Vārdformu biežuma vārdnīca (Jn)

 

Kopējais vārdformu skaits: 2770
Kopējais vārdlietojumu skaits: 17694

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

721	un
485 to
433 ne
400 tas
389 irr
367 ka
316 es
316 no
297 uhs
290 śazzija
259 tee
241 kas
224 juhs
214 JE§us
214 teem
213 ta
205 wiņśch
193 wiņņu
184 Un
174 Tad
153 eśmu
149 pee
144 tu
143 wiņņa
139 jums
134 eekśch
133 bet
133 ko
128 bija
115 tahs
108 tad
101 weens
95 ar
95 Bet
83 bij
81 jo
78 atbildeja
74 man
73 Es
73 mann
63 manni
63 Tehws
57 eśśi
57 tam
56 kad
54 Deewa
54 tohs
54 tur
53 śazzijis
51 ja
50 mannim
49 atkal
47 mehs
45 Kungs
45 nu
45 tew
44 Jo
43 nahze
40 pats
38 dewis
38 śuhtijis
37 arrid§an
37 buhs
37 kur
36 Mahzekļi
36 śakku
36 Tehwa
36 wiņņam
35 JE§u
34 daud§
34 Ja
33 eśśam
33 Tehwu
33 weenu
33 wehl
32 Dehls
32 śawu
32 tapehz
32 Tas
31 eśśat
31 Juddi
31 Kad
31 Paśaules
30 nahk
30 par
29 Mahzekļeem
29 preekśch
29 warr
28 arri
28 Kas
28 Leezibu
28 mannu
28 nahzis
27 juhśu
27 Ne
27 pehz
27 śchis
26 buhtu
26 manna
26 pateeśi
25 dehļ
25 red§eja
24 Ka
24 śewim
24 tizz
24 Zilweks
23 tohp
22 pahr
22 Pehteris
22 ta`
22 Wahrdu
22 zitti
21 mans
21 tewi
21 zaur
20 Deena^
20 pakkaļ
20 Paśaule
20 Pateeśi
19 Deews
19 gahja
19 Kri§tus
19 mums
19 śaweem
19 Tee
19 tizzeja
18 dohd
18 ittin
18 Juddeem
18 Ko
18 ścho
18 tizzat
17 §innam
17 §tarpa^
17 darrijis
17 Debbes
17 paleek
17 Paśaule^
17 runnajis
17 śakka
17 tomehr
17 Wahrds
17 Wiņśch
17 Zilweka
16 Azzis
16 Dehlu
16 ir
16 Leetas
16 neds
16 Śeewa
16 tahm
16 ween
15 Jahnis
15 jeb
15 Ļaudis
15 nahkt
15 runna
15 śawa^
15 Śchis
15 us
14 §tahweja
14 Awis
14 Juhs
14 neneeka
14 taptu
14 Uhdeni
14 wairs
14 wiśśi
13 §innaja
13 darra
13 Deewu
13 diwi
13 eśśus
13 isgahja
13 jaw
13 Juddu
13 lihd§
13 mannis
13 śewi
13 Wahrda^
13 warrat
12 §innat
12 §innu
12 ahra^
12 darru
12 eemu
12 Gaiśchums
12 Galilejas
12 nahks
12 red§
12 Śakka
12 śakki
12 tapt
12 tawu
12 To
12 tuwu
12 Wahrda
12 wairak
11 §tarp
11 bijis
11 Brihdi
11 D§ihwibu
11 Darbus
11 dohmu
11 eet
11 kam
11 Mahzeklis
11 Mehs
11 nogahja
11 Pehz
11 Pilatus
11 runnaju
11 Śazzija
11 śchihs
11 weena
10 Balśi
10 buhdams
10 darriht
10 darrija
10 dewe
10 Gohdu
10 gribbu
10 Kahjas
10 Kru§ta^
10 kurren
10 ma§u
10 Mahria
10 muhśu
10 Neģģi
10 newa
10 no=eemu
10 nokaut
10 Paśauli
10 paścha
10 paśchu
10 runnaja
10 śawas
10 śchi
10 Semmes
10 Śihmanis
10 Stunda
10 taggad
10 tanni^
10 tappa
10 Tu
10 wiśśu
10 Zilweku
9 §inni
9 §taiga
9 Augļus
9 augścham
9 D§ihwośchanu
