Vārdformu biežuma vārdnīca (Joz)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3119
Kopējais vārdlietojumu skaits: 17229

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1164	un
351 no
334 to
292 Un
271 tee
267 irr
242 us
240 ta
234 tas
225 teem
194 kas
156 ar
148 bija
145 ne
136 pee
133 tohs
126 lihd§
123 prett
117 Jo§uu#s
115 wiņņu
110 ka
108 wiņņa
101 preekśch
101 Tad
100 tahs
100 wiņ§ch
98 tad
91 pehz
90 ko
87 KUNGS
86 jums
82 KUNGA
79 eekśch
79 juhs
76 Behrneem
76 śazzija
74 J§rae#ļa
67 Behrni
67 kad
65 bij
63 es
63 ka`
63 Pilsśahti
63 Zilts
61 tam
58 weenu
57 Jardaņas
57 weens
57 wiņņas
56 Rohbe§cha
56 Semmi
53 juhśu
53 wiņņo
53 wiśśu
52 Behrnu
50 par
50 zaur
49 jo
47 Ķehniņ§ch
46 buhs
46 mehs
44 Ļaudis
44 wiśśi
42 Śaimehm
41 Manaśśus
40 bet
37 Deews
37 Moh§us
36 mums
35 J§rae&ļa
34 Bet
34 nu
34 Pilsśahtu
34 Preekścha^
34 śchi
34 tai
34 tu
32 §teepjahs
32 pahr
32 Semmes
31 §tarp
30 ta`
29 d§ihwoja
29 Deewa
29 eet
29 ittin
29 laid
29 wiņņeem
28 arrid§an
28 eśmu
28 Juhda
28 ścho
28 Tas
28 Widdu^
28 Zeemi
27 Deena^
27 dewe
27 tai^
27 wiśs
26 Ļaudim
26 Preekśch=Pilsśahti
26 puśs
25 dewis
25 gahje
25 Ķehniņu
25 tur
24 Deenas
24 eśśat
24 Jo§uu#
24 Preekśch=Pilsśahtus
24 Puśśes
24 śawu
24 Ta`
24 tew
24 tohp
24 zehlahs
23 itt
23 Jo§uu&s
23 kawe
23 Rihteem
23 śaweem
23 tahm
23 tappe
23 wiśśus
22 1
22 KUNGAM
22 nahze
22 śawahm
22 Teeśa
21 darrijs
21 Jhpaśchumu
21 nahk
21 Ruhbeņa
21 Wihri
20 Jhpaśchums
20 pahri
20 Śchķir§tu
20 wiņņam
19 Gada
19 Jerikus
19 Pilsśahta
19 teekams
19 wiśśeem
19 Zilti
18 darrija
18 Jo
18 runnaja
18 śchodeen
18 Teeśu
18 wiśśas
17 Ajas
17 Dehla
17 Dehls
17 Gals
17 juhśo
17 Kad
17 KUNGU
17 muhśu
17 pakkaļ
17 Pilsśahtus
17 Weetas
17 wiņņpuśs
17 wiśśa
16 diwi
16 Kalps
16 lai
16 runnajs
16 tapehz
16 Wakkara
15 ahra
15 Altari
15 augśchu
15 eśśi
15 J§rae#ls
15 Jah§epa
15 pawehlejis
15 pretti
15 Puśśi
15 Rohka^
15 Wahrdu
15 Wihrus
15 Ziltim
14 Amoriteŗu
14 atgree§ahs
14 Derribas
14 eśśam
14 J§raeļa
14 jeb
14 Kalneem
14 Moh§u
14 pawehlejs
14 Pree§teŗi
14 śchee
