 auśis
1 auśs
1 azz
1 ba§unu
1 baddu
1 baggatibas
1 bailibu
1 bailigeem
1 baltu
1 basniza
1 behdahm
1 behdas
1 behdigus
1 Behrgemui§chas
1 behrni
1 behrniņi
1 behrnu
1 Beid§oht
1 beid§ot
1 beigtut
1 besdeewibu
1 Bija
1 bijs
1 bijuśchi
1 bijuśi
1 biķķeŗa
1 bļohdu
1 brauz
1 bruņņahm
1 buhmaņus
1 buhśchana
1 buhśchanu
1 buhśi
1 buht
1 buhwejs
1 bulla^
1 bullu
1 d§eed
1 d§eedait
1 D§eedajt
1 d§eedaśim
1 d§ihwas
1 d§ihweem
1 d§ihwoht
1 d§ihwokļeem
1 d§ihwośchanu
1 d§immums
1 d§imtkungam
1 d§imtkungeem
1 d§imtkungi
1 d§imtskunga
1 d§irdejs
1 d§irdejśi
1 d§irdeśeet
1 d§irdoht
1 da§ch
1 da§cha
1 da§chadi
1 da§chahm
1 dabbu
1 dabbuhs
1 dabbujam
1 dabbujis
1 dahrga^
1 dahrgahm
1 dahrgi
1 dahrgu
1 dahwanahm
1 daļļa
1 daļļu
1 darba
1 darbośchanas
1 darbu
1 darbus
1 darrams
1 Darri
1 darriht
1 debbeśķigahm
1 deenas
1 deenu
1 deewiśchķigs
1 Dehla
1 dehls
1 dehlu
1 dehļ
1 dehweta
1 derribas
1 diwkahrtigas
1 dohdahs
1 dohmas
1 doht
1 dohta
1 dohtu
1 draud§i
1 drohśch
1 drohścha
1 drohśchi
1 drohśchu
1 duśśeśchana
1 duśśeśchanu
1 dwehśeliht
1 dwehśle
1 eed§ihwotajus
1 eedewis
1 eedohd
1 eedraud§etees
1 eeeeśchana
1 eeeeśchanu
1 eeeet
1 eegahje
1 eekahrośchanas
1 eemanto
1 eenaidneeku
1 eeņems
1 eepreezinahs
1 eepreezinaht
1 eepreezinajamu
1 eepreezinaśchana
1 eepreezinatajs
1 eepreezinataju
1 Eepreezini
1 eeśahkam
1 eeśahkśim
1 eeśahktu
1 eeśahkums
1 eeśahz
1 eeśahzejs
1 eeśaknotees
1 eeśchana
1 eeśpee§ts
1 eeśweetiśchana
1 Eeśwehtiśchanas
1 eh§ti
1 ehku
1 ehna
1 eita
1 enķuris
1 eśmu
1 eśśam
1 eśśośchi
1 Ewangeliuma^
1 Ewangeliums
1 ga§pa§cha
1 gabbala^
1 gaddahs
1 gahdajis
1 gahdajuśchi
1 gahdaśchanu
1 gahjis
1 gaididami
1 gaidiht
1 gaiśchumu
1 gaites
1 galda
1 gallu
1 Gan
1 gannus
1 garrigu
1 gattaws
1 gawileśchanu
1 glahbis
1 glihtaks
1 glihtums
1 gohdiba
1 gohdiba^
1 gohdibu
1 gohdigs
1 gohdigus
1 gohds
1 Gohdu
1 Gottlieb
1 Grahmatu=śpeedeja
1 gree§tu
1 greehki
1 grehkeem
1 grehki
1 grehks
1 grehkus
1 Grehwin
1 grehzineekam
1 grehzineekeem
1 grehzineeks
1 Gribb
1 gribb
1 Gribbam
1 gribbam
1 gribbu
1 gruhteem
1 gruhtśirdigs
1 grunt=akmiņi
1 gudribas
1 gudribu
1 I
1 ih§teni
1 ih§tenu
1 ihd§in
1 ihg§t
1 ikdeenas
1 ikgaddus
1 ikkuŗŗa^
1 ikkurśch
1 ilgak
1 ilgojahs
1 is§teep
1 isbailehm
1 isdalla
1 isdohdahs
1 iseet
1 ismahleśchanas
1 ismeeloti
1 ispuśchkoja
1 ispuśchķotu
1 isred§ejs
1 isred§eteem
1 isredśedams
1 isteikt
1 istwihkuśchi
1 iszee§tahm
1 itt
1 jagahda
1 Jahņa
1 jaklauśa
1 jauka
1 jaukeem
1 jaukums
1 jauna^
1 jaunu
1 jehrs
1 Jelgawa^
1 jell
1 jelle
1 Jr
1 Jttin
1 juht
1 jusdami
1 juttuśchi
1 K
1 Kad{Kas}
1 kahdas
1 Kahds
1 kahjas
1 kahju
1 kahp
1 kahpdams
1 kahrdinaśchanahm
1 kaitehs
1 kalnu
1 kalnus
1 kalpa
1 kalpi
1 kalpośchana
1 Kam
1 kamehr
1 kanzeli
1 Kapehz
1 Katharinu
1 kaweklis
1 Kei§erenes
1 Kei§ereni
1 Kei§eri§ku
1 Kei§erisku
1 klahtbuhdami
1 klauśees
1 klauśi
1 kleed§
1 klehpi^
1 kļuht
