Vārdformu biežuma vārdnīca (Jes)

 

Kopējais vārdformu skaits: 6831
Kopējais vārdlietojumu skaits: 34293

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1911	un
813 to
791 irr
598 tas
539 no
494 ne
486 ta
469 kas
421 tee
385 es
339 ka
330 us
329 ar
304 ka`
300 wiņ§ch
295 tahs
295 Un
293 teem
276 tu
263 KUNGS
260 buhs
231 wiņņa
219 tohs
208 juhs
199 par
188 pee
185 taps
180 Jo
178 weenu
165 wiņņu
158 eśmu
152 pahr
146 eekśch
135 śakka
132 śawu
131 ko
131 KUNGA
124 prett
121 bet
120 tad
117 jo
110 Es
107 weens
94 tewi
94 tohp
88 man
86 eśśi
86 tew
85 zaur
83 Deews
82 Bet
82 Semmes
80 Ļaudis
79 wiņņo
78 manni
77 tam
76 preekśch
75 kad
71 itt
70 ta`
70 weena
67 Kas
66 mehs
66 tawu
65 Deena^
61 juhśu
60 1
60 ir
60 Tas
60 wiņņas
60 Zebaot
59 neds
58 mannu
58 pehz
57 J§rae#ļa
56 wiśśi
54 Ļaudim
51 manna
51 Tad
51 tawas
50 Deewa
50 dehļ
50 Semmi
50 tawa
49 Wahrdu
48 śawas
47 lihd§
47 wiśśu
46 Semme
46 Tee
46 wairs
45 Tapehz
44 taws
43 bija
42 nahks
40 Leetas
40 neweens
40 Rohkas
40 tur
39 jums
39 kam
39 mans
39 muhśu
39 Wiņ§ch
38 Ta`
37 lai
37 Red§i
36 jeb
36 mannas
35 śazzija
35 ścho
34 warr
33 darra
33 tai^
33 tomehr
33 wiśśeem
32 mums
32 Śirds
32 wehl
32 wiņņam
32 Zeļļu
31 KUNGU
31 Ļau§chu
31 śawus
30 darrijs
30 Teeśu
30 Weeta^
29 bij
29 Ķehniņ§ch
29 Rohku
28 §tarp
28 J§kijus
28 KUngs
28 nahk
28 Raugi
28 śawa
27 Aśśirijas
27 KUNgs
27 tawus
27 Tu
27 Uhdens
27 wiņņeem
26 Azzis
26 ees
26 eśśat
26 Kalnu
26 Ķehniņa
26 Ne
26 Ta
26 tewis
25 arrid§an
25 atkaļ
25 Behrni
25 kohpa
25 Kri§tus
25 pats
25 Semme^
25 Wahrds
25 Zianas
24 bes
24 darriśchu
24 Juhda
24 śawa^
24 tahm
24 Taiśnibu
23 buhtu
23 Jehkaba
23 Jr
23 kur
23 nu
23 Preekścha^
23 Tadehļ
23 tapehz
23 tapt
23 Uhdeni
22 eśśam
22 ta`patt
22 tawa^
21 darrihs
21 daud§
21 E§aijus
21 Ka
21 kamehr
21 Kauna^
21 mannim
21 muh§chigi
21 Pilsśahts
21 raugi
21 śaweem
21 tai
21 tewim
21 tik
21 Ugguns
21 ween
20 arri
20 manna^
20 Pagaņeem
20 Rohka
20 runna
20 śazzijs
20 taweem
20 wairak
19 2
19 Balśi
19 Deewu
19 Gars
19 Jeru§alemi
19 KUNGAM
19 leek
19 red§
19 red§ehs
19 wiśśa
19 wiśśus
18 Dehls
18 eet
18 Juhŗas
18 Ķehniņu
18 Laika^
18 mann
18 mannis
18 Namma
18 Pagaņu
18 Papreekśchśluddinaśchana
18 śazzihs
18 Taiśniba
18 tawi
18 wiśśas
17 ak
17 Gohdibas
17 Grehkeem
17 Jtt
17 ka^
17 kluśśu
17 muhs
17 neneeka
17 Pe§titajs
17 Śwehtajs
17 tahļu
17 tapśi
17 Uppes
16 §taiga
16 Ar
16 Garru
16 Gohdibu
16 Kad
16 kahda
16 leelu
16 muh§cham
16 Na§ta
16 neka`
16 pa
16 runnajs
16 śew
