Vārdformu biežuma vārdnīca (Jer)

 

Kopējais vārdformu skaits: 5759
Kopējais vārdlietojumu skaits: 38728

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

2107	un
854 tas
807 irr
730 no
720 to
607 es
587 ta
583 ne
536 tee
488 kas
421 teem
413 KUNGS
368 śakka
362 ka
353 Un
313 ar
270 tohs
256 wiņņu
251 tahs
247 eekśch
245 uhs
233 ko
230 tu
227 us
223 pee
222 ka`
218 pahr
209 par
208 juhs
201 buhs
194 prett
194 wiņņa
178 KUNGA
176 Jo
174 eśmu
174 Juhda
172 tad
172 wiņ§ch
159 jo
138 manni
136 taps
128 Semmes
127 Bet
123 tewi
122 weenu
121 zaur
117 śazzija
114 ta`
113 preekśch
113 śawu
112 Babeles
110 jums
110 Ta`
107 pehz
103 bija
102 Ļaudim
101 bet
97 Tad
95 Ķehniņa
93 wiśśeem
92 bij
90 tam
89 Jeremijus
88 tew
85 Deews
82 neds
82 ścho
81 Ķehniņ§ch
81 Zebaot
80 wiśśu
79 KUNgs
79 wiņņas
79 wiņņo
78 J§rae#ļa
78 kad
78 Wahrds
75 Es
75 eśśi
75 wiśśi
74 Ļaudis
69 Jeru§alemes
69 tur
68 weens
66 man
64 Jeremiju
64 Semmi
63 tohp
63 wiśśus
62 Tapehz
60 mehs
59 dehļ
59 ir
59 śawas
59 tawu
59 Tee
59 Wahrdu
59 weena
58 juhśu
58 mannu
58 Wahrdus
55 Raugi
53 manna
51 lihd§
51 nahks
51 neweens
50 mums
50 Rohka^
50 runnajs
49 Namma
49 wiņņeem
48 Dehls
48 wairs
47 1
47 atkaļ
47 labbi
46 Babeli
46 Tas
45 Dehla
45 tawas
44 Semme^
44 tapehz
43 irraid
43 Ķehniņu
43 Ne
43 notikke
42 §tarp
41 eśśat
41 śawa
41 Śirds
40 d§ihwo
40 Deewa
40 tewim
40 tomehr
39 gribbu
39 Ļau§chu
39 raugi
39 Tu
38 mannas
38 muhśu
38 Preekścha^
37 KUNGU
37 Sohbinu
37 Tadehļ
37 wiņņam
35 laid
35 runna
35 śaweem
35 tik
35 Zedekijus
34 Pilsśahteem
34 wiśśas
33 Dehlu
33 eet
33 itt
33 śakki
33 Semme
32 darrijs
32 Kas
32 nahk
32 ścheem
32 tahm
31 jelle
31 Namma^
30 ak
30 Deena^
30 jeb
30 Ķehniņam
30 klauśijśchi
30 kur
30 Nammu
30 Praweets
30 Ugguni
30 Wahrda
30 Weetu
29 Ka
29 mannim
29 nu
29 Pilsśahtu
28 ikkatrs
28 Praweetu
28 Rohkas
28 Wiņ§ch
27 apkahrt
27 Zeļļu
26 darra
26 darrijśchi
26 darriśchu
26 Gadda^
26 Kad
26 Kapehz
26 Laika^
26 Red§
26 śchohs
25 Deenas
25 eśśam
25 kurp
25 likśchu
25 manna^
25 śluddina
25 śuhtijs
25 wiśśahm
25 Zeetuma
