Vārdformu biežuma vārdnīca (Jl)

 

Kopējais vārdformu skaits: 766
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1796

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

120	un
57 irr
35 no
35 ta
33 to
31 tas
30 tee
26 jo
24 Un
19 es
19 juhs
17 ka`
17 teem
16 KUNGS
16 tahs
15 tohs
14 KUNGA
13 buhs
13 juhśu
13 ka
13 weenu
12 kas
12 par
11 ne
11 uhs
9 ar
9 jums
9 ko
9 pahr
8 Ļaudis
8 mannu
8 śawu
8 weena
8 wiņņu
7 Deena
7 Deewa
7 pee
7 Tee
7 us
7 wiņņa
7 wiśśi
6 §tarp
6 Behrneem
6 Juhda
6 Semmes
6 taps
6 Zianas
5 eekśch
5 eśmu
5 juhśas
5 Semme
5 Ugguns
5 weens
5 wiņ§ch
4 Deena^s
4 Deewu
4 ir
4 Kalnu
4 Lauka^
4 leela
4 Namma
4 Pulki
4 śawa
4 Śullaiņi
4 wiśśu
4 wiśśus
3 1
3 apkahrt
3 Aśśini
3 atlizzina
3 atmakśaśchu
3 atrauts
3 bohja^
3 Deenu
3 Deews
3 dehļ
3 Eeleiju
3 eet
3 ehd
3 Es
3 eśśat
3 Jeru§alemes
3 Jr
3 juhśo
3 juhśus
3 Kauna^
3 KUNGU
3 laid
3 Ļaudim
3 leelas
3 Leeśma
3 Leetas
3 manna
3 Mehnes
3 muh§chigi
3 Pagaņeem
3 pahrdewuśchi
3 pakkaļ
3 pehz
3 Pļawas
3 poh§ta^
3 Pree§teŗi
3 preekśch
3 Preekścha^
3 prett
3 śakka
3 Śaule
3 śaweem
3 Śiśśeņi
3 śwehtijeet
3 Ta
3 tad
3 tahļu
3 Tapehz
3 tezzehs
3 tohp
3 tur
3 tuwu
3 Wabboles
3 Wahrdu
3 wairs
3 Wihnu
3 Wiņņas
3 wiņņas
3 wiśśas
3 zaur
2 2
2 13
2 §chehl
2 §krees
2 §tah§ta
2 Ak
2 ak
2 aprihjis
2 aptumśchoti
2 Ar
2 atdoht
2 atkaļ
2 atrauj
2 Azzim
2 Ba§uneet
2 Ba§uni
2 Balkśni
2 Behrni
2 Behrnus
2 Bet
2 D§eŗŗamo=Uppuris
2 darrijs
2 Debbes
2 drebb
2 Eed§ihwotaji
2 Eeleija^
2 Eenaidneeku
2 Ehdamo=Uppuris
2 Garru
2 Gaweni
2 Gaweśchanu
2 Ģihmis
2 gribbat
2 ikweens
2 isleeśchu
2 isśauzeet
2 J§rae#ļa
2 jaunu
2 Jeru§aleme
2 Jo
2 Juhŗu
2 juhśeem
2 Kambaŗa
2 Kaŗŗa=Wihri
2 Kaŗŗu
2 kauzeet
2 Ko
2 Kohki
2 Kukkaiņi
2 Labbiba
2 Laid
2 Ļau§chu
2 leels
2 Leetu
2 Lihgśmiba
2 man
2 manni
2 mannim
2 Meitas
2 muh§cham
2 Muhŗeem
2 nahk
2 nahks
2 nahzeet
2 Nammo^s
2 Ne
2 Neewaśchanu
2 neśśihs
2 neweens
2 No§chehlumu
2 notiks
2 Nu
2 Pagaņi
2 Pagaņus
2 pilni
2 Pļauśchana
2 runnajs
2 śajuttiśeet
2 śakaltis
2 Śapulzinaśchanas
