Vārdformu biežuma vārdnīca (Joz)

 

Kopējais vārdformu skaits: 2981
Kopējais vārdlietojumu skaits: 17229

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1468	un
358 no
339 to
283 tee
268 irr
262 tas
253 ta
243 us
228 teem
203 tad
199 kas
158 ar
155 ne
148 bija
139 pee
134 tohs
126 lihd§
123 prett
120 ka
119 jo§uu#s
115 wiņņu
109 wiņņa
107 tahs
103 kungs
102 wiņ§ch
101 preekśch
100 pehz
91 ko
90 jums
84 kad
83 juhs
83 kunga
79 eekśch
76 behrneem
76 śazzija
75 bet
74 i§rae#ļa
70 es
67 behrni
67 jo
65 bij
65 ka`
63 pilsśahti
63 zilts
61 tam
58 weens
58 weenu
57 jardaņas
57 wiņņas
56 rohbe§cha
56 semmi
56 wiśśu
54 mehs
54 ta`
54 wiņņo
53 juhśu
52 behrnu
51 wiśśi
51 zaur
50 par
47 ķehniņ§ch
46 buhs
44 ļaudis
42 śaimehm
41 manaśśus
40 deews
39 śchi
37 moh§us
37 nu
37 tu
36 mums
35 i§rae&ļa
35 tai
34 laid
34 pilsśahtu
34 preekścha^
33 ittin
33 pahr
32 §teepjahs
32 semmes
31 §tarp
30 ścho
29 d§ihwoja
29 deewa
29 eet
29 tai^
29 wiņņeem
28 arrid§an
28 eśmu
28 juhda
28 widdu^
28 wiśs
28 zeemi
27 deena^
27 dewe
26 ļaudim
26 preekśch=pilsśahti
26 puśs
26 puśśes
26 tew
26 tur
25 dewis
25 gahje
25 ķehniņu
25 tapehz
24 deenas
24 eśśat
24 itt
24 jo§uu#
24 preekśch=pilsśahtus
24 śawu
24 tohp
24 zehlahs
23 jo§uu&s
23 kawe
23 kungam
23 rihteem
23 śaweem
23 tahm
23 tappe
23 wiśśus
22 1
22 nahze
22 śawahm
22 śchis
22 teeśa
21 darrijs
21 ihpaśchumu
21 nahk
21 ruhbeņa
21 śchodeen
21 wihri
20 ihpaśchums
20 pahri
20 śchee
20 śchķir§tu
20 teekams
20 wiņņam
20 wiśśeem
19 gada
19 jerikus
19 lai
19 pilsśahta
19 zilti
18 darrija
18 dehla
18 kungu
18 runnaja
18 teeśu
18 wiśśas
17 ajas
17 dehls
17 eśśi
17 gals
17 juhśo
17 muhśu
17 pakkaļ
17 pilsśahtus
17 weetas
17 wiņņpuśs
17 wiśśa
16 diwi
16 kalps
16 puśśi
16 runnajs
16 wakkara
15 ahra
15 altari
15 augśchu
15 derribas
15 i§rae#ls
15 jah§epa
15 pawehlejis
15 pretti
15 rohka^
15 wahrdu
15 wihrus
15 ziltim
14 amoriteŗu
14 atgree§ahs
14 eśśam
14 i§raeļa
14 jeb
14 kalneem
14 kur
14 moh§u
14 pawehlejs
14 pree§teŗi
14 seemeļa
14 uppes
14 widdu
14 widdus
14 zeļļu
13 aju
13 apkahrt
13 aśmini
13 man
13 nomeślota
13 raugi
13 śahnis
13 semme^
13 sohbiņa
13 uhdens
13 wahrds
12 arri
12 deewu
12 dohd
12 eeleijas
12 eemantojamu
12 gileadas
12 kaŗŗoja
12 ķehniņam
12 ķehniņi
12 śchai
12 semme
12 weena
11 derribu
11 diwipadeśmits
11 ja
11 jardanu
11 juhśas
11 kam
11 labbi
11 neśśe
11 paleek
11 śazzidams
11 seemeli
11 tawa^
11 tomehr
10 d§irdeja
10 doht
10 jeriku
10 jo§uu#m
10 kalna
10 kalno^s
10 kļua
10 ļau§chu
10 likke
10 ļohti
10 muhśeem
10 neds
10 nunna
10 peederreja
10 peederrigas
10 pilsśahteem
10 pilsśahts
