Vārdformu biežuma vārdnīca (Kol)

 

Kopējais vārdformu skaits: 684
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1845

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

98	un
65 irr
58 eekśch
50 to
49 juhs
47 kas
43 tahs
40 ka
39 ta
29 ne
26 no
25 ar
25 jums
22 kri§tus
19 arrid§an
18 tas
17 deewa
17 eśśat
16 teem
16 zaur
14 jeb
13 es
13 wiśśas
12 ko
10 jo
10 juhśo
10 pee
10 tam
10 wiņņa
9 itt
9 ka`
9 nu
9 par
8 meeśas
8 pahr
8 pehz
8 preekśch
8 tad
8 uhs
8 weens
7 bet
7 je§us
7 kunga
6 eśmu
6 kad
6 lai
6 leetas
6 man
6 mehs
6 wiņņu
6 wiśśu
5 d§irdejśchi
5 eśśeet
5 ja
5 kalps
5 kungam
5 mums
5 prohti
5 wiņśch
4 debbeśi^s
4 guddribas
4 klahjahs
4 meeśu
4 muhśo
4 paśaules
4 prahta
4 semmes
4 śew
4 tahm
4 tee
4 tohp
4 wiśśa
4 wiśśeem
4 zilweku
3 §tarp
3 alla§chiņ
3 apśweizina
3 darbeem
3 darrajt
3 darrijis
3 deews
3 dehļ
3 gohdibas
3 ikkatru
3 ittin
3 kahda
3 kri§tu
3 leeta^s
3 mihle§tibu
3 ohtru
3 parei§i
3 pilnigi
3 prett
3 śaweem
3 śwehteem
3 tehwa
3 tehwam
3 tizzibas
3 us
3 wahrda
3 waldiśchanas
3 warru
3 wirs
2 §innaht
2 §iņņu
2 §pehzigi`
2 §tarpa^
2 ahrenes
2 apgrai§iśchanas
2 apwelzeet
2 aśśini
2 at§ihśchanas
2 at§ihśchanu
2 augścha^
2 bija
2 bijuśchi
2 brahlis
2 buhdami
2 d§eeśmahm
2 d§ihwiba
2 darba=beedri
2 darrat
2 deenas
2 deewam
2 deewu
2 dohmu
2 draud§ibas
2 eemantośchanas
2 eśśam
2 eśśus
2 galwa
2 grehko
2 juhśa^s
2 juhśas
2 klaht
2 kru§ta
2 kur
2 laśśita
2 leetahm
2 leeto
2 luhgdami
2 mahzidami
2 mannu
2 meers
2 mihligi
2 mihļu
2 miŗŗoņeem
2 muhs
2 nomirruśchi
2 noślehpuma
2 one§imu
2 pa§emmośchanu
2 pa§tahwigi
2 pahwils
2 paśchu
2 pateeśibas
2 pateikdami
2 pawehleśchanahm
2 peenahkahs
2 peepilditi
2 peetizzigs
2 pilniba
2 pilnibas
2 pirmd§imtajs
2 prahta^
2 prahtu
2 preezas=mahzibas
2 pretti
2 radditas
2 red§amas
2 rohkahm
2 runnaht
2 śawa
2 schehla§tiba
2 śeewas
2 śirdi^s
2 śirdis
2 spehku
2 śwehto
2 ta`
2 tapehz
2 tappis
2 tizzibu
2 tohpat
2 tohs
2 tu
2 tur
2 warrat
2 ween
2 weena
2 wiśs
2 wiśśa^s
2 wiśśahm
2 zeek
2 zerribas
2 zihk§tedamees
2 zilwekeem
2 zilweko
1 §chehligi`
1 §innadami
1 §innamas
1 §innu
1 §pehzigas
1 §pehzigi
1 §tah§tijis
1 §tahdiht
1 §tahditu
1 §taigaht
1 §taigajeet
1 §taigajuśchi
1 §trahda
1 ahda
1 ahr§te
1 ahra^
1 aiskar
1 aiskaŗ
1 aizinati
1 amatu
1 amen
1 ap§chehlośchanu
1 ap§tipprinati
1 apbahr§titai
1 apgrai§iśchana
1 apgrai§iśchanu
1 apgrai§iti
1 apgruhtinati
1 aplaupa
1 apņemtas
1 appakśch
1 aprakti
1 apśweizinajeet
1 apśweizinaśchana
1 apu§tuls
1 apwilkuśchi
1 ari§tarkus
1 arkippam
1 at§innuśchi
1 at§pihdehs