14 Seemeļa
14 Uppes
14 Widdus
14 Zeļļu
13 Aju
13 apkahrt
13 Aśmini
13 kur
13 man
13 nomeślota
13 śahnis
13 Semme^
13 Sohbiņa
13 Ta
13 Uhdens
13 Wahrds
13 Widdu
12 arri
12 Eeleijas
12 Gileadas
12 kaŗŗoja
12 Ķehniņam
12 Ķehniņi
12 KUNgs
12 śchai
12 Semme
12 Tee
12 UN
11 Deewu
11 Derribu
11 diwipadeśmits
11 dohd
11 eemantojamu
11 Jardanu
11 juhśas
11 labbi
11 neśśe
11 paleek
11 śazzidams
11 Śchis
11 Seemeli
11 tawa^
11 weena
10 d§irdeja
10 doht
10 Jeriku
10 Jo§uu#m
10 Ka
10 Kalna
10 Kalno^s
10 kļua
10 Ļau§chu
10 likke
10 ļohti
10 muhśeem
10 Ne
10 neds
10 Nunna
10 peederreja
10 peederrigas
10 Pilsśahteem
10 Pilsśahts
10 Rohbe§chai
10 Rohku
10 śazzidami
10 śchis
10 Tehwa
10 tśchetr
9 6
9 Bah§ana
9 darriht
9 daud§
9 Deenai
9 Dehlu
9 Eebrons
9 Eenaidneekeem
9 gree§chahs
9 Kalnu
9 kam
9 Kananiteŗi
9 Ķehniņa
9 Ķehniņus
9 leelu
9 muhs
9 nahkuśchi
9 paśchai
9 Pilsśahta^
9 śawa^
9 śchahs
9 śchohs
9 śeptiņ
9 Sihlus
9 Tapehz
9 turrenes
9 uhs
9 wehl
8 2
8 10
8 12
8 §tahweja
8 §tipri
8 d§ihwo
8 d§innahs
8 Danna
8 Deewam
8 Draud§es
8 Eewra&ima
8 Egiptes=Semmes
8 J§rae#ļam
8 J§rae#lu
8 ja
8 Jhpaśchuma
8 Juhŗai
8 juhśeem
8 Kahjahm
8 Mehs
8 Meślośchanu
8 muhśo
8 pa
8 pawehleja
8 peederr
8 prohti
8 raugi
8 ścheem
8 śuhtija
8 Taurehm
8 tikkai
8 tikke
8 Tomehr
8 Tukśneśi^
8 Ugguni
8 wezz
8 Wirśneeki
8 wiśśahm
8 zitteem
7 13
7 16
7 agri
7 Ah§eŗa
7 aisgahje
7 Akmiņus
7 atkaļ
7 atlikke
7 atlizzinaja
7 augścham
7 Deeweem
7 Dwehśeles
7 Eed§ihwotaji
7 Es
7 gahjuśchi
7 Gilgala^
7 isdeldeja
7 kahdu
7 Kaŗŗa=Wihri
7 Laika^
7 Lehģeri^
7 Lewiteem
7 Meeru
7 Moh§um
7 ņehme
7 No
7 no=eet
7 nogahje
7 palikke
7 paścha^
7 Pree§teŗa
7 preekścha
7 Rihta^
7 Rohbe§chas
7 śaded§inaja
7 Śaules
7 Śihmeaņa
7 Tahs
7 Teeśas
7 Tehwi
7 tekk
7 tik
7 trihs
7 Wiśśi
6 3
6 15
6 Akans
6 Allas
6 Behrnus
6 Benjamiņa
6 Beteles
6 deśmits
6 dewiņ
6 Eelea§aŗa
6 Ermoņa
6 eśśim
6 Gallam
6 Jeru§alemes
6 Jo§uus
6 Jr
6 Juhŗas
6 Kahlebam
6 kalpoht
6 Kanaa&na
6 Ķehniņeem
6 KUNGŚ
6 Laiku
6 leels
6 Lewitu
6 Makedas
6 nahkt
6 Namma^
6 notekk
6 peez
6 Pehz
