Vārdformu biežuma vārdnīca (Jk)

 

Kopējais vārdformu skaits: 838
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2160

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

116	un
86 irr
57 kas
55 ne
54 to
52 ta
43 juhs
36 no
35 tas
33 tahs
32 ka
26 weens
25 bet
21 tad
19 jo
17 juhśu
16 ja
16 wiņśch
15 brahļi
15 teem
14 arrid§an
14 jums
12 deewa
12 ta`
12 tohp
12 tu
11 buhs
11 eekśch
11 eśśat
11 mehs
11 pee
11 tam
11 tee
11 weena
10 kunga
10 manni
10 tohs
9 ar
9 darbeem
9 nu
8 par
8 preekśch
8 tizziba
7 jeb
7 pahr
7 patt
7 us
6 bauślibu
6 juhśas
6 ko
6 lai
6 pehz
6 śawu
6 tappis
6 wiņņu
6 zaur
6 zilweks
5 bes
5 kad
5 neģģi
5 red§i
5 śakka
5 śew
5 tew
5 tur
4 buhtu
4 itt
4 ka`
4 kahds
4 kungs
4 laid
4 lihd§
4 nahk
4 neds
4 nomirruśi
4 paśaules
4 pretti
4 śawas
4 tizzibas
4 wahrda
4 warr
4 weenu
4 wiņņam
4 wiśśeem
4 wiśśu
3 §innat
3 §tahw
3 §tarpa^
3 augśchanes
3 baggati
3 bauślibas
3 darbi
3 darritajs
3 daud§
3 deewam
3 deews
3 deewu
3 dohd
3 eśśam
3 eśśeet
3 eśśi
3 grehkus
3 guddriba
3 kahrdinahts
3 luhd§at
3 meeśu
3 mehle
3 mihļi
3 ohtru
3 paścha
3 pateeśibas
3 prett
3 rak§ts
3 semmes
3 śirdis
3 tapehz
3 tappuśi
3 tik
3 tizzibu
3 tohpat
3 tuwu
3 ugguns
3 wahrdu
3 weena^
3 wihrs
3 wiņņa
3 wiśśa
2 §tarp
2 §tarpa
2 abra`a`ms
2 akka
2 ap§chehlośchanas
2 aprunna
2 atgree§ch
2 baggats
2 behdahm
2 bija
2 brahli
2 d§emde
2 dabbas
2 dabbuhs
2 darra
2 darrajt
2 darrat
2 darrijuśchi
2 debbes
2 draugs
2 drehbehm
2 drehbes
2 eeded§ina
2 eenaidiba
2 gribb
2 isglahbs
2 je§us
2 jelle
2 juhŗas
2 kahda^
2 kahribahm
2 kalpośchana
2 klauśitajs
2 kluhp
2 kri§tus
2 labba^
2 labbi
2 labbu
2 laulibu
2 leelaku
2 leelijahs
2 lehnprahtigi
2 luhd§
2 luhgśchana
2 luhgt
2 ļaunu
2 man
2 meeru
2 meeśas
2 mehli
2 mihle
2 muhśu
2 nahkuśi
2 neneeka
2 pa§trahda
2 palehns
2 palihd§
2 paneśs
2 paśchas
2 paśchu
2 pats
2 pazeeśchanu
2 pilniga
2 pilnigs
2 puķķe
2 raudajt
2 raugi
2 rihtu
2 ruhktu
2 śaldu
2 śawa
2 śaweem
2 śawus
2 śazziht
2 śazzijis
2 śazzitat
2 śchahs
2 schehla§tibu
2 śchi
2 śchķih§ta
2 ścho
2 śehdees
2 śohda
2 śohdi
2 śohdibu
2 śohģis
2 śwabbadibas
2 swehro
2 śwehtigs
2 taiśnohts
2 taps
2 tawu
2 tehwa
2 tomehr
2 turrahs
2 waiga
2 waldita
2 warrig
2 ween
2 weeta^
2 wirs
1 §aimo
