Vārdformu biežuma vārdnīca (JT1685)

 

Kopējais vārdformu skaits: 15861
Kopējais vārdlietojumu skaits: 161359

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

7387	un
4139 to
3839 irr
2940 tas
2932 ne
2829 ka
2725 Un
2608 kas
2592 no
2162 tee
2103 ta
1930 teem
1721 es
1550 wiņśch
1487 tahs
1478 juhs
1303 Bet
1284 ar
1257 śazzija
1193 pee
1169 us
1103 eekśch
1036 jums
932 wiņņu
923 wiņņa
898 bet
829 tad
823 Jo
810 ko
787 Deewa
773 mehs
768 JE§us
756 uhs
727 weens
717 arrid§an
716 bija
712 kad
704 tohs
676 tu
664 tam
661 jo
613 zaur
594 bij
551 eśmu
540 buhs
524 Tad
487 ja
482 weenu
472 pahr
467 par
453 Kri§tus
429 nu
417 man
399 tew
397 tur
396 mums
395 pehz
386 tohp
374 eśśam
367 preekśch
351 śawu
339 daud§
334 jeb
328 Deews
316 Kungs
307 eśśat
291 Kunga
278 Es
276 ka`
271 nahze
269 wiņņam
267 tappe
253 neds
250 weena
242 eśśi
239 itt
232 wiśśi
228 lai
227 śakku
227 ta`
226 ścho
226 wiśśeem
218 lihd§
218 Wahrdu
217 tahm
216 juhśo
214 Leetas
210 śew
209 kam
205 atbildeja
203 Deewu
199 mannim
198 wiśśu
193 tha
192 taps
190 tai
186 paśchu
185 atkal
185 dehļ
185 Kas
185 Semmes
181 Dehls
181 mann
179 manni
178 ween
174 JE§u
174 muhśo
173 śakka
171 Ka
171 śawa^
171 wehl
171 wiņņo
169 wiśśas
168 buhtu
164 Ļaudis
164 pats
159 ittin
157 Ne
154 wairak
151 Brahļi
148 śawas
148 warr
145 Ja
145 pretti
144 juhśu
142 Tehws
142 zitti
141 §tarpa^
141 Deewam
141 tapehz
140 §tarp
139 diwi
137 Ļaudim
136 Zilweka
134 nahk
134 śaweem
134 Zilweks
133 pakkaļ
131 Deena^
130 Tapehz
129 śazzidams
128 red§i
126 muhs
126 tapt
123 bes
123 kur
123 Meeśas
123 śazzijis
123 śchis
122 buht
122 labbu
121 Tehwa
120 arri
120 patt
120 Tas
119 darra
119 kahdu
119 red§eja
118 Dehla
116 Mahzekļi
113 Debbes
113 Kad
113 prett
112 mannu
109 gahje
109 Paśaules
107 tawu
106 Ko
104 manna
104 Wahrds
102 śchi
101 darrijis
101 gann
101 Garra
101 Pehteris
101 tomehr
100 Mahzekļeem
100 Ta
100 Tizzibas
99 darriht
99 dewis
98 Bauślibas
98 Garru
98 muhśu
98 nahzis
97 ir
96 Juhs
96 ohtru
96 śewim
95 wiśs
94 gribbu
94 rak§tihts
94 wairs
93 Grehkeem
93 mans
92 Namma^
91 Tehwu
90 tik
89 taptu
89 Tizzibu
89 Zilwekeem
88 śawus
88 UN
86 Kungu
86 śchahs
85 Kri§tu
85 pa
85 Pahwils
85 weenam
84 Śeewa
84 Śirds
83 Leezibu
82 Dehlu
82 Prahtu
82 Rohkas
82 tappis
81 Deenas
81 tanni^
81 wirs
80 runnaja
80 śazzidami
79 appakśch
79 neneeka
79 Wahrda
78 augścham
78 tho
78 Zilweku
76 d§irdeja
75 klaht
75 wiņņas
74 nahks
74 ņehme
74 tewim
74 thas
73 §tahweja
73 nahkt
73 tewi
73 wiśśa
72 kahda
72 tawa
71 Behrni
71 eet
71 śawa
71 Śchis
71 Zeļļu
70 §innat
70 jaw
69 Darbeem
69 dewe
69 paśchi
69 runna
68 eśśaht
68 isgahje
68 paleek
68 śuhtijis