16 tappe
16 Weetas
16 wehra^
15 Behrnu
15 Behrnus
15 d§ihwohs
15 Eed§ihwotaji
15 ehdihs
15 Jeru§alemes
15 klaht
15 newaid
15 Pagaņi
15 tappis
15 To
15 Wahrda
15 Waj
15 Wal§tibas
15 weena^
14 5
14 6
14 atpakkaļ
14 bih§tees
14 Darbu
14 Dehlu
14 ikkatrs
14 jelle
14 Kalps
14 Ko
14 manneem
14 mannus
14 No
14 ohtru
14 śchi
14 Taiśnibas
14 tapśeet
14 Teeśa
14 Wall
14 Wihna
14 Woj
14 Zianu
13 §tipri
13 atgree§iśees
13 Babeles
13 Behrneem
13 d§ihwo
13 dohśchu
13 Eebr
13 kahdu
13 Kur
13 likśchu
13 lizzis
13 Mahtes
13 Meeru
13 muh§chigu
13 Namma^
13 Preeku
13 Stiprums
13 Teeścham
13 Weetu
12 3
12 appakśch
12 Balśs
12 D§immums
12 d§irdeht
12 Darbs
12 Deenu
12 Eenaidneekeem
12 ehd
12 Ka`
12 kohpa^
12 krittihs
12 labbi
12 labbu
12 nekahds
12 noh§t
12 Padohmu
12 pakkaļ
12 Rohka^
12 śawahm
12 śazziht
12 śewim
12 Spehku
12 Tautas
12 tuwu
12 wiņņi
12 wiśśahm
12 zits
11 8
11 10
11 aug§ti
11 d§irdejs
11 Debbes
11 gan
11 Gohdiba
11 jepśchu
11 Jeru§aleme^
11 Judu
11 Ķehniņi
11 Laika
11 Laupijumu
11 leela
11 Meitas
11 Nammu
11 nei
11 Nu
11 paleek
11 patt
11 Pe§tiśchana
11 Pe§tiśchanu
11 pirms
11 raddijs
11 śakki
11 Sohbinu
11 Starpa^
11 Tai^
11 Tawi
11 Tomehr
11 Ugguni
11 Waigu
11 Weena
11 wirs
11 Zilweku
10 §tahw
10 augścham
10 Debbeśis
10 Deena
10 Egiptes
10 Egipti
10 Gohdu
10 Grehkus
10 gribbu
10 J§rae#ls
10 jaunu
10 Jrrag
10 Lihgśmiba
10 Meeśahm
10 Meita
10 Mutti
10 Nakti^
10 nośaukts
10 notiks
10 Pilsśahtu
10 Śchi
10 śchis
10 Sihmi
10 Ślawu
10 tai`
10 warretu
10 wiśs
10 wiśśai
9 7
9 9
9 11
9 13
9 §innamu
9 aizinajs
9 Azzim
9 bohja^
9 Dahwida
9 darriht
9 Debbeśi
9 Derribu
9 dewis
9 Dohmas
9 Drehbes
9 Dwehśeli
9 eezelśchu
9 irraid
9 jaw
9 Jehkab
9 Judeem
9 Juhŗu
9 Juhs
9 Kalni
9 Lai
9 leelas
9 Lihbanus
9 ļohti
9 Meers
9 Mehs
9 mekle
9 Moaba
9 nahkt
9 Nams
9 neśśihs
9 paśchu
9 Pulks
9 Puśśes
9 Śallas
9 śazzihts
9 śchee
9 Śwehta
9 Wihri
9 Wirśneeki
9 zauri
9 Zeetuma
9 Zeetuma^
9 Zeļļeem
9 zelśees
8 §tipru
8 ahra
8 Ak
8 Akmiņa=Kalnu
8 Auśis
8 Brih§cha
8 darri
8 darrijśchi
8 Deewam
8 diwi
8 Draud§es
8 Duśmibas
8 Eij
8 Galwu
8 gann
8 gau§chi
8 gŗuhta
8 ikweens
8 J§rae&ļa
8 ja
8 Jeru§aleme
8 juhśas
8 Kahjahm
8 Kalneem
8 Karrogu
8 Klauśajt
8 klauśajt
8 Laid
8 Lauwa
8 leels
8 liks
8 Mai§i
8 mannahm
8 Me§cha
8 Muttes
8 nahzeet
8 ņem
8 nośaukti
8 pa=aug§tinahts
8 Pagaņus
8 paļaujahs
8 Paśaules
8 poh§ta^
8 Praweets
8 Preeks
8 preezaśees
8 śawa^s
8 śche
8 ścheem
8 Śeewas
8 Śirdi
8 Śirdi^
8 śuhtijs
8 Śwehtu
8 tahļenes
8 Tahs
8 tappuśchi
