Vārdformu biežuma vārdnīca (Jon)

 

Kopējais vārdformu skaits: 529
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1269

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

68	un
30 no
27 to
26 ta
23 uhs
19 ka
19 Un
18 śazzija
18 tee
17 ar
17 tas
16 wiņ§ch
14 es
14 tu
13 ne
12 Deews
12 jo
12 Jonas
11 Tad
10 Bet
10 kas
10 KUNGS
10 wiņņu
9 irr
9 Jonaśu
9 weenu
8 bija
8 pahr
8 tad
7 KUNGA
7 kuplahm
7 Lappahm
7 manni
7 teem
6 Deewu
6 eśśi
6 KUNGU
6 leelu
6 tahs
6 tappe
5 eekśch
5 Es
5 Juhŗa
5 Juhŗa^
5 mehs
5 mums
5 Niniwi
5 wiņņa
4 §chehl
4 Augli
4 Deewa
4 dehļ
4 eśmu
4 kad
4 Ļaunums
4 leelas
4 mannu
4 neds
4 pee
4 śawa
4 Tar§u
4 weens
4 Wihri
4 zehlahs
3 1
3 apśehdahs
3 bet
3 bihjajahs
3 bohja^
3 buhtu
3 darrijs
3 Deenas
3 duśmo
3 eetam
3 Galwu
3 jeb
3 Juhŗas
3 Juhŗu
3 Ķehniņa
3 ko
3 lai
3 leela
3 likke
3 mannim
3 nahk
3 nahze
3 Niniwes
3 parei§i
3 Pilsśahta
3 Pilsśahtu
3 prett
3 Śaule
3 śawas
3 śawu
3 Siws
3 śluddina
3 tew
3 tur
3 Wahrds
3 Wehdera
3 zaur
3 Zellees
2 2
2 4
2 10
2 Ak
2 ak
2 ap§tahje
2 atgree§chahs
2 atkaļ
2 Augļa
2 breeśmigaki
2 daud§
2 dewe
2 Dibbina^
2 Dwehśelei
2 eekścha
2 eet
2 eij
2 gahje
2 Grehkeem
2 gribbeja
2 ikweens
2 ilgaki
2 irraid
2 isdewe
2 jaśchu
2 jelle
2 Jo
2 jums
2 Ka`
2 ka`
2 Kas
2 Ko
2 KUNGAM
2 labbaki
2 Laiwas
2 Laiwu
2 lihd§
2 Maiśeem
2 Malla^
2 man
2 manna
2 mette
2 neka`
2 nikna
2 Niniwe
2 Niniwiteŗeem
2 no§tahjahs
2 nomirt
2 notikke
2 ohtra^
2 paśchai
2 peeluhd§e
2 peeśauz
2 śazziju
2 śchis
2 ścho
2 Semme
2 Siwi
2 Śwehtibas
2 tawas
2 tawi
2 Teem
2 tik
2 trihs
2 UN
2 us
2 uslehze
2 Wahrdu
2 Waiga
2 weena
2 weenas
2 Wehju
2 Wehtra
2 wiņņam
2 Zeļļa
2 Zilweki
1 3
1 5
1 6
1 11
1 15
1 §chehligs
1 §inn
1 §innaja
1 §innaju
1 §innu
1 §peede
1 §tah§tijs
1 §teid§ohs
1 §trahdajs
1 §udde
1 aizina
1 Aizinaśchanas
1 Amitajus
1 ap§kai§tahs
1 apgah§ta
1 apkampe
1 apriht
1 aprihts
1 apśed§ahs
1 apśed§e
1 apśkaitahs
1 Apśohliśchanas
1 aptehrpahs
1 apwilke
1 Aśchi
1 Aśśini
1 at§ih§tam
1 atbildeja
1 atgree§ahs
1 atgree§iśees
1 atgree§tees
1 atmakśaśchu
1 atme§ts
1 atmett
1 atminnejohs
1 atradde
1 atweeglinaht
1 Auglis
1 Aws
1 Azzim
1 Balkśnes
1 Balkśni
1 bauda
1 behd§e
1 Behda^s
1 behg
1 behgt
1 behgtu
1 bes
1 bih§tohs
1 Bihjaśchanas
1 Bihjaśchanu
1 bij
1 biju
1 Blehdiba
1 Bohja^=Eeśchanas
1 breeśmigas
1 Buhdiņu
1 buhs
1 d§eŗŗ
1 D§ihwibu
1 d§ihwoht
1 d§ihwojs
1 D§iļļuma^
1 D§iļļumi
1 Darbs
1 Darbus
1 darriht
1 darrija
1 darrijahs
1 darriśim
1 Debbes
1 Deena^
1 Deenu
1 Deewam
1 Dehlu
1 Dibbiņo^s
1 diwideśmits
1 Drehbes
1 Duśmiba
1 Duśmibas
1 duśmojs
1 Dwehśele
1 Dwehśeles
1 Dwehśeli
1 Ebree#ris
1 ee§ihmehts