68 Tee
67 buhdams
67 muh§chigi
67 wiśśus
66 tuwu
65 Laika^
65 Wahrda^
65 wiņņeem
64 doht
64 notikkahs
64 ścheem
63 Balśi
63 newa
63 Schehla§tiba
62 d§ihwo
62 Jahnis
61 Red§i
61 Śeewas
60 darrija
60 Gars
60 Meeśa
60 Mo§us
60 red§eju
60 Rohku
60 Ta`
59 apkahrt
59 Brahli
59 Tomehr
59 waijaga
59 zeek
59 zittu
58 Debbeśi^s
57 Bauślibu
57 leela
57 Meeśu
57 teekams
56 Azzis
56 d§irdejśchi
56 eeśahze
56 Eņģelis
56 it
56 Juddi
56 kahds
56 papreekśch
56 tudaļ
55 alla§chiņ
55 leelu
55 Leetahm
55 luhd§e
55 No
55 Pagaņeem
55 pateeśi
55 peederr
55 Tu
54 §innu
54 dohta
54 Kalps
54 tappuśchi
54 tizz
53 bijis
53 Gohdu
52 atradde
52 śakkam
52 trihs
52 Wahrdus
51 dohd
51 Kungam
51 Miŗŗoņeem
51 weena^
51 Wihri
50 §tahw
50 d§ird
50 ehd
50 Juddeem
50 runnaht
50 Semmi
49 Amen
49 eh§t
49 Mihle§tibas
49 red§eht
49 śuhtija
49 Teeśu
49 Wihrs
48 deśmits
48 gribbeja
48 Ķehniņśch
48 leels
48 mannis
48 Mehs
48 nahkuśchi
48 paścha
48 Pehz
48 śazziht
48 Tizziba
47 eśśohts
47 Grehki
47 Jeru§alemi
47 kurśch
47 noh§t
47 śchee
47 Śeewu
46 Augļus
46 Kahjahm
46 Kam
46 Kru§ta^
46 Laiks
46 likke
46 Nammu
46 Pateeśibas
46 Prahts
45 eśśus
45 jepśchu
45 nomirris
45 noteek
45 papreekśchu
45 paścheem
45 paśchus
45 Spehku
45 tawas
45 Wiņśch
44 §inna
44 §innam
44 arrig
44 Behrneem
44 kohpa^
44 kritte
44 nogahje
44 notikke
44 Pilsśata
44 Schehla§tibu
44 śehdeja
44 taggad
44 teeścham
44 tudaliņ
44 Wahrdeem
44 zittus
43 Brahļeem
43 brehze
43 Deena^s
43 eśśeet
43 labbi
43 Meers
43 Pateeśi
43 red§ejis
43 tizzeja
42 Garrs
42 Gohdibas
42 is
42 Mai§i
42 Nakti^
42 Paśaule^
42 Pilsśata^
42 red§
42 śchihs
42 Semme^
42 śwehtu
42 Taiśnibas
42 To
42 Zeetuma^
42 zitteem
41 Darbu
41 Jeb
41 Jeru§alemes
41 Lai
41 mannas
41 runnajis
41 śwehta
41 Tadehļ
41 tappa
41 taws
41 zehlehs
40 gahja
40 Galilejas
40 ikkatrs
40 Mihle§tiba
40 Paśaule
40 paścha^
40 śakki
40 śchinni^
40 warretu
40 zitta
39 Brahlis
39 d§imdinaja
39 Darbus
39 Eekśch
39 labbas
39 Ļau§chu
39 muh§cham
39 ohtra^
39 Pehteri
39 pirmak
39 preekścha^
39 prohti
39 Schehla§tibas
39 widdu
39 wiśśa^s
39 Zilts
38 Brihdi
38 Draud§ibas
38 gribbetu
38 Jttin
38 labb
38 manna^
38 Meeru
38 Meeśa^
38 śawahm
38 Weeta^
38 zits
37 §innaht
37 ahra^
37 bijuśchi
37 D§ihwibas
37 Grehkus
37 ikweens
37 Laiwa^
37 lihd§i
37 muh§chigu
37 nahkuśi
37 notizzis
37 Pahwilu
37 Pilatus
37 pirms
37 red§ejśchi
37 Taiśnibu
37 wiśśahm
36 D§ihwośchanu
36 darri
36 darru
36 dohts
36 Erodus
36 Eśśi
36 Garra^
36 kuŗŗa^
36 nokaut
36 pawehleja
36 preekścha
36 red§edams
36 Spehka
36 Śwehteem
36 tohpat
36 warrat
35 §taiga
35 Aśśini
35 D§ihwibu
35 ee=eet
35 eśśoti
35 Jahņa
35 Juddu
35 Kri§tum
35 laid
35 Mahte
35 mekle
