Vārdformu biežuma vārdnīca (Jk)

 

Kopējais vārdformu skaits: 880
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2160

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

108	un
84 irr
56 kas
54 to
51 ta
50 ne
38 juhs
35 tas
34 no
33 tahs
32 ka
25 weens
16 Bet
16 wiņśch
15 Brahļi
15 juhśu
15 tad
15 teem
14 arrid§an
14 Jo
14 jums
13 ja
12 Deewa
12 tohp
11 buhs
11 eekśch
11 mehs
11 pee
11 tee
11 tu
10 eśśat
10 Kunga
10 tohs
10 weena
9 ar
9 bet
9 Darbeem
9 ta`
9 tam
8 par
8 preekśch
8 Tizziba
8 Un
7 manni
7 nu
7 pahr
7 patt
7 us
6 Bauślibu
6 jeb
6 juhśas
6 lai
6 śawu
6 Tad
6 tappis
6 wiņņu
6 Zilweks
5 bes
5 jo
5 Juhs
5 kad
5 ko
5 śakka
5 śew
5 zaur
4 buhtu
4 itt
4 ka`
4 kahds
4 Kungs
4 laid
4 lihd§
4 nahk
4 Ne
4 neds
4 nomirruśi
4 Paśaules
4 pehz
4 pretti
4 śawas
4 Tizzibas
4 tur
4 Wahrda
4 warr
4 weenu
4 wiņņam
4 wiśśeem
4 wiśśu
3 §innat
3 §tahw
3 §tarpa^
3 augśchanes
3 Bauślibas
3 Darbi
3 Darritajs
3 daud§
3 Deewam
3 Deews
3 Deewu
3 dohd
3 eśśam
3 eśśeet
3 eśśi
3 Grehkus
3 Guddriba
3 Ja
3 kahrdinahts
3 luhd§at
3 Meeśu
3 Mehle
3 mihļi
3 neģģi
3 ohtru
3 paścha
3 Pateeśibas
3 prett
3 Rak§ts
3 red§i
3 Semmes
3 Śirdis
3 Ta`
3 tappuśi
3 tew
3 tik
3 Tizzibu
3 tohpat
3 tuwu
3 Ugguns
3 Wahrdu
3 weena^
3 Wihrs
3 wiņņa
2 §tarp
2 §tarpa
2 Abra`a`ms
2 Akka
2 Ap§chehlośchanas
2 aprunna
2 atgree§ch
2 Baggati
2 Behdahm
2 bija
2 Brahli
2 d§emde
2 Dabbas
2 dabbuhs
2 darra
2 darrajt
2 darrat
2 darrijuśchi
2 Debbes
2 Draugs
2 Drehbehm
2 Drehbes
2 eeded§ina
2 Eenaidiba
2 gribb
2 isglahbs
2 JE§us
2 jelle
2 Jrr
2 Juhŗas
2 Juhśu
2 kahda^
2 Kahribahm
2 Kalpośchana
2 Klauśitajs
2 kluhp
2 Kri§tus
2 labba^
2 labbi
2 labbu
2 Laulibu
2 leelaku
2 leelijahs
2 lehnprahtigi
2 luhd§
2 Luhgśchana
2 luhgt
2 man
2 Manni
2 Meeru
2 Meeśas
2 Mehli
2 muhśu
2 nahkuśi
2 Neģģi
2 neneeka
2 pa§trahda
2 palehns
2 palihd§
2 paneśs
2 paśchas
2 paśchu
2 pats
2 Pazeeśchanu
2 Pehz
2 pilniga
2 pilnigs
2 Puķķe
2 raudajt
2 Raugi
2 Red§i
2 rihtu
2 ruhktu
2 śaldu
2 śawa
2 śaweem
2 śawus
2 śazziht
2 śazzijis
2 śazzitat
2 śchahs
2 Schehla§tibu
2 śchķih§ta
2 ścho
2 śehdees
2 śohda
2 śohdi
2 Śohdibu
2 Śohģis
2 Śwabbadibas
2 Swehro
2 taiśnohts
2 Tam
2 Tapehz
2 taps
2 tawu
2 Tehwa
2 Tew
2 turrahs
2 Waiga
2 waldita
2 ween
2 Weeta^
2 wirs
2 wiśśa
1 §aimo
1 §eenamus
1 §elta
1 §emme^
1 §emmi§kiga
