Vārdformu biežuma vārdnīca (Kol)

 

Kopējais vārdformu skaits: 723
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1845

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

81	un
65 irr
54 eekśch
50 to
43 juhs
42 tahs
38 kas
38 ta
36 ka
28 ne
26 no
25 jums
23 ar
22 Kri§tus
19 arrid§an
18 tas
17 Deewa
17 eśśat
17 Un
16 zaur
15 teem
14 jeb
13 es
13 wiśśas
10 ko
10 pee
10 tam
10 wiņņa
9 itt
9 ka`
9 Kas
9 nu
9 par
8 juhśo
8 Meeśas
8 pehz
7 Kunga
7 pahr
7 preekśch
7 uhs
7 weens
6 eśmu
6 JE§us
6 Jo
6 Leetas
6 man
6 wiņņu
5 d§irdejśchi
5 Juhs
5 Kalps
5 Kungam
5 mehs
5 mums
5 tad
5 wiņśch
5 wiśśu
4 bet
4 Debbeśi^s
4 Eekśch
4 eśśeet
4 Guddribas
4 Ka
4 kad
4 klahjahs
4 lai
4 Meeśu
4 muhśo
4 Paśaules
4 prohti
4 Semmes
4 śew
4 tahm
4 tee
4 tohp
4 wiśśa
4 wiśśeem
4 Zilweku
3 §tarp
3 alla§chiņ
3 apśweizina
3 Bet
3 Darbeem
3 darrajt
3 darrijis
3 Deews
3 dehļ
3 Gohdibas
3 ikkatru
3 jo
3 kahda
3 Kri§tu
3 Leeta^s
3 Mihle§tibu
3 ohtru
3 parei§i
3 pilnigi
3 Prahta
3 prett
3 śaweem
3 Śwehteem
3 Tehwa
3 Tehwam
3 Tizzibas
3 us
3 Wahrda
3 Waldiśchanas
3 wirs
2 §innaht
2 §iņņu
2 §pehzigi`
2 §tarpa^
2 ahrenes
2 Apgrai§iśchanas
2 apwelzeet
2 Ar
2 Aśśini
2 At§ihśchanas
2 At§ihśchanu
2 augścha^
2 bija
2 bijuśchi
2 Brahlis
2 buhdami
2 D§eeśmahm
2 D§ihwiba
2 Darba=Beedri
2 darrat
2 Deenas
2 Deewam
2 Deewu
2 dohmu
2 Draud§ibas
2 Eemantośchanas
2 eśśam
2 eśśus
2 Galwa
2 Grehko
2 ittin
2 Ja
2 ja
2 juhśa^s
2 juhśas
2 Juhśo
2 Kad
2 klaht
2 Ko
2 Kru§ta
2 Lai
2 laśśita
2 Leetahm
2 Leeto
2 mahzidami
2 mannu
2 Meers
2 mihļu
2 Miŗŗoņeem
2 muhs
2 nomirruśchi
2 Noślehpuma
2 One§imu
2 Pa§emmośchanu
2 pa§tahwigi
2 paśchu
2 Pateeśibas
2 Pawehleśchanahm
2 peenahkahs
2 peepilditi
2 peetizzigs
2 Pilniba
2 Pilnibas
2 Pirmd§imtajs
2 Prahta^
2 Prahtu
2 Preezas=Mahzibas
2 pretti
2 radditas
2 red§amas
2 Rohkahm
2 runnaht
2 śawa
2 Schehla§tiba
2 Śeewas
2 Śirdi^s
2 Śirdis
2 Spehku
2 Śwehto
2 ta`
2 Tad
2 Tapehz
2 tappis
2 Tizzibu
2 tohpat
2 tohs
2 tu
2 tur
2 warrat
2 warru
2 ween
2 weena
2 wiśs
2 wiśśa^s
2 wiśśahm
2 zeek
2 Zerribas
2 zihk§tedamees
2 Zilwekeem
2 Zilweko
1 §chehligi`
1 §innadami
1 §innamas
1 §innu
1 §pehzigas
1 §pehzigi
1 §tah§tijis
1 §tahdiht
1 §tahditu
1 §taigaht
1 §taigajeet
1 §taigajuśchi
1 §trahda
1 Ahda
1 Ahr§te
1 ahra^
1 aiskar
1 aiskaŗ
1 aizinati
1 Amatu
1 Amen
1 Ap§chehlośchanu
1 ap§tipprinati
1 apbahr§titai
1 Apgrai§iśchana
1 Apgrai§iśchanu
1 apgrai§iti
1 apgruhtinati
1 aplaupa
1 apņemtas
1 appakśch
1 Aprakti
1 Apśweizinajeet
1 Apśweizinaśchana
1 Apu§tuls
1 apwilkuśchi
1 Ari§tarkus
1 Arkippam
1 at§innuśchi
1 at§pihdehs
1 at§pihdejs
1 atbildeht
1 atjaunahts
1 atkal
1 Atmakśaśchanu