35 neeka
35 Prahta^
35 Preeku
35 śazzihts
35 Uhdeni
35 Wal§tiba
35 Warra
34 Bauśliba
34 d§irdeht
34 dabbujis
34 Galwu
34 Jeru§aleme^
34 luhd§u
34 ļohti
34 Nahwes
34 Nahwi
34 Namma
34 śchim
34 śchohs
34 tohpam
34 Tukśneśi^
34 turr
34 Ugguns
34 wiņņai
33 ahra
33 BEt
33 brihnijahs
33 dabbujuśchi
33 Eeśahkuma
33 Gohds
33 mekleja
33 notiks
33 peepildihts
33 Rohkahm
33 Semme
33 waizaja
33 wiņņi
33 Zaur
33 Zilweki
32 Behrnus
32 dabbu
32 eij
32 isgahjis
32 juhśas
32 lab
32 labba
32 Laiku
32 Praweets
32 Stunda^
32 Tur
32 Warru
32 wedde
31 Deewa=Namma^
31 gribb
31 labbaki
31 Lihd§ibu
31 mihle
31 Muttes
31 Paśauli
31 peenahk
31 Pulks
31 Waj
31 Wal§tibas
31 wirśu
31 Zilweko
30 §innams
30 Aśśins
30 D§ihwiba
30 darrajt
30 Deenahm
30 Eņģeli
30 Laika
30 Mahti
30 Mahzibas
30 Nams
30 paśluddinaja
30 Ścho
30 turrenes
30 warreja
30 Wihru
29 ap
29 Deena
29 Drehbes
29 Gaddus
29 Jahni
29 kahda^
29 Leeta
29 ļaunu
29 ohtrs
29 paśchas
29 Pilsśatu
29 Praweetu
29 śewi
29 tawa^
29 Tew
29 turreht
29 Wezzajeem
28 Akmiņeem
28 Arrig
28 Brahļus
28 d§irdeju
28 Deenu
28 dohmu
28 jautaja
28 Kahjas
28 Kur
28 Leeta^s
28 Leetahs
28 Mahzitajs
28 paścham
28 Prahta
28 rak§tijis
28 Śirdi^
28 Śirdis
28 Stundu
28 TAd
28 tanni^s
28 weenas
28 Wella
27 aisgahje
27 biju
27 darrihs
27 Dwehśeles
27 Juhŗas
27 Kalpi
27 leeku
27 ma§u
27 mahzija
27 neśs
27 ohtra
27 Praweeścheem
27 Preezas=Wahrdu
27 runnaju
27 śchodeen
27 śwehts
27 tohpu
27 Wal§tibu
27 zelśees
27 Zilwekam
26 Akmini
26 Awis
26 Ba§niza^
26 darrat
26 Debbeśu
26 Dehlam
26 eegahje
26 Grahmatu
26 gribbedams
26 Kalpośchanas
26 kamehr
26 kluśśu
26 kri§titi
26 ņemm
26 pawehlejis
26 red§eśeet
26 śazzihs
26 tadehļ
26 tawi
26 tawus
26 Tehwi
26 tuhk§tośchi
26 Wihra
26 wiśśahs
25 Auśis
25 Dahwida
25 Debbeśi^
25 dohśchu
25 eekścha^
25 Galda
25 isgahjuśchi
25 jaunu
25 JE§um
25 Juhŗa^
25 Leeziba
25 Mai§es
25 mette
25 Mihle§tibu
25 Mutti
25 Nahwe
25 Neģģi
25 neģģi
25 ņehmis
25 palikke
25 parei§i
25 Praweeśchi
25 ścheit
25 Śirdi
25 Tam
25 tizzat
25 tohpi
25 usņemm
25 Weens
24 §innaja
24 §pehzigs
24 Apśohliśchanas
24 atbildedams
24 Gohdibu
24 iseet
24 J§rae~ļa
24 kahdas
24 klahjahs
24 kuŗŗam
24 labs
24 Mahzekļus
24 Mahzibu
24 no=eet
24 ņemt
24 Pateeśi`
24 peeklahjahs
24 peeluhd§e
24 Pilsśats
24 Preezas=Mahzibu
24 Śchi
24 śeh§ch
24 Śihmani
24 Śirdi^s
24 Ugguni
24 Waigu
24 waj
23 Apśweizinajeet
23 d§irdejis
23 Dahwanu
23 dohs
23 eekścha
23 Eņģeļeem
23 ikkatram
23 Jehkabu
23 Juhŗu
23 leelas
23 Mahria
23 Meera
23 neweens
23 pa§ih§tu
23 padarra
23 Pateeśibu
23 runnajam
23 Śchee
23 Sihmes
23 Ślawa
22 §taigaja
22 Abra`a`ma
22 atpakkaļ
22 Azzim
22 Barribu
22 Behdahm
22 Behdas
22 D§ihwośchanas