25 zitteem
24 Debbes
24 Deewu
24 dewis
24 ja
24 Kauna^
24 Ļaunumu
24 pawehlejs
24 śchis
24 tai^
23 arrid§an
23 Behrni
23 darriht
23 Dwehśeli
23 Eed§ihwotajeem
23 Ka`
23 Meitas
23 śazziht
23 tai
23 tappe
23 Teeśu
23 warr
23 weddiśchu
22 Azzis
22 mannis
22 Nams
22 Śeewas
22 Ta
22 tapt
22 Weeta^
21 augścham
21 Baddu
21 daud§
21 Deeweem
21 nahze
21 nodohśchu
21 śchodeen
21 tawa
21 wiśśa
20 Ak
20 appakśch
20 buhtu
20 d§ihwohs
20 Darbu
20 gahje
20 juhśeem
20 kam
20 mans
20 poh§ta^
20 Praweeśchi
20 śazzijs
20 teeścham
20 Tehweem
20 Tehwi
19 arri
19 atpakkaļ
19 Azzim
19 gann
19 Jeru§alemi
19 juhśas
19 ļohti
19 peemekleśchu
19 śawa^
19 śawus
19 śazziju
19 Wirśneeks
18 2
18 Balkśni
18 Jo§ijus
18 lai
18 neneeka
18 Pagaņeem
18 pakkaļ
18 Pilsśahta
18 Rohku
18 tawi
18 Wihreem
18 Wihrs
18 Zeetuma^
17 bohja^
17 Gedaliju
17 J§ra&e&ļa
17 Jr
17 Kaldee#ŗeem
17 kohpa^
17 mannus
17 Pilsśahts
17 śchahs
17 śchai^
17 Sohbins
17 tadehļ
17 Wahrdeem
17 Widdu^
17 Wihri
17 wiņņai
16 Aikama
16 Deena^s
16 Egiptes=Semme^
16 Grahmatu
16 jepśchu
16 Kaldee#ŗu
16 kalpoht
16 leelu
16 lizzis
16 mekle
16 Moaba
16 śazzihs
16 śchee
16 wehl
16 Wihru
16 wirs
16 wiśs
15 Auśim
15 Bahr§ibas
15 Behrneem
15 Behrnus
15 darrajt
15 Derribu
15 Grehkeem
15 Ļaunuma
15 manneem
15 Mehri
15 Mehs
15 Neģģi
15 Netanijus
15 Pils=Kaŗŗa=Wihru
15 poh§tu
15 ŚChis
15 Uhdens
15 Weetas
14 10
14 Apśmeekli
14 atweddiśchu
14 Balśi
14 bes
14 ees
14 gribbi
14 ikweens
14 Juhgu
14 Kaŗŗa
14 klauśajt
14 Ko
14 Ļaunu
14 leek
14 Muttes
14 noh§t
14 ohtru
14 Pilsśahta^
14 Pilsśahti
14 Praweeścheem
14 runnaja
14 Seemeļa=Puśśes
14 tapśi
14 tewis
14 Wahrtim
14 Wihnu
14 Zedekiju
13 buhśchu
13 d§ert
13 Dehlam
13 eezehlis
13 gribb
13 kahda
13 Ķehniņeem
13 Ķehniņi
13 Klauśajt
13 leela
13 Leetas
13 Leetu
13 Meeśas
13 muh§cham
13 pats
13 śuhtiśchu
13 Tauta
13 taws
13 tawus
13 wehra^
13 Zeetumu
12 §taiga
12 Balkśne
12 Balkśnei
12 buht
12 Dahwida
12 Eed§ihwotaji
12 Eelahm
12 Egipti
12 Gallu
12 J§rae#ls
12 Ja
12 Jeru§aleme
12 Jojaķima
12 kahdu
12 krittihs
12 mannai
12 Meeru
12 Meita
