Vārdformu biežuma vārdnīca (Jud)

 

Kopējais vārdformu skaits: 324
Kopējais vārdlietojumu skaits: 559

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

26	un
23 irr
14 to
12 tee
11 tahs
10 kas
9 no
7 jums
7 tas
6 Bet
6 ka
6 ta
6 teem
6 tohs
5 ar
5 eekśch
5 juhs
5 muhśu
4 ko
4 par
4 śawu
4 Śohdibu
4 Un
4 us
4 zaur
3 arrid§an
3 bes
3 Deewa
3 JE§us
3 Kri§tus
3 Kungs
3 lai
3 Mihļee
3 ne
3 pahr
3 papreekśch
3 paśchus
3 pehz
3 Śchee
3 śchee
3 śew
2 §aimo
2 besdeewigi
2 bet
2 bij
2 es
2 Garra
2 JE§u
2 ka`
2 kad
2 Kahribahm
2 kam
2 Kri§tu
2 Kunga
2 Meeśu
2 Mihle§tibas
2 muh§chigi
2 paśchu
2 patt
2 prett
2 rak§tiht
2 śawahm
2 ścho
2 Śwehteem
2 ta`
2 Tizzibu
2 Ugguns
2 weena
2 weenrei§i
2 wiņņu
2 wiśśeem
2 Zilweki
1 §inna
1 §innat
1 §pehzigs
1 §tahdiht
1 §taiga
1 §taigadami
1 §taigajuśchi
1 §tarp
1 Ahdama
1 aisgrahbeet
1 aisleed§
1 Aizinateem
1 Algas
1 allodamas
1 Amen
1 ap§chehlojeetees
1 Ap§chehlośchanu
1 apgahna
1 Apgahniśchana
1 apgahnitus
1 apkahrt
1 appakśch
1 apśohda
1 Apśohliśchana
1 Apu§tuļeem
1 at§ih§t
1 at§tahjuśchi
1 atgahdinaht
1 atśchķiŗŗahs
1 aug§ta
1 Aug§tibas
1 bahrahs
1 Bahrgas
1 Bala`a`ma
1 baŗŗodami
1 behda
1 besdeewigahm
1 besdeewigeem
1 Besdeewigi
1 Besdeewigus
1 Beskaunibas
1 besprahtigi
1 beswainigus
1 Bijaśchanas
1 Bijaśchanu
1 Brahlis
1 brihnijahs
1 buhs
1 D§ihrehm
1 D§ihwokli
1 D§ihwośchanas
1 d§innuśchi
1 Dabbas
1 dabbigi
1 Darbeem
1 darbojohs
1 darridami
1 darrijahs
1 darrijuśchi
1 daud§
1 daud§kahrtigi
1 Deenas
1 Deewam
1 Deewu
1 diwkahrt
1 drihk§teja
1 eedohta
1 eenihdeet
1 eewihluśchees
1 eezeltas
1 Egipteŗu
1 Enoks
1 Eņgeļus
1 Eņģelis
1 gaididami
1 Gohdibu
1 Gohds
1 Gomorra
1 Grehzineeki
1 gribbu
1 gudram
1 gullami
1 isgah§ti
1 isglahbeet
1 isnihk§t
1 isputtina
1 isśaknohti
1 itt
1 jaw
1 Jehkaba
1 Jo
1 jo
1 Jttin
1 JUhdas
1 Juhŗas
1 juhśahm
1 juhśu
1 Ka
1 Ka`ina
1 kahdi
1 kahdu
1 Kahrta^
1 kaili
1 Kalps
1 Kaunu
1 Kohki
1 kohpa`
1 Kores
1 Kund§ibas
1 Kungu
1 kurne
1 lab
1 labbad
1 Laiko^s
1 leelas
1 leels
1 Leetas
1 Leezibas
1 lepnas
1 lihd§i
1 Lihgśmibu
1 luhgdami
1 luhgt
1 Ļaudis
1 mahzijis
1 man
1 Mauzibu
1 Meers
1 Meeśai
1 Meeśas
1 mehtati
1 Mihle§tiba
1 Miķķelis
1 Mo§us
1 muh§cham
1 muh§chiga
1 muh§chigahm
1 muh§chigas
1 mums
1 Muttes
1 nahks
1 ne§t
1 neaugligi
1 neleeścheem
1 netizzigus
1 newaid
1 nizzina
1 nogahjuśchi
1 nomaitajis
1 nomaitati
1 nomirruśchi
1 nu
1 ohtra^
1 Pabebbeśis
1 pahrmahziht
1 pahrwehr§ch
1 pakkaļ
1 pane§dami
1 paśargaht
1 paśargateem
1 paśchi
1 paturreta
1 pe§tijis
1 Pe§tiśchanas
1 Pe§titajam
1 pee
1 Peedurśchanas
1 peeminneet
1 Peewilśchanu
1 pehdejo^s
1 Pilsśati
1 preekśch
1 Preekścha=Sihmi
1 pretti
1 Prettirunnaśchanu
1 rak§titi
1 red§i
1 run`a
1 runnajuśchi
1 Saimośchanas
1 Śaitehm
1 Śapnotaji
1 śargajuśchi
1 śaturrejis
1 śaweem
1 śazzidams
1 śazzija
1 śazzijuśchi
1 śazziti
1 ścheem
1 Schehla§tibu
1 Semmes
1 śen
1 śeptitais
1 Ślawa
1 Śmehjeji
1 Sodoma
1 Spehks
1 Starpibu
1 Śwahrkus
1 Swaig§nes
1 Swehri
1 śwehta
1 śwehtaku
1 Śwehtiteem
1 Ta`
1 tad
1 Tam
1 tee`
1 Teeśu
1 Tehwa
1 tew
1 tik
1 tikkuśchi
1 tohp
1 tuhk§toścheem
1 Tumśiba
1 Tumśibas
1 tur
1 Turrajtees
1 turreht
1 u`
1 Uhdenim
1 Uspelniśchanas
1 ustaiśajt
1 Wahrdeem
1 Wahrdus
1 waijaga
1 Waj
1 Walditaju
1 Warra
1 weenam
1 weenigu
1 weens
1 weenu
1 Weeśiba^s
1 Wehjeem
1 Wellu
1 Wilņus
1 wiņņo
1 wiņśch
1 Wirśibu
1 wiśs
1 wiśsd§iļļaka
1 wiśśee`
1 wiśśus
1 Zeļļu
1 zihk§tatees
1 Zilweku
1 zittai
1 zitteem
1 zittus
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015