Vārdformu biežuma vārdnīca (LGL1685_V5)

 

Kopējais vārdformu skaits: 12937
Kopējais vārdlietojumu skaits: 72279

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1818	und
1273 mums
1264 to
1061 ka
1054 nhe
949 no
861 tu
791 ar
747 gir
729 deews
703 in
643 tas
618 töw
571 kungs
568 mann
562 es
552 par
519 mehs
487 kas
477 tawu
466 taß
447 ta
423 man
403 tam
353 dohd
348 us
336 kad
329 eek§chan
324 deewa
305 śawu
304 zaur
301 tad
298 2
295 3
282 tee
270 pee
261 4
251 py
250 tew
247 buhs
235 o
234 5
230 ir
230 warr
229 winņa
213 ween
212 laid
210 buhß
206 ko
204 6
192 winņs
186 e§śi
182 eß
178 arrid§an
176 muhs
176 taws
174 tohs
174 weens
170 je§u
169 7
169 tahs
166 mannu
165 ak
164 teem
163 pehtz
156 buht
149 katters
148 śirrds
145 tohp
138 8
136 by
135 wahrdu
132 amen
125 mans
125 tawa
124 deewam
124 manna
123 lieds
123 tähws
122 deewu
122 nu
122 wiß
121 eek§ch
115 jeb
113 tha
113 wi§śu
111 muh§cham
110 tawas
106 §tahw
106 muh§śu
106 wehl
105 kaß
103 alla§ch
102 dauds
102 kattri
101 halle
101 śirds
100 turr
100 wahrds
99 semmes
98 bett
96 klaht
96 muh§chige
95 tapehtz
93 uß
91 je§um
91 kattru
90 9
89 muhß
89 preeku
88 pats
88 pehz
87 tur
86 chri§t
86 irr
85 labb
85 nahk
84 ja
84 leelu
82 alla§chien
82 halleluja
81 dählu
81 je§us
80 nahwes
79 dähls
79 neds
79 wiņ§ch
78 muh§śo
77 bet
77 chri§tum
77 labbu
74 ghribb
73 manns
73 tick
72 ai§to
72 weenu
72 wi§śeem
71 gharru
71 śwähtu
70 10
70 tahß
69 jums
69 mannas
69 teems
67 darra
67 gribb
67 manni
67 warram
66 prahts
66 taw
65 kur
64 elei§on
64 muhśu
64 wi§śi
63 ghräkus
62 §cho
62 preek§chan
61 chri§tus
61 ļaudis
61 prett
61 tohß
60 e§§i
60 gann
60 kam
60 kyrie
59 䧜am
59 leels
59 luhd§am
59 pallieds
58 preek§ch
58 śwähts
57 kunghu
57 tähwa
57 tik
56 lai
56 nahwu
56 wi§śas
55 warru
54 beß
54 ļaunu
54 prahtu
54 tewim
54 wi§§u
53 äßmu
53 buhtu
53 ghribbu
53 mee§śu
53 meeru
53 nahw
52 11
52 jo
52 noh
52 tappa
51 śirdi
51 śirrdi
50 d§iewo
50 dehļ
50 ļohte
50 tawam
49 doht
49 mannim
49 tewi
48 gohds
48 kattra
48 śawas
48 taweem
47 darr
47 schäla§tibu
46 12
46 ghann
46 nä
46 śöw
46 tai
45 gharrs
45 ghohds
45 hallelujah
45 myļais
45 pallied§i
45 peedohd
45 tähwam
45 winņo
45 wir§śon
45 zeļļu
44 bähdas
44 bes
44 debbeß
44 gribbu
44 palleek
43 chri§te
43 noh§t
43 ock
42 ghohdu
42 muh§chigu
42 pa
42 weena
41 elles
41 labbi
41 mannis
41 pa§śargi
41 preeks
41 wi§śa
40 d§iewoht
40 dählam
40 dweh§śel
40 leetas
40 nei
40 tähwu
40 tomähr
39 deew
39 ghods
39 ghräkeem
39 kri§t
39 leek
39 leez
39 śaw
39 toh
39 uhs
38 tappis