1 §eenamus
1 §elta
1 §emme^
1 §emmi§kiga
1 §inna
1 §innadami
1 §innaht
1 §kaudat
1 §kubbinahts
1 §tahweet
1 §tipreem
1 §wehrejeet
1 ahrenes
1 ahriga
1 aisees
1 aismirśigs
1 aismirśis
1 aizina
1 alga
1 altari
1 ap§chehlośchana
1 ap§chehlośchanu
1 ap§chehlotajs
1 ap§tipprinajeet
1 apgahna
1 apgahnita
1 apgahnitu
1 apklahs
1 apluhko
1 appakśch
1 aprauga
1 aprihjat
1 aprihs
1 aprunnajt
1 apśohlijis
1 apturreht
1 arrajs
1 arrid§a`
1 atkal
1 atkihls
1 atnahkśchana
1 atnahkśchanai
1 atraitnes
1 atrauta
1 aug§tumu
1 augļi
1 augļo
1 augļus
1 auśim
1 awota
1 ba§chijahs
1 ba§niza^
1 baggatiba
1 bahr§iba
1 bahr§ibu
1 bahriņus
1 barriba
1 baŗŗojuśchi
1 bauślibas=dewejs
1 bauślus
1 behdigi
1 behgs
1 bij
1 blehdibu
1 brahlis
1 brahļam
1 brehkśchana
1 brehz
1 brihdi
1 buhdams
1 buht
1 buhtum
1 d§eed
1 d§ellonu
1 d§emdejis
1 d§ihwiba
1 d§ihwibas
1 d§ihwojuśchi
1 d§ihwośchana^
1 d§ihwośchanas
1 d§ihwośim
1 d§innuśchi
1 d§irdeht
1 d§irdejśchi
1 da§chada^s
1 dabba
1 dabbiga
1 dabbu
1 dabbuht
1 dabbujat
1 dabbuśim
1 dahwana
1 dahwanaśchana
1 darba
1 darbneeko
1 darbojuśees
1 darbs
1 darbus
1 darri
1 darriht
1 darrijis
1 darriśchana
1 darriśchanahm
1 darriśchanas
1 darriśim
1 darriśimees
1 darritaji
1 darriti
1 daud§ee`
1 deena^
1 deena^s
1 deeni§kas
1 dehlu
1 dewe
1 diwpadeśmits
1 diwprahtigi
1 diwprahtigs
1 dohmadami
1 dohmaht
1 doht
1 dohta
1 dohtut
1 draud§iba
1 draud§ibas
1 drebb
1 durwim
1 duśmiba
1 duśmoht
1 dwehśeles
1 dwehśeli
1 ee§pehj
1 eeded§inatas
1 eedeh§titu
1 eegribbeśchanas
1 eekahrojat
1 eekahrośchana
1 eekrihtat
1 eemautus
1 eenaidibu
1 eenaidneeku
1 eenihdat
1 eeņehmuśi
1 eeśim
1 eezelta
1 ehna
1 eita
1 elijas
1 elles
1 eļjes=ohgas
1 eļji
1 es
1 gaddu
1 gaddus
1 gaida
1 gaiśmas
1 gallu
1 garra
1 garram
1 gred§enu
1 grehkeem
1 grehki
1 grehku
1 grehzineeki
1 grehzineeku
1 gribbahs
1 gribbi
1 guddribas
1 guddrs
1 i§a`a`ku
1 ikkatra
1 ikkatrs
1 ikwee`s
1 is
1 isd§innuśi
1 iseet
1 isglahbt
1 iskaiśitas
1 iskaltejuśi
1 isnihk§t
1 isred§ejis
1 isśuhd§eet
1 iswehrd
1 it
1 jaba
1 jaukums
1 jebkuŗŗam
1 jehkabs
1 jepśchu
1 ju`s
1 juhśa^s
1 juhśahm
1 kahda
1 kahdu
1 kahdus
1 kahjo
1 kahrdina
1 kahrdinaśchana^s
1 kahrdinaśchanu
1 kahrdinatajs
1 kahri
1 kahribu
1 kalpohts
1 kalps
1 kam
