Vārdformu biežuma vārdnīca (LGL1685_V5)

 

Kopējais vārdformu skaits: 14375
Kopējais vārdlietojumu skaits: 72279

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1317	und
1181 mums
969 to
803 nhe
716 Deews
710 gir
623 Ka
618 no
563 tu
548 Kungs
529 töw
511 mann
501 Und
490 ar
437 ka
435 tawu
412 mehs
404 in
379 man
371 es
355 par
333 tas
324 Deewa
323 No
319 Kas
309 taß
308 Tas
299 Jn
298 2
298 Ar
295 3
294 To
292 Tu
284 tam
273 śawu
261 4
252 ta
249 Nhe
243 Kad
234 5
233 buhs
231 O
228 eek§chan
221 us
215 warr
212 ween
208 Tad
204 6
202 ir
199 py
195 Par
193 buhß
190 dohd
189 Ta
185 zaur
183 winņa
174 e§śi
172 arrid§an
172 Es
169 7
166 kas
162 Dohd
157 pee
157 Taß
155 buht
151 JE§u
150 mannu
148 Śirrds
146 muhs
145 tee
143 tew
138 8
137 weens
136 Tee
132 tohp
131 teem
130 eß
129 by
126 Laid
125 Amen
125 Wahrdu
123 Tähws
121 Deewam
121 Deewu
120 Us
118 Zaur
116 Tam
111 lieds
111 Pee
111 tahs
107 muh§cham
107 taws
106 §tahw
106 Ko
106 Tew
105 tawa
103 pehtz
101 Mehs
100 Ak
100 Eek§chan
100 manna
99 Semmes
99 wi§śu
98 ko
98 muh§śu
98 Śirds
98 tohs
97 alla§ch
97 winņs
96 klaht
96 wehl
95 Wahrds
95 Winņs
93 muh§chige
92 Halle
92 tad
91 mans
90 9
90 Mums
89 tawas
87 Katters
87 Töw
86 Bett
86 Preeku
85 dauds
84 leelu
83 laid
83 nahk
82 Chri§t
81 kad
81 Tapehtz
80 Halleluja
80 pats
79 alla§chien
79 Dählu
79 JE§um
79 Nahwes
78 wiß
77 Dähls
76 Tohs
75 uß
74 nu
73 Chri§tum
72 ghribb
72 JE§us
71 Bet
71 muhß
70 10
69 eek§ch
69 Taws
69 tha
68 Gharru
67 labb
67 śwähtu
67 warram
66 darra
66 labbu
66 muh§śo
65 kattri
65 tick
65 wi§śeem
64 Ai§to
64 turr
63 Ja
63 Prahts
62 §cho
62 katters
61 Ghräkus
61 jums
60 Kaß
60 Ļaudis
60 manni
60 muhśu
59 e§§i
59 Jeb
59 Kyrie
59 Pehtz
59 weenu
58 䧜am
58 elei§on
58 luhd§am
58 Tahs
57 gribb
57 Kunghu
57 Mann
57 tahß
57 Tähwa
56 jeb
56 kattru
56 mannas
56 wi§śi
55 Nahwu
54 ak
53 ghribbu
53 Mee§śu
53 Nahw
53 teems
52 11
52 äßmu
52 buhtu
52 Eek§ch
52 Eß
52 Prahtu
52 tewim
52 wi§§u
52 wi§śas
51 Chri§tus
51 irr
51 Py
51 Śirrdi
50 Śirdi
49 dehļ
49 leels
49 mannim
48 d§iewo
48 Kur
48 ļohte
48 tik
47 gann
47 Meeru
47 Schäla§tibu
47 taweem
46 12
46 pehz
46 śöw
46 taw
46 Wiņ§ch
46 Winņa
45 Hallelujah
45 kaß
45 manns
45 śawas
45 Tähwam
45 tewi
45 tohß
45 Tur
44 beß
44 Gharrs
44 gribbu
44 Lai
44 Man
44 preek§chan
44 tappa
44 Tha
44 Wiß
43 darr
43 Ghohds
43 ļaunu
43 myļais
43 Neds
43 Nu
43 pallieds
42 ghann
42 muh§chigu
42 Pehz
42 tawam
42 Tawu
42 tur
41 Elles
41 Gohds
