Vārdformu biežuma vārdnīca (JT1685)

 

Kopējais vārdformu skaits: 15062
Kopējais vārdlietojumu skaits: 161359

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

10200	un
4187 to
3858 irr
3096 ne
3069 tas
3001 ka
2797 kas
2649 no
2234 bet
2231 tee
2207 ta
2003 es
1945 teem
1595 wiņśch
1576 juhs
1504 tahs
1501 jo
1381 tad
1303 ar
1276 śazzija
1203 pee
1181 us
1142 eekśch
1048 jums
932 wiņņu
930 wiņņa
918 ko
830 kad
821 mehs
787 deewa
770 je§us
765 uhs
752 weens
731 tu
720 arrid§an
717 bija
716 tohs
689 tam
646 zaur
635 ja
594 bij
557 eśmu
541 buhs
488 weenu
485 par
481 pahr
453 kri§tus
448 pehz
437 man
437 nu
430 tur
428 tew
407 mums
386 tohp
377 jeb
375 eśśam
372 preekśch
352 śawu
340 daud§
330 deews
317 kungs
313 eśśat
293 kunga
287 ta`
279 tapehz
278 eśśi
278 ka`
272 nahze
272 wiņņam
271 neds
269 lai
267 tappe
258 weena
256 ścho
255 kam
252 itt
239 wiśśi
228 śakku
227 wiśśeem
221 juhśo
221 lihd§
220 wahrdu
219 leetas
218 tahm
211 śew
206 wiśśu
205 atbildeja
203 deewu
199 mannim
199 tha
197 ittin
196 śchis
194 atkal
194 tai
193 śakka
192 taps
189 red§i
187 paśchu
185 dehļ
185 mann
185 manni
185 semmes
181 dehls
179 wehl
178 ween
177 je§u
177 muhśo
174 wiņņo
173 wiśśas
171 śawa^
168 buhtu
164 ļaudis
164 pats
160 tomehr
154 wairak
152 brahļi
151 kur
151 zitti
150 juhśu
150 pretti
150 warr
148 śawas
148 śazzidams
143 diwi
142 tehws
141 §tarpa^
141 deewam
140 §tarp
138 pakkaļ
137 ļaudim
136 zilweka
134 nahk
134 śaweem
134 zilweks
131 deena^
128 bes
128 labbu
127 muhs
126 śchi
126 tapt
125 kahdu
123 meeśas
123 śazzijis
122 buht
121 arri
121 tehwa
120 darra
120 manna
120 patt
119 red§eja
118 dehla
117 mannu
116 mahzekļi
114 prett
113 debbes
112 mans
110 gann
109 gahje
109 paśaules
107 tawu
105 ir
104 wahrds
104 wiśs
103 muhśu
103 pehteris
101 darrijis
101 garra
101 pateeśi
100 dewis
100 mahzekļeem
100 tizzibas
99 darriht
98 bauślibas
98 garru
98 nahzis
98 pahwils
98 rak§tihts
96 ohtru
96 śewim
96 tanni^
94 gribbu
94 tik
94 wairs
93 grehkeem
93 śazzidami
93 śchahs
92 namma^
92 tehwu
89 taptu
89 tizzibu
89 zilwekeem
88 śawus
88 weenam
86 kungu
86 śirds
85 augścham
85 kri§tu
85 pa
84 deenas
84 śeewa
83 leezibu
82 dehlu
82 prahtu
82 rohkas
82 tappis
82 wirs
80 appakśch
80 runnaja
80 tho
79 neneeka
79 wahrda
78 tawa
78 zilweku
76 d§irdeja
76 wiņņas
75 kahda
75 klaht
75 ņehme
75 tewim
75 wiśśa
74 nahks
74 thas
73 §tahweja
73 nahkt
73 tewi
73 zeek
72 arrig
71 behrni
71 eet
71 jaw
71 śawa
71 tadehļ
71 zeļļu
70 §innat
70 dewe
70 śchee
69 darbeem
69 paśchi
69 runna
68 eśśaht
68 isgahje
68 paleek
68 ścheem
68 śuhtijis
67 buhdams
67 muh§chigi
67 wiśśus
66 kurśch
66 tuwu
65 d§ihwo
65 laika^
65 newa
65 wahrda^
65 wiņņeem
64 doht
64 notikkahs
63 balśi
63 schehla§tiba