12 muhs
12 pa
12 red§
12 Red§i
12 Starpa^
12 tawa^
12 Teeścham
12 Weena
12 weena^
12 Wihrus
12 wiśśai
12 Zianas
11 8
11 15
11 ap
11 Babele
11 Behrnu
11 d§irdeta
11 Deena
11 diwi
11 Dohmas
11 dohśchu
11 Dwehśele
11 Dwehśeles
11 Egiptes
11 Egiptes=Semmes
11 Eij
11 J§mae#ls
11 Jepśchu
11 Jtt
11 Juhs
11 klauśiht
11 KUNga
11 Lah§tu
11 Ļaunums
11 Leel=Kungi
11 Mellus
11 nahkt
11 nahkuśchi
11 NebukadRezars
11 ņehme
11 neka`
11 Padohmu
11 paśchi
11 paśchu
11 red§i
11 runnaht
11 Sawana
11 śchi
11 Sohbiņa
11 tai`
11 tappuśchi
11 tappuśi
11 Tomehr
11 Weeta^s
11 Wehl
11 wiśśa^s
10 3
10 4
10 5
10 7
10 17
10 atgree§iśees
10 atgree§tees
10 Auśis
10 Benjamiņa
10 d§emde
10 d§irdeht
10 d§irdeja
10 darri
10 dohts
10 Gohda=Krehślu
10 Grahmata^
10 gribbam
10 ilgi
10 Jeru§aleme^
10 Joanans
10 Jrrag
10 Juhdu
10 juhśahm
10 ka^
10 kahds
10 Kareu#s
10 Laid
10 Leel=Kungeem
10 Leeli=Kungi
10 Meers
10 Mehneśi^
10 Moabs
10 muh§chigu
10 muhśas
10 muhśo
10 Nebu§arAdans
10 Nerijus
10 No§eegumu
10 nośaukts
10 Nu
10 Pagaņi
10 paleek
10 Praweeśchus
10 prohti
10 śaded§inahs
10 Śahpes
10 śakkat
10 Śchis
10 śew
10 śewim
10 Śirdi
10 Śirdi^
10 Taiśnibu
10 tappis
10 teekams
10 Tehwu
10 Tihrumu
10 Ugguns
10 Uhdeni
10 Waigu
10 Waj
10 Waldiśchanas
10 wedde
10 Zilweks
9 11
9 14
9 §chehl
9 §innamu
9 ahra
9 Ammoņa
9 atlikkuśchi
9 Bahruks
9 biju
9 D§immumu
9 d§irdejśchi
9 darru
9 Egiptes=Semmi
9 Grahmatas
9 Jstruhzinaśchanu
9 Judeem
9 juhśus
9 Kalneem
9 Kalpu
9 Kananijus
9 klahśees
9 klauśija
9 Lai
9 Laiks
9 Laiku
9 Lauka^
9 Mizpas
9 Moabu
9 Nammus
9 Neewaśchanu
9 notizzis
9 ohtra^
9 Pagalma^
9 Par
9 Prahta
9 Pree§teŗeem
9 Pree§teŗi
9 Rohkahm
9 runnaju
9 śadau§iśchu
9 ścha
9 śuhtija
9 Śweśchineekeem
9 ta`patt
9 taweem
9 Tik
9 Tukśneśi^
9 tuwu
9 useet
9 Wihges
9 Wiltibu
9 Woj
9 Zeļļeem
8 13
8 16
8 §inna
8 Arrig
8 at§tahjuśchi
8 atgree§iśchu
8 atgree§uśchi
8 Awis
8 Bahr§iba
8 Bahruku
8 Bedres
8 bijis
8 Blehdibas
8 d§enn
8 d§ihwoht
8 darrihs
8 darrija
8 Deenahm
8 Eenaidneekeem
8 Gallam
8 Galwu
8 Ganni
8 grehkojśchi
8 Jehkaba
8 jemm
8 Jojakima
