Vārdformu biežuma vārdnīca (Lk)

 

Kopējais vārdformu skaits: 4722
Kopējais vārdlietojumu skaits: 22642

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1149	un
550 Un
532 to
462 tas
370 wiņśch
365 no
361 tee
354 ne
339 kas
337 irr
316 śazzija
303 teem
287 ta
282 ka
252 Bet
192 uhs
184 pee
177 juhs
177 us
177 wiņņu
167 bija
164 ar
149 es
148 wiņņa
145 kad
140 tahs
138 jums
133 tad
123 tu
114 tohs
107 weens
104 jo
103 tam
97 bet
94 ko
93 buhs
90 arrid§an
80 Deewa
80 Dehla
78 JE§us
77 pahr
73 bij
71 tew
70 tur
68 Jo
64 wiņņam
63 śawu
63 weenu
61 Kungs
59 eekśch
56 preekśch
51 eśmu
51 śakku
50 Es
50 man
50 nahze
48 taps
46 śawa^
45 daud§
45 mums
44 pehz
44 Tad
43 Dehls
42 eśśi
41 wiśśi
39 tohp
38 ścho
38 ta`
37 Deewu
37 Ļaudis
36 atbildeja
36 juhśu
36 kam
36 Leetas
35 notikkahs
35 tappe
34 ja
34 jeb
34 neds
34 red§i
34 śazzidams
34 Zilweka
33 §tarpa^
32 mannim
32 Namma^
32 wehl
31 Ļaudim
31 Ne
31 Ta
31 wiśśu
30 weena
30 wiśśeem
29 par
29 zaur
29 Zilweks
28 diwi
28 nahk
27 śawas
27 tappa
27 Tas
26 arri
26 eśśat
26 mehs
26 tapehz
25 nu
25 pakkaļ
25 śchi
25 śchis
24 Ka
24 Kunga
24 tawu
24 Tehws
23 atkal
23 pats
23 śaweem
23 tapt
23 tewim
22 prett
22 Semmes
22 Wahrda^
21 augścham
21 Deena^
21 lihd§
21 manni
21 tahm
20 buhtu
20 śazzidami
20 tai
20 weena^
19 darriht
19 gahja
19 Mahzekļeem
19 patt
19 UN
18 Debbes
18 mann
18 red§eja
18 śazziht
18 tanni^
18 tawa
18 Wahrdu
18 wiśśas
17 §tarp
17 Dehlu
17 eśśam
17 JE§u
17 Kad
17 mans
17 runnaja
17 ween
17 Zeļļu
16 §tahweja
16 Deews
16 gahje
16 kahdu
16 Lihd§ibu
16 manna
16 nahks
16 Śeewa
16 wairak
16 zitti
15 d§irdeja
15 eeśahze
15 Jeru§alemes
15 nahzis
15 śawa
15 śawus
15 Tapehz
15 teekams
15 tuwu
14 darrijis
14 jaw
14 kur
14 luhd§e
14 Mahria
14 mannis
14 rak§tihts
14 Rohkas
14 tewi
14 weenam
14 Wiņśch
14 wiśśus
13 Augļus
13 brihnijahs
13 darrija
13 dehļ
13 doht
13 Galilejas
13 ir
13 Ja
13 klaht
13 Kungu
13 pa
13 Pehteris
13 śakka
13 śchihs
13 śew
13 śuhtija
13 taws
13 warr
13 zehlehs
12 apkahrt
12 appakśch
12 atbildedams
12 atpakkaļ
12 atradde
12 d§ird
12 dewe
12 eet
12 Erodus
12 eśśohts
12 Grehkeem
12 gribbeja
12 gribbu
12 Kas
12 neneeka
12 newa
12 ohtru
12 red§edams
12 red§eht
12 śchahs
12 tanni^s
12 Tehwa
12 tomehr
12 tudaļ
11 darra
11 Deena^s
11 Deenas
11 eh§t
11 Eņģelis
11 eśśaht
11 Eśśi
11 itt
11 ittin
11 ka`
11 lai
11 Laika^
11 leels
11 Mahte
11 Mahzekļi
11 muhs
11 nahkt
11 paśchi
11 Pilsśata^
11 Red§i
11 Śchis
11 Śeewas
11 śewim
11 Tu
11 Wahrda
11 Wahrds
11 waijaga