9 Deenas
9 Deewa=Namma^
9 Garru
9 Gohdibu
9 kurrenes
9 kurśch
9 Laiks
9 Mai§i
9 mannas
9 mekle
9 Mo§us
9 muh§cham
9 nahkuśi
9 nomirris
9 Prahtu
9 rak§tihts
9 red§ejis
9 red§eśeet
9 UN
9 wiśśas
8 §inna
8 atradde
8 D§ihwiba
8 d§irdeja
8 Dehlam
8 eenihd
8 ehd
8 Eśśi
8 gann
8 Gars
8 gribbeja
8 labbu
8 Leeziba
8 Mai§e
8 manna^
8 Meeśas
8 mekleja
8 mihleja
8 muh§chigu
8 nahku
8 No
8 noh§t
8 pa§ih§tu
8 palikke
8 Praweets
8 red§ejśchi
8 Red§i
8 Rohkas
8 śchahs
8 Śchi
8 Ta
8 tai
8 teeścham
8 Wahrdus
8 Wels
8 weśśels
8 zehlehs
8 zits
7 ahra
7 aklis
7 Arrig
7 buhtut
7 d§irdejis
7 d§irdejśchi
7 Darbi
7 dohśchu
7 eśśohts
7 Gans
7 JE§um
7 kahds
7 kahdu
7 Ķehniņśch
7 Kungu
7 Lah§arus
7 Ļau§chu
7 mihle
7 nahkam
7 ņehme
7 pa
7 pa§ih§tat
7 pagohdinahts
7 Pateeśibas
7 peepildihts
7 red§eht
7 red§i
7 śazzidami
7 Śwehtkeem
7 tewim
7 tizzeht
7 Tohms
7 wiņņas
6 Abra`a`ms
6 alla§chiņ
6 arrig
6 buht
6 drohśchi
6 Eeśahkuma
6 Eij
6 gribbat
6 gribbedams
6 gulleja
6 isgahjis
6 Kappa
6 Ļaudim
6 luhd§e
6 luhgśeet
6 Mahte
6 Mahzitajs
6 Marta
6 Meeśu
6 meklejat
6 mihļo
6 Miŗŗoņeem
6 muh§chigi
6 neeka
6 neśs
6 nodewe
6 ohtru
6 pa§ih§t
6 pa§tara^
6 papreekśchu
6 parei§i
6 Pateeśiba
6 pazehle
6 peed§immis
6 peederr
6 Pehteri
6 Pihlatus
6 pirms
6 śazzijs
6 śewis
6 Śihmaņa
6 Śihmani
6 Stundu
6 śuhtijs
6 tappis
6 tawa
6 taws
6 tik
6 TO
6 Tomehr
6 u§
6 Uhdens
6 warretu
6 Wihlips
6 wiśs
5 §taigaja
5 ap
5 atdarrijis
5 Aug§tee=Pree§teŗee
5 Awim
5 Brahlis
5 Brihnuma=Sihmes
5 d§ihwo
5 d§ihwohs
5 D§ihwośchana
5 dabbuht
5 Darbu
5 darrat
5 darri
5 darrihs
5 darrijs
5 Dehla
5 dohs
5 eegahja
5 eh§t
5 ehduśchi
5 Galileju
5 Grehki
5 Gultu
5 ikkatrs
5 isgahje
5 itt
5 Jttin
5 Juhdas
5 kahda
5 kahdas
5 Ķehniņu
5 klaht
5 klauśa
5 kri§tija
5 Kur
5 leelaks
5 ma§gaht
5 Man
5 Manna
5 Meeśa
5 Mei§teri
5 muh§chiga
5 ohtra
5 paśchi
5 patt
5 Pilsśata
5 pirmak
5 preekścha^
5 Rak§ts
5 red§igs
5 śakkat
5 śawa
5 śazzidams
5 śchee
5 Semme^
5 Śullaiņi
5 Śwehdeena^
5 Tapehz
5 tawas
5 tawi
5 teeśa
5 Tur
5 waijaga
5 waizaja
5 wedde
5 weenadi
5 weenam
5 Weens
5 widdu^
5 wiņņeem
5 wiśśeem
4 Akmini
4 apkahrt
4 apleezinaja
4 at§innuśchi
4 Azzim
4 Bauśli
4 Bauśliba
4 Bauśliba^
4 bes
4 bihjajahs
4 Brahļi
4 brehze
4 d§eŗŗ
4 d§ert
4 D§ihwibas
4 d§ird
4 d§irdehs
4 dabbu
4 darrihts
4 Deewam
4 Dubļus
4 Durwis
4 Eekśch
4 Garra^
4 Grehkeem
4 Grehkus
4 guh§tiht
4 isred§ejis
4 isśauze
4 Jahņa
4 Jeru§aleme^
4 Judejas
4 kahpe
4 Kalna^
4 Kalps
4 Kappu
4 Kaŗŗa=Wihri
4 Ķehniņ§ch
4 kohpa^
4 Kru§ta