63 śwehtu
63 teekams
62 jahnis
62 kahds
61 rohku
61 śeewas
60 darrija
60 gars
60 jepśchu
60 meeśa
60 mo§us
60 red§eju
60 śwehta
59 apkahrt
59 brahli
59 waijaga
59 zittu
58 alla§chiņ
58 debbeśi^s
58 eśśeet
58 leela
57 bauślibu
57 dohd
57 meeśu
57 papreekśch
56 azzis
56 d§irdejśchi
56 eeśahze
56 eņģelis
56 it
56 juddi
56 leelu
56 leetahm
56 luhd§e
56 tudaļ
55 gohdu
55 pagaņeem
55 peederr
55 waj
54 §innu
54 dohta
54 kalps
54 śakkam
54 tappuśchi
54 tizz
53 bijis
53 warru
53 wihri
52 atradde
52 kungam
52 trihs
52 wahrdus
52 weena^
51 ikkatrs
51 miŗŗoņeem
50 §tahw
50 d§ird
50 ehd
50 juddeem
50 neģģi
50 runnaht
50 semmi
49 amen
49 eh§t
49 eij
49 leels
49 mihle§tibas
49 noh§t
49 red§eht
49 śuhtija
49 teeścham
49 teeśu
49 wihrs
48 deśmits
48 gribbeja
48 ķehniņśch
48 ļaunu
48 mannis
48 nahkuśchi
48 paścha
48 śazziht
48 taggad
48 tizziba
47 augļus
47 eśśohts
47 grehki
47 jeru§alemi
47 laiks
47 prahts
47 red§
47 śeewu
47 weeta^
46 kahjahm
46 kru§ta^
46 labbi
46 likke
46 nammu
46 ohtra^
46 pateeśibas
46 tawas
46 taws
46 zittus
45 eśśus
45 ikweens
45 laid
45 nomirris
45 noteek
45 papreekśchu
45 paścheem
45 paśchus
45 spehku
44 §inna
44 §innam
44 behrneem
44 deena^s
44 kohpa^
44 kritte
44 nogahje
44 notikke
44 pilsśata
44 śakki
44 schehla§tibu
44 śehdeja
44 śwehteem
44 tudaliņ
44 wahrdeem
43 brahļeem
43 brehze
43 is
43 meers
43 red§ejis
43 tizzeja
42 garrs
42 gohdibas
42 mai§i
42 mannas
42 nakti^
42 paśaule^
42 pilsśata^
42 śchihs
42 śchinni^
42 semme^
42 taiśnibas
42 zeetuma^
42 zehlehs
42 zitteem
41 brihdi
41 darbu
41 jeru§alemes
41 kuŗŗa^
41 labbas
41 prohti
41 runnajis
41 śwehts
41 tappa
41 widdu
40 gahja
40 galilejas
40 mihle§tiba
40 muh§cham
40 paśaule
40 paścha^
40 warretu
40 zitta
39 brahlis
39 d§imdinaja
39 darbus
39 ļau§chu
39 manna^
39 pehteri
39 pirmak
39 pirms
39 preekścha^
39 schehla§tibas
39 wiśśa^s
39 zilts
39 zits
38 draud§ibas
38 gribbetu
38 labb
38 meeru
38 meeśa^
38 śawahm
38 śchohs
37 §innaht
37 ahra^
37 bijuśchi
37 d§ihwibas
37 grehkus
37 juddu
37 laiwa^
37 lihd§i
37 muh§chigu
37 nahkuśi
37 notizzis
37 pahwilu
37 pawehleja
37 pilatus
37 red§ejśchi
37 taiśnibu
37 wiśśahm
36 d§ihwośchanu
36 dabbu
36 darri
36 darru
36 dohts
36 erodus
36 garra^
36 nokaut
36 preekścha
36 raugi
36 red§edams
36 śchim
36 spehka
36 tohpat
36 warrat
35 §taiga
35 aśśini
35 d§ihwibu
35 ee=eet
35 eśśoti
35 jahņa
35 kri§tum
35 mahte
35 mekle
35 neeka
35 prahta^
35 preeku
35 śazzihts
35 uhdeni
35 wal§tiba
35 warra
35 wiņņi
34 ahra
34 bauśliba
34 d§irdeht
34 dabbujis
34 galwu
34 jeru§aleme^
34 luhd§u
34 ļohti
34 nahwes
34 nahwi
34 namma
34 tohpam
34 tukśneśi^
34 turr
34 ugguns
34 wiņņai
33 brihnijahs
33 dabbujuśchi
33 eeśahkuma
33 gohds
33 juhśas
33 mekleja
33 notiks
33 peepildihts