41 palleek
41 Preeks
41 wir§śon
40 Dählam
40 Dweh§śel
40 noh§t
40 Tähwu
39 Chri§te
39 d§iewoht
39 doht
39 Ghräkeem
38 Debbeß
38 Deew
38 labbi
38 mannis
38 tappis
38 wairs
37 §chodeen
37 Ghods
37 Gir
37 ij
37 Kattri
37 Pe§titais
37 prett
37 warru
36 13
36 ghribbätu
36 Nahwe
36 neds
36 tapt
36 Turr
35 A§śini
35 darriet
35 gribbi
35 Jrr
35 Kattru
35 Śirrdes
34 §cheit
34 Ghohdu
34 kļuht
34 leek
34 muh§chiegs
34 peed§immis
34 preek§ch
34 śwähts
34 wi§śa
33 dewis
33 dries
33 Kam
33 Kri§t
33 Kungu
33 pa
33 Teem
33 wiņ§ch
33 Zillwähks
32 §chehliegs
32 Dwehśel
32 mann'
32 Ock
32 Pa§śaules
32 śaweem
32 Śawu
32 weena
32 Weens
32 winņo
31 §tippre
31 Jumprawas
31 Mans
31 peedohd
31 Wahrda
30 14
30 leetas
30 Mohkas
30 Muhs
30 Mutt
30 śaw
30 Semme
30 Titzibu
30 toh
30 unde
29 auk§cham
29 juhß
29 Praht
29 Semm
28 §chehlige
28 §pied
28 Debbes
28 dibben
28 Ghräki
28 Ghräko
28 Jo
28 Jr
28 kattra
28 leetz
28 leez
28 Manns
28 Pa§śaule
28 tawus
28 teikt
28 Wahrdam
28 wi§§eem
28 wi§§i
27 darri
27 labpraht
27 ļaun
27 mieļais
27 Nei
27 Noh
27 Packlau§śi
27 Rohku
27 śawa
27 Schäla§tibas
27 śwähtais
27 Tehws
27 Wälla
27 wi§śeems
26 ab§chäloyees
26 bes
26 Gohdu
26 kahds
26 kam
26 nä
26 nheneeka
26 Pa§śargi
26 Spähku
26 tahdu
26 tai
26 tee§cham
25 §cheitan
25 arr
25 Bähdas
25 darriyis
25 Jährs
25 nahkt
25 pallied§eht
25 peedärr
25 töwim
25 wi§§ai
25 wi§kim
25 winņam
25 Zeļļu
24 15
24 §chähligs
24 jaunu
24 Kru§ta
24 mannus
24 muh§chiege
24 noh
24 Pallied§i
24 patteeß
24 Preek§ch
24 Prett
24 Ślawa
24 Śwähts
24 tewis
23 §chehligs
23 dohts
23 jo
23 kļuh§t
23 Manna
23 Mee§śa
23 Pa§śaul
23 pallickt
23 Tomähr
23 wi§śus
22 attkal
22 buhdams
22 Garrs
22 Grähkeem
22 Grehkeem
22 ih§tänu
22 labbs
22 leeku
22 Tapehz
22 wi§śo
21 §chäla§tibu
21 Chri§ti
21 Debbe§śies
21 eet
21 Gharram
21 Grehku
21 juhs
21 kahdu
21 krahßne
21 Ļaudeem
21 muh§śas
21 ne§t
21 pa§§chu
21 pallied§i
21 Palligu
21 Rohkas
21 ruhktu
21 Śaule
21 śawus
21 Tawas
21 tohpu
21 töwis
20 §chinny
20 Behdas
20 bij
20 ja
20 Kattra
20 Kaut
20 Kri§tus
20 Kungham
20 leelas
20 mehß
20 Nä
20 noteek
20 parei§e
20 pattiek
20 śacka
20 taggad
20 Tai
20 Taw
20 Tawa
20 tohpam
20 töwi
20 turreht
20 Uhs
20 Waidu
20 zeļļu
19 arri
19 auxtu
19 bähdas
19 Chri§to
19 d§eedaht
19 Däbb䧜u
19 ES
19 Grähkus
19 jaw
19 Je§u
19 Kri§ti
19 Kungha
19 labbe
19 Laiku
19 nabbags
19 nahzis
19 Nhelaim
19 prettie
19 Schäla§tiba
19 ślaweht
19 tahds
19 tawi
19 Teitzat
19 Titzibas
19 winņu
19 zee§t
19 zehlees