10 rohbe§chai
10 rohku
10 śazzidami
10 tehwa
10 tikkai
10 tśchetr
10 wehl
9 6
9 bah§ana
9 darriht
9 daud§
9 deenai
9 dehlu
9 eebrons
9 eenaidneekeem
9 gree§chahs
9 ir
9 kalnu
9 kananiteŗi
9 ķehniņa
9 ķehniņus
9 leelu
9 muhs
9 nahkuśchi
9 paśchai
9 pilsśahta^
9 śawa^
9 śchahs
9 śchohs
9 śeptiņ
9 sihlus
9 turrenes
9 uhs
8 2
8 10
8 12
8 §tahweja
8 §tipri
8 d§ihwo
8 d§innahs
8 danna
8 deewam
8 draud§es
8 eewra&ima
8 egiptes=semmes
8 eite
8 i§rae#ļam
8 i§rae#lu
8 ihpaśchuma
8 juhŗai
8 juhśeem
8 kahjahm
8 meślośchanu
8 muhśo
8 pa
8 pawehleja
8 peederr
8 prohti
8 ścheem
8 śuhtija
8 taurehm
8 tikke
8 tukśneśi^
8 ugguni
8 wezz
8 wirśneeki
8 wiśśahm
8 zitteem
7 13
7 16
7 agri
7 ah§eŗa
7 aisgahje
7 akmiņus
7 atkaļ
7 atlikke
7 atlizzinaja
7 augścham
7 deeweem
7 dwehśeles
7 eed§ihwotaji
7 eita
7 gahjuśchi
7 gilgala^
7 isdeldeja
7 isdeldetiņs
7 kahdu
7 kaŗŗa=wihri
7 laika^
7 lehģeri^
7 lewiteem
7 mans
7 meeru
7 moh§um
7 ņehme
7 no=eet
7 nogahje
7 palikke
7 paścha^
7 pree§teŗa
7 preekścha
7 rihta^
7 rohbe§chas
7 śaded§inaja
7 śaules
7 śihmeaņa
7 teeśas
7 tehwi
7 tekk
7 tik
7 trihs
6 3
6 15
6 akans
6 allas
6 behrnus
6 benjamiņa
6 beteles
6 deśmits
6 dewiņ
6 eelea§aŗa
6 ermoņa
6 eśśim
6 gallam
6 jeru§alemes
6 jo§uus
6 juhŗas
6 kahlebam
6 kalpoht
6 kanaa&na
6 ķehniņeem
6 kungś
6 laiku
6 leels
6 lewitu
6 makedas
6 nahkt
6 namma^
6 notekk
6 peez
6 preekśch=pilsśahteem
6 pulks
6 rihta
6 rohbe§chu
6 śaule
6 śchķir§ta
6 śleppeni
6 starpa^
6 tawa
6 taweem
6 tawu
6 tehweem
6 tehwu
6 warr
6 wihreem
6 wiņņai
6 wiņņus
5 14
5 aizinaja
5 akmiņeem
5 apmettahs
5 atbildeja
5 atlikkuścheem
5 atpakkaļ
5 bauślibas
5 d§el§es
5 d§ihwokļeem
5 darrijśchi
5 dehļ
5 dehlam
5 drohśchu
5 duśśeśchanu
5 eenaka
5 eenakim
5 gaddus
5 i§rae&ls
5 ih§aśchaŗa
5 isd§inne
5 isluhkoht
5 jebu§iteŗi
5 jerikum
5 jewuņa
5 jo§uu&
5 kamehr
5 kananiteŗus
5 kiriat=jearim
5 klaijumo^s
5 kluśśu
5 lahkiśa
5 laupijumu
5 leelai
5 lizzis
5 mann
5 mannim
5 meitu
5 nakti
5 namma
5 nammu
5 nawtaļa
5 neśs
5 nodewe
5 nokaweja
5 nomirre
5 ohtra^
5 patt
5 prahtu
5 pree§teŗeem
5 pree§teŗu
5 rak§tihts
5 śapulzejahs
5 śawa
5 śawas
5 śchahm
5 śeewas
5 śeśch
5 śew
5 sioņa
5 śirds
5 sohbinu
5 tadehļ
5 tai`
5 tautahm
5 tewim
5 tśchetrdeśmits
5 uppei
5 uslehkśchanu
5 uszehle
5 wahrdus
5 wairs
5 wakkaru
5 wal§ts
5 weeta^
5 wihrs
5 wiņņi
5 wirśneekeem
5 wiśśa^
5 ziltis
4 8
4 9
4 17
4 23
4 §tahw
4 §wehrejs
4 §wehrejśchi
4 amoriteŗi
4 appakśchu
4 arnoņa
4 atgree§chahs
4 atlaide
4 balkśnei
4 bijis
4 brahļeem
4 brahļu
4 brahļus
4 d§ihwoht
4 d§ihwu
4 darriśim
4 debbes
4 ded§ameem=uppuŗeem
4 deenas=widdu
4 deenu