1 kar§tumu
1 kaŗŗi
1 kaŗŗo
1 kaŗŗojat
1 kaujat
1 kaukdami
1 kauśchanas
1 kaweśimees
1 klauśajt
1 klauśitaji
1 kluhpam
1 kļu`is
1 kohdu
1 krahjuśchi
1 krahśnahm
1 krahśnas
1 krihtat
1 krohni
1 kur
1 kuŗŗa^
1 kurren
1 kurrenes
1 kurśch
1 ķehni§ku
1 lab
1 labb
1 labba
1 labbas
1 labbinahts
1 labbo
1 labdarriht
1 laimigus
1 laiwas
1 laulibas
1 laulibas=pahrkahpaji
1 leekahs
1 leekam
1 leelas
1 leelijatees
1 leelijeetees
1 leeliśchana
1 leelitees
1 leeta
1 leetu
1 leetum
1 leetus
1 leezeet
1 leezibu
1 lehna
1 lehnigas
1 lehnprahtibas
1 lehnprahtibu
1 lehnprahtigs
1 lepneem
1 lepnibas
1 lihd§as
1 lihd§inajahs
1 lihgśmiba
1 lihje
1 liht
1 lohka
1 lohzeklis
1 lohzekļeem
1 lohzekļo^s
1 lohzidamees
1 lohzitas
1 luhd§a
1 luhd§e
1 luhd§eet
1 luhgśchana^
1 ļauna
1 ļaunuma
1 ļaunumu
1 ma§a
1 ma§s
1 ma§u
1 mahjo
1 mahśa
1 mahzitaji
1 maķķeniht
1 maldiśchanas
1 man`i
1 manneem
1 manno
1 mannu
1 mantas
1 mantineeki
1 mauka
1 me§chu
1 meera
1 meeriga
1 meeśa
1 meeśigu
1 mehneśchus
1 mehtata
1 mehtatas
1 melojeet
1 mihleht
1 muhs
1 muhśas
1 muhśeem
1 mums
1 mutte^
1 muttes
1 nabbageem
1 nabbags
1 nabbagu
1 nabbagus
1 nahks
1 nahktu
1 nahwes
1 nahwi
1 nahwigu
1 nahzeet
1 naktu
1 ne§t
1 negohdu
1 nejaukahm
1 nekahda
1 nekahdu
1 neleeta
1 neśchķih§tibu
1 neśs
1 neśśahs
1 neśśe
1 netaiśnibas
1 newa
1 newaid
1 neweśśels
1 nikna
1 no§eed§igs
1 no§eegumus
1 no§kummśchanu
1 no§kummuśchi
1 no§uddis
1 nogahjis
1 noh§t
1 nokauśchanas
1 nokauśi
1 nokaut
1 nokawuśchi
1 nokrittuśi
1 nolahdam
1 nolahdeśchana
1 nomaitaht
1 nomaldijees
1 nomannijis
1 nopuhścheetees
1 nośaukts
1 nośohdijuśchi
1 notiks
1 notikt
1 ņem`eet
1 ņihma
1 ņihmi
1 ohtram
1 pa=aug§tinahs
1 pa§emmigeem
1 pa§emmigs
1 pa§emmojeetees
1 pa§emmośchanas
1 pa§tahwigs
1 pa§uddinati
1 pabeigti
1 padohdeetees
1 pahrbaudihts
1 pahrbaudiśchana
1 pahrkahpajas
1 pahrkahpaji
1 pahrkahpajs
1 pahrkahpt
1 pahrlau§iśi
1 pahrleezinati
1 pahrmett
1 pahrmihśchana
1 pahrwehrśchanas
1 pahrwehrtita
1 paklauśa
1 paleek
1 pameślu
1 parahdijis
1 parei§i
1 paśaule
1 paścheem
1 paśchi
1 paśchus
1 pazeeśchana
1 pazels
1 pe§tiht
1 pee=ehdeetees
1 peedohti
1 peeklahjahs
1 peelahgadihts
1 peemekleht
1 peeņehmuśi
1 peeņemmahs
1 peeņemmeet
1 peepildat
1 peepildihts