4 Kummaśu
4 Laiwa^
4 luhd§u
4 Mai§es
4 Malla^
4 Mannu
4 mannus
4 Mans
4 Meers
4 Meeru
4 mekleśeet
4 mihlejis
4 mihleju
4 nahkuśchi
4 nahz
4 Nakti^
4 Namma
4 Namma^
4 nei
4 neśśe
4 neweśśels
4 nomannija
4 nośaukts
4 Nu
4 Ohtra^
4 ohtrs
4 pa§innuśchi
4 padarriht
4 Par
4 paśluddinahs
4 Pateeśibu
4 Pehteŗa
4 pretti
4 Pulks
4 Rak§ti
4 rak§tijis
4 red§ehs
4 red§eju
4 red§u
4 śauz
4 śauze
4 śchim
4 śchinni^
4 śchķih§ti
4 Ścho
4 śew
4 śi§ts
4 Sihmes
4 Siwim
4 Śohdu
4 śuhtija
4 Śwehtko^s
4 tadehļ
4 taps
4 Tehwi
4 tewis
4 Tihklu
4 tizzi
4 trihs
4 tśchetras
4 tudaļ
4 tudaliņ
4 Tukśneśi^
4 tulkahts
4 usņemm
4 Wahrdi
4 warram
4 Weeta^
4 Weetu
4 Wezzakee
4 wiśśa
4 wiśśus
4 zittas
3 §tahw
3 §taigajam
3 Abra`a`ma
3 aisgahja
3 Akla
3 akli
3 Akmiņeem
3 Aśśini
3 at§ih§t
3 atgahdajahs
3 atnahzis
3 atradduśchi
3 atraśśeet
3 atrohmu
3 Aug§ta=Pree§teŗa
3 Aug§tam
3 Aug§tee
3 augśchenes
3 Bals
3 Barriba
3 Barribu
3 Bauślibu
3 Bauślus
3 behg
3 Behrni
3 BEt
3 bijuśchi
3 brihnijahs
3 d§ihwa
3 D§ihwośchanas
3 d§immis
3 d§irdedams
3 d§irdejuśchi
3 darrajt
3 darrijśchi
3 Deena
3 derrehts
3 deśmits
3 Dohd
3 dohta
3 dohts
3 dohtu
3 Draugs
3 Durwim
3 Dwihņis
3 ee=eet
3 eedams
3 eekścha
3 eekścha^
3 Eepreezinatajs
3 eij
3 Ettiķi
3 Gadda^
3 gahjuśchi
3 Gaiśchuma
3 Gaiśma
3 Galwu
3 Garra
3 Greek
3 gullejis
3 gullim
3 ih§tens
3 ih§tenu
3 Jah§epa
3 Jahni
3 jauta
3 jautaht
3 Jepśchu
3 jepśchu
3 Jeruh§aleme^
3 Jkkatrs
3 Joanna
3 Juddus
3 Juhŗas
3 juhśo`s
3 Kahjahm
3 Kam
3 kamehr
3 Kaperna`u`ma^
3 Kappa^
3 kri§ti
3 Kri§tu
3 Kunga
3 kurp
3 kuŗŗa
3 Kurśch
3 Lah§aru
3 Laika
3 leed§ehs
3 Leeldeenas
3 leels
3 ļohti
3 lohzidamees
3 Maddaļa
3 Mahriu
3 Mahti
3 Mahzekli
3 mahzidams
3 Mann
3 manneem
3 mehr
3 mettehs
3 Mihle§tibas
3 mihlojis
3 mihļojis
3 mirs
3 mirśeet
3 Muhśu
3 Nabbageem
3 Nahwi
3 Nahzeet
3 ne§t
3 ņemmu
3 newaid
3 Nikademus
3 no=eet
3 nogahjis
3 nomirruśchi
3 notihk§t
3 ohtram
3 padeśmits
3 pagohdinahs
3 paleekat
3 Paśaulei
3 paścha^
3 paśehdehs
3 paśluddinaja
3 pateeśa
3 PAteeśi
3 pateeśigs
3 peed§immuścha
3 peed§imt
3 peeluhgt
3 peepilditi
3 PEhz
3 Pilatu
3 pildija
3 Pilsśata^
3 Pirk§tu
3 Praweeśchi
3 Pree§teŗam
3 Pree§teŗee
3 Pree§teris
3 Preeks
3 Preeku
3 prett
3 Prohti
3 Rabbi
3 rahdi
3 rak§tija
3 Red§eet
3 red§ejuśchi
3 red§eśi
3 runnahs
3 runnajam
3 Saglis
3 śapratte
3 śazzitu
3 ścheem
3 śchohs
3 śchur
3 śchurp
3 Śeewas
3 Śeewu
3 śildijahs
3 Siņņu
3 Śirdi
3 Ślepkawa
3 śleppeni
3 śohda
3 Stundas
3 śuhtihts
3 śwaidija
3 Śwehdeena
3 Śwehtki