1 kļuhtu
1 kļuis
1 Ko
1 kohki
1 kri§tibas
1 kri§tiga
1 kri§tigs
1 kri§tiśchanas
1 kri§titu
1 krittis
1 kruśśu
1 kuhtra
1 Kungam
1 kungeem
1 Kungus
1 Kur§emmes
1 kuŗŗa^s
1 Kuŗŗeem
1 kurren
1 Kuŗŗi
1 kuŗŗus
1 Kurśch
1 Ķehniņam
1 lab
1 labbad
1 labbaks
1 labbi
1 labbtikkumeem
1 labbuma
1 labbumu
1 labklahśchanas
1 labpatikśchanu
1 labprahtigi
1 labsprahts
1 laidarus
1 laikam
1 laiku
1 laizigu
1 lauka^
1 laukus
1 leekahs
1 leekoht
1 Leela
1 leela
1 leela^s
1 leelaku
1 leelas
1 leeli
1 Leelu
1 leelu
1 Leelumahti
1 leet
1 leetas{leelas}
1 leezineeki
1 lezz
1 lihdś
1 lihg§mibas
1 lihgśma
1 lihgśmośchanu
1 likkuśi
1 likśchu
1 likt
1 lizzis
1 Loder
1 lohpu
1 lohzeklis
1 luhgśchanas
1 luhgśchanu
1 luhgts
1 luhgtu
1 luktuŗus
1 ļohti
1 M
1 mahja^
1 mahjas
1 mahju
1 mahzitaja
1 mahzitajeem
1 Mai§es
1 malla^s
1 mam§elle
1 manni
1 mannu
1 Mans
1 mantu
1 Martin
1 mas
1 me§ch
1 meelohs
1 meeśa
1 meeśas
1 mehŗi
1 Mehs
1 mekle
1 mihl
1 mihlejis
1 mihliga
1 mihligas
1 mihļa
1 mihļo
1 minn
1 mohdrejees
1 mohkahm
1 muh§chiga
1 mui§cha^
1 mutte
1 mutti
1 nahkśchu
1 nahkśi
1 nahkt
1 nahktu
1 nahwes
1 nammus
1 Natalju
1 naw
1 ne{}
1 neeks
1 neleetiba
1 nepeedau§igi
1 neśś
1 netaiśnu
1 neweenam
1 neweśśels
1 no§chehlo
1 no§chehloht
1 no§kummigs
1 nogree§is
1 noma§gati
1 nomanneet
1 nomirris
1 nopelnijumus
1 nopelniteem
1 Nu
1 ņehmis
1 Ņemmeet
1 pa§argais
1 pa§kubbinajis
1 pa§teid§ees
1 pa§uddina
1 pa§uddinaht
1 pa§uddinahts
1 paaug§tinahts
1 paaug§tinatu
1 pabeid§ejs
1 pabeigt
1 pabeigta
1 pabeigumu
1 pabeiguśchi
1 padohmi
1 pagaņeem
1 pahreet
1 pahrkahpśchana
1 pahrwalda
1 Pahwila
1 Pahwilu
1 Paild§ini
1 paklauśa
1 paklauśigas
1 paku§tinaśchanu
1 paligs
1 palihd§
1 palikke
1 palizzis
1 paļauśchanu
1 pame§ti
1 paneśśuśchi
1 papreekśch
1 parahda
1 parahdi§es
1 parahdiht
1 parahditas
1 parunnatees
1 paśaule
1 paśauli
1 paśauligas
1 paścham
1 paśluddinajeet
1 pateiz
1 pateizam
1 pateizibu
1 patihkamas
1 patihkamu
1 pawaddiht
1 pawaddoht
1 pawal§tneekeem
1 pawehle
1 pawehleśchana
1 pawehleśchanahm
1 pawehleśchanas
1 pe§titais
1 Pe§titaja
1 pe§titaja
1 peed§ihwoht
1 peedau§a
1 peederrat
1 peedoht
1 peekuśśuśchus
1 peelihd§ina{peelihd§ima}
1 peelihd§inaht
1 peeluhgt
1 peemekle
1 peemekleht
1 peeminneht
1 peeminneśchana
1 peenahkahs
1 peeņemmiga
1 peeņemmigs
1 peeņemtees
1 peepilda
1 Peepildi
1 peepildihs
1 peepildita
1 peeśaukśchanu
1 peeśaukśim
1 peeśaukts
1 peewe§ts
1 peeweddis
1 pehdahm
1 pehdigi
1 Pehtera
1 Pehteŗa
1 pehznahkami
1 pelneem
1 pelno^s
1 pelnu
1 Petrowiz
1 pihśchļeem
1 pihśchļo^s
1 pilniba
1 pilnibas
1 pilnigu
1 pirk§ta
1 pirmais
1 pirmaku
1 Pirmiht
1 pluhdeem
1 pļauśchanu
1 poh§tija
1 pohdus
1 prahta^
1 pree§teris
1 preeka^
1 preekśchrak§tu
1 preekśchtezzetais
1 preeku{preeks}
1 preezigai
1 preezigi
1 preilenes
1 pulk§tenu
1 puttes
1 raddibai
1 raddibas
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015