Vārdformu biežuma vārdnīca (Jud)

 

Kopējais vārdformu skaits: 317
Kopējais vārdlietojumu skaits: 559

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

30	un
23 irr
14 to
12 tee
11 tahs
10 kas
9 no
8 bet
7 jums
7 ka
7 tas
6 śchee
6 ta
6 teem
6 tohs
5 ar
5 eekśch
5 juhs
5 muhśu
4 ko
4 par
4 śawu
4 śohdibu
4 us
4 zaur
3 arrid§an
3 bes
3 besdeewigi
3 deewa
3 je§us
3 kri§tus
3 kungs
3 lai
3 mihļee
3 ne
3 pahr
3 papreekśch
3 paśchus
3 pehz
3 śew
3 ta`
2 §aimo
2 bij
2 es
2 garra
2 je§u
2 jo
2 ka`
2 kad
2 kahribahm
2 kam
2 kri§tu
2 kunga
2 meeśu
2 mihle§tibas
2 muh§chigi
2 paśchu
2 patt
2 prett
2 rak§tiht
2 śawahm
2 ścho
2 śwehteem
2 tizzibu
2 ugguns
2 weena
2 weenrei§i
2 wiņņu
2 wiśśeem
2 zilweki
1 §inna
1 §innat
1 §pehzigs
1 §tahdiht
1 §taiga
1 §taigadami
1 §taigajuśchi
1 §tarp
1 ahdama
1 aisgrahbeet
1 aisleed§
1 aizinateem
1 algas
1 allodamas
1 amen
1 ap§chehlojeetees
1 ap§chehlośchanu
1 apgahna
1 apgahniśchana
1 apgahnitus
1 apkahrt
1 appakśch
1 apśohda
1 apśohliśchana
1 apu§tuļeem
1 at§ih§t
1 at§tahjuśchi
1 atgahdinaht
1 atśchķiŗŗahs
1 aug§ta
1 aug§tibas
1 bahrahs
1 bahrgas
1 bala`a`ma
1 baŗŗodami
1 behda
1 besdeewigahm
1 besdeewigeem
1 besdeewigus
1 beskaunibas
1 besprahtigi
1 beswainigus
1 bijaśchanas
1 bijaśchanu
1 brahlis
1 brihnijahs
1 buhs
1 d§ihrehm
1 d§ihwokli
1 d§ihwośchanas
1 d§innuśchi
1 dabbas
1 dabbigi
1 darbeem
1 darbojohs
1 darridami
1 darrijahs
1 darrijuśchi
1 daud§
1 daud§kahrtigi
1 deenas
1 deewam
1 deewu
1 diwkahrt
1 drihk§teja
1 eedohta
1 eenihdeet
1 eewihluśchees
1 eezeltas
1 egipteŗu
1 enoks
1 eņgeļus
1 eņģelis
1 gaididami
1 gohdibu
1 gohds
1 gomorra
1 grehzineeki
1 gribbu
1 gudram
1 gullami
1 isgah§ti
1 isglahbeet
1 isnihk§t
1 isputtina
1 isśaknohti
1 itt
1 ittin
1 jaw
1 jehkaba
1 juhdas
1 juhŗas
1 juhśahm
1 juhśu
1 ka`ina
1 kahdi
1 kahdu
1 kahrta^
1 kaili
1 kalps
1 kaunu
1 kohki
1 kohpa`
1 kores
1 kund§ibas
1 kungu
1 kurne
1 lab
1 labbad
1 laiko^s
1 leelas
1 leels
1 leetas
1 leezibas
1 lepnas
1 lihd§i
1 lihgśmibu
1 luhgdami
1 luhgt
1 ļaudis
1 mahzijis
1 man
1 mauzibu
1 meers
1 meeśai
1 meeśas
1 mehtati
1 mihle§tiba
1 miķķelis
1 mo§us
1 muh§cham
1 muh§chiga
1 muh§chigahm
1 muh§chigas
1 mums
1 muttes
1 nahks
1 ne§t
1 neaugligi
1 neleeścheem
1 netizzigus
1 newaid
1 nizzina
1 nogahjuśchi
1 nomaitajis
1 nomaitati
1 nomirruśchi
1 nu
1 ohtra^
1 pabebbeśis
1 pahrmahziht
1 pahrwehr§ch
1 pakkaļ
1 pane§dami
1 paśargaht
1 paśargateem
1 paśchi
1 paturreta
1 pe§tijis
1 pe§tiśchanas
1 pe§titajam
1 pee
1 peedurśchanas
1 peeminneet
1 peewilśchanu
1 pehdejo^s
1 pilsśati
1 preekśch
1 preekścha=sihmi
1 pretti
1 prettirunnaśchanu
1 rak§titi
1 red§i
1 run`a
1 runnajuśchi
1 saimośchanas
1 śaitehm
1 śapnotaji
1 śargajuśchi
1 śaturrejis
1 śaweem
1 śazzidams
1 śazzija
1 śazzijuśchi
1 śazziti
1 ścheem
1 schehla§tibu
1 semmes
1 śen
1 śeptitais
1 ślawa
1 śmehjeji
1 sodoma
1 spehks
1 starpibu
1 śwahrkus
1 swaig§nes
1 swehri
1 śwehta
1 śwehtaku
1 śwehtiteem
1 tad
1 tam
1 tee`
1 teeśu
1 tehwa
1 tew
1 tik
1 tikkuśchi
1 tohp
1 tuhk§toścheem
1 tumśiba
1 tumśibas
1 tur
1 turrajtees
1 turreht
1 u`
1 uhdenim
1 uspelniśchanas
1 ustaiśajt
1 wahrdeem
1 wahrdus
1 waijaga
1 waj
1 walditaju
1 warra
1 weenam
1 weenigu
1 weens
1 weenu
1 weeśiba^s
1 wehjeem
1 wellu
1 wilņus
1 wiņņo
1 wiņśch
1 wirśibu
1 wiśs
1 wiśsd§iļļaka
1 wiśśee`
1 wiśśus
1 zeļļu
1 zihk§tatees
1 zilweku
1 zittai
1 zitteem
1 zittus
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015