Vārdformu biežuma vārdnīca (Lk)

 

Kopējais vārdformu skaits: 4519
Kopējais vārdlietojumu skaits: 22642

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1718	un
537 to
490 tas
385 ne
384 wiņśch
370 tee
369 no
352 bet
351 kas
337 irr
318 ta
316 śazzija
306 ka
305 teem
199 es
192 uhs
186 juhs
186 pee
178 us
177 tad
177 wiņņu
172 jo
167 bija
165 ar
163 kad
148 wiņņa
142 tahs
139 jums
134 tu
115 tohs
114 weens
108 tam
103 ko
93 buhs
90 arrid§an
80 deewa
80 dehla
79 pahr
78 je§us
77 tur
73 bij
73 tew
64 śawu
64 weenu
64 wiņņam
62 kungs
61 eekśch
56 preekśch
53 eśśi
52 man
52 śakku
51 eśmu
50 nahze
50 pehz
48 mums
48 taps
47 ja
46 śawa^
45 daud§
45 kam
45 red§i
44 ta`
43 dehls
41 jeb
41 śazzidams
41 tapehz
41 wiśśi
39 ścho
39 tohp
38 leetas
37 deewu
37 juhśu
37 ļaudis
37 śchis
36 atbildeja
36 neds
35 notikkahs
35 tappe
34 weena
34 zilweka
33 §tarpa^
33 wiśśu
32 mannim
32 namma^
32 wehl
32 zaur
31 diwi
31 ļaudim
31 mehs
30 par
30 wiśśeem
29 zilweks
28 nahk
28 śchi
27 arri
27 śawas
27 tappa
26 eśśat
26 kunga
25 nu
25 pakkaļ
24 śazzidami
24 tawu
24 tehws
24 tewim
23 atkal
23 augścham
23 pats
23 śaweem
23 tapt
22 lihd§
22 mans
22 prett
22 semmes
22 tanni^
22 wahrda^
21 deena^
21 manni
21 tahm
21 tawa
20 buhtu
20 tai
20 tomehr
20 wahrdu
20 weena^
19 darriht
19 gahja
19 mahzekļeem
19 manna
19 patt
19 waj
19 wiśśas
18 debbes
18 je§u
18 kur
18 mann
18 red§eja
18 śazziht
17 §tarp
17 dehlu
17 eśśam
17 kahdu
17 runnaja
17 ween
17 zeļļu
16 §tahweja
16 deews
16 gahje
16 lihd§ibu
16 nahks
16 rak§tihts
16 śeewa
16 teekams
16 wairak
16 weenam
16 zitti
15 d§irdeja
15 eeśahze
15 ir
15 jaw
15 jeru§alemes
15 nahzis
15 śawa
15 śawus
15 tuwu
14 darrijis
14 laid
14 luhd§e
14 mahria
14 mannis
14 newa
14 rohkas
14 taws
14 tewi
14 wiśśus
13 appakśch
13 augļus
13 brihnijahs
13 darrija
13 dehļ
13 doht
13 galilejas
13 ittin
13 klaht
13 kungu
13 pa
13 pehteris
13 śakka
13 śchahs
13 śchihs
13 śew
13 śuhtija
13 warr
13 zehlehs
12 apkahrt
12 arrig
12 atbildedams
12 atpakkaļ
12 atradde
12 d§ird
12 deenas
12 dewe
12 eet
12 erodus
12 eśśohts
12 grehkeem
12 gribbeja
12 gribbu
12 itt
12 lai
12 leels
12 neneeka
12 ohtru
12 red§edams
12 red§eht
12 tanni^s
12 tehwa
12 tudaļ
12 warru
11 darra
11 deena^s
11 eh§t
11 eņģelis
11 eśśaht
11 ka`
11 kurśch
11 laika^
11 mahte
11 mahzekļi
11 muhs
11 nahkt
11 paśchi
11 pilsśata^
11 red§
11 śeewas
11 śewim
11 wahrda
11 wahrds
11 waijaga
11 wal§tiba
11 wiņņas
11 wiņņeem
11 wiśs
10 behrneem
10 buhdams
10 d§irdeht
10 dahwida
10 deśmits
10 eij
10 galda
10 jahnis