18 §pee§ch
18 attkall
18 Bes
18 Garru
18 Ghräkeems
18 ghull
18 Grehkus
18 Kurr
18 myļu
18 Preek§chan
18 titz
18 uhs
18 Uß
18 wairahk
18 Wall§tibu
18 wallda
18 Warru
18 weenas
17 Buhß
17 buhtam
17 Dauds
17 drieds
17 eekśch
17 Ghodu
17 ghribbam
17 ghribbi
17 gribbam
17 itt
17 Krußtu
17 Kunga
17 KUngs
17 kur
17 ļohti
17 Mee§śas
17 Meers
17 muh§chigs
17 muh§śa
17 Muhß
17 Nahz
17 pahr
17 śwähta
17 teitzam
17 tomähr
17 Uhdens
17 Wall§tibas
17 warri
17 Willtibu
16 16
16 §chäla§tibas
16 Ack
16 eśmu
16 Gharr
16 kaiteht
16 Kru§tu
16 leela
16 luhds
16 Mahzibu
16 Mais
16 Manntu
16 Mannu
16 Mohku
16 muh§śeem
16 muhśas
16 Pallieds
16 Palliegs
16 patteitzam
16 Preekśch
16 Reds
16 Schodeen
16 Śird
16 Śirdi^
16 Stahw
16 śwähtam
16 Taißnibas
16 Teems
16 titzam
16 titzeht
16 Tohß
16 wi§§as
15 §innu
15 §tahweht
15 Atzis
15 Azzis
15 d§eed
15 D§iewibu
15 Darrbu
15 Deenu
15 Dweh§śele
15 elei§
15 ghan
15 ghanne
15 Kri§tum
15 Laiks
15 Ļauna
15 luhd§u
15 Meeśas
15 pa§śargi
15 pe§ti
15 Prahtam
15 red§eht
15 śewim
15 Ślawu
15 śwehts
15 tawa`
15 Wall§tiba
15 war
15 Warr
15 weenam
15 wi§§us
14 §öw
14 §tippru
14 A§śins
14 aran
14 Bähdam
14 Bährni
14 Bährnus
14 Buhs
14 d§eedam
14 d§iewot
14 Däbb䧜o
14 dahrgu
14 Deena
14 Elle
14 Engel
14 gruht
14 i§śami§t
14 it
14 jauks
14 jauns
14 Ka'
14 Labb
14 labba
14 Mahtes
14 mahza
14 mahzi
14 mahziet
14 Maria
14 Mehle
14 muh§chig
14 näß
14 nomirris
14 Peedohd
14 Prahta
14 pretti
14 śamaitaht
14 śawa^
14 Spähks
14 Spehku
14 Śwehtais
14 tapehtz
14 teitz
14 usturr
14 Wainu
14 wedd
14 Welns
14 wi§śahm
14 Wi§śu
14 Zillwäka
13 §chälig
13 §chehligi
13 §chinni
13 §churp
13 Bährns
13 darram
13 Deewi§ku
13 DEews
13 Dehls
13 Engeļi
13 Gallam
13 Gann
13 Grähku
13 ka`
13 kahda
13 kait
13 Koh
13 Könings
13 labbus
13 mannai
13 Mannas
13 muh§chu
13 muh§śus
13 Nabbageem
13 nabbagu
13 Nahwei
13 nei
13 Nhelaimibu
13 patt
13 peedoht
13 Radditais
13 Rohkam
13 Śahpes
13 śchis
13 Ścho
13 Spehks
13 Tahß
13 taweems
13 Titziba
13 Tohp
13 Ugguns
13 Weenu
13 Winņo
13 zerre
13 Zilweks
12 §chahß
12 §chis
12 §inn
12 §kie§tas
12 Alleluja
12 baggats
12 Behda^s
12 bett
12 biyis
12 d§iewo§chanu
12 d§immis
12 dohs
12 Draugs
12 droh§ch
12 E§śi
12 Engeļo
12 gan
12 Garram
12 Grehki
12 Je§um
12 Jemm
12 jemm
12 ka'
12 KAd
12 kahrt
12 kļuhs
12 labba^
12 lai
12 ļauna
12 Lieds
12 luhd§ohs
12 manneem
12 muh§chigas
12 nahz
12 Naßtu
12 neß
12 pa§śargaht
12 pattees
12 śawam
12 śew
12 śwehtu
12 Tähw
12 Wahrd
12 Wälls
12 wiņņa
