Vārdformu biežuma vārdnīca (Jes)

 

Kopējais vārdformu skaits: 6516
Kopējais vārdlietojumu skaits: 34293

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

2212	un
828 to
794 irr
658 tas
553 no
537 kas
520 ne
515 ta
497 es
468 tee
360 ka
345 ar
339 wiņ§ch
336 us
322 kungs
316 ka`
303 tahs
303 tu
300 teem
298 jo
263 buhs
233 wiņņa
223 tohs
217 juhs
205 bet
203 par
191 pee
185 taps
182 weenu
171 tad
170 wiņņu
158 eśmu
155 pahr
153 eekśch
145 ko
142 kunga
135 śakka
133 śawu
124 prett
112 weens
108 ta`
95 tewi
95 tohp
93 kad
93 zaur
88 itt
88 man
87 tew
86 eśśi
85 deews
83 ir
82 semmes
81 weena
80 ļaudis
80 wiņņo
79 tam
78 manni
78 preekśch
75 mehs
68 tapehz
67 juhśu
67 tawu
66 deena^
62 pehz
61 neds
61 wiśśi
60 1
60 wiņņas
60 zebaot
59 mannu
57 i§rae#ļa
56 manna
55 tawa
54 ļaudim
52 tawas
51 deewa
51 raugi
50 dehļ
50 semmi
50 wahrdu
48 lihd§
48 śawas
47 tai^
47 taws
47 wiśśu
46 lai
46 semme
46 wairs
45 red§i
45 tomehr
44 mans
44 tur
43 bija
43 neweens
42 nahks
41 jums
41 leetas
40 kam
40 muhśu
40 rohkas
39 jeb
38 kungu
37 ścho
37 wehl
36 kur
36 mannas
36 nu
36 warr
35 śazzija
34 wiņņam
33 darra
33 mums
33 wiśśeem
32 śirds
32 zeļļu
31 ļau§chu
31 śawus
31 śchi
30 darrijs
30 teeśu
30 weeta^
29 bij
29 ķehniņ§ch
29 rohku
29 tadehļ
29 tawi
28 §tarp
28 i§kijus
28 nahk
28 śawa
27 aśśirijas
27 tawus
27 uhdens
27 wiņņeem
26 azzis
26 ees
26 eśśat
26 kalnu
26 ķehniņa
26 kohpa
26 kungam
26 tewis
25 ak
25 arrid§an
25 atkaļ
25 behrni
25 bes
25 kri§tus
25 pats
25 red§
25 semme^
25 ta`patt
25 tahm
25 wahrds
25 zianas
24 buhtu
24 darriśchu
24 juhda
24 kamehr
24 śawa^
24 taiśnibu
24 tik
24 waj
23 jehkaba
23 preekścha^
23 tai
23 tapt
23 uhdeni
22 eśśam
22 tawa^
22 woj
21 darrihs
21 daud§
21 e§aijus
21 kauna^
21 mannim
21 muh§chigi
21 pilsśahts
21 runna
21 śaweem
21 taweem
21 tewim
21 ugguns
21 ween
21 wiśśas
20 arri
20 deewu
20 klauśajt
20 manna^
20 pagaņeem
20 rohka
20 śazzijs
20 teeścham
20 wairak
20 wiśśa
19 2
19 balśi
19 gars
19 jeru§alemi
19 leek
19 mannis
19 red§ehs
19 śwehtajs
19 wiśśus
18 dehls
18 eet
18 juhŗas
18 ķehniņu
18 laika^
18 mann
18 namma
18 pagaņu
18 papreekśchśluddinaśchana
18 śazzihs
18 śchis
18 taiśniba
17 gohdibas
17 grehkeem
17 ka^
17 kluśśu
17 muhs
17 neneeka
17 pa
17 pe§titajs
17 tahļu
17 tapśi
17 uppes
16 §taiga
16 garru
16 gohdibu
16 kahda
16 leelu
16 muh§cham
16 na§ta
16 neka`
16 runnajs
16 śew
16 tappe
16 weetas
16 wehra^
15 behrnu
15 behrnus
15 d§ihwohs
15 eed§ihwotaji
15 ehdihs
15 ikkatrs
15 jeru§alemes
15 klaht
15 newaid
15 pagaņi
15 tai`
15 tappis