10 kahda
10 kahds
10 kalps
10 kri§tus
10 kritte
10 laiks
10 mahzitajs
10 mannu
10 notiks
10 paścha^
10 pateeśi
10 runnaht
10 śakki
10 śchodeen
10 stunda^
10 tawas
10 tehwu
10 wahrdus
10 wal§tibu
10 wiņņo
10 wirs
10 zeek
10 zilwekeem
10 zilweku
10 zitteem
9 §tahw
9 behrni
9 bes
9 bijis
9 buht
9 darri
9 deewam
9 dohs
9 gann
9 gree§ehs
9 isgahje
9 jahņa
9 jahni
9 jeru§alemi
9 labbu
9 ļau§chu
9 leelu
9 leetahm
9 ļohti
9 meeśas
9 mekleja
9 mo§us
9 papreekśchu
9 paśchu
9 pilatus
9 pilsśata
9 praweets
9 preekścha
9 preekścha^
9 pretti
9 red§ejśchi
9 ścheit
9 śeewu
9 śirds
9 śwehdeena^
9 tawa^
9 teize
9 tukśneśi^
9 usņemm
9 waizaja
9 weeta^
9 wihrs
8 §emme^
8 azzis
8 ba§niza^
8 bihjajahs
8 darrajt
8 debbeśi^s
8 deena
8 dewis
8 drehbes
8 eekścha
8 garra
8 greek
8 i§rae~ļa
8 jautaja
8 kahjas
8 kuŗŗam
8 mannas
8 mei§teri
8 noteek
8 notikke
8 ohtrs
8 paśluddinaja
8 pulks
8 śazzijis
8 ścheem
8 śchohs
8 śwehta
8 tappis
8 teeśu
8 tik
8 weśśalus
8 widdu
8 zilts
8 zitta
7 aisgahje
7 akmiņeem
7 apdraudeja
7 balśi
7 brehze
7 d§ihwo
7 darrijs
7 dohdeet
7 dohts
7 ee=eet
7 gaddeem
7 gars
7 gribbetu
7 ikkatrs
7 isgahjuśchi
7 kahdas
7 kahjahm
7 kalpu
7 kungam
7 labbas
7 laiku
7 leelas
7 mai§i
7 mantas
7 mantu
7 namma
7 ņehme
7 ņemm
7 nogahje
7 ohtra
7 padeśmits
7 paścheem
7 peepildihts
7 pilns
7 praweeścheem
7 śakkajt
7 śauze
7 śawahm
7 śazzihs
7 śazzihts
7 śchim
7 śihmani
7 sihmi
7 śwehtu
7 wall
7 wedde
7 weetas
7 welns
7 wiņņai
7 wiśśa
7 zelśees
7 zilwekam
7 zittas
7 zittus
6 akmini
6 deenahm
6 diwipadeśmits
6 ehde
6 eita
6 eśśim
6 gribb
6 ikweens
6 is
6 isgahjis
6 juddu
6 juhśas
6 kahpe
6 kamehr
6 kluśśu
6 kohpa^
6 kru§ta^
6 kurra^
6 kuŗŗa^
6 labbi
6 labs
6 laika
6 luhd§eet
6 ma§
6 mahzija
6 mai§es
6 meera
6 meers
6 meeśa
6 meita
6 muhśu
6 nabbageem
6 nahkahs
6 nammu
6 neģģi
6 ņehmis
6 ņemmeet
6 no=eet
6 nogahjuśchi
6 notizzis
6 palikke
6 paśaules
6 pehteri
6 pilsśatu
6 pirms
6 prahts
6 red§edami
6 rohku
6 śazzidama
6 tapśeet
6 taptu
6 tawi
6 tawus
6 teeścham
6 tizziba
6 tohpi
6 trihs
6 trim
6 wal§tiba^
6 wari§e`e`ŗi
6 warreja
6 warri
6 welli
6 wellus
6 wihri
6 wiņņi
6 wiśśahm
6 zakarias
6 zeetuma^
6 zits
6 zittu
5 §inna
5 §innaht
5 §taiga
5 §taigaja
5 abbi
5 abra`a`ma
5 abra`a`ms
5 apśehdehs
5 at§tahjuśchi
5 atgree§ehs
5 atgree§uśchees
5 atraddis
5 atraitne
5 atrohd
5 aug§teem
5 azs
5 baggats
5 bauślibas
5 behrniņśch
5 behrns
5 behrnu
5 behrnus
5 bih§tees
5 bih§teetees
5 brahļi
5 brahlis
5 brihdi
5 dabbu
5 darrijśchi
5 debbeśim
5 dohd
5 dohmas
5 draugs
5 dwehśeli
5 eegahja