12 zittu
11 17
11 18
11 §chähl
11 §chehl
11 §pähku
11 AK
11 att§taht
11 aug§tais
11 Behrnings
11 Chri§titu
11 d§iewojam
11 dabbuit
11 dahrgs
11 Dawida
11 Draud§iba
11 eenied
11 eepreezini
11 Engelis
11 Ghräku
11 Hallelujah{Hallel.}
11 jauku
11 JESU
11 Kaunu
11 Labbu
11 labs
11 Ļaunu
11 Leez
11 lizzis
11 mähs
11 mas
11 maß
11 miet
11 Muh§śo
11 muhßu
11 nahks
11 nahtz
11 palids
11 palieds
11 palleekam
11 Parradu
11 patts
11 pe§tiet
11 peed§imbts
11 pliks
11 preekśch
11 prettieb
11 reds
11 śackam
11 Schäla§tieb
11 ścheitan
11 śenn
11 śewis
11 Śwähtam
11 śwehtais
11 Taißniba
11 Taißnibu
11 taps
11 tawams
11 tawo
11 truhk§t
11 Wällu
11 wi§śahs
11 wi§śur
11 Wi§śus
11 Zion
11 zitteem
10 §chahs
10 §chehligu
10 §inni
10 §tippri
10 Allgu
10 att§iet
10 attra§t
10 auxte
10 Bährneem
10 Baußlu
10 Beß
10 bietees
10 CHri§tus
10 dabbu
10 Dähla
10 Darrbs
10 Deen'
10 Deenas
10 Doht
10 Draud§e
10 Eekśch
10 Ghohd
10 Gohd
10 Gribb
10 Halleluja{Halle}
10 ick
10 illge
10 jau
10 Juhs
10 Kattrus
10 kohp
10 laiku
10 Ļaun
10 ļauns
10 Leels
10 Leetas
10 Lehnibu
10 lehnibu
10 luhkt
10 mahk
10 mannam
10 Mäs
10 mäs
10 mirris
10 Mohkam
10 mu§chig
10 nomirrt
10 notickt
10 pa§§cham
10 Pa§śarrgi
10 pa§uddu§chi
10 patteickt
10 Patteitzibu
10 patti
10 räds
10 Rohk
10 Rohka
10 śatziet
10 Scho
10 ścho
10 śohdi
10 śohliyis
10 Spähk
10 Swähts
10 śwehti
10 tawai
10 tay
10 teeścham
10 tiek
10 tizzam
10 ußturr
10 Wahrdeem
10 wahrdu
10 Wahrdus
10 wayaga
10 Wehl
10 welt
10 wi§śai
10 wi§śam
10 Wirß
10 zee§ch
10 zerreht
10 zits
9 §innam
9 §tahwet
9 A§§ins
9 at§taht
9 atkal
9 Augļus
9 Barribu
9 Chri§tita
9 Chri§titi
9 D§iewiba
9 d§iewoyam
9 D§iews
9 Dahwanu
9 Darrbi
9 darriht
9 darrys
9 dohma
9 Draud§ibas
9 Draud§ibu
9 droh§chi
9 Dußmibu
9 e§śeeta
9 eh§t
9 Elle^
9 Engeļeem
9 Ghai§chums
9 Ghalls
9 Gharra
9 Grähki
9 halle
9 J§rael
9 Je§us
9 juh§śo
9 Ka`
9 Kaŗŗu
9 kaut
9 Klehpi
9 Kungam
9 kurr
9 Kyr
9 labbas
9 labbeem
9 ļau
9 leeds
9 Mantu
9 Meegu
9 Meera
9 Meeśahm
9 Meeß
9 muhśa
9 Mylä§tibu
9 nahkam
9 nheneek
9 nheweens
9 OCk
9 Pa
9 pa§chu
9 Pa§śarg
9 Paddomu
9 palikt
9 pawehleyis
9 Pe§ti§chanas
9 peepeh§ch
9 Pills
9 Preek
9 Preeka
9 preezayahs
9 preezigu
9 raddiyis
9 śack
9 śatziya
9 Śaw
9 Schehla§tib'
9 Scheit
9 Śchis
9 śchodeen
9 ślawet
9 śohdiet
9 śwähti
9 tadehļ
9 Tahds
9 tahļ
9 Tee§śu
9 Teekams
9 Teitz
9 teitzeeta
9 Tik
9 titzu
9 Toh
9 tomehr
9 Wahrdiņ§ch
9 Waigu
9 Weena
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015