1 §inna
1 §innadami
1 §innaht
1 §kaudat
1 §kubbinahts
1 §tahweet
1 §tipreem
1 §wehrejeet
1 ahrenes
1 Ahriga
1 aisees
1 aismirśigs
1 aismirśis
1 aizina
1 Alga
1 Altari
1 Ap§chehlośchana
1 Ap§chehlośchanu
1 Ap§chehlotajs
1 ap§tipprinajeet
1 apgahna
1 apgahnita
1 apgahnitu
1 apklahs
1 apluhko
1 appakśch
1 aprauga
1 aprihjat
1 aprihs
1 aprunnajt
1 apśohlijis
1 apturreht
1 Arrajs
1 arrid§a`
1 atkal
1 atkihls
1 Atnahkśchana
1 Atnahkśchanai
1 Atraitnes
1 atrauta
1 Aug§tumu
1 Augļi
1 Augļo
1 Augļus
1 Auśim
1 Awota
1 ba§chijahs
1 Ba§niza^
1 baggati
1 Baggatiba
1 Baggats
1 baggats
1 Bahr§iba
1 Bahr§ibu
1 Bahriņus
1 Barriba
1 baŗŗojuśchi
1 Bauślibas=Dewejs
1 Bauślus
1 Behdigi
1 behgs
1 bij
1 Blehdibu
1 Brahlis
1 Brahļam
1 Brehkśchana
1 brehz
1 Brihdi
1 buhdams
1 buht
1 buhtum
1 d§eed
1 D§ellonu
1 d§emdejis
1 D§ihwiba
1 D§ihwibas
1 d§ihwojuśchi
1 D§ihwośchana^
1 D§ihwośchanas
1 d§ihwośim
1 d§innuśchi
1 d§irdeht
1 d§irdejśchi
1 da§chada^s
1 Dabba
1 dabbiga
1 dabbu
1 dabbuht
1 dabbujat
1 dabbuśim
1 Dahwana
1 Dahwanaśchana
1 Darba
1 Darbneeko
1 darbojuśees
1 Darbs
1 Darbus
1 darri
1 darriht
1 darrijis
1 Darriśchana
1 Darriśchanahm
1 Darriśchanas
1 darriśim
1 darriśimees
1 Darritaji
1 darriti
1 daud§ee`
1 Deena^
1 Deena^s
1 deeni§kas
1 Dehlu
1 dewe
1 diwpadeśmits
1 diwprahtigi
1 diwprahtigs
1 dohmadami
1 dohmaht
1 doht
1 dohta
1 dohtut
1 Draud§iba
1 Draud§ibas
1 drebb
1 Durwim
1 Duśmiba
1 duśmoht
1 Dwehśeles
1 Dwehśeli
1 ee§pehj
1 eeded§inatas
1 eedeh§titu
1 Eegribbeśchanas
1 eekahrojat
1 Eekahrośchana
1 eekrihtat
1 Eemautus
1 Eenaidibu
1 Eenaidneeku
1 eenihdat
1 eeņehmuśi
1 eeśim
1 eezelta
1 Ehna
1 Eita
1 Elijas
1 Elles
1 Eļjes=Ohgas
1 Eļji
1 es
1 Eśśat
1 Gaddu
1 Gaddus
1 gaida
1 Gaiśmas
1 Gallu
1 Garra
1 Garram
1 Gred§enu
1 Grehkeem
1 Grehki
1 Grehku
1 Grehzineeki
1 Grehzineeku
1 gribbahs
1 gribbi
1 Guddribas
1 guddrs
1 ikkatra
1 ikkatrs
1 ikwee`s
1 is
1 isd§innuśi
1 iseet
1 isglahbt
1 iskaiśitas
1 iskaltejuśi
1 isnihk§t
1 isred§ejis
1 it
1 J§a`a`ku
1 Jaba
1 Jaukums
1 Jeb
1 jebkuŗŗam
1 JEhkabs
1 jepśchu
1 Jsśuhd§eet
1 Jswehrd
1 ju`s
1 juhśa^s
1 juhśahm
1 kahda
1 kahdu
1 kahdus
1 Kahjo
1 kahrdina
1 Kahrdinaśchana^s
1 Kahrdinaśchanu
1 Kahrdinatajs
1 kahri
1 Kahribu
1 Kalpohts
1 Kalps
1 kam
1 Kar§tumu
1 Kaŗŗi
1 kaŗŗo
1 kaŗŗojat
1 Kas
1 kaujat
1 kaukdami