8 Judu
8 juhśo
8 kļuht
8 KUNGAM
8 Labbu
8 labs
8 Laika
8 ļauna
8 Laupijumu
8 leezeet
8 Mahjas=Weetu
8 Nahzeet
8 No
8 nokaut
8 nokawe
8 nomirt
8 patihk
8 Peemekleśchanas
8 Pilsśahto^s
8 Pree§teris
8 Pree§teŗu
8 red§ejs
8 śakkajt
8 śawahm
8 śchim
8 Śeewu
8 Spehku
8 tahļu
8 tawahm
8 turrenes
8 warretu
8 welti
8 Widdus
8 zik
8 Zilwekeem
7 12
7 18
7 §tahw
7 §tipri
7 arrig
7 D§el§es
7 D§eŗŗamo=Uppuŗus
7 D§immuma
7 d§irdejs
7 dohd
7 Duśmibas
7 Dwehśelei
7 eita
7 Grehki
7 ikkatru
7 J§rae&ļa
7 Jaunibas
7 Jeremijum
7 Jumprawa
7 Kaldee#ŗi
7 Kalnu
7 Kalpus
7 kamehr
7 Kaŗŗa=Wihri
7 Kaunu
7 Kri§tus
7 KUngs
7 Kur
7 kwehpinajśchi
7 Lauwa
7 Leeta
7 Lihd§
7 likke
7 likkuśchi
7 NebukadRezaŗa
7 Negantibu
7 Nelaimibas
7 neno§eed§igu
7 newaid
7 nomirs
7 Pagalmja
7 Pagaņu
7 Pakalneem
7 Pakauśu
7 Papreekśchśluddinaśchana
7 patt
7 pawehleja
7 Pohdneeka
7 Praweeśchu
7 Praweetam
7 Prett
7 Pulku
7 śchahm
7 Schehla§tibu
7 śchinni^
7 Seemeļa
7 Ślawu
7 Spehks
7 ta^
7 Tehwa
7 Tew
7 turp
7 uhseet
7 Wahrdi
7 Wal§tibas
7 Weetahm
7 Zeļļa
7 zettorta^
7 zittu
6 6
6 9
6 19
6 §tahweja
6 §taigaht
6 §taigajśchi
6 aiswe§ti
6 alla§chiņ
6 at§tahj
6 Atlikkuścheem
6 atmettis
6 atra§ti
6 Aug§tumeem
6 Augļeem
6 Ba&a&lam
6 Bahrukam
6 Behdu
6 Behrns
6 Ben=Jnnoma
6 bih§tees
6 Blehņas
6 Brahli
6 Bruņņas
6 D§ihwibas
6 Darbs
6 Debbeśi
6 Deenu
6 Deewi
6 Dehli
6 Dehlus
6 Derribas
6 deśmita^
6 dohmaju
6 doht
6 Duśmibu
6 Eed§ihwotaja
6 eezelśchu
6 eh§t
6 eij
6 Gads
6 Galla
6 gribbat
6 Gurneem
6 ikkatram
6 Jeb
6 kalpohs
6 Kambaŗa
6 Kaŗŗa^
6 Kaŗŗa=Spehks
6 Kauli
6 kawe
6 klauśi
6 Kuŗśch
6 labbas
6 Laulibu
6 leelas
6 Leetahm
6 leeti
6 Leetus
6 leez
6 Mahtes
6 Meeśahm
6 Mehnes
6 muh§chigi
6 Muhŗeem
6 Mutti
6 Na§ta
6 Nammeem
6 Negantibas
6 newa
6 niknas
6 nokawis
6 nomirruśchas
6 pa§ih§t
6 paścheem
6 Pawehleśchanu
6 peepeśchi
6 pirms
6 Pree§teri
6 Preeka
6 preekścha
6 pretti
6 Pulka
6 Pulks
6 Rak§titaja
6 śchihs
6 Śeewahm
6 śluddinaht
6 śluddinajs
6 Stohpu
6 Ta`patt
6 tahļas
6 Tanni^s
6 taptu
6 Tautahm
6 Tautu
6 Tehws
6 tikkai
6 UN
6 Uppes
6 Wainu
