Vārdformu biežuma vārdnīca (Jon)

 

Kopējais vārdformu skaits: 502
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1269

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

89	un
30 no
28 ta
27 to
23 uhs
20 ka
19 es
19 tad
18 śazzija
18 tas
18 tee
17 ar
16 wiņ§ch
14 jo
14 ne
14 tu
13 bet
12 deews
12 jonas
12 kas
11 kungs
10 wiņņu
9 irr
9 jonaśu
9 teem
9 weenu
8 bija
8 pahr
7 kunga
7 kuplahm
7 lappahm
7 manni
6 deewu
6 eśśi
6 kungu
6 leelu
6 tahs
6 tappe
5 eekśch
5 juhŗa
5 juhŗa^
5 kad
5 ko
5 leelas
5 mehs
5 mums
5 niniwi
5 wiņņa
4 §chehl
4 ak
4 augli
4 deewa
4 dehļ
4 eśmu
4 ka`
4 ļaunums
4 mannu
4 neds
4 pee
4 śawa
4 tar§u
4 tew
4 weens
4 wihri
4 zehlahs
3 1
3 apśehdahs
3 bihjajahs
3 bohja^
3 buhtu
3 darrijs
3 deenas
3 duśmo
3 eetam
3 galwu
3 jeb
3 juhŗas
3 juhŗu
3 ķehniņa
3 lai
3 leela
3 likke
3 mannim
3 nahk
3 nahze
3 niniwes
3 parei§i
3 pilsśahta
3 pilsśahtu
3 prett
3 śaule
3 śawas
3 śawu
3 siws
3 śluddina
3 tur
3 wahrds
3 wehdera
3 zaur
3 zellees
2 2
2 4
2 10
2 ap§tahje
2 atgree§chahs
2 atkaļ
2 augļa
2 breeśmigaki
2 daud§
2 dewe
2 dibbina^
2 dwehśelei
2 eekścha
2 eet
2 eij
2 gahje
2 grehkeem
2 gribbeja
2 ikweens
2 ilgaki
2 irraid
2 isdewe
2 jaśchu
2 jelle
2 jums
2 kungam
2 kuŗŗa
2 labbaki
2 laid
2 laiwas
2 laiwu
2 lihd§
2 maiśeem
2 malla^
2 man
2 manna
2 mette
2 neka`
2 nikna
2 niniwe
2 niniwiteŗeem
2 no§tahjahs
2 nomirt
2 notikke
2 ohtra^
2 paśchai
2 peeluhd§e
2 peeśauz
2 pehz
2 śazziju
2 śchis
2 śchķeeti
2 ścho
2 semme
2 siwi
2 śwehtibas
2 ta`
2 tawas
2 tawi
2 tik
2 trihs
2 us
2 uslehze
2 wahrdu
2 waiga
2 weena
2 weenas
2 wehju
2 wehl
2 wehtra
2 wiņņam
2 woj
2 zeļļa
2 zilweki
1 3
1 5
1 6
1 11
1 15
1 §chehligs
1 §inn
1 §innaja
1 §innaju
1 §innu
1 §peede
1 §tah§tijs
1 §teid§ohs
1 §trahdajs
1 §udde
1 aizina
1 aizinaśchanas
1 amitajus
1 ap§kai§tahs
1 apgah§ta
1 apkampe
1 apriht
1 aprihts
1 apśed§ahs
1 apśed§e
1 apśkaitahs
1 apśohliśchanas
1 aptehrpahs
1 apwilke
1 aśchi
1 aśśini
1 at§ih§tam
1 atbildeja
1 atgree§ahs
1 atgree§iśees
1 atgree§tees
1 atmakśaśchu
1 atme§ts
1 atmett
1 atminnejohs
1 atradde
1 atweeglinaht
1 auglis
1 aws
1 azzim
1 balkśnes
1 balkśni
1 bauda
1 behd§e
1 behda^s
1 behg
1 behgt
1 behgtu
1 bes
1 bih§tohs
1 bihjaśchanas
1 bihjaśchanu
1 bij
1 biju
1 blehdiba
1 bohja^=eeśchanas
1 breeśmigas
1 buhdiņu
1 buhs
1 d§eŗŗ
1 d§ihwibu
1 d§ihwoht
1 d§ihwojs
1 d§iļļuma^
1 d§iļļumi
1 darbs
1 darbus
1 darriht
1 darrija
1 darrijahs
1 darriśim
1 debbes
1 deena^
1 deenu
1 deewam
1 dehlu
1 dibbiņo^s
1 diwideśmits
1 drehbes
1 duśmiba
1 duśmibas