11 Wal§tiba
11 wiņņas
11 wiņņeem
11 wiśs
10 Behrneem
10 buhdams
10 d§irdeht
10 Dahwida
10 deśmits
10 Galda
10 Jahnis
10 Kalps
10 Kri§tus
10 kritte
10 laid
10 Laiks
10 Mahzitajs
10 mannu
10 notiks
10 paścha^
10 runnaht
10 Stunda^
10 tawas
10 Tehwu
10 Wahrdus
10 waj
10 Wal§tibu
10 wiņņo
10 wirs
10 Zilwekeem
10 Zilweku
10 zitteem
9 §tahw
9 Behrni
9 bes
9 bijis
9 buht
9 darri
9 Deewam
9 dohs
9 gann
9 gree§ehs
9 isgahje
9 Jahņa
9 Jahni
9 Jeru§alemi
9 Juhs
9 kahda
9 Kam
9 Ko
9 labbu
9 Ļau§chu
9 leelu
9 Leetahm
9 ļohti
9 Meeśas
9 mekleja
9 Mo§us
9 papreekśchu
9 paśchu
9 Pilatus
9 Pilsśata
9 Praweets
9 preekścha
9 preekścha^
9 pretti
9 red§
9 red§ejśchi
9 ścheit
9 Śeewu
9 Śirds
9 Śwehdeena^
9 tawa^
9 teize
9 Tukśneśi^
9 usņemm
9 waizaja
9 Waj
9 Wihrs
8 §emme^
8 Azzis
8 Ba§niza^
8 bihjajahs
8 darrajt
8 Debbeśi^s
8 Deena
8 dewis
8 Drehbes
8 eekścha
8 eij
8 Garra
8 Greek
8 J§rae~ļa
8 jautaja
8 Kahjas
8 kurśch
8 mannas
8 Mei§teri
8 noteek
8 notikke
8 ohtrs
8 paśluddinaja
8 Pulks
8 śakki
8 śazzijis
8 ścheem
8 śchodeen
8 śchohs
8 tappis
8 Tee
8 Teeśu
8 tik
8 Tomehr
8 Warru
8 weśśalus
8 widdu
8 Zilts
8 zitta
7 aisgahje
7 Akmiņeem
7 apdraudeja
7 arrig
7 Balśi
7 brehze
7 d§ihwo
7 darrijs
7 dohts
7 ee=eet
7 Gaddeem
7 Gars
7 gribbetu
7 isgahjuśchi
7 Jeb
7 Kahjahm
7 Kalpu
7 kuŗŗam
7 labbas
7 Laiku
7 leelas
7 Mai§i
7 Mantas
7 Mantu
7 Namma
7 ņehme
7 nogahje
7 ohtra
7 padeśmits
7 paścheem
7 Pateeśi
7 peepildihts
7 pilns
7 Praweeścheem
7 śakkajt
7 śauze
7 śawahm
7 Śazzidams
7 śazzihs
7 śazzihts
7 śchim
7 Śihmani
7 Sihmi
7 Tur
7 Wall
7 wedde
7 Weens
7 Welns
7 wiņņai
7 wiśśa
7 zeek
7 zelśees
7 Zilwekam
7 zittas
7 zittus
6 Akmini
6 Deenahm
6 diwipadeśmits
6 ehde
6 eśśim
6 gribb
6 isgahjis
6 juhśas
6 kahds
6 kahpe
6 kluśśu
6 kohpa^
6 Kru§ta^
6 Kungam
6 kuŗŗa^
6 Laika
6 ma§
6 mahzija
6 Mai§es
6 Meera
6 Meers
6 Meeśa
6 Meita
6 Nabbageem
6 nahkahs
6 Nammu
6 ņehmis
6 no=eet
6 nogahjuśchi
6 notizzis
6 palikke
6 Paśaules
6 Pehteri
6 Pehz
6 Pilsśatu
6 pirms
6 red§edami
6 śazzidama
6 Ta`
6 tapśeet
6 taptu
6 tawi
6 tawus
6 teeścham
6 Tizziba
6 tohpi
6 trihs
6 trim
6 Wal§tiba^
6 Wari§e`e`ŗi
6 warreja
6 warri
6 Weetas
6 Welli
6 Wellus
6 Wihri
6 wiņņi
6 wiśśahm
6 Zakarias
6 Zeetuma^
6 zits
6 zittu
5 §inna
5 §innaht
5 §taiga
5 §taigaja
5 abbi
5 Abra`a`ma
5 Abra`a`ms
5 apśehdehs
5 Arrig
5 at§tahjuśchi
5 atgree§ehs
5 atgree§uśchees
5 atraddis
5 Atraitne
5 atrohd
5 Azs
5 Bauślibas
5 Behrniņśch
5 Behrns
5 Behrnu
5 Behrnus
5 bih§tees
5 Brahļi
5 Brahlis
5 Brihdi