5 eekścha^
5 eijoht
5 eśśeet
5 gaddijahs
5 gaiśma
5 ganni
5 garru
5 grehzineeki
5 grehzineeku
5 gribbi
5 ja§epa
5 ja§eps
5 jahņam
5 je§um
5 jehkabu
5 juda
5 kalna
5 kapehz
5 ķehniņśch
5 klahtu
5 kļuhs
5 kohks
5 kuŗŗu
5 laiwa^
5 laiwas
5 ļauna
5 leela
5 leezibu
5 lehtaki
5 likke
5 lizzis
5 mahti
5 mahzeklis
5 mahzekļus
5 mihļo
5 muhśo
5 muttes
5 nahktu
5 nahkuśchi
5 nahkuśi
5 nahz
5 nams
5 neśs
5 notikt
5 pahrgahjis
5 paścha
5 pawehleja
5 peeluhgt
5 prahta^
5 pree§teŗeem
5 preezajeetees
5 raugi
5 red§aht
5 red§eet
5 rohka
5 runna
5 śakkaht
5 śatans
5 śawam
5 śazzijs
5 schehla§tibu
5 śchinni^
5 śeh§ch
5 śewis
5 ślawa
5 spehku
5 tahļenes
5 tahļu
5 tautas
5 treścha^
5 wainas
5 wairs
5 wal§tibas
5 weenas
5 weetu
5 wiśśai
5 zee§t
5 zehlees
5 zellees
5 zilweki
5 zittur
4 §innajt
4 §innatu
4 ahra
4 aiseet
4 aiskahre
4 alga
4 ap§chehlojees
4 apu§tuļi
4 at§tahj
4 atgree§damees
4 atraddihs
4 aug§tee=pree§teŗee
4 ba§niza^s
4 brahli
4 brahļus
4 d§eedinaht
4 d§ihwośchanu
4 d§irdejśchi
4 darriśchu
4 deewa=namma
4 deewa=wal§tibas
4 deewa=wal§tibu
4 diweem
4 dohmu
4 draugus
4 dwehśele
4 eegahjis
4 eekśchan
4 eenaidneekus
4 eenihd
4 eeradduma
4 ehd
4 ehku
4 elih§abet
4 elijas
4 eśśoti
4 eśśus
4 gaddus
4 gaidija
4 gallam
4 garra^
4 garreem
4 gau§chi
4 gluhneja
4 grahmatu
4 grehki
4 grehkus
4 ilgu
4 irrag
4 jehkaba
4 juhśa^s
4 kalneem
4 kalpam
4 kalpeem
4 kappa
4 ķei§eŗam
4 kri§titi
4 kummeļu
4 lauka
4 lauliba^
4 ļaunu
4 leek
4 leeta
4 luhd§
4 luhd§is
4 luhk
4 mallas
4 manna^
4 mannam
4 mannus
4 marta
4 meeśa^s
4 mettehs
4 mihļais
4 na§aretes
4 nahwes
4 neśśe
4 newaid
4 nizzina
4 nogahja
4 noh§t
4 nokaut
4 nomannija
4 nomirruśi
4 nośaukts
4 ohtra^
4 pa§ih§tu
4 padebbes
4 palai§t
4 paleezeet
4 parahdijahs
4 paścham
4 pateize
4 peederr
4 peedohti
4 peedohts
4 peeluhd§e
4 peenahkahs
4 pilsśateem
4 praweeśchi
4 praweeta
4 preezajahs
4 prohti
4 rak§ta=mahzitaji
4 red§eśeet
4 rohkahm
4 śaukt
4 śauz
4 śchķih§ti
4 śchķitte
4 śeewahm
4 śehdees
4 śehdeja
4 semme^
4 śeptiņi
4 śezzen
4 sihme
4 śirdis
4 śitte
4 ślawehts
4 ślaweja
4 spehks
4 śuhtihts
4 śwehtais
4 śwehtas
4 śwehtigi
4 śwehtija
4 taggad
4 taiśns
4 tapśi
4 teems
4 tizzibu
4 ugguni
4 waigu
4 wella
4 wells
4 wihna=kalna
4 wihra
4 wirśu
4 woj
4 zeenigs
4 zehle
3 6
3 §chehligs
3 §emmes
3 §innajis
3 §innu
3 §iņņu
3 §pehja
3 §tipru
3 §uddihs
3 §uhd
3 abra`a`mam
3 aisgahja
3 aisleed§e
3 aizinaja
3 aizinajis
3 ak
3 alla§chiņ
3 ap
3 apmehdija
3 apślehpts
3 apśmehje
3 apu§tuļus
3 at§tahje
3 at§tahts
3 atgreeśchanas
3 atnahze