4 dehlus
4 dewu
4 draud§e
4 durwim
4 dwehśelehm
4 eeleiju
4 eemantoja
4 eemantojama
4 eewiteŗi
4 egiptes
4 gawileśchanas
4 gribbat
4 gull
4 ihpaśchu
4 ikweenas
4 ilgi
4 ilgu
4 innoma
4 isd§ihs
4 isd§iht
4 isgahje
4 isśihkt
4 jardaņa
4 jarmutes
4 jaśchu
4 jelle
4 juhśa^s
4 kahda
4 kahlebs
4 kalnus
4 kalpi
4 kalpośim
4 kapehz
4 kaut
4 klaijuma
4 klaijumu
4 kurp
4 kurrenes
4 leek
4 leelas
4 lehģeri
4 lohpeem
4 lohpus
4 malla^
4 manaśśum
4 mannu
4 mehŗa=aukli
4 muhśas
4 nakti^
4 ņehmuśchi
4 neweens
4 nokawe
4 notikkahs
4 oga
4 pabeiguśchi
4 pakkaļ=d§inneji
4 paślehpuśi
4 pawehleśchanu
4 peed§ihwojs
4 pirmak
4 puśśe
4 puśśe^
4 puśśei
4 raddeem
4 rakaba
4 rohbe§chahm
4 rohka^s
4 rohkas
4 śauśahm
4 śazzihs
4 śazziht
4 śchķir§ts
4 sebulaņa
4 śeewu
4 śeptita^
4 serus
4 śewim
4 śewis
4 siķema^
4 spehks
4 stiprinajees
4 ta^
4 tahļu
4 tanni^
4 taureja
4 taures
4 teeścham
4 tehwus
4 trihspadeśmits
4 tuhk§toścheem
4 tukśneśes
4 turrajs
4 turrejahs
4 uhdeni
4 uhsjehme
4 uhsņehme
4 uppuŗeem
4 usjehme
4 wahrtis
4 waldija
4 warram
4 warren
4 ween
4 weetu
4 weh§tus
4 wezzajee
4 wihru
4 ziltu
3 7
3 18
3 20
3 21
3 22
3 24
3 32
3 34
3 §innaht
3 §taigaja
3 §teid§ahs
3 §wehreht
3 §wehreja
3 a§tarota^
3 aa&roņa
3 aa#roņa
3 adonizedeks
3 ajai
3 ak
3 akmiņi
3 ammoņa
3 amoriteŗus
3 ap
3 ap§taigaja
3 apbruņņoti
3 apgrai§iti
3 apkawe
3 appakśch
3 appakścha
3 aprakke
3 apślehpuśchees
3 atgree§eetees
3 atlikkuśchas
3 atlikkuśchu
3 azoru
3 azzi^s
3 bah§anu
3 bahr§iba
3 bauślibu
3 behd§e
3 bes
3 bet=ohrona
3 bih§tees
3 bih§teetees
3 bileamu
3 bohja^
3 brihdi
3 buhśchu
3 buhśim
3 buhtu
3 buhtum
3 d§ihwojat
3 d§immuśchi
3 daļļa^s
3 darbu
3 darra
3 darri
3 darrihs
3 darrijis
3 debira
3 debiru
3 deenahm
3 deenas=widdus
3 diwideśmits
3 dohśchu
3 draud§i
3 drehbes
3 dwaścha
3 e§bona^
3 eebroņa
3 eelea§ars
3 eeleija
3 eeśeet
3 eetiteŗi
3 eewra&imu
3 eezelti
3 egiptes=semme^
3 eglona
3 gan
3 gawileht
3 gelbeśchanas=pilsśahts
3 gelbeśchanas=pilsśahtus
3 gibeoņa
3 gibeons
3 gibeonu
3 gilgala
3 gilgalu
3 grahmata^
3 i§rae&lu
3 isdalliht
3 isdeldehts
3 iseijoht
3 isgahjuśchi
3 isśuhtija
3 iswedde
3 jepśchu
3 jeru§aleme
3 jo§uu~s
3 juhŗu
3 juhśus
3 jumtu
3 ka^
3 kahdas
3 kahds
3 kahjas
3 kalnam
3 kalpojeet
3 kalpojśchi
3 kanaa#na
3 kananiteŗeem
3 kananiteŗu
3 kauśchanu
3 kedes
3 kiriat=arbu
3 klaht
3 kohkeem
3 kohpa^
3 kreiśo
3 kri§tus
3 kurpes
3 labbas
3 labbo
3 lahkiśam
3 leelus
3 leetahm
3 leetas
3 leezibu
3 leija^
3 lewja
3 libnu
3 likkuśi
3 lohga
3 ma§
3 mahti
3 mallas
3 mauka
3 mehles
3 mehli
3 mehnes
3 meitas
3 meraŗa
3 mettahs
3 mittejahs
3 muh§cham