1 peeśaukts
1 peetruhk§t
1 peewarramu
1 peewildami
1 peewiļļ
1 peewiļļeetees
1 pehdiga^s
1 pelniśimees
1 pilna
1 pilnigi
1 pilnigu
1 pilnu
1 pilsśatu
1 pirk§ta^
1 pirmaji
1 pirmak
1 plikki
1 pļahwuśchi
1 pļawejo
1 prahta
1 prahta^
1 prahts
1 praweeśchus
1 preeks
1 preekścha=sihmi
1 preeku
1 prezzedami
1 prohti
1 pulku
1 putno
1 raddijuma
1 rahda
1 rahdahs
1 rahdi
1 rahdiśchu
1 rak§tu
1 rakab
1 red§
1 red§at
1 red§ejśchi
1 rihta=leetu
1 rohkas
1 ruhśa
1 run`ajt
1 runnaht
1 runnajśchi
1 sahles
1 sahli
1 śahļu
1 śakkama
1 śakkat
1 śaprattigs
1 śapu`u`śi
1 śaruhśejis
1 śaule
1 śawa^
1 śawahm
1 śawihtihs
1 śazzitu
1 śchaubidamees
1 śchaubita
1 śche
1 śchirds§chehligs
1 śchķeetahs
1 śchķeetat
1 śchķeeteet
1 śchķih§tajt
1 śchķih§tas
1 śchodeen
1 śehrd§igu
1 śehti
1 selts
1 semme
1 semme^
1 semmes=augļus
1 śeśchus
1 śildajtees
1 sinnadami
1 śirdi
1 śirdi^s
1 śirdiga
1 sirgeem
1 skaudibas
1 ślawejam
1 śmeeśchana
1 śohda=krehśla
1 śohdiba
1 śohdiba^
1 śohdidama
1 śohlijis
1 speeģeli^
1 starpibu
1 stuhŗa
1 stuhrmaņņa
1 śudrabs
1 śuhtitus
1 śwaididami
1 swehreśchana^
1 śwehtas
1 śwehtiśchana
1 tadehļ
1 tahda
1 tahdam
1 tahrpo
1 tai
1 taiśna
1 taiśnibas
1 taiśnibu
1 taiśnota
1 taiśns
1 taiśnu
1 tappuśchas
1 tappuśchi
1 tapśeet
1 taweem
1 teekams
1 teeśati
1 teeśneśchi
1 tehws
1 tehwu
1 teizam
1 tihru
1 tihrumus
1 tizz
1 tizzejis
1 tizzi
1 tizziba^
1 tohpeet
1 trihs
1 trohkśnis
1 truhk§t
1 truhkums
1 tudaliņ
1 turra
1 turrajt
1 turrajtees
1 turrat
1 turreht
1 turrenes
1 tuwaku
1 twaiks
1 u`
1 uhdeni
1 uhs
1 uppurejis
1 usees
1 uslehkuśi
1 usluhkojat
1 usluhkośchanas
1 usluhkotat
1 usturreśchanas
1 uswarr
1 wahrds
1 waigu
1 waijaga
1 wakkara=leetu
1 wal§tibas
1 walda
1 waldiht
1 walloda^
1 walśchķibas
1 warrat
1 warrens
1 warretu
1 weena`
1 weenai
1 weenam
1 weenas
1 weenigs
1 weenteeśigi
1 wehja
1 wehjeem
1 welk
1 wella
1 wellam
1 welli
1 welti
1 weltigs
1 weśśeli
1 weśśeligi
1 wezzajus
1 wihges
1 wihges=kohks
1 wihna=kohks
1 wihra
1 wilņai
1 wiņņas
1 wiņņo
1 wiśśada
1 wiśśi
1 wiśśus
1 zebaot
1 zeeśchana^
1 zeeśchanas
1 zeļļa
1 zeļļeem
1 zeļļu
1 ziltim
1 zilweka
1 zilwekam
1 zilwekus
1 zilwezigas
1 zitta
1 zitta^
1 zitts
1 zittu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015