Vārdformu biežuma vārdnīca (Jer)

 

Kopējais vārdformu skaits: 5491
Kopējais vārdlietojumu skaits: 38728

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

2466	un
901 tas
809 irr
738 no
723 to
682 es
626 ne
609 ta
596 tee
520 kas
502 kungs
424 teem
391 ka
369 śakka
335 jo
318 ar
274 tohs
270 tad
270 tu
259 wiņņu
256 tahs
251 eekśch
247 ko
247 uhs
245 ka`
231 us
230 bet
226 pee
224 ta`
221 pahr
219 juhs
218 par
204 buhs
203 prett
200 wiņ§ch
199 wiņņa
190 kunga
174 eśmu
174 juhda
139 manni
137 taps
128 semmes
123 tewi
123 weenu
123 zaur
117 śazzija
114 jums
114 preekśch
113 śawu
112 babeles
110 pehz
106 tapehz
105 kad
103 bija
102 ļaudim
95 ķehniņa
95 tew
94 raugi
93 bij
93 wiśśeem
90 tam
89 jeremijus
85 deews
84 ścho
82 neds
82 wiņņas
82 wiņņo
81 ķehniņ§ch
81 zebaot
80 wiśśi
80 wiśśu
78 i§rae#ļa
78 wahrds
77 eśśi
76 ir
75 ļaudis
75 mehs
73 weens
72 tur
71 weena
69 jeru§alemes
68 man
64 jeremiju
64 semmi
63 tohp
63 wiśśus
61 śawas
60 dehļ
60 juhśu
59 tawu
59 wahrdu
58 lihd§
58 mannu
58 wahrdus
56 manna
54 tadehļ
53 neweens
51 mums
51 nahks
51 tomehr
50 ak
50 rohka^
50 runnajs
49 namma
49 śchis
49 wiņņeem
48 dehls
48 wairs
47 1
47 atkaļ
47 labbi
46 babeli
46 tawas
45 dehla
45 laid
44 itt
44 semme^
44 tik
43 irraid
43 ķehniņu
43 notikke
42 §tarp
41 d§ihwo
41 eśśat
41 śawa
41 śirds
40 deewa
40 tewim
39 gribbu
39 kungu
39 ļau§chu
39 mannas
39 nu
39 wiņņam
38 muhśu
38 preekścha^
38 red§
37 ja
37 kur
37 sohbinu
36 jeb
36 runna
36 zedekijus
35 śakki
35 śaweem
35 wiśśas
34 pilsśahteem
33 dehlu
33 eet
33 semme
32 darrijs
32 nahk
32 ścheem
32 tahm
32 teeścham
32 weetu
31 jelle
31 namma^
30 deena^
30 kapehz
30 ķehniņam
30 klauśijśchi
30 nammu
30 praweets
30 ugguni
30 wahrda
29 ikkatrs
29 klauśajt
29 mannim
29 pilsśahtu
29 śluddina
29 wehl
28 praweetu
28 rohkas
27 apkahrt
27 jepśchu
27 lai
27 zeļļu
26 darra
26 darrijśchi
26 darriśchu
26 gadda^
26 kurp
26 laika^
26 śchohs
26 zitteem
25 deenas
25 eśśam
25 likśchu
25 manna^
25 śuhtijs
25 tai^
25 tawa
25 wiśśahm
25 zeetuma
24 debbes
24 deewu
24 dewis
24 kauna^
24 ļaunumu
24 pawehlejs
24 warr
23 arrid§an
23 behrni
23 darriht
23 dwehśeli
23 eed§ihwotajeem
23 kam
23 mans
23 meitas
23 red§i
23 śazziht
23 tai
23 tappe
23 teeśu
23 weddiśchu
23 wiśśa
22 azzis
22 daud§
22 mannis
22 nams
22 nodohśchu
22 śeewas
22 tapt
22 weeta^
21 augścham
21 baddu
21 deeweem
21 nahze
21 śchodeen
20 appakśch
20 buhtu
20 d§ihwohs
20 darbu
20 gahje
20 gann
20 juhśeem
20 poh§ta^
20 praweeśchi
20 śazzijs
20 tawi
20 tehweem
20 tehwi
19 arri
19 atpakkaļ
19 azzim
19 bohja^
19 jeru§alemi
19 juhśas
19 ļohti
19 peemekleśchu
19 śawa^