2 śawas
2 śawus
2 ścho
2 Semme^
2 Semmi
2 Śmarścha
2 Sohbi
2 Spoh§chumu
2 Swaig§nes
2 Swehri
2 śwehtu
2 Tad
2 tai
2 Tas
2 Tauta
2 tawus
2 Teeśas
2 Tukśnibas
2 warrena
2 Warrenus
2 Weena
2 Weeta
2 Wezzajus
2 Wihges=Kohks
2 Wihna
2 Wihna=Kohks
2 Wihns
2 wiņņam
2 zeļļahs
2 zelśees
1 4
1 9
1 12
1 14
1 15
1 18
1 23
1 28
1 §chehligs
1 §chehlojeet
1 §ih§ch
1 §inn
1 §kai§ts
1 §kanneet
1 §peedihs
1 §prehga
1 §taiga
1 §tipri
1 §tiprs
1 agreju
1 Ahboļu=Kohks
1 ahtri
1 aisbehgt
1 aisd§ihśchu
1 aizinahs
1 Aizinaśchanas
1 Altaŗa
1 Altari
1 Amatta
1 apbruņņoti
1 apgah§uśi
1 Apjoh§eetees
1 apjoh§uśees
1 apmahzuśi
1 appakśch
1 aprihj
1 Apśohliśchanas
1 Arraji
1 arrid§an
1 Aśśinim
1 atbildehs
1 Atdohśchanu
1 ateet
1 atgree§eet
1 Atgree§eetees
1 atgree§eetees
1 atgree§iśchu
1 atgree§iśees
1 atgree§tees
1 atjehmuśchi
1 atkahps
1 atlehks
1 Atlikkuścheem
1 Atnahkśchanas
1 atrauta
1 Augli
1 Augļus
1 augścham
1 augśchu
1 Auguma^
1 Auśeklis
1 Auśis
1 Awju
1 Awots
1 balti
1 Barriba
1 behdajahs
1 Behrniņus
1 Behrnu
1 bet
1 bih§tees
1 bih§teetees
1 bihjajama
1 biju
1 bijuśi
1 bļauj
1 Blehdiba
1 Bohja^=Eeśchanas
1 breeśmiga
1 breeśmigas
1 brihniśchķi
1 Brihnumus
1 Bruhdgana
1 Bruhdgans
1 Bruhte
1 Bruhtes
1 Bruņņahm
1 Buhśchanu
1 buht
1 buhtu
1 D§eŗŗamo=Uppuri
1 D§eŗŗokśļi
1 d§ihśchu
1 d§ihtat
1 d§ihwo
1 d§ihwohs
1 d§ihwoju
1 Dahr§
1 dahrgas
1 dallijśchi
1 darrajt
1 darriht
1 darrihts
1 darrijśi
1 darriśchu
1 Debbeśi^s
1 Deena^
1 Deewekļu
1 degg
1 Dehli
1 Dehlu
1 Dehlus
1 dewuśchi
1 dohs
1 Draud§i
1 Draud§ibai
1 drebbehs
1 Drehbes
1 drih§
1 Duhmu
1 Eed§ihwotajus
1 eeded§inajśi
1 Eedoms
1 eekahps
1 eekarśehs
1 eekścha
1 eemantojamu
1 Eeraud§iśaśchanas
1 ees
1 eewainoti
1 Egipte
1 Ehdamo=Uppuri
1 ehdin
1 ehdiśeet
1 eita
1 Eļje
1 Eļjes
1 Eļji
1 eśśi
1 eśśu
1 Gaddo^s
1 Gaddus
1 gahjuśi
1 Gallu
1 Gals
1 Galwahm
1 Galwu
1 gannami
1 Gannibas
1 Garra
1 gattawa
1 gau§chi
1 Granatu=Ahboļu=Kohks
1 Graudi
1 Greekeŗeem
1 Grehkeem
1 ih§teni
1 irrag
1 isdohs
1 isglahbts
1 iskaiśijśchi
1 islehjuśchi