6 Preekśch=Pilsśahteem
6 Pulks
6 Rihta
6 Rohbe§chu
6 Śaule
6 Śchķir§ta
6 śleppeni
6 Starpa^
6 tawa
6 taweem
6 tawu
6 Tehweem
6 Tehwu
6 warr
6 Wihreem
6 wiņņai
6 wiņņus
5 14
5 aizinaja
5 Akmiņeem
5 apmettahs
5 atbildeja
5 atlikkuścheem
5 atpakkaļ
5 Bauślibas
5 D§el§es
5 D§ihwokļeem
5 darrijśchi
5 dehļ
5 Dehlam
5 drohśchu
5 Duśśeśchanu
5 Eenaka
5 Eenakim
5 Eite
5 Gaddus
5 isd§inne
5 isluhkoht
5 J§rae&ls
5 Jebu§iteŗi
5 Jerikum
5 Jewuņa
5 Jh§aśchaŗa
5 Jo§uu&
5 kamehr
5 Kananiteŗus
5 Kas
5 Kiriat=Jearim
5 kluśśu
5 Lahkiśa
5 Laid
5 Laupijumu
5 leelai
5 lizzis
5 mannim
5 mans
5 Meitu
5 Nakti
5 Namma
5 Nammu
5 Nawtaļa
5 neśs
5 nodewe
5 Nokaweja
5 nomirre
5 ohtra^
5 patt
5 Prahtu
5 Pree§teŗeem
5 Pree§teŗu
5 rak§tihts
5 Raugi
5 śapulzejahs
5 śawa
5 śawas
5 śchahm
5 Śchee
5 Śchi
5 Śeewas
5 śeśch
5 śew
5 Sioņa
5 Śirds
5 Sohbinu
5 Tautahm
5 tewim
5 To
5 tśchetrdeśmits
5 Uppei
5 uszehle
5 Wahrdus
5 wairs
5 Wakkaru
5 Wal§ts
5 Weeta^
5 Wihrs
5 wiņņi
5 Wirśneekeem
5 wiśśa^
5 Ziltis
4 8
4 9
4 17
4 23
4 §tahw
4 §wehrejs
4 §wehrejśchi
4 Amoriteŗi
4 appakśchu
4 Arnoņa
4 atgree§chahs
4 atlaide
4 Balkśnei
4 bijis
4 Brahļeem
4 Brahļu
4 Brahļus
4 d§ihwoht
4 d§ihwu
4 Debbes
4 Ded§ameem=Uppuŗeem
4 Deenas=Widdu
4 Deenu
4 Dehlus
4 dewu
4 Draud§e
4 Durwim
4 Dwehśelehm
4 Eeleiju
4 eemantoja
4 eemantojama
4 Eewiteŗi
4 Egiptes
4 eita
4 Gawileśchanas
4 gribbat
4 gull
4 ihpaśchu
4 ikweenas
4 ilgi
4 isd§ihs
4 isd§iht
4 isgahje
4 isśihkt
4 Jardaņa
4 Jarmutes
4 jelle
4 Jnnoma
4 Jsdeldetiņs
4 Jttin
4 Juhs
4 juhśa^s
4 Jums
4 kahda
4 Kahlebs
4 Kalnus
4 Kalpi
4 kalpośim
4 kaut
4 Klaijuma
4 Klaijumo^s
4 Klaijumu
4 kurp
4 kurrenes
4 leek
4 leelas
4 Lehģeri
4 Lohpeem
4 Lohpus
4 Malla^
4 Manaśśum
4 mannu
4 Mehŗa=Aukli
4 muhśas
4 Nakti^
4 ņehmuśchi
4 nokawe
4 notikkahs
4 Oga
4 pabeiguśchi
4 Pakkaļ=D§inneji
4 paślehpuśi
4 Pawehleśchanu
4 peed§ihwojs
4 pirmak
4 Puśśe
4 Puśśei
4 Raddeem
4 Rakaba
4 Rohbe§chahm
4 Rohka^s
4 Rohkas
4 śauśahm
4 śazzihs
4 śazziht
4 Śchķir§ts
4 Sebulaņa
4 Śeewu
4 śeptita^
4 Serus
4 śewim
4 śewis
4 Siķema^
4 Spehks