19 śawus
19 śazziju
19 śchee
19 wirśneeks
18 2
18 balkśni
18 darrajt
18 jo§ijus
18 kohpa^
18 neneeka
18 pagaņeem
18 pakkaļ
18 pilsśahta
18 rohku
18 wihreem
18 wihrs
18 zeetuma^
17 eij
17 gedaliju
17 i§ra&e&ļa
17 kaldee#ŗeem
17 mannus
17 neģģi
17 pilsśahts
17 śchahs
17 śchai^
17 sohbins
17 wahrdeem
17 widdu^
17 wihri
17 wiņņai
16 aikama
16 auśim
16 deena^s
16 egiptes=semme^
16 grahmatu
16 kaldee#ŗu
16 kalpoht
16 ļaunu
16 leelu
16 lizzis
16 mekle
16 moaba
16 śazzihs
16 wihru
16 wirs
16 wiśs
15 arrig
15 bahr§ibas
15 behrneem
15 behrnus
15 bes
15 derribu
15 grehkeem
15 ļaunuma
15 manneem
15 mehri
15 netanijus
15 pils=kaŗŗa=wihru
15 poh§tu
15 ta`patt
15 uhdens
15 weetas
14 10
14 apśmeekli
14 atweddiśchu
14 balśi
14 ees
14 gribb
14 gribbi
14 ikweens
14 juhgu
14 kahda
14 kaŗŗa
14 kungam
14 leek
14 muttes
14 noh§t
14 ohtru
14 pilsśahta^
14 pilsśahti
14 praweeścheem
14 runnaja
14 seemeļa=puśśes
14 tapśi
14 taws
14 tewis
14 wahrtim
14 wihnu
14 zedekiju
13 buhśchu
13 d§ert
13 dehlam
13 eezehlis
13 kahdu
13 ķehniņeem
13 ķehniņi
13 labbu
13 leela
13 leetas
13 leetu
13 meeśas
13 muh§cham
13 pats
13 śuhtiśchu
13 tauta
13 tawus
13 waj
13 wehra^
13 wiśśa^s
13 zeetumu
13 zik
12 §taiga
12 ap
12 balkśne
12 balkśnei
12 buht
12 dahwida
12 eed§ihwotaji
12 eelahm
12 egipti
12 gallu
12 i§rae#ls
12 irrag
12 jeru§aleme
12 jojaķima
12 krittihs
12 mannai
12 meeru
12 meita
12 muhs
12 pa
12 śchi
12 starpa^
12 tawa^
12 weena^
12 wihrus
12 wiśśai
12 zianas
11 8
11 15
11 babele
11 behrnu
11 d§irdeta
11 deena
11 diwi
11 dohmas
11 dohśchu
11 dwehśele
11 dwehśeles
11 egiptes
11 egiptes=semmes
11 i§mae#ls
11 ka^
11 klauśiht
11 lah§tu
11 ļaunums
11 leel=kungi
11 mellus
11 nahkt
11 nahkuśchi
11 nahzeet
11 nebukadrezars
11 ņehme
11 neka`
11 padohmu
11 paleek
11 paśchi
11 paśchu
11 prohti
11 runnaht
11 sawana
11 sohbiņa
11 tai`
11 tappuśchi
11 tappuśi
11 teekams
11 weeta^s
11 woj
10 3
10 4
10 5
10 7
10 17
10 atgree§iśees
10 atgree§tees
10 atlikkuścheem
10 auśis
10 benjamiņa
10 d§emde
10 d§irdeht
10 d§irdeja
10 darri
10 dohts
10 gohda=krehślu
10 grahmata^
10 gribbam
10 ilgi
10 jeru§aleme^
10 joanans
10 juhdu
10 juhśahm
10 kahds
10 kareu#s
10 leel=kungeem
10 leeli=kungi
10 meers
10 mehneśi^
10 moabs
10 muh§chigu
10 muhśas
10 muhśo
10 nebu§aradans
10 nerijus
10 no§eegumu
10 nośaukts
10 pagaņi
10 praweeśchus
10 śaded§inahs
10 śahpes
10 śakkat
10 śew
10 śewim
10 śirdi
10 śirdi^
10 ta^
10 taiśnibu
10 tappis
10 tehwu
10 tihrumu
10 ugguns
10 uhdeni
10 waigu
10 waldiśchanas
10 wedde
10 zilweks
9 11
9 14
9 §chehl
9 §innamu
9 ahra
9 ammoņa
9 atlikkuśchi
9 atlikkuśchus
9 bahruks
9 biju
9 d§immumu