1 islehks
1 isple§ts
1 isśikkuśchas
1 istruhzinaśees
1 itt
1 J§raeļa
1 ja
1 jad§eŗŗ
1 jadarra
1 Jahtneeki
1 jaśchu
1 Jaunekļi
1 jeb
1 jepśchu
1 Jeru§aleme^
1 Jhpaśchuma
1 JO
1 Jo§awat
1 Jo§awata
1 Joe#la
1 Joe#ls
1 Joe#lu
1 Jsglahbśchana
1 Jsleeśchanas
1 Jsśauzeet
1 juhśa^s
1 juhśahm
1 Jumprawa
1 ka^
1 kad
1 kadehļ
1 kahda
1 Kahpes
1 kahps
1 Kahpuŗi
1 Kahrta^
1 Kalleet
1 Kalneem
1 Kalni
1 Kalpeem
1 Kalponehm
1 kam
1 Kaŗŗa=Spehka
1 Kaŗŗa=Spehks
1 kauz
1 klaht
1 Klauśajt
1 Klohni
1 Kohkus
1 kri§tu
1 Kri§tus
1 Kruhtis
1 KUNgs
1 Kur
1 kurp
1 kuŗŗu
1 Kweeścheem
1 labbas
1 Labbibas
1 Labbibu
1 lai
1 Laika^
1 Laiki
1 Ļaunu
1 Lauwam
1 Lauwas
1 Leeta
1 Leetus
1 Lehģeris
1 lehnprahtigs
1 Lemmeśchus
1 lihgśmiga
1 lihgśmojtees
1 liht
1 liks
1 Lohgeem
1 Lohpi
1 ļohti
1 Mahzibu
1 Mahzitaju
1 Maiśo^s
1 Maiśu
1 Makśu
1 mannas
1 manneem
1 manno
1 mans
1 Mantu=Nammi
1 Mauku
1 Mee§cheem
1 Meeśu
1 Meitiņu
1 meślojśchees
1 mi§eht
1 miglaiņa
1 muh§chigo^s
1 muhśahm
1 muhśu
1 Muttes
1 nahkahs
1 Nakti
1 Nammu
1 ne§kaitama
1 neds
1 Neģģi
1 nejauku
1 neno§eed§igu
1 neśśuśchi
1 newa
1 nikna
1 No
1 no§kummuśi
1 no=ehduśchi
1 no=eita
1 nobahlehs
1 nodohd
1 nodohśchu
1 nokaltuśchi
1 nokaltuśi
1 nomettihs
1 nomi§ejśi
1 nonihkuśi
1 notikke
1 notikkuśi
1 noweddiśchu
1 ohtru
1 Pa§kubbina
1 pa=ehdinati
1 padarrijs
1 Pagaņu
1 pahrdohśchu
1 pahrdoht
1 pahrees
1 pahrtek
1 pahrtezzehs
1 pahrwehrtita
1 Pakalni
1 pakkaleju
1 pakrehśliga
1 paleezeet
1 paliks
1 palikt
1 Palmu=Kohks
1 pamettihs
1 pamohdinajeet
1 paneśśihs
1 Papreekśchśluddinaśchana
1 Papreekśchśluddinaśchanu
1 Parahdiśchanas
1 Patwerums
1 pazeļļ
1 pazels
1 pee=ehdiśeet
1 Peed§ehruśchee
1 Peeleez
1 peeluhgt
1 Peena
1 peepeśchi
1 peeśauks
1 peeśaukt
1 peeśauz
1 peeśauzeet
1 peeśauzu
1 Peeśazziśchanas
1 Pehz
1 Petuela
1 Pihtehm
1 pillehs
1 pilns
1 Pilsśahta^
1 pirmak
1 pirms
1 poh§ta
1 poh§tihts
1 Poh§tiśchana
1 poh§tita
1 poh§titi
1 poh§tu
1 Pohdi
1 Praweeśchu
1 Praweeta
1 Pree§teŗus
1 Preeks
1 Preekśch=Nammu
1 Preekścha`
1 preezajees