38 wairs
37 §chodeen
37 gribbi
37 ij
37 ļaun
37 nahwe
37 pe§titais
37 tapt
36 13
36 darri
36 darriet
36 ghribbätu
36 kļuht
35 a§śini
35 auk§cham
35 peed§immis
35 śawa
35 śirrdes
34 §cheit
34 ab§chäloyees
34 dewis
34 juhs
34 kungu
34 leetz
34 muh§chiegs
34 wi§śus
34 zillwähks
33 arr
33 dries
33 juhß
33 kahds
33 mann'
33 nahz
33 nheneeka
33 pa§śaules
33 śaweem
33 unde
33 winņam
32 §chehliegs
32 dwehśel
32 mohkas
32 śwähtais
32 wahrda
31 §tippre
31 jumprawas
31 mehß
31 tahdu
31 tawus
31 titzibu
31 wahrdam
31 wi§§eem
30 14
30 labpraht
30 mutt
30 semme
30 wi§§i
29 debbes
29 kaut
29 laiku
29 mannus
29 mieļais
29 nahkt
29 packlau§śi
29 patteeß
29 praht
29 reds
29 semm
29 teikt
29 wi§śeems
28 §chehlige
28 §pied
28 dibben
28 eekśch
28 ghräki
28 ghräko
28 pa§śaule
28 tahds
28 wälla
27 kurr
27 ļauna
27 preekśch
27 rohku
27 schäla§tibas
27 ślawa
27 śwähtam
27 tee§cham
27 tehws
26 gohdu
26 jaunu
26 ka'
26 muh§śas
26 pallied§eht
26 spähku
26 wi§§ai
26 wi§kim
25 §cheitan
25 darriyis
25 jährs
25 jemm
25 kru§ta
25 labbs
25 muh§chiege
25 pa§śaul
25 pahr
25 peedärr
25 śwehtais
25 töwim
24 15
24 §chähligs
24 jaw
24 kahdu
24 śchis
24 ścho
24 tewis
24 waidu
23 §chehligs
23 ack
23 attkal
23 buhdams
23 d§eedaht
23 debbe§śies
23 dohts
23 kļuh§t
23 krahßne
23 leelas
23 mee§śa
23 pallickt
23 taggad
23 teitz
23 töwis
23 wi§śo
22 aran
22 bähdam
22 behdas
22 bij
22 chri§ti
22 garrs
22 grähkeem
22 grehkeem
22 ih§tänu
22 ka`
22 leeku
22 śawus
22 tapehz
22 tawi
22 teitzat
22 töwi
22 zee§t
21 §chäla§tibu
21 darrbu
21 eet
21 gharram
21 grehku
21 itt
21 kri§tus
21 labbe
21 ļaudeem
21 mahzi
21 mäs
21 ne§t
21 noteek
21 pa§§chu
21 palligu
21 rohkas
21 ruhktu
21 śacka
21 śaule
21 tohpu
21 winņu
20 §chinny
20 attkall
20 chri§to
20 ghodu
20 ghull
20 jauns
20 kungham
20 laiks
20 lehnibu
20 nabbags
20 nahtz
20 parei§e
20 pattiek
20 prahtam
20 śwähta
20 tohpam
20 turreht
20 wall§tibu
20 wi§§as
19 arri
19 auxtu
19 d§iewibu
19 däbb䧜u
19 grähkus
19 kri§ti
19 kungha
19 muh§śa
19 muh§śeem
19 nahzis
19 nhelaim
19 prettie
19 schäla§tiba
19 ślaweht
19 śwehts
19 titzibas
19 wall§tibas
19 wirß
19 zehlees
18 §pee§ch
18 deena
18 drieds
18 garru
18 ghräkeems
18 ghribbi
18 grehkus
18 gribbam
18 koh
18 krußtu
18 leela
18 mähs
18 muh§śus
18 myļu
18 pe§ti
18 śahpes
18 teitzam
18 teitzeeta
18 titz
18 titzam
18 wairahk
18 wallda
18 weenas
18 willtibu
17 atzis
17 buhtam
17 d§iews
17 ghan
17 ghribbam
17 hallelujah{hallel.}
17 kaiteht
17 kattrus
17 kaunu
17 kru§tu
17 kunga
17 ļohti
17 mahzibu
17 mee§śas
17 meers