15 wahrda
15 wal§tibas
15 weena^
14 5
14 6
14 atpakkaļ
14 bih§tees
14 d§ihwo
14 darbu
14 dehlu
14 ja
14 jelle
14 kalps
14 kohpa^
14 labbu
14 manneem
14 mannus
14 ohtru
14 śwehta
14 śwehtu
14 taiśnibas
14 tapśeet
14 teeśa
14 wall
14 wihna
14 zianu
13 §tipri
13 atgree§iśees
13 babeles
13 behrneem
13 dohśchu
13 eebr
13 eij
13 jepśchu
13 kahdu
13 likśchu
13 lizzis
13 mahtes
13 meeru
13 muh§chigu
13 nahzeet
13 namma^
13 preeku
13 śazziht
13 stiprums
13 weetu
13 wiņņi
13 wiśśahm
13 zits
12 3
12 appakśch
12 balśs
12 d§immums
12 d§irdeht
12 d§irdejs
12 darbs
12 deenu
12 eenaidneekeem
12 ehd
12 irrag
12 krittihs
12 labbi
12 neģģi
12 nekahds
12 noh§t
12 padohmu
12 pakkaļ
12 pirms
12 rohka^
12 śakki
12 śawahm
12 śewim
12 spehku
12 tautas
12 tuwu
12 wirs
12 wiśs
11 8
11 10
11 aug§ti
11 debbes
11 gan
11 gohdiba
11 jeru§aleme^
11 judu
11 ķehniņi
11 laid
11 laika
11 laupijumu
11 leela
11 meitas
11 nammu
11 nei
11 paleek
11 patt
11 pe§tiśchana
11 pe§tiśchanu
11 raddijs
11 śchee
11 sohbinu
11 starpa^
11 ugguni
11 waigu
11 zilweku
10 §tahw
10 augścham
10 debbeśis
10 deena
10 egiptes
10 egipti
10 gohdu
10 grehkus
10 gribbu
10 i§rae#ls
10 jaunu
10 kapehz
10 lihgśmiba
10 meeśahm
10 meita
10 mutti
10 nakti^
10 nośaukts
10 notiks
10 pilsśahtu
10 sihmi
10 ślawu
10 warretu
10 wiśśai
9 7
9 9
9 11
9 13
9 §innamu
9 aizinajs
9 azzim
9 bohja^
9 dahwida
9 darrajt
9 darriht
9 debbeśi
9 derribu
9 dewis
9 dohmas
9 drehbes
9 dwehśeli
9 eezelśchu
9 gann
9 irraid
9 jaw
9 jehkab
9 judeem
9 juhŗu
9 kalni
9 leelas
9 lihbanus
9 ļohti
9 meers
9 mekle
9 moaba
9 nahkt
9 nams
9 neśśihs
9 pa=aug§tinahts
9 paśchu
9 pulks
9 puśśes
9 śallas
9 śawa^s
9 śazzihts
9 wihri
9 wirśneeki
9 zauri
9 zeetuma
9 zeetuma^
9 zeļļeem
9 zelśees
8 §tipru
8 ahra
8 akmiņa=kalnu
8 auśis
8 brih§cha
8 darri
8 darrijśchi
8 deewam
8 diwi
8 dohd
8 draud§es
8 duśmibas
8 eepreezina
8 galwu
8 gau§chi
8 gŗuhta
8 i§rae&ļa
8 ikweens
8 jeru§aleme
8 juhśas
8 kahjahm
8 kalneem
8 karrogu
8 kuŗśch
8 ļaunu
8 lauwa
8 leels
8 liks
8 mahza
8 mai§i
8 mannahm
8 me§cha
8 muttes
8 ņem
8 nośaukti
8 pagaņus
8 paļaujahs
8 paśaules
8 poh§ta^
8 praweets
8 preeks
8 preezaśees
8 śche
8 ścheem
8 śeewas
8 śirdi
8 śirdi^
8 śuhtijs
8 tahļenes
8 tappuśchi
8 tautu
8 tawahm
8 teeśas
8 tohpu
8 tumśiba^
8 wahrdus
8 wahrtis
8 warru
8 zeļśch
7 14
7 amoza
7 atlikkuśchee
7 atpe§tijs
7 augļus
7 auśim
7 behdahm
7 behdas
7 behdu
7 behgs
7 bijis
7 bijuśchi
7 d§irdehs
7 dama§kus
7 deewi
7 dohs
7 draud§e
7 duśmiba
7 duśśeśchanu
7 dwehśele
7 dwehśeles
7 e§aiju
7 eeśahkuma