1 Kauśchanas
1 kaweśimees
1 Klauśajt
1 Klauśitaji
1 kluhpam
1 kļu`is
1 Ko
1 Kohdu
1 krahjuśchi
1 krahśnahm
1 krahśnas
1 krihtat
1 Krohni
1 kur
1 Kuŗŗa^
1 kurren
1 kurrenes
1 Kurśch
1 ķehni§ku
1 lab
1 labb
1 labba
1 labbas
1 labbinahts
1 labbo
1 labdarriht
1 Laimigus
1 Laiwas
1 Laulibas
1 Laulibas=Pahrkahpaji
1 leekahs
1 leekam
1 leelas
1 leelijatees
1 leelijeetees
1 Leeliśchana
1 leelitees
1 Leeta
1 Leetu
1 Leetum
1 Leetus
1 leezeet
1 Leezibu
1 lehna
1 lehnigas
1 Lehnprahtibas
1 Lehnprahtibu
1 lehnprahtigs
1 Lepneem
1 Lepnibas
1 lihd§as
1 lihd§inajahs
1 Lihgśmiba
1 lihje
1 liht
1 lohka
1 Lohzeklis
1 Lohzekļeem
1 Lohzekļo^s
1 lohzidamees
1 lohzitas
1 luhd§a
1 luhd§e
1 luhd§eet
1 Luhgśchana^
1 ļauna
1 Ļaunu
1 ļaunu
1 Ļaunuma
1 Ļaunumu
1 ma§a
1 ma§s
1 ma§u
1 mahjo
1 Mahśa
1 Mahzitaji
1 maķķeniht
1 Maldiśchanas
1 man`i
1 manneem
1 MAnni
1 manno
1 mannu
1 Mantas
1 Mantineeki
1 Mauka
1 Me§chu
1 Meera
1 meeriga
1 Meeśa
1 meeśigu
1 Mehneśchus
1 mehtata
1 mehtatas
1 melojeet
1 Mihle
1 mihle
1 mihleht
1 muhs
1 muhśas
1 muhśeem
1 mums
1 Mutte^
1 Muttes
1 Nabbageem
1 Nabbags
1 Nabbagu
1 Nabbagus
1 nahks
1 nahktu
1 Nahwes
1 Nahwi
1 nahwigu
1 Nahzeet
1 naktu
1 NE
1 ne§t
1 Negohdu
1 nejaukahm
1 nekahda
1 nekahdu
1 neleeta
1 Neśchķih§tibu
1 neśs
1 neśśahs
1 neśśe
1 Netaiśnibas
1 newa
1 newaid
1 neweśśels
1 nikna
1 NO
1 No
1 no§eed§igs
1 No§eegumus
1 No§kummśchanu
1 no§kummuśchi
1 no§uddis
1 nogahjis
1 noh§t
1 Nokauśchanas
1 nokauśi
1 nokaut
1 nokawuśchi
1 nokrittuśi
1 nolahdam
1 Nolahdeśchana
1 nomaitaht
1 nomaldijees
1 nomannijis
1 nopuhścheetees
1 nośaukts
1 nośohdijuśchi
1 notiks
1 notikt
1 NU
1 Nu
1 ņem`eet
1 ņihma
1 ņihmi
1 ohtram
1 pa=aug§tinahs
1 Pa§emmigeem
1 pa§emmigs
1 Pa§emmojeetees
1 Pa§emmośchanas
1 pa§tahwigs
1 pa§uddinati
1 pabeigti
1 padohdeetees
1 pahrbaudihts
1 Pahrbaudiśchana
1 Pahrkahpajas
1 Pahrkahpaji
1 Pahrkahpajs
1 pahrkahpt
1 pahrlau§iśi
1 pahrleezinati
1 pahrmett
1 Pahrmihśchana
1 Pahrwehrśchanas
1 pahrwehrtita
1 paklauśa
1 paleek
1 Pameślu
1 parahdijis
1 parei§i
1 Paśaule
1 paścheem
1 paśchi
1 paśchus
1 Pazeeśchana
1 pazels
1 pe§tiht
1 pee=ehdeetees
1 peedohti
1 peeklahjahs
1 peelahgadihts
1 peemekleht
1 peeņehmuśi
1 peeņemmahs
1 peeņemmeet
1 peepildat
1 peepildihts
1 peeśaukts
1 peetruhk§t
1 peewarramu
1 peewildami
1 peewiļļ