33 rohkahm
33 śchodeen
33 semme
33 waizaja
33 wirśu
33 zilweki
32 behrnus
32 grehko
32 isgahjis
32 kapehz
32 lab
32 labba
32 laika
32 laiku
32 lihd§ibu
32 mihle
32 praweets
32 stunda^
32 wedde
31 darrajt
31 deewa=namma^
31 gribb
31 labbaki
31 mahzibas
31 muttes
31 paśauli
31 peenahk
31 pulks
31 tanni^s
31 wal§tibas
31 zellees
31 zilweko
30 §innams
30 ap
30 aśśins
30 d§ihwiba
30 deenahm
30 eņģeli
30 kuŗŗu
30 leeta
30 mahti
30 nams
30 paśluddinaja
30 turrenes
30 warreja
30 wihru
29 deena
29 drehbes
29 gaddus
29 jahni
29 kahda^
29 kamehr
29 kuŗŗa
29 ņemm
29 ohtrs
29 paśchas
29 pilsśatu
29 prahta
29 praweetu
29 śewi
29 tawa^
29 teeśa
29 turreht
29 weenas
29 weetu
29 wezzajeem
28 akmiņeem
28 brahļus
28 d§irdeju
28 deenu
28 dohmu
28 jautaja
28 kahdas
28 kahjas
28 leeta^s
28 leetahs
28 ma§u
28 mahzitajs
28 ohtra
28 paścham
28 rak§tijis
28 runnaju
28 ścheit
28 śirdi^
28 śirdis
28 stundu
28 wella
28 wiśśahs
27 aisgahje
27 biju
27 darrihs
27 dwehśeles
27 gribbi
27 juhŗas
27 kalpi
27 kalpośchanas
27 kuŗŗam
27 labs
27 leeku
27 mahzija
27 neśs
27 pateeśi`
27 praweeścheem
27 preezas=wahrdu
27 tizzat
27 tohpu
27 wal§tibu
27 zelśees
27 zilwekam
27 zittadi
26 akmini
26 awis
26 ba§niza^
26 darrat
26 debbeśu
26 dehlam
26 eegahje
26 grahmatu
26 gribbedams
26 je§um
26 kahrta^
26 kluśśu
26 kri§titi
26 ļauna
26 pawehlejis
26 red§eśeet
26 śazzihs
26 tawi
26 tawus
26 tehwi
26 tuhk§tośchi
26 wihra
25 apśweizinajeet
25 auśis
25 dahwida
25 debbeśi^
25 dohśchu
25 eekścha^
25 galda
25 ikkatram
25 isgahjuśchi
25 jaunu
25 juhŗa^
25 leeziba
25 mai§es
25 mette
25 mihle§tibu
25 mutti
25 nahwe
25 ņehmis
25 palikke
25 parei§i
25 praweeśchi
25 śirdi
25 tohpi
25 usņemm
24 §innaja
24 §pehzigs
24 ak
24 apśohliśchanas
24 atbildedams
24 gohdibu
24 i§rae~ļa
24 ikweenam
24 iseet
24 klahjahs
24 mahzekļus
24 mahzibu
24 no=eet
24 ņemt
24 pateeśibu
24 peeklahjahs
24 peeluhd§e
24 pilsśats
24 preezas=mahzibu
24 rak§ti
24 rak§tu
24 śeh§ch
24 śihmani
24 śirdi^s
24 śwehti
24 tikkai
24 ugguni
24 waigu
23 d§irdejis
23 dahwanu
23 dohs
23 eekścha
23 eņģeļeem
23 gallam
23 jehkabu
23 juhŗu
23 leelas
23 mahria
23 meera
23 neweens
23 pa§ih§tu
23 padarra
23 runnajam
23 sihmes
23 ślawa
23 tahds
23 tohpeet
23 wiśśai
22 §taigaja
22 abra`a`ma
22 apśweizina
22 atpakkaļ
22 aug§ts=pree§teris
22 azzim
22 barribu
22 behdahm
22 behdas
22 d§ihwośchanas
22 diwpadeśmits
22 draud§ibahm
22 durwim
22 jehkaba
22 kalpeem
22 klauśa
22 kurrenes
22 lizzis
22 mihļee
22 neśśe
22 pagaņi
22 peenahkahs
22 puśśes
22 rak§ta=mahzitajeem
22 rak§ts
22 śatans
22 śawam
22 ślawu
22 śohdibu
22 tahdu
22 turrahs
22 u`
22 wahrdi
22 wellus
22 wezzajee
22 wihreem
22 zee§t
22 zerribas
22 zittas
21 §inni
21 §uddihs
21 abra`a`ms
21 alga
21 apu§tuļeem
21 bihjajahs