1 duśmojs
1 dwehśele
1 dwehśeles
1 dwehśeli
1 ebree#ris
1 ee§ihmehts
1 ee§pehje
1 eebr
1 eedewe
1 eeduhre
1 eekścha^s
1 eeme§ts
1 eeraud§iśchu
1 ehna
1 eijoti
1 elles
1 gahjumeem
1 gahjumu
1 gals
1 gan
1 gann
1 ganno^s
1 gau§chas
1 gau§chi
1 gaweśchanu
1 gohda=krehśla
1 grudens
1 gŗuhtuma
1 gulleja
1 gulli
1 ih§teni
1 irre
1 is§pļahwe
1 is§pļauts
1 isgahje
1 ispe§tiht
1 isśaukt
1 isśauze
1 isweddis
1 jahwu
1 jemm
1 jonaśa
1 jonaśam
1 kadehļ
1 kahpe
1 kal§tamu
1 kalnu
1 kam
1 kar§tuma
1 kaukśchanas
1 kikkajon
1 klauśiji
1 kleed§e
1 kleed§u
1 kliņķeem
1 kļua
1 kļuh§t
1 kreiśa
1 kur
1 kuŗŗas
1 kurrenes
1 labba
1 labbi
1 laiwa
1 laiwa^
1 laiwineeki
1 ļaudis
1 leeli
1 leelkungu
1 leeļs
1 lehnprahtigs
1 likkahs
1 lohpi
1 lohps
1 lohpu
1 luhgśchana
1 ma§
1 ma§i
1 maiśu
1 makśu
1 mallu
1 manna^
1 manna^s
1 mannis
1 mans
1 meega^
1 meślojahs
1 meślośimees
1 metteet
1 muh§chigi
1 muhs
1 nahkahs
1 nahkśees
1 nahkt
1 nahwei
1 nahzahs
1 nahzeet
1 nahzi
1 nakti
1 nakti`
1 naktis
1 nam~a^
1 nammu
1 neka^
1 neleetibas
1 neno§eed§igu
1 no§tahśees
1 nogahjis
1 nogree§iśees
1 nogrimmu
1 nokalte
1 nokaltuścha
1 nolikke
1 nometti
1 nomirris
1 nonahze
1 nonejauśchu
1 noproht
1 nośir§chu
1 nu
1 ohtras
1 ohtru
1 pamett
1 paprahtam
1 papreekśchu
1 par
1 parahda
1 paśchu
1 pateizibas
1 pawehleśchanu
1 pawehni^
1 pazehle
1 pazelleet
1 pe§tiśchana
1 peederr
1 peelihd§ini
1 peeluhd§
1 peeminnehs
1 peeśauze
1 peeśauzu
1 peeśazzihts
1 pelno^s
1 pilsśahta^
1 pilsśahts
1 pluhdi
1 praweeta
1 preeka
1 preekśch
1 preekścha^
1 preekśchas
1 preezajahs
1 puścham
1 red§eja
1 red§etu
1 reebe
1 reebśchanas
1 rei§e^
1 rihkus
1 rihta
1 rihta=puśśi
1 rohka
1 rohka^s
1 runnaja
1 runnajs
1 runnaju
1 śahze
1 śamiśśejahs
1 śaud§eht
1 śauśumu
1 śawa^
1 śawai
1 śaweem
1 śazzihts
1 ścha
1 schehla§tibas
1 schehla§tibu
1 śchi
1 semme^
1 śewim
1 sihmi
1 śimts
1 śirds§chehligs
1 siwis
1 śluddinaht
1 śluddinaja
1 śluddinaśchanu
1 śohdiba
1 śohdibu
1 śohlija
1 śohlijs
1 stah§ti
1 tahrpu
1 tam
1 tapehz
1 taps
1 tautas
1 tawa
1 tawahm
1 taws
1 tawu
1 teekams
1 tewim
1 tizzeja
1 tizzibu
1 tohp
1 tohs
1 tomehr
1 trejo
1 tśchetrdeśmits
1 tuhk§tośchi
1 turrahs
1 uhdeni
1 uhdens
1 uhskahpuśi
1 uppe
1 uppureja
1 uppureśchu
1 uppuŗus
1 usaud§inajs
1 usaugt
1 useet
1 usjemtu
1 wainas
1 wairahk
1 wall
1 warras=darba
1 we§t
1 weena^
1 wehleja
1 wehrśis
1 wehtras
1 wihra
1 wiļņi
1 wiltigas
1 wiņņas
1 wirśneeks
1 wiśs
1 wiśśi
1 zeeta^
1 zeeti
1 zeltees
1 zilweks
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015