Vārdformu biežuma vārdnīca (Jl)

 

Kopējais vārdformu skaits: 736
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1796

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

144	un
57 irr
38 ta
37 tee
36 no
33 tas
33 to
29 jo
22 es
19 juhs
17 ka`
17 kungs
17 teem
16 tahs
15 tohs
14 kunga
13 buhs
13 juhśu
13 ka
13 ne
13 weenu
12 kas
12 par
11 ar
11 ko
11 uhs
10 weena
9 jums
9 pahr
8 ļaudis
8 mannu
8 śawu
8 wiņņu
7 deena
7 deewa
7 ir
7 pee
7 us
7 wiņņa
7 wiśśi
6 §tarp
6 behrneem
6 juhda
6 semmes
6 taps
6 wiņņas
6 zianas
5 eekśch
5 eśmu
5 juhśas
5 laid
5 semme
5 tad
5 ugguns
5 weens
5 wiņ§ch
4 ak
4 deena^s
4 deewu
4 kalnu
4 lauka^
4 leela
4 namma
4 pehz
4 pulki
4 śawa
4 śullaiņi
4 śwehtijeet
4 tur
4 wiśśu
4 wiśśus
3 1
3 apkahrt
3 aśśini
3 atlizzina
3 atmakśaśchu
3 atrauts
3 bet
3 bohja^
3 deenu
3 deews
3 dehļ
3 eeleiju
3 eet
3 ehd
3 eśśat
3 isśauzeet
3 jeru§alemes
3 juhśo
3 juhśus
3 kauna^
3 kungu
3 ļaudim
3 leelas
3 leeśma
3 leetas
3 manna
3 mehnes
3 muh§chigi
3 pagaņeem
3 pahrdewuśchi
3 pakkaļ
3 pļawas
3 poh§ta^
3 pree§teŗi
3 preekśch
3 preekścha^
3 prett
3 śakka
3 śaule
3 śaweem
3 śiśśeņi
3 tahļu
3 tapehz
3 tezzehs
3 tohp
3 tuwu
3 wabboles
3 wahrdu
3 wairs
3 wihnu
3 wiśśas
3 zaur
2 2
2 13
2 §chehl
2 §krees
2 §tah§ta
2 aprihjis
2 aptumśchoti
2 atdoht
2 atgree§eetees
2 atkaļ
2 atrauj
2 azzim
2 ba§uneet
2 ba§uni
2 balkśni
2 behrni
2 behrnus
2 d§eŗŗamo=uppuris
2 darrijs
2 debbes
2 drebb
2 eed§ihwotaji
2 eeleija^
2 eenaidneeku
2 ehdamo=uppuris
2 garru
2 gaweni
2 gaweśchanu
2 ģihmis
2 gribbat
2 i§rae#ļa
2 ikweens
2 isleeśchu
2 jaunu
2 jeru§aleme
2 juhŗu
2 juhśeem
2 kambaŗa
2 kaŗŗa=wihri
2 kaŗŗu
2 kauzeet
2 kohki
2 kukkaiņi
2 labbiba
2 ļau§chu
2 leels
2 leetu
2 lihgśmiba
2 man
2 manni
2 mannim
2 meitas
2 muh§cham
2 muhŗeem
2 nahk
2 nahks
2 nahzeet
2 nammo^s
2 neewaśchanu
2 neśśihs
2 neweens
2 no§chehlumu
2 notiks
2 nu
2 pagaņi
2 pagaņus
2 pilni
2 pļauśchana
2 pulzinajeet
2 raugi
2 runnajs
2 śajuttiśeet
2 śakaltis
2 śapulzinaśchanas
2 śawas
2 śawus
2 ścho
2 semme^
2 semmi
2 śirds§chehligs
2 śmarścha
2 sohbi
2 spoh§chumu
2 swaig§nes
2 swehri
2 śwehta
2 śwehtu
2 ta`
2 tai
2 tauta
2 tawus
2 teeśas
2 tewi
2 tukśnibas
2 warrena
2 warrenus
2 weeta
2 wezzajus
2 wihges=kohks
2 wihna
2 wihna=kohks
2 wihns
2 wiņņam
2 zeļļahs
2 zelśees
1 4
1 9
1 12
1 14
1 15
1 18
1 23
1 28
1 §chehligs
1 §chehlojeet
1 §ih§ch
1 §inn
1 §kai§ts
1 §kanneet
1 §peedihs
1 §prehga
1 §taiga
1 §tipri
1 §tiprs
1 agreju
1 ahboļu=kohks
1 ahtri
1 aisbehgt
1 aisd§ihśchu
1 aizinahs
1 aizinaśchanas
1 altaŗa
1 altari
1 amatta
1 apbruņņoti
1 apgah§uśi
1 apjoh§eetees
1 apjoh§uśees