1 peewiļļeetees
1 pehdiga^s
1 pelniśimees
1 pilna
1 pilnigi
1 pilnigu
1 pilnu
1 Pilsśatu
1 Pirk§ta^
1 Pirmaji
1 pirmak
1 plikki
1 pļahwuśchi
1 Pļawejo
1 Prahta
1 Prahta^
1 Prahts
1 Praweeśchus
1 Preeks
1 Preekścha=Sihmi
1 Preeku
1 prezzedami
1 prohti
1 Pulku
1 Putno
1 Raddijuma
1 rahda
1 rahdahs
1 rahdi
1 rahdiśchu
1 Rak§tu
1 Rakab
1 Red§
1 red§at
1 red§ejśchi
1 Rihta=Leetu
1 Rohkas
1 Ruhśa
1 Run`ajt
1 runnaht
1 runnajśchi
1 Sahles
1 Sahli
1 śahļu
1 śakkama
1 śakkat
1 śaprattigs
1 śapu`u`śi
1 śaruhśejis
1 Śaule
1 śawa^
1 śawahm
1 śawihtihs
1 śazzitu
1 śchaubidamees
1 śchaubita
1 śche
1 Śchi
1 śchi
1 śchirds§chehligs
1 śchķeetahs
1 śchķeetat
1 śchķeeteet
1 Śchķih§tajt
1 śchķih§tas
1 Śchodeen
1 Śehrd§igu
1 śehti
1 Selts
1 Semme
1 Semme^
1 Semmes=Augļus
1 śeśchus
1 śildajtees
1 Sinnadami
1 Śirdi
1 Śirdi^s
1 śirdiga
1 Sirgeem
1 Skaudibas
1 ślawejam
1 Śmeeśchana
1 Śohda=Krehśla
1 Śohdiba
1 Śohdiba^
1 śohdidama
1 śohlijis
1 Speeģeli^
1 Starpibu
1 Stuhŗa
1 Stuhrmaņņa
1 Śudrabs
1 Śuhtitus
1 śwaididami
1 Swehreśchana^
1 śwehtas
1 Śwehtigs
1 śwehtigs
1 Śwehtiśchana
1 Ta
1 tadehļ
1 tahda
1 tahdam
1 Tahrpo
1 tai
1 Taiśna
1 Taiśnibas
1 Taiśnibu
1 taiśnota
1 taiśns
1 Taiśnu
1 tapehz
1 tappuśchas
1 tappuśchi
1 tapśeet
1 taweem
1 teekams
1 teeśati
1 Teeśneśchi
1 Tehws
1 Tehwu
1 teizam
1 tihru
1 Tihrumus
1 tizz
1 tizzejis
1 tizzi
1 Tizziba^
1 tohpeet
1 Tomehr
1 tomehr
1 trihs
1 Trohkśnis
1 truhk§t
1 Truhkums
1 Tu
1 tudaliņ
1 Tur
1 turra
1 turrajt
1 Turrajtees
1 turrat
1 turreht
1 turrenes
1 Tuwaku
1 Twaiks
1 u`
1 Uhdeni
1 uhs
1 uppurejis
1 usees
1 uslehkuśi
1 usluhkojat
1 Usluhkośchanas
1 usluhkotat
1 Usturreśchanas
1 uswarr
1 Wahrds
1 Waigu
1 waijaga
1 Wakkara=Leetu
1 Wal§tibas
1 walda
1 waldiht
1 Walloda^
1 Walśchķibas
1 warrat
1 warrens
1 warretu
1 Warrig
1 warrig
1 Weena
1 weena`
1 weenai
1 weenam
1 weenas
1 weenigs
1 Weens
1 weenteeśigi
1 Wehja
1 Wehjeem
1 welk
1 Wella
1 Wellam
1 Welli
1 welti
1 weltigs
1 weśśeli
1 weśśeligi
1 Wezzajus
1 Wihges
1 Wihges=Kohks
1 Wihna=Kohks
1 Wihra
1 Wilņai
1 wiņņas
1 wiņņo
1 wiśśada
1 wiśśi
1 wiśśus
1 WJśśa
1 Zaur
1 Zebaot
1 Zeeśchana^
1 Zeeśchanas
1 Zeļļa
1 Zeļļeem
1 Zeļļu
1 Ziltim
1 Zilweka
1 Zilwekam
1 Zilwekus
1 zilwezigas
1 zitta
1 zitta^
1 zitts
1 zittu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015