4 Stiprinajees
4 TAd
4 tahļu
4 tai`
4 taureja
4 Taures
4 Tehwus
4 trihspadeśmits
4 tuhk§toścheem
4 Tukśneśes
4 turrajs
4 turrejahs
4 Uhdeni
4 uhsjehme
4 uhsņehme
4 Uppuŗeem
4 usjehme
4 Uslehkśchanu
4 Wahrtis
4 waldija
4 warram
4 warren
4 ween
4 Weetu
4 Weh§tus
4 Wezzajee
4 Wihru
4 Ziltu
3 7
3 18
3 20
3 21
3 22
3 24
3 32
3 34
3 §innaht
3 §taigaja
3 §teid§ahs
3 §wehreht
3 §wehreja
3 A§tarota^
3 Aa&roņa
3 Aa#roņa
3 Adonizedeks
3 Ajai
3 Ak
3 Akmiņi
3 Ammoņa
3 Amoriteŗus
3 ap
3 ap§taigaja
3 apbruņņoti
3 apgrai§iti
3 apkawe
3 appakśch
3 appakścha
3 aprakke
3 apślehpuśchees
3 atlikkuśchas
3 atlikkuśchu
3 Azoru
3 Azzi^s
3 Bah§anu
3 Bahr§iba
3 Bauślibu
3 behd§e
3 bes
3 Bet=Ohrona
3 bih§tees
3 bih§teetees
3 Bileamu
3 bohja^
3 buhśchu
3 buhśim
3 buhtu
3 buhtum
3 d§ihwojat
3 d§immuśchi
3 Daļļa^s
3 Darbu
3 darrihs
3 darrijis
3 darriśim
3 Debira
3 Debiru
3 Deenahm
3 Deenas=Widdus
3 DEEWS
3 diwideśmits
3 dohśchu
3 Draud§i
3 Drehbes
3 Dwaścha
3 E§bona^
3 Eebroņa
3 Eelea§ars
3 Eeleija
3 eeśeet
3 Eetiteŗi
3 Eewra&imu
3 eezelti
3 Egiptes=Semme^
3 Eglona
3 Eita
3 eite
3 gawileht
3 Gelbeśchanas=Pilsśahts
3 Gelbeśchanas=Pilsśahtus
3 Gibeoņa
3 Gibeons
3 Gibeonu
3 Gilgala
3 Gilgalu
3 Grahmata^
3 ilgu
3 ir
3 isdalliht
3 isdeldehts
3 isdeldetiņs
3 iseijoht
3 isgahjuśchi
3 isśuhtija
3 iswedde
3 J§rae&lu
3 Ja
3 jaśchu
3 jepśchu
3 Jeru§aleme
3 Jo§uu~s
3 Juhŗu
3 juhśus
3 Jumtu
3 ka^
3 kahdas
3 Kahjas
3 Kalnam
3 kalpojeet
3 kalpojśchi
3 Kanaa#na
3 Kananiteŗeem
3 Kananiteŗu
3 Kauśchanu
3 Kedes
3 Kiriat=Arbu
3 klaht
3 Kohkeem
3 kreiśo
3 Kri§tus
3 Kungs
3 Kurpes
3 labbas
3 labbo
3 Lahkiśam
3 Lai
3 leelus
3 Leetahm
3 Leetas
3 Leezibu
3 Lewja
3 Libnu
3 likkuśi
3 Lohga
3 ma§
3 Mahti
3 Mallas
3 mann
3 Mauka
3 Mehles
3 Mehli
3 Mehnes
3 Meitas
3 Meraŗa
3 mettahs
3 mittejahs
3 muh§cham
3 Nams
3 Neģģi
3 neno§eed§igi
3 neweens
3 no§eeguśchees
3 nośauze
3 Nu
3 pa§tahweht
3 pa§tahweja
3 pahreet
3 Paklauśiśchanas
3 palikt
3 parei§i
3 Paśaules
3 Pee
3 peegahje
3 peepeśchi
3 peezi
3 PEhz
3 Pilsśahtam
3 Pineas
3 Pree§teris
3 Puśśe^
3 Rads