17 muh§chigs
17 muh§chu
17 nabbageem
17 patteitzam
17 śird
17 śwehtu
17 taißnibas
17 uhdens
17 warri
17 wedd
17 weenam
17 zillwäka
16 16
16 §chäla§tibas
16 baggats
16 d§eed
16 d§iewiba
16 däbb䧜o
16 deenu
16 eśmu
16 gharr
16 ick
16 jauks
16 labba
16 labbus
16 labs
16 luhds
16 mais
16 manntu
16 mohku
16 muhśas
16 neß
16 palliegs
16 prahta
16 schodeen
16 śirdi^
16 stahw
16 tawa`
16 titzeht
16 wi§śahm
16 wiņņa
15 §innu
15 §tahweht
15 azzis
15 bähdams
15 bährni
15 d§iewo§chanu
15 dahrgu
15 deenas
15 dweh§śele
15 eepreezini
15 elei§
15 gallam
15 ghanne
15 it
15 kahda
15 kri§tum
15 laideeta
15 luhd§u
15 mahza
15 mahziet
15 mannai
15 meeśas
15 nabbagu
15 näß
15 nomirris
15 pattees
15 red§eht
15 śewim
15 ślawu
15 tadehļ
15 teekams
15 usturr
15 wainu
15 wall§tiba
15 war
15 wi§§us
15 zerriba
15 zits
14 §öw
14 §tippru
14 a§śins
14 ab§chäloyeeß
14 bährnus
14 d§eedam
14 d§iewot
14 elle
14 engel
14 gan
14 gruht
14 i§śami§t
14 könings
14 mahtes
14 manneem
14 maria
14 mehle
14 muh§chig
14 nun
14 pa§śarrgi
14 patt
14 peedoht
14 pretti
14 śamaitaht
14 śawa^
14 spähks
14 spehku
14 taps
14 ugguns
14 welns
13 §chälig
13 §chehligi
13 §chinni
13 §churp
13 bähdahs
13 bährns
13 dabbu
13 darram
13 deewi§ku
13 dehls
13 draud§iba
13 engeļi
13 grähku
13 kait
13 leelus
13 lehnibas
13 luhd§ohs
13 maß
13 muhßu
13 nahwei
13 nhelaimibu
13 pa§śargaht
13 radditais
13 rohkam
13 ścheitan
13 śchies
13 śew
13 spehks
13 tawai
13 taweems
13 teiz
13 titziba
13 tomehr
13 wahrd
13 wi§śam
13 zerre
13 zilweks
13 zitteem
13 zittu
12 §chahß
12 §chis
12 §inn
12 §kie§tas
12 alleluja
12 aug§tais
12 behda^s
12 biyis
12 d§immis
12 dohs
12 draugs
12 droh§ch
12 engeļo
12 garram
12 ghallam
12 ghräku
12 grehki
12 ikweenam
12 jau
12 kahrt
12 kļuhs
12 labba^
12 laika'
12 laika`
12 ļauns
12 leetu
12 mannam
12 muh§chigas
12 nahks
12 naßtu
12 parradu
12 prettieb
12 śawam
12 śchodeen
12 śenn
12 śwähti
12 śwehti
12 tah
12 tähw
12 tay
12 tho
12 walldi
12 wälls
12 wi§§
12 wi§śahs
12 zeetis
12 zik
11 17
11 18
11 §chähl
11 §chehl
11 §pähku
11 att§taht
11 auxte
11 bährneem
11 behrnings
11 blehdibu
11 chri§titu
11 d§enn
11 d§iewibas
11 d§iewojam
11 dabbuit
11 dähla
11 dahrgs
11 darrbs
11 dawida
11 deen
11 draud§e
11 draud§ibu
11 eenied
11 eh§t
11 engelis
11 jauku
11 jesu
11 karra
11 kaŗŗu
11 kauna^
11 lizzis
11 mas
11 miet
11 mirris
11 mohkam
11 mylä§tibu
11 nabbagus
11 nheweens
11 pa§uddu§chi
11 palids
11 palieds
11 palleekam
11 patteickt
11 patteitzibu
11 patts
11 pe§tiet
11 peed§imbts
11 peepeh§ch
11 pills
11 pliks
11 räds