9 d§irdejśchi
9 darru
9 egiptes=semmi
9 eita
9 grahmatas
9 istruhzinaśchanu
9 jemm
9 judeem
9 juhśo
9 juhśus
9 kalneem
9 kalpu
9 kananijus
9 klahśees
9 klauśi
9 klauśija
9 kuŗśch
9 laiks
9 laiku
9 lauka^
9 ļauna
9 leezeet
9 mizpas
9 moabu
9 nammus
9 neewaśchanu
9 ņemm
9 notizzis
9 ohtra^
9 pagalma^
9 prahta
9 pree§teŗeem
9 pree§teŗi
9 rohkahm
9 runnaju
9 śadau§iśchu
9 ścha
9 śchinni^
9 śuhtija
9 śweścheem
9 śweśchineekeem
9 tanni^
9 tanni^s
9 taweem
9 tukśneśi^
9 tuwu
9 useet
9 warru
9 wihges
9 wiltibu
9 zeļļeem
9 zelleetees
8 13
8 16
8 §inna
8 at§tahjuśchi
8 atgree§iśchu
8 atgree§uśchi
8 awis
8 bahr§iba
8 bahruku
8 bedres
8 bijis
8 blehdibas
8 d§enn
8 d§ihwoht
8 darrihs
8 darrija
8 deenahm
8 eenaidneekeem
8 gallam
8 galwu
8 ganni
8 grehkojśchi
8 jehkaba
8 jojakima
8 judu
8 kļuht
8 labs
8 laika
8 laupijumu
8 leez
8 mahjas=weetu
8 nokaut
8 nokawe
8 nomirt
8 patihk
8 peemekleśchanas
8 pilsśahto^s
8 pree§teris
8 pree§teŗu
8 red§ejs
8 śakkajt
8 śawahm
8 śchim
8 śeewu
8 spehku
8 tahļu
8 tawahm
8 teeśa
8 turrenes
8 warretu
8 welti
8 widdus
8 zilwekeem
7 12
7 18
7 §tahw
7 §tipri
7 at§tahj
7 d§el§es
7 d§eŗŗamo=uppuŗus
7 d§immuma
7 d§irdejs
7 dohd
7 duśmibas
7 dwehśelei
7 grehki
7 i§rae&ļa
7 ikkatru
7 jaśchu
7 jaunibas
7 jeremijum
7 jumprawa
7 kaldee#ŗi
7 kalnu
7 kalpus
7 kamehr
7 kaŗŗa=wihri
7 kaunu
7 kri§tus
7 kwehpinajśchi
7 lauwa
7 leeta
7 likke
7 likkuśchi
7 nebukadrezaŗa
7 negantibu
7 nelaimibas
7 neno§eed§igu
7 newaid
7 nomirs
7 pagalmja
7 pagaņu
7 pakalneem
7 pakauśu
7 papreekśchśluddinaśchana
7 patt
7 pawehleja
7 pirms
7 pohdneeka
7 praweeśchu
7 praweetam
7 pulku
7 śchahm
7 schehla§tibu
7 seemeļa
7 ślawu
7 spehks
7 tautu
7 tehwa
7 turp
7 uhseet
7 wahrdi
7 wal§tibas
7 weetahm
7 zeļļa
7 zettorta^
7 zittu
6 6
6 9
6 19
6 §tahweja
6 §taigaht
6 §taigajśchi
6 aiswe§ti
6 alla§chiņ
6 atgree§ees
6 atmettis
6 atra§ti
6 aug§tumeem
6 augļeem
6 ba&a&lam
6 bahrukam
6 behdu
6 behrns
6 ben=innoma
6 bih§tees
6 blehņas
6 brahli
6 bruņņas
6 d§ihwibas
6 darbs
6 debbeśi
6 deenu
6 deewi
6 dehli
6 dehlus
6 derribas
6 deśmita^
6 dewita^
6 dohmaju
6 doht
6 duśmibu
6 eed§ihwotaja
6 eezelśchu
6 eh§t
6 gads
6 galla
6 gannama
6 gribbat
6 gurneem
6 ikkatram
6 kalpohs
6 kambaŗa
6 kaŗŗa^
6 kaŗŗa=spehks
6 kauli
6 kawe
6 labba
6 labbas
6 laulibu
6 leelas
6 leeli
6 leetahm
6 leeti
6 leetus
6 mahtes
6 meeśahm
6 mehnes
6 muh§chigi
6 muhŗeem
6 mutti
6 na§ta
6 nammeem
6 negantibas
6 newa
6 niknas
6 nokawis
6 nomirruśchas
6 pa§ih§t
6 paścheem
6 pateeśi
6 pawehleśchanu
6 peepeśchi
6 pree§teri
6 preeka
6 preekścha
6 pretti
6 pulka
6 pulks
6 rak§titaja
6 śchihs
6 śeewahm