1 Atpe§tiśchana
1 atwehrt
1 augligs
1 Augļus
1 augśchamzehluśchees
1 Auguma^
1 Azzo
1 Baggatiba
1 Baggatibu
1 baggatigi
1 Bahr§ibu
1 Barbaris
1 Barnabaśa
1 Barribu
1 baudi
1 Beedris
1 Behdahm
1 Behrneem
1 Behrni
1 Behrnus
1 bes
1 beskaunigus
1 beswainigus
1 bihdami
1 bijat
1 bijis
1 bijuśi
1 Brahli
1 Brahļa
1 Brahļeem
1 Brahļus
1 buhs
1 Buhśchana
1 Buhśchanu
1 buht
1 d§eededami
1 D§ehreni
1 d§ennahs
1 d§ihwodami
1 d§ihwojat
1 D§ihwośchanu
1 d§ihwotu
1 d§ihwus
1 dabbu
1 dabbuhs
1 dabbujis
1 dabbujuśchi
1 dabbuśeet
1 Dallibas
1 Darba
1 darbojohs
1 Darbośchanas
1 darra
1 darridams
1 darrihs
1 Debbes
1 Deewa=Saimośchanu
1 Deewa=Wal§tibas
1 Deewibas
1 deewiśkiga
1 Dehla
1 Dehls
1 Demas
1 derrigus
1 dibbinati
1 Dohmajeet
1 dohs
1 doht
1 dohta
1 Draud§iba
1 Draud§ibu
1 Durwis
1 Duśmiba
1 Duśmibu
1 ee§tahdihts
1 Eedalliśchanas
1 Eekahrośchanu
1 Eenaidneeki
1 eepreezinaht
1 Eepreezinaśchana
1 eepreezinatas
1 Eeśahkuma
1 Eeśahkums
1 Eeśaknoti
1 Ehna
1 Elka=Deewo
1 Eņģeļeem
1 Epawra
1 Epawras
1 Eśśeet
1 eśśi
1 eśśo§cheem
1 eśśoti
1 Gaiśmas
1 Galwas
1 gann
1 Garra
1 garrigahm
1 garrigas
1 Garru
1 Gohda=Makśa
1 Grahmata
1 Grahmatu
1 Greeķeris
1 gribbedami
1 gribbejis
1 gribbetu
1 guddrahm
1 guddri
1 Guddribu
1 Gudribas
1 Hierapoli^
1 ihpaśchi`
1 ikweenam
1 is§uddihs
1 isdeldejis
1 israhwis
1 isred§eti
1 iswilkuśchi
1 JA
1 jauna
1 jaunu
1 JE§u
1 Je§us
1 jepśchu
1 JO
1 Jswilkśchanas
1 Jttin
1 Ju§tus
1 JUhs
1 juhśajeem
1 juhśajs
1 juhśus
1 kadehļ
1 kahds
1 Kalpeem
1 Kalpi
1 kalpodami
1 kalpodams
1 kalpojeet
1 Kalpośchana
1 Kalpośchanas
1 Kam
1 Kar§tums
1 klaji`
1 kohpj
1 Kolośśeŗeem
1 Kolośśo^s
1 Kri§tibas
1 Kri§tum
1 Kund§ibas
1 Kungeem
1 Kungi
1 Kungs
1 Kungu
1 Kur
1 kur
1 Kuŗŗa^s
1 kuŗŗam
1 Kuŗŗas
1 Kuŗŗo
1 La`o`dike`e`ŗo
1 La`o`dikea^
1 La`o`dikeas
1 La`odikeas
1 lab
1 labba
1 labbas
1 Laikeem
1 Laiku
1 Laipnibu
1 Laodikejas
1 laśśat
1 leekahs
1 leelahs
1 Leelkund§ibas
1 leels
1 Leezibu
1 lehnibu
1 Lehnprahtibas
1 Lehnprahtibu
1 lihd§
1 Lihgśmibu
1 Likkumeem
1 lizzis
1 Lohzekļeem
1 Lohzekļus
1 Luhgdami
1 luhgdami
1 Luhgśchanas
1 luhgt
1 Luhkas
1 Luhkojeet
1 ļauneem
1 ļaunu
1 Ļaunumu
1 mahjo
1 Mahzibahm
1 mahzijuśchees
1 mahziti
1 manna^s
1 mannas
1 manni
1 manno
1 mans
1 Mantas
1 Markus
1 Mauzibu
1 Meeru
1 Meeśa
1 Meeśa^
1 meeśigas
1 meeśigo
1 Mehnes
1 Mehs
1 meklejeet
1 mellojeet
1 Mihle§tibas
1 mihligai
1 Mihligi
1 mihligi
1 Mihligs
1 mihlojeet
1 mihļa
1 mihļais
1 miht
1 mirruśchi
1 mittejamees
1 Muttes
1 nahk
1 nahkoścho
1 nahks
1 Nahwi
1 nahzis
1 Namma^
1 Namma=turreśchanas
1 Ne
1 ne§dami
1 neds
1 Negauśibu
1 neleeti
1 Neśchķih§tibu
1 neśchķih§tu
1 Netizzibas
1 neweens