3 Ta`
3 Tadehļ
3 Taggad
3 taggadiņ
3 tai^
3 Taiśnibu
3 tappe
3 teems
3 teeśaju
3 Teeśas
3 Teeśu
3 tezzeja
3 tizzajt
3 tizzehs
3 Tumśiba
3 Tumśiba^
3 turrehs
3 turreht
3 turreja
3 usmohdinaśchu
3 usņehme
3 Wahrdam
3 Wainas
3 Wal§tiba
3 Waļļa
3 Walloda
3 Wari§e`e`ŗi
3 Wari§ee~ŗeem
3 Wari§eeŗeem
3 weetu
3 weśśelu
3 wezs
3 widdu
3 Wihlipps
3 Wihnu
3 Wihra
3 Wiņņa
3 wiņņai
3 wiņņi
3 wirs
3 Zeļļu
3 Zilwekeem
3 Zitti
2 1
2 2
2 3
2 §innadams
2 §innams
2 §innamu
2 §innatu
2 §tahwim
2 §taigaht
2 A§aidu
2 aisślehgtas
2 aizinaja
2 Aklu
2 Akmins
2 Akmiņus
2 Andrees
2 ap§ehģelejis
2 ap§kaitahs
2 ap§trahdajuśchi
2 apgohdini
2 Apgrai§iśchanu
2 apgrehkojees
2 apleezina
2 aplikke
2 apmir§t
2 appakśch
2 apśehdehs
2 Ar
2 Aśśins
2 at§tahje
2 at§tahju
2 atlai§chu
2 atnahk
2 atņems
2 atpakkaļ
2 atśwabbinahs
2 aug§tajs
2 Aug§teem
2 Auśi
2 Awju
2 Ba§niza^
2 Barribas=Śargs
2 Bauślibas
2 Bauślis
2 Behdas
2 Behrnus
2 Bet§a`idas
2 biju
2 Brahļeem
2 Brahli
2 Brihnuma=Sihme
2 Brihnumu=Sihmes
2 Brihnumu=Sihmi
2 Bruhtgaņa
2 buhśchu
2 buhśeet
2 Buhtut
2 d§ihwoju
2 d§ihws
2 d§ihwu
2 d§ihwus
2 D§immums
2 d§immuśchi
2 d§irdedami
2 d§irdeht
2 Dahr§a^
2 dahrgas
2 Darba
2 darram
2 darrees
2 darridams
2 darriśim
2 darritu
2 Deena^s
2 Deenahm
2 Deenu
2 dehwehts
2 Dihķi
2 diwipadeśmiteem
2 diwiśimts
2 dohdahs
2 dohdams
2 doht
2 Draud§es
2 Drehbi
2 drihs
2 E§aijas
2 eedewis
2 eenihdejuśi
2 eeraud§idams
2 eeśahze
2 Eima
2 eima
2 Elijas
2 Eļjes
2 Eņģelis
2 Eņģeļus
2 EŚ
2 Eśmu
2 eśśeet
2 eśśim
2 eśśośchu
2 eśśoti
2 Gaddus
2 Gailis
2 Gaiśchumu
2 Gaiśmas
2 Gallam
2 Ganni
2 gohdu
2 grehkojis
2 Grehkos
2 Grehku
2 Grehzineeks
2 gribb
2 gribbam
2 gribbedami
2 gribbetu
2 gribbi
2 gull
2 ih§teni
2 ikweens
2 ilgi
2 is
2 isbihtees
2 isd§inne
2 iseet
2 isme§ts
2 ittka
2 jaśakka
2 jauna
2 jauns
2 jaunu
2 jautaja
2 Jehkabs
2 Jehrs
2 Jeru§alemes
2 Jeru§alemi
2 Jr
2 Jrrag
2 Juds
2 Judu
2 Juhdaśam
2 Juhŗa
2 Juhŗu
2 Juhśai
2 juhśas
2 ka`
2 Kadehļ
2 kahda^
2 Kahdu
2 Kalnu
2 Kalpam
2 Kalpi
2 Kapehz
2 Kaps
2 Kauliņus
2 Ķehniņa
2 klauśat
2 Klehpi^
2 Kri§tum
2 Krohni
2 Kru§tu
2 Kruhtim
2 kurnejam
2 kuŗŗu
2 kuŗŗus
2 labba
2 labbais
2 labbi
2 labbo
2 lai
2 laid
2 Laiwas
2 Laiwu
2 lau§ija
2 ļaunu
2 leeku
2 Leel=Deenu
2 leelaka
2 leelakas
2 Leeldeena
2 Leelus
2 leezeet
2 Leezibas
2 Lihd§ibahm
2 likke
2 likts
2 linnu=Autus
2 luhkojeet
2 ma§gajees
2 ma§gajohs
2 Mahjas
2 Mahrziņu
2 Mahśa
2 Mahśas
2 Mahśu
2 mahzihs
2 mahzija
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015