7 gadda^
7 galleem
7 gals
7 grib
7 i§kiju
7 i§rae#l
7 ilgi
7 is
7 isees
7 isglahbt
7 jehkabu
7 juhśus
7 kalpi
7 kalpu
7 kaunu
7 klauśi
7 kohki
7 labba
7 laikeem
7 meera
7 meeśa
7 mutte
7 nahze
7 netaiśnibu
7 paścha
7 paśluddina
7 patihk
7 pazels
7 pilsśahti
7 poh§tiśchana
7 prahts
7 sahle
7 śahpes
7 śaules
7 śawo
7 schehla§tibas
7 schehla§tibu
7 śchihs
7 seltu
7 śudrabu
7 śwehti
7 ta^
7 tehwa
7 tehws
7 tohpi
7 tukśneśi^
7 usmoh§tees
7 warrenajs
7 welti
7 wezzeem
7 wihnu
7 wiņņai
7 wiśśa^
7 zeļļi
7 zilśchu
7 zilweka
7 zittu
6 16
6 21
6 §tah§ta
6 §tipra
6 aśśinim
6 aśśireŗeem
6 atgree§chahs
6 atlikkuśchi
6 aug§tibas
6 aug§tu
6 auglis
6 auśi
6 bahr§iba
6 bauślibu
6 buhśchu
6 buht
6 d§ihwu
6 d§immumu
6 darrija
6 darru
6 deenas
6 drehbehm
6 eemantohs
6 egipteŗeem
6 egipteŗi
6 ehrkśchķi
6 eita
6 elkons
6 gaiśmu
6 galla
6 gallam
6 gallu
6 galwa
6 gawileśchanu
6 gree§tees
6 grehki
6 gudru
6 is§teepta
6 isglahbti
6 juhdu
6 kahjas
6 kalpeem
6 kalpoht
6 klauśa
6 kohka
6 kri§tu
6 labbad
6 labdarriśchanahm
6 labs
6 mahzibu
6 meeśas
6 nahzis
6 nakts
6 nammam
6 nammi
6 nammus
6 nekahda
6 nodohmajs
6 pa§tahwehs
6 pahri
6 pahrkahpśchanas
6 peeluhd§
6 pilsśahta
6 preezajahs
6 pretti
6 rab§akus
6 raddu
6 runnahs
6 śakku
6 saneribs
6 śaproht
6 śaule
6 śauz
6 śazziju
6 śeens
6 sirgeem
6 spehks
6 swehri
6 śwehts
6 tihrumu
6 tukśneśi
6 turr
6 turrehs
6 warrig
6 weddihs
6 weenam
6 weenas
6 weetahm
6 widdu^
6 wihru
6 zeļļahs
6 zeļļus
6 ziana
6 zilwekus
5 15
5 18
5 20
5 §emme^
5 agri
5 ap§chehlośees
5 apgulśees
5 apkahrt
5 apśmeekli
5 aśśura
5 at§ihśchanas
5 at§tahta
5 atņems
5 atra§ts
5 aug§tiba^
5 augśchu
5 babeli
5 bahr§ibas
5 bedre^
5 behg
5 bih§teetees
5 biju
5 buhśi
5 buhtum
5 d§emde
5 d§emdejśi
5 d§ers
5 d§ihwoht
5 dad§chi
5 deenahm
5 dehla
5 derriba
5 drih§
5 eed§ihwotajeem
5 eepreezinaśchanu
5 eezehlis
5 egiptes=semme^
5 ehdamo=uppuri
5 ehnas
5 elkonu
5 gaddi
5 gahje
5 gaida
5 gaiśchumu
5 gaiśma
5 glihtumu
5 grahmatas
5 isdohśees
5 isglahbs
5 isnihks
5 ispe§tihs
5 iswehlejs
5 kahju
5 kalna
5 kalpohs
5 kar§tums
5 kaut
5 kauz
5 kauzeet
5 kuŗŗam
5 labbumu
5 ļau§cho
5 laupijums
5 leeti
5 leetu
5 lepniba
5 likke
5 lohpi
5 mahk
5 mantu
5 me§chu
5 mehle
5 mehnes
5 mettahs
5 moabu
5 mohŗu
5 muh§chiga
5 muhśas
5 nammo^s
5 ņemmeet
5 no§eegums
5 nośauks
5 nośaukta
5 notikke
5 padarra
5 padohms
5 pahrkahpśchanu
5 paļaujees
5 palihd§
5 paśchi
5 patwerums
5 patwerumu
5 pazell
5 pe§tiśchanas
5 pihśchlo^s
5 pilli
5 pilsśahta^
5 pirmajs
5 pluhdi
5 poh§tiśchanu
5 poh§tita
5 poh§titi
5 puhķi
5 puķķe