1 at§pihdejs
1 atbildeht
1 atjaunahts
1 atkal
1 atmakśaśchanu
1 atpe§tiśchana
1 atwehrt
1 augligs
1 augļus
1 augśchamzehluśchees
1 auguma^
1 azzo
1 baggatiba
1 baggatibu
1 baggatigi
1 bahr§ibu
1 barbaris
1 barnabaśa
1 barribu
1 baudi
1 beedris
1 behdahm
1 behrneem
1 behrni
1 behrnus
1 bes
1 beskaunigus
1 beswainigus
1 bihdami
1 bijat
1 bijis
1 bijuśi
1 brahli
1 brahļa
1 brahļeem
1 brahļus
1 buhs
1 buhśchana
1 buhśchanu
1 buht
1 d§eededami
1 d§ehreni
1 d§ennahs
1 d§ihwodami
1 d§ihwojat
1 d§ihwośchanu
1 d§ihwotu
1 d§ihwus
1 dabbu
1 dabbuhs
1 dabbujis
1 dabbujuśchi
1 dabbuśeet
1 dallibas
1 darba
1 darbojohs
1 darbośchanas
1 darra
1 darridams
1 darrihs
1 debbes
1 deewa=saimośchanu
1 deewa=wal§tibas
1 deewibas
1 deewiśkiga
1 dehla
1 dehls
1 demas
1 derrigus
1 dibbinati
1 dohmajeet
1 dohs
1 doht
1 dohta
1 draud§iba
1 draud§ibu
1 durwis
1 duśmiba
1 duśmibu
1 ee§tahdihts
1 eedalliśchanas
1 eekahrośchanu
1 eenaidneeki
1 eepreezinaht
1 eepreezinaśchana
1 eepreezinatas
1 eeśahkuma
1 eeśahkums
1 eeśaknoti
1 ehna
1 elka=deewo
1 eņģeļeem
1 epawra
1 epawras
1 eśśi
1 eśśo§cheem
1 eśśoti
1 gaiśmas
1 galwas
1 gann
1 garra
1 garrigahm
1 garrigas
1 garru
1 gohda=makśa
1 grahmata
1 grahmatu
1 greeķeris
1 gribbedami
1 gribbejis
1 gribbetu
1 guddrahm
1 guddri
1 guddribu
1 gudribas
1 hierapoli^
1 ihpaśchi`
1 ikweenam
1 is§uddihs
1 isdeldejis
1 israhwis
1 isred§eti
1 iswilkśchanas
1 iswilkuśchi
1 jauna
1 jaunu
1 je§u
1 jepśchu
1 ju§tus
1 juhśajeem
1 juhśajs
1 juhśus
1 kadehļ
1 kahds
1 kalpeem
1 kalpi
1 kalpodami
1 kalpodams
1 kalpojeet
1 kalpośchana
1 kalpośchanas
1 kam
1 kar§tums
1 klaji`
1 kohpj
1 kolośśeŗeem
1 kolośśo^s
1 kri§tibas
1 kri§tum
1 kund§ibas
1 kungeem
1 kungi
1 kungs
1 kungu
1 kuŗŗa^s
1 kuŗŗam
1 kuŗŗas
1 kuŗŗo
1 la`o`dike`e`ŗo
1 la`o`dikea^
1 la`o`dikeas
1 la`odikeas
1 lab
1 labba
1 labbas
1 laikeem
1 laiku
1 laipnibu
1 laodikejas
1 laśśat
1 leekahs
1 leelahs
1 leelkund§ibas
1 leels
1 leezibu
1 lehnibu
1 lehnprahtibas
1 lehnprahtibu
1 lihd§
1 lihgśmibu
1 likkumeem
1 lizzis
1 lohzekļeem
1 lohzekļus
1 luhgśchanas
1 luhgt
1 luhkas
1 luhkojeet
1 ļauneem
1 ļaunu
1 ļaunumu
1 mahjo
1 mahzibahm
1 mahzijuśchees
1 mahziti
1 manna^s
1 mannas
1 manni
1 manno
1 mans
1 mantas
1 markus
1 mauzibu
1 meeru
1 meeśa
1 meeśa^
1 meeśigas
1 meeśigo
1 mehnes
1 meklejeet
1 mellojeet
1 mihle§tibas
1 mihligai
1 mihligs
1 mihlojeet
1 mihļa
1 mihļais
1 miht
1 mirruśchi
1 mittejamees
1 muttes
1 nahk
1 nahkoścho
1 nahks
1 nahwi
1 nahzis
1 namma^
1 namma=turreśchanas
1 ne§dami
1 neds
1 negauśibu
1 neleeti