1 apmahzuśi
1 appakśch
1 aprihj
1 apśohliśchanas
1 arraji
1 arrid§an
1 aśśinim
1 atbildehs
1 atdohśchanu
1 ateet
1 atgree§eet
1 atgree§iśchu
1 atgree§iśees
1 atgree§tees
1 atjehmuśchi
1 atkahps
1 atlehks
1 atlikkuścheem
1 atnahkśchanas
1 atrauta
1 augli
1 augļus
1 augścham
1 augśchu
1 auguma^
1 auśeklis
1 auśis
1 awju
1 awots
1 balti
1 barriba
1 behdajahs
1 behrniņus
1 behrnu
1 bih§tees
1 bih§teetees
1 bihjajama
1 biju
1 bijuśi
1 bļauj
1 blehdiba
1 bohja^=eeśchanas
1 breeśmiga
1 breeśmigas
1 brihniśchķi
1 brihnumus
1 bruhdgana
1 bruhdgans
1 bruhte
1 bruhtes
1 bruņņahm
1 buhśchanu
1 buht
1 buhtu
1 d§eŗŗamo=uppuri
1 d§eŗŗokśļi
1 d§ihśchu
1 d§ihtat
1 d§ihwo
1 d§ihwohs
1 d§ihwoju
1 dahr§
1 dahrgas
1 dallijśchi
1 darrajt
1 darriht
1 darrihts
1 darrijśi
1 darriśchu
1 debbeśi^s
1 deena^
1 deewekļu
1 degg
1 dehli
1 dehlu
1 dehlus
1 dewuśchi
1 dohs
1 draud§i
1 draud§ibai
1 drebbehs
1 drehbes
1 drih§
1 duhmu
1 eed§ihwotajus
1 eeded§inajśi
1 eedoms
1 eekahps
1 eekarśehs
1 eekścha
1 eemantojamu
1 eeraud§iśaśchanas
1 ees
1 eewainoti
1 egipte
1 ehdamo=uppuri
1 ehdin
1 ehdiśeet
1 eita
1 eļje
1 eļjes
1 eļji
1 eśśi
1 eśśu
1 gaddo^s
1 gaddus
1 gahjuśi
1 gallu
1 gals
1 galwahm
1 galwu
1 gannami
1 gannibas
1 garra
1 gattawa
1 gau§chi
1 granatu=ahboļu=kohks
1 graudi
1 greekeŗeem
1 grehkeem
1 i§raeļa
1 ih§teni
1 ihpaśchuma
1 irrag
1 isdohs
1 isglahbśchana
1 isglahbts
1 iskaiśijśchi
1 isleeśchanas
1 islehjuśchi
1 islehks
1 isple§ts
1 isśikkuśchas
1 istruhzinaśees
1 itt
1 ja
1 jad§eŗŗ
1 jadarra
1 jahtneeki
1 jaśchu
1 jaunekļi
1 jeb
1 jepśchu
1 jeru§aleme^
1 jo§awat
1 jo§awata
1 joe#la
1 joe#ls
1 joe#lu
1 juhśa^s
1 juhśahm
1 jumprawa
1 ka^
1 kad
1 kadehļ
1 kahda
1 kahpes
1 kahps
1 kahpuŗi
1 kahrta^
1 kalleet
1 kalneem
1 kalni
1 kalpeem
1 kalponehm
1 kam
1 kaŗŗa=spehka
1 kaŗŗa=spehks
1 kauz
1 klaht
1 klauśajt
1 klohni
1 kohkus
1 kri§tu
1 kri§tus
1 kruhtis
1 kur
1 kurp
1 kuŗŗu
1 kweeścheem
1 labbas
1 labbibas
1 labbibu
1 lai
1 laika^
1 laiki
1 ļaunu
1 lauwam
1 lauwas
1 leeta
1 leetus
1 lehģeris
1 lehnprahtigs
1 lemmeśchus
1 lihgśmiga
1 lihgśmojtees
1 liht
1 liks
1 lohgeem
1 lohpi
1 ļohti
1 mahzibu
1 mahzitaju
1 maiśo^s
1 maiśu
1 makśu
1 mannas
1 manneem
1 manno
1 mans
1 mantu=nammi
1 mauku
1 mee§cheem
1 meeśu
1 meitiņu
1 meślojśchees
1 mi§eht
1 miglaiņa
1 muh§chigo^s
1 muhśahm
1 muhśu
1 muttes
1 nahkahs
1 nakti
1 nammu
1 ne§kaitama
1 neds
1 neģģi
1 nejauku
1 neno§eed§igu
1 neśśuśchi
1 newa
1 nikna
1 no§kummuśi
1 no=ehduśchi
1 no=eita
1 nobahlehs
1 nodohd
1 nodohśchu
1 nokaltuśchi
1 nokaltuśi
1 nomettihs
1 nomi§ejśi
1 nonihkuśi
1 notikke
1 notikkuśi
1 noweddiśchu