8 Tautu
8 tawahm
8 Teeśas
8 tohpu
8 Tumśiba^
8 Wahrdus
8 Wahrtis
8 woj
8 Zaur
8 Zeļśch
7 14
7 Amoza
7 Atlikkuśchee
7 atpe§tijs
7 Augļus
7 Auśim
7 Behdahm
7 Behdas
7 Behdu
7 behgs
7 bijis
7 bijuśchi
7 d§irdehs
7 Dama§kus
7 darrajt
7 Deewi
7 dohd
7 dohs
7 Draud§e
7 Duśmiba
7 Duśśeśchanu
7 Dwehśele
7 Dwehśeles
7 E§aiju
7 Eekśch
7 Eeśahkuma
7 Gadda^
7 Galleem
7 Gals
7 grib
7 ilgi
7 is
7 isees
7 isglahbt
7 J§kiju
7 J§rae#l
7 Jehkabu
7 juhśus
7 Kalpi
7 Kalpu
7 Kapehz
7 Kaunu
7 Kohki
7 Laikeem
7 Meera
7 Meeśa
7 Mutte
7 nahze
7 Neģģi
7 Netaiśnibu
7 paścha
7 patihk
7 pazels
7 Pilsśahti
7 Poh§tiśchana
7 Prahts
7 Sahle
7 Śahpes
7 Śaules
7 śawo
7 Schehla§tibas
7 Schehla§tibu
7 ŚChi
7 Śchis
7 Seltu
7 Śudrabu
7 śwehti
7 Teem
7 teeścham
7 Tehwa
7 Tehws
7 Tukśneśi^
7 WAj
7 welti
7 Wihnu
7 wiņņai
7 wiśśa^
7 Zeļļi
7 Zilśchu
7 Zilweka
7 zittu
6 16
6 21
6 §tah§ta
6 §tipra
6 Aśśinim
6 Aśśireŗeem
6 atgree§chahs
6 atlikkuśchi
6 Aug§tibas
6 Auśi
6 Bahr§iba
6 Bauślibu
6 buhśchu
6 buht
6 D§immumu
6 darrija
6 darru
6 Deenas
6 Drehbehm
6 eemantohs
6 Egipteŗeem
6 Egipteŗi
6 Ehrkśchķi
6 Elkons
6 Gaiśmu
6 Galla
6 Gallam
6 Gallu
6 Galwa
6 Gawileśchanu
6 gree§tees
6 Grehki
6 is§teepta
6 isglahbti
6 Ja
6 Juhdu
6 Juhśu
6 Kahjas
6 Kalpeem
6 kalpoht
6 klauśa
6 Kohka
6 Kri§tu
6 labba
6 labbad
6 Labdarriśchanahm
6 labs
6 Ļaunu
6 Mahzibu
6 Meeśas
6 nahzis
6 Nakts
6 Nammam
6 Nammi
6 Nammus
6 nekahda
6 nodohmajs
6 pa§tahwehs
6 pahri
6 Pahrkahpśchanas
6 peeluhd§
6 Pilsśahta
6 preezajahs
6 pretti
6 Rab§akus
6 Red§
6 runnahs
6 śakku
6 Saneribs
6 śaproht
6 Śaule
6 śazziju
6 Śeens
6 Sirgeem
6 Spehks
6 Swehri
6 śwehtu
6 tadehļ
6 Tihrumu
6 Tukśneśi
6 turr
6 turrehs
6 UN
6 Us
6 Warrenajs
6 warrig
6 Warru
6 weddihs
6 weenam
6 weenas
6 Weetahm
6 wezzeem
6 Widdu^
6 Wihru
6 zeļļahs
6 Zeļļus
6 Ziana
6 Zilwekus
5 15
5 18
5 20
5 §emme^
5 agri
5 ap§chehlośees
5 apgulśees
5 apkahrt
5 Apśmeekli
5 Aśśura
5 At§ihśchanas
5 atņems
5 atra§ts
5 Aug§tiba^
5 aug§tu
5 Auglis
5 augśchu
5 Babeli
5 Bahr§ibas
5 Bedre^
5 behg
5 bih§teetees
5 biju
5 buhśi
5 buhtum
5 d§emde
5 d§emdejśi
5 d§ers
5 d§ihwoht
5 d§ihwu
5 Dad§chi
5 Deenahm
5 Dehla
5 Derriba
5 drih§
5 Eed§ihwotajeem
5 eepreezina
5 Eepreezinaśchanu
5 eezehlis
5 Egiptes=Semme^
5 Ehdamo=Uppuri
5 Ehnas
5 eij
5 Elkonu
5 Gaddi
5 gahje
5 gaida
5 Gaiśchumu
5 Gaiśma
5 Glihtumu
5 Grahmatas
5 isdohśees
5 isglahbs
5 isnihks
5 ispe§tihs
5 iswehlejs
5 Kahju
5 Kalna
5 kalpohs
5 Kar§tums
5 kauz
5 Kunga
5 kuŗśch
5 Labbumu
5 Ļau§cho