5 puśśi
5 ratteem
5 red§ejs
5 remalijus
5 rihk§te
5 rihk§ti
5 rihta
5 ŗuhz
5 śakkajt
5 samarijas
5 śchurp
5 śeh§ch
5 selta
5 ślawehs
5 śluddina
5 śluddinaśchana
5 śohdiba
5 spehka
5 śudraba
5 śuhtija
5 tanni^
5 tatśchu
5 taukeem
5 tauta
5 teiz
5 tohpat
5 trohkśņa
5 trohkśni
5 tukśneśe
5 tumśibu
5 uhs
5 uppe
5 uppehm
5 uppure
5 usluhko
5 wahrdeem
5 waizaht
5 wal§tibu
5 waldihs
5 walloda
5 wallodu
5 warrat
5 warrehs
5 weeta
5 weeta^s
5 wihns
5 wihrs
5 wiltigi
5 wiņņus
5 wiśsnotuļ
5 zauru
5 zellees
5 zeļļo^s
5 ziltim
5 zilweks
4 4
4 23
4 §inna
4 §kai§tas
4 §tah§tijs
4 §tahwehs
4 §tahweja
4 §taigahs
4 §taigaht
4 §wehrehs
4 §wehrejs
4 ahtri
4 aisweddihs
4 akas
4 akmiņeem
4 alga
4 amatta
4 aprihs
4 aptumśchota
4 arrig
4 aśśireŗi
4 aśśurs
4 ateita
4 atgreeśchanu
4 atleek
4 atlikkuśchus
4 atreepśchanas
4 aug§teem
4 augligu
4 awis
4 azzumirkli
4 bauśliba
4 behdajahs
4 behdaśees
4 bih§tahs
4 bihjaśchanas
4 bihśees
4 bildes
4 brehz
4 d§eeśma
4 d§eeśmas
4 d§ehreena
4 d§ert
4 d§ihs
4 d§ihwoju
4 dabbuhs
4 darbi
4 darbus
4 darrihts
4 darritajs
4 deewekli
4 dewe
4 dihķa
4 dreb
4 drehbe
4 eed§ihwotajus
4 eekścha
4 eelahm
4 eepreezinaht
4 eepreezinaśchana
4 eewra&ima
4 egipteŗu
4 egiptes=semmi
4 ehdeet
4 elka
4 elka=deeweem
4 elka=deewus
4 elku
4 eśśus
4 gaddeem
4 gaddus
4 gaidam
4 gaidi
4 gaididams
4 gaiśmas
4 gawile
4 gawilehs
4 gawilejeet
4 gohda
4 gribbam
4 gribbat
4 i§raeļa
4 ihpaśchumu
4 isaug
4 isbailes
4 isdeldeti
4 isglahbtee
4 ispoh§tiśchanas
4 istruhzinaśees
4 iswed
4 ja=eet
4 jaśchu
4 jauna
4 jaunas
4 juhŗa
4 jumprawa
4 kalpa
4 kaŗŗohs
4 kaŗŗu
4 kauks
4 kauśchanas
4 ķekkarus
4 klahśees
4 krittuśi
4 laiko^s
4 laiks
4 lammaśchanas
4 lauka^
4 ļauna
4 lauwas
4 leel=kungi
4 leetahm
4 leez
4 leezineeki
4 lepnibu
4 lihd§inajeet
4 lihgśmośees
4 lohpeem
4 luhgśchanu
4 luhpas
4 mai§e
4 maiśu
4 maita
4 maķķeniht
4 manna^s
4 mannam
4 mehli
4 mehŗa=aukli
4 meklejeet
4 mitteśchanas
4 muhri
4 na§tu
4 nahkuśchi
4 nahwes
4 naudas
4 neewaśchanu
4 negantibu
4 nekahdas
4 neleetiba
4 neweśśels
4 no§eegumus
4 nod§ihs
4 nomirs
4 norihs
4 pa§emmohts
4 pa§emmoti
4 pa§ih§t
4 padarriht
4 padarrijs
4 pagaņo
4 pagohdinahts
4 pakalneem
4 palai§chahs
4 parahdijs
4 paśauli
4 paścheem
4 pateeśiba
4 pateeśibu
4 pawehleśchanu
4 pawehli
4 pazeļļ
4 peeluhgs
4 peepeśchi
4 pehdigi
4 pellus
4 pihśchleem
4 pihśchli
4 pilns
4 pils
4 pilsśahteem
4 pilsśahtus
4 poh§tihts
4 poh§tu
4 prahta
4 preedes
4 preezigi
4 rattus
4 rohka^s
4 ruggajus
4 śadau§iti
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015