1 ohtru
1 pa§kubbina
1 pa=ehdinati
1 padarrijs
1 pagaņu
1 pahrdohśchu
1 pahrdoht
1 pahrees
1 pahrtek
1 pahrtezzehs
1 pahrwehrtita
1 pakalni
1 pakkaleju
1 pakrehśliga
1 paleezeet
1 paliks
1 palikt
1 palmu=kohks
1 pamettihs
1 pamohdinajeet
1 paneśśihs
1 papreekśchśluddinaśchana
1 papreekśchśluddinaśchanu
1 parahdiśchanas
1 patwerums
1 pazeļļ
1 pazels
1 pee=ehdiśeet
1 peed§ehruśchee
1 peeleez
1 peeluhgt
1 peena
1 peepeśchi
1 peeśauks
1 peeśaukt
1 peeśauz
1 peeśauzeet
1 peeśauzu
1 peeśazziśchanas
1 petuela
1 pihtehm
1 pillehs
1 pilns
1 pilsśahta^
1 pirmak
1 pirms
1 poh§ta
1 poh§tihts
1 poh§tiśchana
1 poh§tita
1 poh§titi
1 poh§tu
1 pohdi
1 praweeśchu
1 praweeta
1 pree§teŗus
1 preeks
1 preekśch=nammu
1 preekścha`
1 preezajees
1 preezajtees
1 preezigas
1 puiśi
1 puttahm
1 raddeem
1 raddu
1 rattu
1 raud
1 raudajt
1 raudaśchanu
1 red§
1 red§ehs
1 rihbeśchana
1 rihj
1 rihta
1 rohbe§chahm
1 rohbe§chas
1 rohka^
1 ruggajus
1 ŗuhks
1 sabas
1 saglis
1 śagŗuuśchi
1 sahli
1 śakaltuścha^
1 śakrahjeet
1 śakrahjeetees
1 śalda
1 śamaitati
1 śaplohśajt
1 śapni
1 śapnohs
1 śapulzejeetees
1 śapulzinajeet
1 śapulzinaśchu
1 sarri
1 śatruhdejśchi
1 śaud§ehs
1 śaud§i
1 śawa^
1 śawahm
1 śawo
1 śazzihs
1 śazziht
1 schehla§tibas
1 śchis
1 śchķehpeem
1 śchķih§tijs
1 śchķih§tiśchu
1 śchķuhņi
1 śchurp
1 seemeļa=puśśes
1 śehdeśchu
1 seltu
1 śewim
1 śir§chu
1 śirdi
1 śirds
1 sirgu
1 sittim
1 ślaweśeet
1 ślazzinahs
1 śluddinahs
1 śluddinajeet
1 śluddinaśchana
1 sohbiņeem
1 śohdiba
1 śohdiśchu
1 spaidi
1 stiprums
1 strauti
1 śudrabu
1 śuhtijs
1 śuhtiśchu
1 śullaiņeem
1 śwehtai
1 śwehtiśchanu
1 śweśchi
1 świnneht
1 ta`patt
1 tadehļ
1 tahda
1 tahm
1 taiśnibas
1 tanni`s
1 tanni^
1 tanni^s
1 tappuśchi
1 tautahm
1 tautai
1 tawu
1 teeśaśchohs
1 teeśu
1 tehwu
1 tekkahm
1 tihruma
1 tihrums
1 tik
1 tirus
1 tohpat
1 tomehr
1 trihze
1 tśchakleem
1 tukścha
1 tukśchu
1 tukśneśi^
1 tumścha
1 tumśibu
1 turra
1 twaiku
1 uhdens
1 uhdens=uppes
1 uhskahps
1 uhsmoh§teetees
1 usmohdinaśchu
1 uszelśees
1 wahjajs
1 wahrda
1 wahrds
1 waid
1 waidi
1 waigi
1 waigu
1 waj
1 wal§tibas
1 waldijśchi
1 warras=darba
1 warrehs
1 warren
1 warrenee
1 warreni
1 warrens
1 weenai
1 weenam
1 weenas
1 weetas
1 weetu
1 wehlu
1 wehrśchu
1 wezzajee
1 wezzajeem
1 wezzam
1 widdu^
1 wihges=kohku
1 wihna=dahr§neeki
1 wihna=kohku
1 wihna=plihtneeki
1 wihna=spaidi
1 wihna=spaids
1 wili§teŗu
1 wiņņai
1 wiņņi
1 wiņņo
1 wirś=galleem
1 wirśu^
1 wiśs
1 wiśśuwarrena
1 zeetumu
1 zeļļeem
1 zianu
1 zihdona
1 zilśchu
1 ziltim
1 zilweku
1 zirpi
1 zirpjus
1 zitta^
1 zitts
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015