3 nahzeet
3 nams
3 neģģi
3 ņemmeet
3 neno§eed§igi
3 no§eeguśchees
3 nośauze
3 pa§tahweht
3 pa§tahweja
3 pahreet
3 paklauśiśchanas
3 palikt
3 parei§i
3 paśaules
3 peegahje
3 peepeśchi
3 peezi
3 pilsśahtam
3 pineas
3 pree§teris
3 rads
3 raugajt
3 red§eja
3 rohbe§cha^
3 runna
3 sabdus
3 śaimneekeem
3 śakka
3 śawus
3 śazzihts
3 śazzijs
3 schehla§tibu
3 ścheit
3 śchinni^
3 śchķehpu
3 śchķir§tam
3 śeptiņa^s
3 śeptiņkahrt
3 siķema
3 śitte
3 stah§ti
3 stiprais
3 stuhri
3 śudrabs
3 śudrabu
3 śwehtija
3 taps
3 tapuas
3 tautas
3 taws
3 telti
3 tewis
3 trihsdeśmits
3 trim
3 truhk§t
3 turrajtees
3 turreht
3 turren
3 turretees
3 uhdeni^
3 usņehme
3 usrahdihs
3 usrak§tiht
3 wahrda
3 wahrdeem
3 waigu
3 wakkaram
3 warreja
3 warri
3 wedde
3 weena^
3 weenrei§i
3 were§iteŗi
3 wezzas
3 wezzus
3 wiltu
3 wirśneekus
3 wirwi
3 wiśśa^s
3 wiśśai
3 wiśśo^s
3 wiśśur
3 zaureet
3 zauri
3 zeļļa=barribu
3 zellees
3 zik
2 4
2 5
2 11
2 25
2 27
2 28
2 29
2 31
2 41
2 48
2 §inna
2 §innaja
2 §innamu
2 §innu
2 §tahwi
2 a§ekai
2 adumim
2 ahdama
2 ahlaka
2 ahnaba
2 ahzors
2 aina
2 ais
2 akanu
2 akkai
2 akmiņainus
2 akmini
2 akmiņo=kohpu
2 akśu
2 alla^
2 altaŗa
2 ap§kaitahs
2 apbruņņohts
2 apbruņņoteem
2 apgrai§ija
2 apgrehkojees
2 aprakts
2 araba
2 aroe#ra
2 aśśins
2 aśśins=atreebeja
2 at§tahjuśchi
2 atbild
2 atgree§iśees
2 atgree§iśeetees
2 atgree§tees
2 atgree§uśchees
2 atleek
2 atlikkuśchi
2 atmetteet
2 atra§ts
2 aug§tajee
2 aug§takus
2 augścha
2 augśchenes
2 awośchus
2 azora
2 azors
2 azzis
2 baa#l=gada
2 bah§ans
2 bahr§ibas
2 bailiga
2 bailigi
2 bailojees
2 bala
2 bauślibas=grahmata^
2 bauślus
2 behg
2 behgśim
2 behgt
2 behgtu
2 bet=aglai
2 bet=araba
2 bet=aweņas
2 bet=ohronam
2 bet=seans
2 bet=seemes
2 bet=seemi
2 betele
2 bihjajahs
2 bijam
2 bijat
2 biju
2 buhdams
2 buht
2 d§enneetees
2 d§ihwa
2 d§ihwojśchi
2 d§ihwoklis
2 d§irdejs
2 d§irdejśchi
2 dabbujśchi
2 daļļa
2 daļļahm
2 dallibas
2 darrajt
2 darridami
2 darriśi
2 debiram
2 ded§amus=uppuŗus
2 deena
2 deewus
2 dohdi
2 dohti
2 dohts
2 drohśchibas
2 duhmi
2 e§bona
2 e§boņa
2 e§bons
2 eebal
2 eebrona
2 eebronu
2 eed§ihwotajus
2 eedoma
2 eedrejo^s
2 eeleija^s
2 eemanto
2 eemantoht
2 eemantojśchi
2 eemantośchanas
2 eemantotu
2 eeśi
2 eeweŗa
2 eewiteŗeem
2 eewra#ima
2 eezehlis
2 eezeļļ
2 egiptes=semmi
2 egloņa
2 eh§eļeem
2 ehde
2 eij
2 en=seemes
2 engannim
2 eśśeet
2 eśśośchi
2 eters
2 gaditeŗeem
2 galileas
2 galla
2 galwu
2 gat=rimonu
2 gawileja
2 gawilejeet
2 gawileśchanu
2 ge§uriteŗu
2 gibeoņa^
2 gibeoniteŗeem
2 ģihmi`
2 gileada
2 go§eņa
2 grahmatas
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015