1 preezajtees
1 preezigas
1 Puiśi
1 Pulzinajeet
1 pulzinajeet
1 Puttahm
1 Raddeem
1 Raddu
1 Rattu
1 raud
1 raudajt
1 Raudaśchanu
1 Raugi
1 raugi
1 Red§
1 red§ehs
1 Rihbeśchana
1 rihj
1 Rihta
1 Rohbe§chahm
1 Rohbe§chas
1 Rohka^
1 Ruggajus
1 ŗuhks
1 Sabas
1 Saglis
1 śagŗuuśchi
1 Sahli
1 śakaltuścha^
1 śakrahjeet
1 śakrahjeetees
1 śalda
1 śamaitati
1 śaplohśajt
1 Śapni
1 śapnohs
1 Śapulzejeetees
1 śapulzinajeet
1 śapulzinaśchu
1 Sarri
1 śatruhdejśchi
1 śaud§ehs
1 śaud§i
1 śawa^
1 śawahm
1 śawo
1 śazzihs
1 śazziht
1 Schehla§tibas
1 ŚChis
1 Śchķehpeem
1 śchķih§tijs
1 śchķih§tiśchu
1 Śchķuhņi
1 śchurp
1 Seemeļa=Puśśes
1 śehdeśchu
1 Seltu
1 śewim
1 śir§chu
1 Śirdi
1 Śirds
1 Śirds§chehligs
1 śirds§chehligs
1 Sirgu
1 Sittim
1 ślaweśeet
1 ślazzinahs
1 śluddinahs
1 Śluddinajeet
1 Śluddinaśchana
1 Sohbiņeem
1 Śohdiba
1 śohdiśchu
1 Spaidi
1 Stiprums
1 Strauti
1 Śudrabu
1 śuhtijs
1 śuhtiśchu
1 Śullaiņeem
1 Śwehta
1 śwehta
1 śwehtai
1 Śwehtijeet
1 Śwehtiśchanu
1 Śweśchi
1 świnneht
1 Ta`
1 ta`
1 ta`patt
1 tadehļ
1 tahda
1 tahm
1 Taiśnibas
1 tanni`s
1 tanni^
1 tanni^s
1 tappuśchi
1 Tautahm
1 Tautai
1 tawu
1 teeśaśchohs
1 Teeśu
1 Tehwu
1 Tekkahm
1 Tewi
1 tewi
1 Tihruma
1 Tihrums
1 tik
1 Tirus
1 tohpat
1 tomehr
1 trihze
1 tśchakleem
1 tukścha
1 tukśchu
1 Tukśneśi^
1 tumścha
1 Tumśibu
1 Tur
1 turra
1 Twaiku
1 Uhdens
1 Uhdens=Uppes
1 uhskahps
1 Uhsmoh§teetees
1 usmohdinaśchu
1 uszelśees
1 Wahjajs
1 Wahrda
1 Wahrds
1 waid
1 Waidi
1 Waigi
1 Waigu
1 Waj
1 Wal§tibas
1 waldijśchi
1 Warras=Darba
1 warrehs
1 warren
1 Warrenee
1 warreni
1 warrens
1 weenai
1 weenam
1 weenas
1 Weetas
1 Weetu
1 wehlu
1 Wehrśchu
1 Wezzajee
1 Wezzajeem
1 wezzam
1 Widdu^
1 Wihges=Kohku
1 Wihna=Dahr§neeki
1 Wihna=Kohku
1 Wihna=Plihtneeki
1 Wihna=Spaidi
1 Wihna=Spaids
1 Wili§teŗu
1 wiņņai
1 wiņņi
1 wiņņo
1 Wirś=Galleem
1 Wirśu^
1 wiśs
1 Wiśśuwarrena
1 Zeetumu
1 Zeļļeem
1 Zianu
1 Zihdona
1 Zilśchu
1 Ziltim
1 Zilweku
1 Zirpi
1 Zirpjus
1 zitta^
1 zitts
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015