6 Wal§tibahm
6 weddis
6 weenas
6 wiśsapkahrt
6 Wratta
6 Zelleetees
6 zelśees
6 Zilweki
5 20
5 29
5 §tah§ta
5 §wehrejs
5 agri
5 aismirśuśchi
5 apkaitinaht
5 aprakti
5 aprihti
5 Ar
5 atgree§chahs
5 Atgree§eetees
5 atleek
5 atlikkuśchus
5 atmettiśchu
5 Atreepśchanu
5 Augļus
5 Bads
5 Bahr§ibu
5 Behd§eet
5 behg
5 Blehdiba
5 breeśmiga
5 buhśeet
5 d§ihwoja
5 d§ihwojeet
5 darrijśi
5 Deenai
5 deh§tiht
5 Dehleem
5 derr
5 deśmits
5 dewita^
5 dohta
5 EbedMeleks
5 Eed§ihwotajus
5 eeded§inaśchu
5 Eela^s
5 Eeleija
5 Eeleijas
5 Eeśahkuma
5 Elama
5 Elkonu
5 eśśim
5 Gals
5 gannama
5 Gannu
5 Gedalijus
5 Gemarijus
5 Gohdibas
5 gree§iśees
5 Grehkus
5 grib
5 gullehs
5 isdohśees
5 isees
5 isgahjis
5 isglahbeet
5 Jaunekļi
5 jehme
5 Joh§tu
5 Jojakims
5 Jspoh§tiśchanas
5 Judi
5 Juhŗas
5 Kakla
5 Kalpeem
5 Kalps
5 Karrogu
5 klahjahs
5 klaht
5 klauśa
5 kluśśu
5 Kohka
5 Kohkeem
5 kwehpinaht
5 labba
5 labbu
5 Labbumu
5 ļauns
5 Leel=Kungus
5 Leeleem=Kungeem
5 leeli
5 leelijahs
5 Lohpi
5 mahza
5 Mai§es
5 Mantas
5 Meera
5 Melleem
5 mi§t
5 Mizpu
5 Na§tu
5 nahkuśi
5 nahzis
5 Nammi
5 NebukadNezaŗam
5 NebukadNezars
5 nelabbas
5 Ņemm
5 nepateeśi
5 neprattigi
5 neśs
5 nikna
5 nomirśi
5 paliks
5 palikt
5 parei§i
5 Paśśurs
5 peekta^
5 Pilsśahtus
5 pirmak
5 Poh§titajs
5 Prahts
5 Praweeta
5 Puśśi
5 Putneem
5 red§ehs
5 red§u
5 Rei§e^
5 Rekaba
5 Rihkus
5 runnaśchu
5 śapulzinaśchu
5 Śatreekśchana
5 śawo
5 Śchķehdehm
5 śchurp
5 śehdeja
5 Semmehm
5 śezzen
5 Sihmi
5 Sirgeem
5 Śohdibas
5 Swehreem
5 śweścheem
5 Tahs
5 tanni^
5 tatśchu
5 Teeśa
5 Teeśas
5 tennenes
5 Tihrumi
5 Towetes
5 Tukśneśes
5 turrahs
5 Tuwaka
5 Waiga
5 wairak
5 Warau#s
5 warrehs
5 Warrenee
5 warru
5 ween
5 Weens
5 Wehju
5 Wehtra
5 Wihra
5 Wiņņa
5 wiņņi
5 wiņņus
5 wiśśa^
5 Wiśśi
5 Zedekijum
5 Zeļļus
5 Zeļśch
5 zelśchu
5 Zik
5 Zilts
5 Zilweka
5 Zilweku
5 zittus
4 23
4 24
4 §inn
4 §inni
4 §tahwehs
4 §tipru
4 aisees
4 aiseet
4 aismir§t
4 ap§chehlośchohs
4 aprihjis
4 aprihs
4 Aśśarahm
4 Aśśini
4 Aśśins
4 at§tahjis
4 atgree§ees
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015