5 dabbu
5 darrijśchi
5 Debbeśim
5 dohdeet
5 Dohmas
5 Draugs
5 Dwehśeli
5 eegahja
5 eekścha^
5 eijoht
5 eśśeet
5 gaddijahs
5 Gaiśma
5 Ganni
5 Garru
5 Grehzineeki
5 Grehzineeku
5 gribbi
5 ikkatrs
5 is
5 Ja§epa
5 Ja§eps
5 Jahņam
5 JE§um
5 Jehkabu
5 Juda
5 Juddu
5 kahdas
5 Kalna
5 kamehr
5 Ķehniņśch
5 klahtu
5 kļuhs
5 Kohks
5 kurra^
5 labs
5 Laiwa^
5 Laiwas
5 Ļauna
5 leela
5 Leezibu
5 lehtaki
5 likke
5 lizzis
5 Mahti
5 Mahzeklis
5 Mahzekļus
5 Mans
5 Mehs
5 mihļo
5 muhśo
5 Muttes
5 nahktu
5 nahkuśchi
5 nahkuśi
5 Nams
5 neģģi
5 ņemm
5 neśs
5 notikt
5 pahrgahjis
5 paścha
5 pawehleja
5 peeluhgt
5 Prahta^
5 Prahts
5 Pree§teŗeem
5 red§aht
5 Rohka
5 Rohku
5 runna
5 śakkaht
5 Śatans
5 śawam
5 śazzijs
5 Schehla§tibu
5 śchinni^
5 śeh§ch
5 śewis
5 Ślawa
5 Spehku
5 śwehta
5 tahļenes
5 tahļu
5 Tam
5 Tautas
5 To
5 treścha^
5 Wainas
5 wairs
5 Wal§tibas
5 weenas
5 Weeta^
5 zee§t
5 zehlees
5 Zilweki
5 zittur
4 §innajt
4 §innatu
4 ahra
4 aiseet
4 aiskahre
4 Alga
4 ap§chehlojees
4 Apu§tuļi
4 at§tahj
4 atgree§damees
4 atraddihs
4 Aug§tee=Pree§teŗee
4 Aug§teem
4 Ba§niza^s
4 baggats
4 bih§teetees
4 Brahli
4 Brahļus
4 d§eedinaht
4 D§ihwośchanu
4 d§irdejśchi
4 darriśchu
4 Deewa=Namma
4 Deewa=Wal§tibas
4 Deewa=Wal§tibu
4 diweem
4 dohd
4 dohmu
4 Draugus
4 Dwehśele
4 eegahjis
4 eekśchan
4 Eenaidneekus
4 eenihd
4 Eeradduma
4 ehd
4 Ehku
4 Eita
4 Elih§abet
4 Elijas
4 eśśoti
4 eśśus
4 Gaddus
4 gaidija
4 Gallam
4 Garra^
4 Garreem
4 gau§chi
4 gluhneja
4 Grahmatu
4 Grehki
4 Grehkus
4 ikweens
4 ilgu
4 Jehkaba
4 Jrrag
4 juhśa^s
4 Kahds
4 Kalneem
4 Kalpam
4 Kalpeem
4 Kappa
4 Ķei§eŗam
4 kri§titi
4 Kummeļu
4 Kur
4 kuŗŗu
4 Laid
4 Lauka
4 Lauliba^
4 leek
4 Leeta
4 luhd§
4 luhd§eet
4 luhd§is
4 Mallas
4 manna^
4 mannam
4 mannus
4 Marta
4 Meeśa^s
4 mettehs
4 mihļais
4 muhśu
4 Na§aretes
4 Nahwes
4 Ņemmeet
4 neśśe
4 newaid
4 nizzina
4 No
4 nogahja
4 nokaut
4 nomannija
4 nomirruśi
4 nośaukts
4 pa§ih§tu
4 Padebbes
4 palai§t
4 paleezeet
4 parahdijahs
4 paścham
4 pateize
4 peederr
4 peedohti
4 peedohts
4 peeluhd§e
4 peenahkahs
4 Pilsśateem
4 Praweeśchi
4 Praweeta
4 preezajahs
4 Rak§ta=Mahzitaji
4 raugi
4 red§eśeet
4 Rohkahm
4 śaukt
4 śauz
4 Śazzidami
4 śchķih§ti
4 śchķitte
4 Śeewahm
4 śehdeja
4 Semme^
4 śeptiņi
4 śezzen
4 Sihme
4 Śirdis
4 śitte
4 ślaweja
4 Spehks
4 śuhtihts
4 Śwehtigi
4 śwehtija
4 śwehtu
4 taiśns
4 tapśi
4 teems
4 Tizzibu
4 Ugguni
4 Waigu
4 warru
4 Weena
4 weeta^
4 Wella
4 Wells
4 Wihna=Kalna
4 Wihra
4 wiśśai
4 zeenigs
4 zehle
3 6
3 §chehligs
3 §emmes
3 §innajis