6 śluddinaht
6 śluddinajs
6 stohpu
6 tahļas
6 taptu
6 tatśchu
6 tautahm
6 tehws
6 tikkai
6 uppes
6 wainu
6 wal§tibahm
6 weddis
6 weenas
6 wiśsapkahrt
6 wratta
6 zelśees
6 zilweki
5 20
5 29
5 §tah§ta
5 §wehrejs
5 agri
5 aismirśuśchi
5 apkaitinaht
5 aprakti
5 aprihti
5 atgree§chahs
5 atgree§eetees
5 atleek
5 atmettiśchu
5 atreepśchanu
5 augļus
5 bads
5 bahr§ibu
5 behd§eet
5 behg
5 blehdiba
5 breeśmiga
5 buhśeet
5 d§ihwoja
5 d§ihwojeet
5 darrijśi
5 deenai
5 deh§tiht
5 dehleem
5 derr
5 deśmits
5 dohta
5 ebedmeleks
5 eed§ihwotajus
5 eeded§inaśchu
5 eela^s
5 eeleija
5 eeleijas
5 eeśahkuma
5 elama
5 elkonu
5 eśśim
5 gals
5 gannu
5 gedalijus
5 gemarijus
5 gohdibas
5 gree§iśees
5 grehkus
5 grib
5 gullehs
5 isdohśees
5 isees
5 isgahjis
5 isglahbeet
5 ispoh§tiśchanas
5 iszelleet
5 jaunekļi
5 jehme
5 joh§tu
5 jojakims
5 judi
5 juhŗas
5 kakla
5 kalpeem
5 kalps
5 karrogu
5 kaut
5 kauzeet
5 klahjahs
5 klaht
5 klauśa
5 kluśśu
5 kohka
5 kohkeem
5 kwehpinaht
5 labbumu
5 ļauns
5 leel=kungus
5 leeleem=kungeem
5 leelijahs
5 leels
5 lohpi
5 mahza
5 mai§es
5 mantas
5 meera
5 melleem
5 mi§t
5 mizpu
5 na§tu
5 nahkuśi
5 nahzis
5 nammi
5 nebukadnezaŗam
5 nebukadnezars
5 nelabbas
5 ņemmeet
5 nepateeśi
5 neprattigi
5 neśs
5 nikna
5 nomirśi
5 paliks
5 palikt
5 parei§i
5 paśśurs
5 peekta^
5 pilsśahtus
5 pirmak
5 poh§tita
5 poh§titajs
5 prahts
5 praweeta
5 puśśi
5 putneem
5 red§ehs
5 red§u
5 rei§e^
5 rekaba
5 rihkus
5 runnaśchu
5 śapulzinaśchu
5 śatreekśchana
5 śawo
5 śchķehdehm
5 śchurp
5 śehdeja
5 semmehm
5 śezzen
5 sihmi
5 sirgeem
5 śohdibas
5 śuhd§
5 swehreem
5 tahds
5 teeśas
5 tennenes
5 tihrumi
5 towetes
5 tukśneśes
5 turrahs
5 tuwaka
5 waiga
5 wairak
5 warau#s
5 waŗŗa
5 warrehs
5 warrenee
5 ween
5 wehju
5 wehtra
5 wihra
5 wiņņi
5 wiņņus
5 wiśśa^
5 zedekijum
5 zellees
5 zeļļus
5 zeļśch
5 zelśchu
5 zilts
5 zilweka
5 zilweku
5 zittus
4 23
4 24
4 §inn
4 §inni
4 §tahwehs
4 §tipru
4 aisees
4 aiseet
4 aismir§t
4 ap§chehlośchohs
4 aprihjis
4 aprihs
4 aśśarahm
4 aśśini
4 aśśins
4 at§tahjis
4 atgreeśchanas
4 atkahpśchanas
4 atlai§t
4 atlikkuśchee
4 atra§ts
4 aug§tu
4 babelei
4 badda
4 balkśnis
4 balśs
4 barribu
4 bauślibu
4 bedre^
4 behrniņus
4 bih§teetees
4 bihjajahs
4 bihjaśchanas
4 bijuśchi
4 biķķeri
4 brahļneeka
4 brehkśchana
4 bruhtes
4 buhśchanu
4 d§eedinaśchanas
4 d§emdejśi
4 d§ird
4 d§irdehs
4 dahwidam
4 darbeem
4 darrihts
4 dau§iśees
4 deh§tijs
4 dewe
4 dohmu
4 drehbes
4 duśmiba
4 e§boņa
4 ee§pehs
4 eed§ihwota
4 eemantojamu
4 eenaidneeka
4 eenaidneeku
4 ehdeet
4 ehdihs
4 eima
4 eśśeet
4 gaddi
4 gahjuśchi
4 gahjuśi
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015