1 Nimwu
1 no§eed§igus
1 No§eegumeem
1 No§eegumus
1 nogree§ch
1 noh§t
1 noleezeet
1 nolikta
1 nolohkami
1 nomehrdejeet
1 nomohda^
1 nopoh§tijis
1 Noślehpumu
1 noteek
1 ņemdami
1 ņihmi
1 ņihmis
1 ohtram
1 pa
1 Pa§emmośchanas
1 pa§kubbinadami
1 pa§pihdeśeet
1 pa§tahw
1 pa§tahwat
1 padarra
1 padarrajt
1 Padarriśchanas
1 Pagaņeem
1 Pahr
1 pahr§tattijis
1 Pahwila
1 PAhwils
1 Pahwils
1 paklauśajt
1 paklauśigas
1 paklauśigi
1 paleekat
1 Palihd§ibu
1 pane§dami
1 papreekśch
1 parahdiht
1 parei§u
1 Parrada=Grahmatu
1 Paśauligu
1 paścha
1 paścheem
1 paśchus
1 paśkubbinadami
1 Paślehpśchanu
1 paślehpta
1 paślehptas
1 paślehpts
1 paśluddinahts
1 paśluddinajam
1 Pateikdami
1 pateikdami
1 pateizam
1 Pateizibas
1 Pateizibas=D§eeśmahm
1 Pateizibu
1 pateizigi
1 Patikśchana
1 Patikśchanu
1 patikt
1 patizzigs
1 patt
1 Pawehleśchanu
1 Pazeeśchanas
1 Pee=Ehśchanu
1 peeaugdami
1 peedewis
1 peedohdami
1 peedohdams
1 Peedohśchana
1 Peeluhgśchanahm
1 Peeminneet
1 peenahk
1 peeņehmuśchi
1 peeņemmeet
1 peepildi
1 peepildiht
1 peepildu
1 peeśaukt
1 peeśittis
1 peetizzigu
1 Peewilśchanu
1 peewiļļ
1 pilnigu
1 pirmajs
1 prahta
1 Preekśch
1 Preekśch=Ahdas
1 preekścha^
1 preezadamees
1 preezajohs
1 Prohti
1 raddijis
1 radditahm
1 raddito
1 rak§tita
1 red§ama
1 red§ejis
1 red§ejśchi
1 Rohkas
1 Rohku
1 Rohmas
1 śabargojeetees
1 Śahli
1 śai§tihts
1 Śaiścho
1 Śaite
1 śakka
1 śakkajt
1 śakku
1 śalihd§inajis
1 śalihd§inatu
1 Śalikśchanahm
1 śalikta
1 śalikti
1 Śapraśchanas
1 śaud§
1 śauzams
1 śawas
1 śawu
1 śche
1 śchee
1 ścheem
1 Schehla§tibu
1 śchi
1 Schihds
1 ścho
1 śehdedams
1 Sinnadami
1 Sinnaśchanas
1 Śirds
1 Śirds=Dibben
1 śirdsdibbenigu
1 śkattidams
1 Sķiteris
1 Śmeekla^
1 śohda
1 Stah§tiśchanahm
1 Staigajeet
1 Stipprumu
1 śudh§ahs
1 śuhtijis
1 Śullainis
1 Śwabbads
1 Śwehdeeno
1 Śwehti
1 śwehtus
1 Śweśchi
1 Ta
1 TAd
1 tadehļ
1 taggad
1 Tahs
1 taiśijis
1 Teem
1 teeśa
1 Tehwi
1 Tikiku
1 Tikikus
1 Timotejus
1 tirrinajeet
1 tizzigeem
1 tomehr
1 Trohkśņi
1 truhk§t
1 Tumśibas
1 turrahs
1 Uhs
1 usaug
1 usmohdinajs
1 usmohdinati
1 uspuh§ts
1 usraugi
1 ustaiśiti
1 Uswarreśchanas=Preezu
1 Wahrdeem
1 Wahrds
1 Wahrdu
1 Wahrdus
1 Waigu
1 Wal§tibas
1 walda
1 Wallodahm
1 Wallodai
1 warr
1 warram
1 Warras
1 Warru
1 weena^
1 Weens
1 Weenteeśibas
1 weenu
1 wehl
1 wehra^
1 welti
1 weltigu
1 Wezzakeem
1 wezzeem
1 wezzu
1 Widdu
1 Wihreem
1 Wihri
1 wiņņam
1 wiņņo
1 Wirśibas
1 Wirśnee§ibas
1 wirśu^
1 wiśśadu
1 wiśśo
1 Wiśśu
1 wiśśus
1 zeenigi`
1 Zeeniśchana
1 Zeeśchana^s
1 Zeetuma=Beedris
1 zehlis
1 Zeļļu
1 Zerriba
1 Zihniśchana
1 zittadi`
1 zittkahrt
1 zittu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015