3 red§eja
3 Rohbe§cha^
3 Sabdus
3 Śaimneekeem
3 śakka
3 śawus
3 śazzihts
3 śazzijs
3 Schehla§tibu
3 Śchķehpu
3 Śchķir§tam
3 Śchodeen
3 śeptiņa^s
3 śeptiņkahrt
3 Siķema
3 śitte
3 Stah§ti
3 STJPRAJS
3 Stuhri
3 Śudrabs
3 Śudrabu
3 śwehtija
3 Ta^
3 tadehļ
3 tanni^
3 taps
3 Tapuas
3 Tautas
3 taws
3 Teem
3 Telti
3 tewis
3 tomehr
3 trihsdeśmits
3 trim
3 truhk§t
3 Tu
3 turrajtees
3 turreht
3 turren
3 turretees
3 Uhdeni^
3 usņehme
3 usrahdihs
3 usrak§tiht
3 Wahrda
3 Wahrdeem
3 Waigu
3 Wakkaram
3 warreja
3 warri
3 wedde
3 weena^
3 weenrei§i
3 Were§iteŗi
3 wezzas
3 Wiltu
3 Wirśneekus
3 Wirwi
3 wiśśa^s
3 wiśśai
3 wiśśo^s
3 Wiśśu
3 wiśśur
3 zaureet
3 zauri
3 Zeļļa=Barribu
2 4
2 5
2 11
2 25
2 27
2 28
2 29
2 31
2 41
2 48
2 §inna
2 §innaja
2 §innamu
2 §innu
2 §tahwi
2 A§ekai
2 Adumim
2 Ahdama
2 Ahlaka
2 Ahnaba
2 Ahzors
2 Aina
2 ais
2 Akanu
2 Akkai
2 akmiņainus
2 Akmini
2 Akmiņo=Kohpu
2 Akśu
2 Alla^
2 Altaŗa
2 ap§kaitahs
2 apbruņņohts
2 apbruņņoteem
2 apgrai§ija
2 apgrehkojees
2 aprakts
2 Ar
2 Araba
2 Aroe#ra
2 Aśśins
2 Aśśins=Atreebeja
2 at§tahjuśchi
2 atbild
2 atgree§eetees
2 atgree§iśees
2 atgree§iśeetees
2 atgree§tees
2 atgree§uśchees
2 atleek
2 atlikkuśchi
2 atmetteet
2 atra§ts
2 Aug§takus
2 augścha
2 augśchenes
2 Awośchus
2 Azora
2 Azors
2 Azzis
2 Baa#l=Gada
2 Bah§ans
2 Bahr§ibas
2 bailiga
2 bailigi
2 bailojees
2 Bala
2 Bauślibas=Grahmata^
2 Bauślus
2 behg
2 behgśim
2 behgt
2 behgtu
2 Bet=Aglai
2 Bet=Araba
2 Bet=Aweņas
2 Bet=Ohronam
2 Bet=Seans
2 Bet=Seemes
2 Bet=Seemi
2 Betele
2 bihjajahs
2 bijam
2 bijat
2 biju
2 brihdi
2 buhdams
2 buht
2 d§enneetees
2 d§ihwa
2 d§ihwojśchi
2 D§ihwoklis
2 d§irdejs
2 d§irdejśchi
2 dabbujśchi
2 Daļļa
2 Dallibas
2 darra
2 darrajt
2 darri
2 darridami
2 darriśi
2 Debiram
2 Ded§amus=Uppuŗus
2 Deena
2 Deewus
2 dohdi
2 dohti
2 dohts
2 Drohśchibas
2 Duhmi
2 E§bona
2 E§boņa
2 E§bons
2 Eebal
2 Eebrona
2 Eebronu
2 Eed§ihwotajus
2 Eedoma
2 Eedrejo^s
2 Eeleija^s
2 eemanto
2 eemantoht
2 eemantojśchi
2 Eemantośchanas
2 eemantotu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015