11 śackam
11 schäla§tieb
11 śewis
11 śohdi
11 śohdiet
11 ta'
11 taißniba
11 taißnibu
11 tawams
11 tawo
11 tee§śu
11 teeścham
11 tiek
11 truhk§t
11 ußturr
11 wällu
11 welt
11 wi§śur
11 wiers
11 winņ§ch
11 wiśs
11 zee§ch
11 zion
10 §chahs
10 §chehligu
10 §inni
10 §tippri
10 allgu
10 att§iet
10 attra§t
10 augļus
10 baŗŗo
10 baußlu
10 bietees
10 darrbi
10 darriht
10 deen'
10 dußmibu
10 ghaddu
10 ghai§chums
10 gharra
10 ghohd
10 gohd
10 halleluja{halle}
10 illge
10 juh§śo
10 ka^
10 kapehtz
10 kattreems
10 kaun
10 kauna'
10 klehpi
10 kohp
10 labbeem
10 leeta
10 luhkt
10 mahk
10 meera
10 mu§chig
10 muh§chiga
10 myļo
10 nabbagi
10 ne
10 nomirrt
10 notickt
10 pa§§cham
10 pa§chu
10 pa§śarg
10 paddomu
10 pattee§śe
10 patti
10 pe§titi
10 preezigs
10 rohk
10 rohka
10 śack
10 śatziet
10 śatziya
10 scho
10 śohliyis
10 spähk
10 swähts
10 śwehtiets
10 tahdas
10 tew'
10 tizzam
10 tomehrt
10 usluhko
10 wahrdeem
10 wahrdus
10 waigu
10 wayaga
10 wi§§ahm
10 wi§śai
10 wi§śewalldiegs
10 winņ
10 zerreht
9 §innam
9 §tahwet
9 a§§ins
9 at§taht
9 atkal
9 barribu
9 chri§tita
9 chri§titi
9 d§iewoyam
9 dahwanu
9 darrys
9 dohma
9 draud§ibas
9 drauds
9 droh§chi
9 e§śeeta
9 eedt
9 eeśakumu
9 elle^
9 engeļeem
9 ghalls
9 ghallu
9 grähki
9 gull
9 i§rael
9 is
9 jem
9 kungam
9 kyr
9 labbas
9 ļau
9 leeds
9 lehniba
9 likt
9 mantu
9 meegu
9 meeśahm
9 meeß
9 muh§śi
9 muhśa
9 muhśus
9 nahkam
9 nheneek
9 palikt
9 parahda
9 pawehleyis
9 pe§ti§chanas
9 pirms
9 preek
9 preek§cha
9 preeka
9 preezayahs
9 preezigu
9 raddiyis
9 schehla§tib'
9 scheit
9 ścheit
9 ślawet
9 śohd
9 śohdu
9 ta`
9 tahļ
9 tawa^
9 titzu
9 tuhk§to
9 wadda
9 waddi
9 wahrdiņ§ch
9 wainas
9 wi§śewallditais
9 wirs
9 zeļļeem
9 zitts
8 19
8 §awu
8 §innaht
8 §kaidre
8 §tippra
8 §wähtu
8 䧧am
8 a§§inis
8 a§§nim
8 a§§nis
8 alla§chin
8 apriet
8 augt
8 ballxni
8 d§eeßmu
8 d§iewo§chanas
8 d§irdi
8 dahrgais
8 darbeem
8 darbu
8 darbus
8 darridams
8 darrijs
8 darriya
8 darru
8 debbe§śes
8 debbe§śis
8 dehwis
8 dwehśeliet
8 e§§im
8 eya
8 gau§chi
8 gribbätu
8 gruhtu
8 ih§täns
8 ik
8 jehrs
8 kaitehs
8 kamehr
8 kattras
8 kriet
8 kru§ta^
8 kyrielei§on
8 lab
8 labbumu
8 ļau§cho
8 ļaudeems
8 lauku
8 leetahm
8 litzis
8 ļoht
8 luhd§os
8 mahte
8 manna^
8 mannta
8 manta
8 marias
8 mee§śahs
8 mee§śai
8 mee§śam
8 meeśahs
8 mehl
8 mieļu
8 mitte§chanas
8 muh§śam
8 muhśo
8 nahw'
8 neeka
8 ņemm
8 nhelaimiba
8 ohtru
8 panne§t
8 pateik§chann
8 patteitz
8 patteitziba
8 patteitzu
8 pawehl
8 pe§ti§chana
8 pilla
8 preezige
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015