3 atņemts
3 atra§ts
3 atradda
3 atradduśi
3 atrohmu
3 atweddeet
3 augļeem
3 augśchu
3 auśis
3 azzi^
3 ba§nizas
3 baggatibas
3 balśs
3 barribu
3 bauśliba^
3 be`e`lzebulu
3 beedreem
3 biķķeri
3 brahļam
3 buhśeet
3 d§eedinati
3 d§eŗŗ
3 d§ihwibu
3 d§ihws
3 d§ihwu
3 darbu
3 darrat
3 darrihs
3 darritu
3 debbeśi
3 dehlam
3 dohmaja
3 dohta
3 dohtu
3 draugeem
3 drehbehm
3 dumpja
3 e§era
3 ee§chehlojahs
3 ee=eeśeet
3 eedams
3 eelahm
3 eenaida^
3 eeśahks
3 eņģeļa
3 eņģeļeem
3 eņģeli
3 gailis
3 gaiśmu
3 galwas
3 galwu
3 garram
3 garrs
3 gohdibas
3 gohds
3 gohdu
3 grehko
3 gribbedami
3 gulleja
3 ikdeena^s
3 ikkatram
3 isd§ennu
3 iseij
3 istruhzinajahs
3 ja=ehd
3 jelle
3 jepśchu
3 jeru§aleme
3 jeru§aleme^
3 kadehļ
3 kahda^
3 kalnu
3 kalpa
3 kalpoht
3 kalpoja
3 kalpus
3 kappu
3 kapteine
3 klahjahs
3 klauśa
3 klauśija
3 klehpi^
3 kri§tibu
3 krittihs
3 kru§tu
3 kurneja
3 kurp
3 kuŗŗenes
3 labba
3 labbaki
3 labbs
3 lauka^
3 laulibu
3 leeldeenas
3 leeldeenas=jehru
3 lihd§inajams
3 lihgśmiba
3 likt
3 liktohs
3 luhd§u
3 luk
3 ma§u
3 maddaļa
3 mahja^s
3 mahriu
3 mahzi
3 mahzitais
3 mahzitaji
3 mai§u
3 manneem
3 mee§tu
3 meeru
3 mehms
3 mehr
3 mekle
3 meklehts
3 mette
3 miŗŗoņeem
3 nahwi
3 nakti
3 nakti^
3 namma=turretajs
3 neeka
3 nekahdas
3 neśchķih§teem
3 no=eij
3 nomaitati
3 nomirra
3 nomohda^
3 nośuhtija
3 notikkuśchas
3 nowedde
3 padohmu
3 pahri
3 pahrlau§e
3 paleek
3 palihd§ejśi
3 parei§i
3 parrada^
3 paśchas
3 paśluddinadams
3 paśluddinaht
3 pateiziba
3 pe§tiśchanu
3 peedoht
3 peegahjis
3 peeluhd§
3 peeluhgdams
3 peezas
3 pilni
3 pirmak
3 pļauśchanas
3 pohds
3 pohdus
3 prahtu
3 praweeśchu
3 praweeśchus
3 preeku
3 preezas=mahzibu
3 preezas=wahrdu
3 prohjam
3 puśśes
3 putni
3 raddi
3 rak§tu=mahzitajeem
3 rak§tu=mahzitaji
3 rak§tus
3 raudaja
3 red§edama
3 red§ehs
3 red§ejis
3 rei§
3 rihtu
3 rohka^s
3 runnajis
3 sahlehm
3 sahles
3 śapratte
3 śapulzejahs
3 śargajtees
3 śataiśija
3 śaukts
3 śaws
3 śche
3 śchee
3 schehla§tiba
3 śchihm
3 śchur
3 śeh§cham
3 śehdeht
3 śehrgahm
3 semmi
3 śenn
3 śewi
3 sibbins
3 śihmaņa
3 sihmes
3 śille^
3 śimts
3 śirdi^
3 śirdi^s
3 śkabargu
3 śluddinaht
3 śohģis
3 spehka
3 śuhtijis
3 śuhtu
3 śwehdeena^s
3 śwehts
3 śweizinaśchanas
3 śwezze
3 tadehļ
3 tahdas
3 tahds
3 taiśni
3 tauta
3 tautu
3 tawa^s
3 taweem
3 tehwam
3 tehwi
3 tei
3 teļļu
3 tikkai
3 tikkuśchi
3 tohpeet
3 tudaliņ
3 tukśchu
3 turr
3 turreja
3 u`
3 uhdeni
3 uhsņem
3 usdihge
3 usgahje
3 usluhkoja
3 wahrdeem
3 wakkariņu
3 waldneeks
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015