1 ee§pehje
1 Eebr
1 eedewe
1 eeduhre
1 Eekścha^s
1 eeme§ts
1 eeraud§iśchu
1 Ehna
1 eijoti
1 Elles
1 Gahjumeem
1 Gahjumu
1 Gals
1 Gan
1 gann
1 Ganno^s
1 gau§chas
1 gau§chi
1 Gaweśchanu
1 Gohda=Krehśla
1 grudens
1 Gŗuhtuma
1 gulleja
1 gulli
1 ih§teni
1 irre
1 is§pļahwe
1 is§pļauts
1 isgahje
1 ispe§tiht
1 isśaukt
1 isśauze
1 isweddis
1 Jahwu
1 jemm
1 Jonaśa
1 Jonaśam
1 Ka
1 Kad
1 kadehļ
1 kahpe
1 kal§tamu
1 Kalnu
1 kam
1 Kar§tuma
1 Kaukśchanas
1 Kikkajon
1 klauśiji
1 kleed§e
1 kleed§u
1 Kliņķeem
1 kļua
1 kļuh§t
1 kreiśa
1 KUNgs
1 kur
1 Kuŗŗa
1 kuŗŗa
1 kuŗŗas
1 kurrenes
1 labba
1 labbi
1 Laid
1 laid
1 Laiwa
1 Laiwa^
1 Laiwineeki
1 Ļaudis
1 Leelas
1 Leeli
1 LeelKungu
1 leeļs
1 lehnprahtigs
1 likkahs
1 Lohpi
1 Lohps
1 Lohpu
1 Luhgśchana
1 ma§
1 Ma§i
1 Maiśu
1 Makśu
1 Mallu
1 manna^
1 manna^s
1 mannis
1 mans
1 Meega^
1 meślojahs
1 meślośimees
1 metteet
1 muh§chigi
1 muhs
1 nahkahs
1 nahkśees
1 nahkt
1 Nahwei
1 nahzahs
1 Nahzeet
1 nahzi
1 Nakti
1 Nakti`
1 Naktis
1 Nam~a^
1 Nammu
1 Ne
1 neka^
1 Neleetibas
1 neno§eed§igu
1 no§tahśees
1 nogahjis
1 nogree§iśees
1 nogrimmu
1 nokalte
1 nokaltuścha
1 nolikke
1 nometti
1 nomirris
1 nonahze
1 nonejauśchu
1 noproht
1 nośir§chu
1 Nu
1 ohtras
1 ohtru
1 pamett
1 paprahtam
1 papreekśchu
1 par
1 parahda
1 paśchu
1 Pateizibas
1 Pawehleśchanu
1 Pawehni^
1 pazehle
1 Pazelleet
1 Pe§tiśchana
1 peederr
1 peelihd§ini
1 peeluhd§
1 peeminnehs
1 peeśauze
1 peeśauzu
1 peeśazzihts
1 Pehz
1 pehz
1 Pelno^s
1 Pilsśahta^
1 Pilsśahts
1 Pluhdi
1 Praweeta
1 Preeka
1 preekśch
1 Preekścha^
1 Preekśchas
1 preezajahs
1 puścham
1 red§eja
1 red§etu
1 reebe
1 Reebśchanas
1 Rei§e^
1 Rihkus
1 Rihta
1 Rihta=Puśśi
1 Rohka
1 Rohka^s
1 runnaja
1 runnajs
1 runnaju
1 śahze
1 śamiśśejahs
1 śaud§eht
1 Śauśumu
1 śawa^
1 śawai
1 śaweem
1 śazzihts
1 ścha
1 Schehla§tibas
1 Schehla§tibu
1 śchi
1 Śchķeeti
1 śchķeeti
1 Semme^
1 śewim
1 Sihmi
1 śimts
1 śirds§chehligs
1 Siwis
1 śluddinaht
1 śluddinaja
1 Śluddinaśchanu
1 Śohdiba
1 Śohdibu
1 śohlija
1 śohlijs
1 Stah§ti
1 TA
1 Ta
1 Ta`
1 ta`
1 Tahrpu
1 tam
1 tapehz
1 taps
1 TAs
1 Tautas
1 tawa
1 tawahm
1 taws
1 tawu
1 teekams
1 Tew
1 tewim
1 tizzeja
1 Tizzibu
1 Tohp
1 tohs
1 tomehr
1 trejo
1 tśchetrdeśmits
1 tuhk§tośchi
1 turrahs
1 Uhdeni
1 Uhdens
1 uhskahpuśi
1 Uppe
1 uppureja
1 uppureśchu
1 Uppuŗus
1 usaud§inajs
1 usaugt
1 useet
1 usjemtu
1 Wainas
1 wairahk
1 Wall
1 Warras=Darba
1 we§t
1 weena^
1 Wehl
1 wehl
1 wehleja
1 Wehrśis
1 Wehtras
1 Wihra
1 Wiļņi
1 wiltigas
1 wiņņas
1 Wirśneeks
1 wiśs
1 wiśśi
1 Woj
1 woj
1 zeeta^
1 zeeti
1 zeltees
1 Zilweks
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015