5 Laupijums
5 Leetu
5 Lepniba
5 likke
5 Lohpi
5 mahk
5 mahza
5 Manna
5 Mans
5 Mantu
5 Me§chu
5 Mehle
5 Mehnes
5 mettahs
5 Moabu
5 Mohŗu
5 muh§chiga
5 muhśas
5 Nammo^s
5 neģģi
5 No§eegums
5 nośauks
5 nośaukta
5 notikke
5 padarra
5 Padohms
5 Pahrkahpśchanu
5 paļaujees
5 palihd§
5 paśchi
5 paśluddina
5 Patwerums
5 Patwerumu
5 Pe§tiśchanas
5 Pihśchlo^s
5 Pilsśahta^
5 pirmajs
5 Pluhdi
5 Poh§tiśchanu
5 poh§tita
5 poh§titi
5 Puhķi
5 Puķķe
5 Puśśi
5 Ratteem
5 red§ejs
5 red§i
5 Remalijus
5 Rihk§te
5 Rihk§ti
5 Rihta
5 ŗuhz
5 Samarijas
5 śchihs
5 śchurp
5 śeh§ch
5 Selta
5 ślawehs
5 śluddina
5 Śluddinaśchana
5 Śohdiba
5 Spehka
5 Śudraba
5 śuhtija
5 śwehta
5 ta^
5 Taukeem
5 Tauta
5 Tawa
5 teiz
5 tohpat
5 Trohkśņa
5 Trohkśni
5 Tukśneśe
5 Tumśibu
5 uhs
5 Uppe
5 Uppehm
5 uppure
5 usluhko
5 Wahrdeem
5 waizaht
5 Wal§tibu
5 waldihs
5 Walloda
5 Wallodu
5 warrat
5 warrehs
5 Weens
5 Weeta
5 Weeta^s
5 Wehl
5 Wihns
5 Wihrs
5 wiltigi
5 Wiņņu
5 wiņņus
5 Wiśśi
5 wiśsnotuļ
5 zauru
5 Zeļļo^s
5 Ziltim
5 Zilweks
4 4
4 23
4 §inna
4 §kai§tas
4 §tah§tijs
4 §tahwehs
4 §tahweja
4 §taigahs
4 §taigaht
4 §wehrehs
4 §wehrejs
4 ahtri
4 aisweddihs
4 Akas
4 Akmiņeem
4 Alga
4 Amatta
4 aprihs
4 aptumśchota
4 Aśśireŗi
4 Aśśurs
4 at§tahta
4 Atgreeśchanu
4 atleek
4 Atlikkuśchus
4 Atreepśchanas
4 aug§teem
4 augligu
4 Awis
4 Azzumirkli
4 Bauśliba
4 behdajahs
4 behdaśees
4 bih§tahs
4 Bihjaśchanas
4 bihśees
4 Bildes
4 brehz
4 D§eeśma
4 D§eeśmas
4 D§ehreena
4 d§ert
4 d§ihs
4 d§ihwoju
4 dabbuhs
4 Darbi
4 Darbus
4 darrihts
4 Darritajs
4 Deewekli
4 dewe
4 Dihķa
4 dreb
4 Drehbe
4 Eed§ihwotajus
4 eekścha
4 Eelahm
4 eepreezinaht
4 Eepreezinaśchana
4 Egipteŗu
4 Egiptes=Semmi
4 ehdeet
4 Eita
4 Elka
4 Elka=Deeweem
4 Elka=Deewus
4 Elku
4 eśśus
4 Gaddeem
4 Gaddus
4 gaidam
4 gaidi
4 gaididams
4 Gaiśmas
4 gawilehs
4 gribbam
4 Gudru
4 isaug
4 isdeldeti
4 istruhzinaśees
4 iswed
4 J§raeļa
4 ja=eet
4 jauna
4 jaunas
4 Jhpaśchumu
4 Jsbailes
4 Jsglahbtee
4 Jspoh§tiśchanas
4 Juhŗa
4 Jumprawa
4 Kalpa
4 kaŗŗohs
4 Kaŗŗu
4 kauks
4 Kauśchanas
4 Kaut
4 Kauzeet
4 Ķekkarus
4 klahśees
4 KLauśajt
4 klauśi
4 Kungs
4 Kungu
4 Laiko^s
4 Laiks
4 Lammaśchanas
4 Lauka^
4 Lauwas
4 Leel=Kungi
4 leez
4 Leezineeki
4 Lepnibu
4 lihgśmośees
4 Lohpeem
4 Luhgśchanu
4 Luhpas
4 Mai§e
4 Maiśu
4 maķķeniht
4 manna^s
4 Mehli
4 Mehŗa=Aukli
4 Mitteśchanas
4 Muhri
4 Na§tu
4 nahkuśchi
4 Nahwes
4 Naudas
4 Neewaśchanu
4 Negantibu
4 nekahdas
4 Neleetiba
4 ņemmeet
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015