1 neśchķih§tibu
1 neśchķih§tu
1 netizzibas
1 neweens
1 nimwu
1 no§eed§igus
1 no§eegumeem
1 no§eegumus
1 nogree§ch
1 noh§t
1 noleezeet
1 nolikta
1 nolohkami
1 nomehrdejeet
1 nomohda^
1 nopoh§tijis
1 noślehpumu
1 noteek
1 ņemdami
1 ņihmi
1 ņihmis
1 ohtram
1 pa
1 pa§emmośchanas
1 pa§kubbinadami
1 pa§pihdeśeet
1 pa§tahw
1 pa§tahwat
1 padarra
1 padarrajt
1 padarriśchanas
1 pagaņeem
1 pahr§tattijis
1 pahwila
1 paklauśajt
1 paklauśigas
1 paklauśigi
1 paleekat
1 palihd§ibu
1 pane§dami
1 papreekśch
1 parahdiht
1 parei§u
1 parrada=grahmatu
1 paśauligu
1 paścha
1 paścheem
1 paśchus
1 paśkubbinadami
1 paślehpśchanu
1 paślehpta
1 paślehptas
1 paślehpts
1 paśluddinahts
1 paśluddinajam
1 pateizam
1 pateizibas
1 pateizibas=d§eeśmahm
1 pateizibu
1 pateizigi
1 patikśchana
1 patikśchanu
1 patikt
1 patizzigs
1 patt
1 pawehleśchanu
1 pazeeśchanas
1 pee=ehśchanu
1 peeaugdami
1 peedewis
1 peedohdami
1 peedohdams
1 peedohśchana
1 peeluhgśchanahm
1 peeminneet
1 peenahk
1 peeņehmuśchi
1 peeņemmeet
1 peepildi
1 peepildiht
1 peepildu
1 peeśaukt
1 peeśittis
1 peetizzigu
1 peewilśchanu
1 peewiļļ
1 pilnigu
1 pirmajs
1 preekśch=ahdas
1 preekścha^
1 preezadamees
1 preezajohs
1 raddijis
1 radditahm
1 raddito
1 rak§tita
1 red§ama
1 red§ejis
1 red§ejśchi
1 rohkas
1 rohku
1 rohmas
1 śabargojeetees
1 śahli
1 śai§tihts
1 śaiścho
1 śaite
1 śakka
1 śakkajt
1 śakku
1 śalihd§inajis
1 śalihd§inatu
1 śalikśchanahm
1 śalikta
1 śalikti
1 śapraśchanas
1 śaud§
1 śauzams
1 śawas
1 śawu
1 śche
1 śchee
1 ścheem
1 schehla§tibu
1 śchi
1 schihds
1 ścho
1 śehdedams
1 sinnadami
1 sinnaśchanas
1 śirds
1 śirds=dibben
1 śirdsdibbenigu
1 śkattidams
1 sķiteris
1 śmeekla^
1 śohda
1 stah§tiśchanahm
1 staigajeet
1 stipprumu
1 śudh§ahs
1 śuhtijis
1 śullainis
1 śwabbads
1 śwehdeeno
1 śwehti
1 śwehtus
1 śweśchi
1 tadehļ
1 taggad
1 taiśijis
1 teeśa
1 tehwi
1 tikiku
1 tikikus
1 timotejus
1 tirrinajeet
1 tizzigeem
1 tomehr
1 trohkśņi
1 truhk§t
1 tumśibas
1 turrahs
1 usaug
1 usmohdinajs
1 usmohdinati
1 uspuh§ts
1 usraugi
1 ustaiśiti
1 uswarreśchanas=preezu
1 wahrdeem
1 wahrds
1 wahrdu
1 wahrdus
1 waigu
1 wal§tibas
1 walda
1 wallodahm
1 wallodai
1 warr
1 warram
1 warras
1 weena^
1 weenteeśibas
1 weenu
1 wehl
1 wehra^
1 welti
1 weltigu
1 wezzakeem
1 wezzeem
1 wezzu
1 widdu
1 wihreem
1 wihri
1 wiņņam
1 wiņņo
1 wirśibas
1 wirśnee§ibas
1 wirśu^
1 wiśśadu
1 wiśśo
1 wiśśus
1 zeenigi`
1 zeeniśchana
1 zeeśchana^s
1 zeetuma=beedris
1 zehlis
1 zeļļu
1 zerriba
1 zihniśchana
1 zittadi`
1 zittkahrt
1 zittu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015