3 §innu
3 §iņņu
3 §pehja
3 §tipru
3 §uddihs
3 §uhd
3 Abra`a`mam
3 aisgahja
3 aisleed§e
3 aizinaja
3 aizinajis
3 Ak
3 alla§chiņ
3 ap
3 apmehdija
3 apślehpts
3 apśmehje
3 Apu§tuļus
3 at§tahje
3 at§tahts
3 Atgreeśchanas
3 atnahze
3 atņemts
3 atra§ts
3 atradda
3 atradduśi
3 atrohmu
3 atweddeet
3 Augļeem
3 augśchu
3 Auśis
3 Azzi^
3 Ba§nizas
3 Baggatibas
3 Balśs
3 Barribu
3 Bauśliba^
3 Be`e`lzebulu
3 Beedreem
3 BEt
3 Biķķeri
3 Brahļam
3 buhśeet
3 d§eedinati
3 d§eŗŗ
3 D§ihwibu
3 d§ihws
3 Darbu
3 darrat
3 darrihs
3 darritu
3 Debbeśi
3 Dehlam
3 Diwi
3 dohmaja
3 dohta
3 dohtu
3 Draugeem
3 Drehbehm
3 Dumpja
3 E§era
3 ee§chehlojahs
3 ee=eeśeet
3 eedams
3 Eelahm
3 Eenaida^
3 eeśahks
3 Eņģeļa
3 Eņģeļeem
3 Eņģeli
3 Gailis
3 Gaiśmu
3 Galwas
3 Galwu
3 Garram
3 Garrs
3 Gohdibas
3 Gohds
3 Gohdu
3 gribbedami
3 gulleja
3 ikdeena^s
3 ikkatram
3 isd§ennu
3 istruhzinajahs
3 ja=ehd
3 jelle
3 Jepśchu
3 Jeru§aleme
3 Jeru§aleme^
3 kahda^
3 Kalnu
3 Kalpa
3 kalpoht
3 kalpoja
3 Kalpus
3 kapehz
3 Kappu
3 Kapteine
3 klahjahs
3 klauśa
3 klauśija
3 Klehpi^
3 Kri§tibu
3 krittihs
3 Kru§tu
3 kurneja
3 kurp
3 kuŗŗenes
3 Kurśch
3 labba
3 labbaki
3 Labbi
3 labbi
3 labbs
3 Lauka^
3 Laulibu
3 Leeldeenas
3 Leeldeenas=Jehru
3 lihd§inajams
3 Lihgśmiba
3 likt
3 liktohs
3 luhd§u
3 luhk
3 ma§u
3 Maddaļa
3 Mahriu
3 mahzi
3 Mahzitais
3 Mahzitaji
3 Mai§u
3 Manna
3 manneem
3 Mee§tu
3 Meeru
3 mehms
3 mehr
3 mekle
3 meklehts
3 mette
3 Miŗŗoņeem
3 Mums
3 Nahwi
3 Nahz
3 Nakti
3 Nakti^
3 neeka
3 nekahdas
3 neśchķih§teem
3 no=eij
3 noh§t
3 nomaitati
3 nomirra
3 nomohda^
3 nośuhtija
3 notikkuśchas
3 nowedde
3 ohtra^
3 Padohmu
3 pahri
3 pahrlau§e
3 paleek
3 palihd§ejśi
3 parei§i
3 parrada^
3 paśchas
3 paśluddinadams
3 pateeśi
3 Pateiziba
3 Pe§tiśchanu
3 peedoht
3 peegahjis
3 peeluhd§
3 peeluhgdams
3 peezas
3 pilni
3 pirmak
3 Pļauśchanas
3 Pohds
3 Pohdus
3 Prahtu
3 Praweeśchu
3 Praweeśchus
3 Preeku
3 Preezajeetees
3 Preezas=Mahzibu
3 Preezas=Wahrdu
3 prohjam
3 Prohti
3 Putni
3 Raddi
3 Rak§tu=Mahzitajeem
3 Rak§tu=Mahzitaji
3 Rak§tus
3 raudaja
3 red§edama
3 red§eet
3 red§ehs
3 red§ejis
3 rei§
3 rihtu
3 Rohka^s
3 runnajis
3 Sahlehm
3 Sahles
3 śapratte
3 śapulzejahs
3 śataiśija
3 śaukts
3 śaws
3 śche
3 śchee
3 Schehla§tiba
3 Śchi
3 śchihm
3 śchur
3 śeh§cham
3 śehdees
3 śehdeht
3 Śehrgahm
3 Semmi
3 śenn
3 śewi
3 Sibbins
3 Śihmaņa
3 Sihmes
3 Śille^
3 śimts
3 Śirdi^
3 Śirdi^s
3 Śkabargu
3 Ślawehts
3 śluddinaht
3 Śohģis
3 Spehka
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015