21 bijuśi
21 dohdeet
21 draud§ibu
21 eņģeļi
21 jelle
21 kadehļ
21 kuŗŗeem
21 leelaks
21 ļau§cho
21 mannus
21 mihleht
21 nahz
21 nodewe
21 nomohda^
21 palikt
21 peed§immis
21 pree§teŗeem
21 śauze
21 sihmi
21 waļļa
21 waļļu
21 warram
21 wiśśo
21 zehlees
20 §taigaht
20 §taigajam
20 apu§tuļi
20 at§ihśchanas
20 bauśli
20 behrns
20 bijam
20 buhdami
20 d§ert
20 d§ihwu
20 dahwanas
20 darbi
20 darrihts
20 drehbehm
20 durwis
20 duśmibas
20 eite
20 galwas
20 grahmatas
20 kalnu
20 kru§ta
20 laulibu
20 luhd§eet
20 luhgt
20 mahzeklis
20 mahzitais
20 manneem
20 nahkam
20 nahktu
20 nahzeet
20 notikkuśi
20 notikt
20 ohtram
20 pa§ih§t
20 padohmu
20 peederrahs
20 peetizzigs
20 pree§teris
20 runnahts
20 śaule
20 śawahs
20 śeewahm
20 stunda
20 śwehtigi
20 tappuśi
20 trim
20 turreja
20 waļļas
20 welti
19 §innadami
19 aizinaja
19 at§tahje
19 aug§tee=pree§teŗee
19 aug§teem
19 behrnu
19 biķķeri
19 darba
19 darridams
19 daud§eem
19 draud§es
19 gaddeem
19 gaiśchums
19 gaiśma
19 gohda=krehślu
19 guddribas
19 ilgi
19 jehkabs
19 kalpoht
19 labbad
19 mantas
19 meita
19 ne§t
19 peepilditi
19 red§edami
19 rohka^
19 śewis
19 śihmanis
19 śwehdeena^
19 śwehto
19 tahļu
19 tewis
19 treścha^
19 tśchetrdeśmits
19 uhdens
19 wal§tiba^
19 weetas
18 §innadams
18 §tippru
18 akli
18 aug§tu
18 baggats
18 bauślis
18 d§ihwoht
18 d§irdejuśchi
18 darram
18 darritu
18 deenai
18 dehwehts
18 diwipadeśmits
18 drohśchi
18 eenihd
18 gohda
18 gohda=krehśla
18 grib
18 gulleja
18 juddo
18 kalpu
18 luhkojeet
18 mahtes
18 mahziht
18 mauzibas
18 newaid
18 nodohs
18 nokawuśchi
18 nomannija
18 ņemmeet
18 paklauśigi
18 peegahje
18 peeluhgt
18 peeņemm
18 pree§teŗee
18 preezajahs
18 red§ehs
18 rohka
18 śaukts
18 śauz
18 ścha
18 śchahm
18 śi§ts
18 sihme
18 tapśeet
18 tehwam
18 teize
18 tizzejśchi
18 turrajt
18 walloda^
18 wihrus
18 wiśśa^
17 §innamu
17 apgrai§iśchanas
17 aug§tee
17 balkśni
17 bih§teetees
17 d§ihwohs
17 dabbuht
17 darbs
17 darrijs
17 drehbehs
17 dwehśeli
17 ikdeenas
17 jehra
17 kahpe
17 kahrt
17 kalpo
17 kuŗŗo
17 labbs
17 laiwas
17 leetu
17 ma§
17 nabbageem
17 nahku
17 netaiśnibas
17 netaiśnibu
17 nodohts
17 nogahjis
17 padeśmits
17 pahwila
17 parahdiśchanu
17 pazehle
17 pilns
17 pilsśateem
17 preezajeetees
17 śchai
17 śeptiņi
17 śezzen
17 spehks
17 taggadiņ
17 tahdi
17 taiśnu
17 taweem
17 treścha
17 walda
17 wallodas
17 wari§e`e`ŗi
17 warri
17 weśśels
17 wihram
17 zitts
16 aizinajis
16 aśśinim
16 at§tahjuśchi
16 atra§ts
16 atraddis
16 ba§niza^s
16 baggati
16 bals
16 bauślus
16 d§ihwojam
16 d§ihwośchana
16 d§ihws
16 d§irdedami
16 darrijśchi
16 darrijuśchi
16 dohmas
16 dohtu
16 dwehśele
16 eegahjis
16 eezehlis
16 ehduśchi
16 eśśim
16 gahjuśchi
16 gribbam
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015