22 Draud§ibahm
22 Durwim
22 Gallam
22 Jehkaba
22 Kalpeem
22 klauśa
22 kuŗŗa
22 kurrenes
22 lizzis
22 neśśe
22 Pagaņi
22 peenahkahs
22 Rak§ta=Mahzitajeem
22 Rak§ts
22 Śatans
22 śawam
22 Ślawu
22 Śohdibu
22 tahds
22 tahdu
22 tohpeet
22 turrahs
22 u`
22 Wahrdi
22 Weetu
22 Wellus
22 Wezzajee
22 Wihreem
22 wiśśai
22 zee§t
22 Zerribas
22 zittas
21 §inni
21 §uddihs
21 Abra`a`ms
21 Alga
21 Apu§tuļeem
21 Aug§ts=Pree§teris
21 bihjajahs
21 bijuśi
21 Draud§ibu
21 Eņģeļi
21 gribbi
21 ikweenam
21 jelle
21 leelaks
21 Ļau§cho
21 mannus
21 mihleht
21 nodewe
21 palikt
21 peed§immis
21 Pree§teŗeem
21 raugi
21 śauze
21 Sihmi
21 Śwehtu
21 tikkai
21 warru
21 wiśśo
21 zehlees
21 zittadi
20 §taigaht
20 §taigajam
20 apśweizina
20 Apu§tuļi
20 At§ihśchanas
20 Bauśli
20 Behrns
20 bijam
20 buhdami
20 d§ert
20 Dahwanas
20 Darbi
20 darrihts
20 Drehbehm
20 Durwis
20 Duśmibas
20 Galwas
20 Grahmatas
20 Grehko
20 Kalnu
20 Kru§ta
20 kuŗŗeem
20 kuŗŗu
20 Laulibu
20 luhgt
20 Mahzeklis
20 Mahzitais
20 Man
20 manneem
20 nahkam
20 nahktu
20 nomohda^
20 notikkuśi
20 notikt
20 ohtram
20 pa§ih§t
20 Padohmu
20 peederrahs
20 Pree§teris
20 puśśes
20 runnahts
20 Śakka
20 Śaule
20 śawahs
20 Śeewahm
20 Stunda
20 tappuśi
20 trim
20 turreja
20 Waļļas
20 warram
20 welti
20 Zellees
19 §innadami
19 aizinaja
19 Ak
19 at§tahje
19 Aug§tee=Pree§teŗee
19 Behrnu
19 Biķķeri
19 Darba
19 darridams
19 Draud§es
19 Gaddeem
19 Gaiśchums
19 Gaiśma
19 Gohda=Krehślu
19 Guddribas
19 ilgi
19 kalpoht
19 Kurśch
19 labbad
19 Ļaunu
19 Mans
19 Mantas
19 Meita
19 Mihļee
19 ne§t
19 peetizzigs
19 red§edami
19 Rohka^
19 Śazzidams
19 Śazzija
19 śewis
19 Śwehdeena^
19 Śwehta
19 treścha^
19 tśchetrdeśmits
19 Uhdens
18 §innadams
18 §tippru
18 Bauślis
18 d§ihwoht
18 d§ihwu
18 d§irdejuśchi
18 darram
18 darritu
18 Deenai
18 dehwehts
18 diwipadeśmits
18 drohśchi
18 eenihd
18 Gohda=Krehśla
18 grib
18 gulleja
18 Jehkabs
18 Jrr
18 Kalpu
18 Mahtes
18 mahziht
18 Mauzibas
18 Neds
18 newaid
18 nodohs
18 nokawuśchi
18 nomannija
18 paklauśigi
18 peeluhgt
18 peeņemm
18 peepilditi
18 Pree§teŗee
18 preezajahs
18 red§ehs
18 Rohka
18 śaukts
18 śauz
18 ścha
18 śchahm
18 śi§ts
18 Śihmanis
18 Sihme
18 Śwehto
18 tahļu
18 tapśeet
18 Tehwam
18 teize
18 tewis
18 tizzejśchi
18 Wal§tiba^
18 Walloda^
18 Waļļu
18 Wihrus
18 wiśśa^
17 §innamu
17 Apgrai§iśchanas
17 Ar
17 aug§tu
17 Balkśni
17 d§ihwohs
17 dabbuht
17 Darbs
17 darrijs
17 daud§eem
17 Drehbehs
17 Dwehśeli
17 Eij
17 Jehra
17 JO
17 kahpe
17 kahrt
17 kapehz
17 labbs
17 Laiwas
17 Leetu
17 ma§
17 nahku
17 Netaiśnibas
17 Netaiśnibu
17 nodohts
17 nogahjis
17 padeśmits
17 Pahwila
17 Par
17 Parahdiśchanu
17 pazehle
17 peegahje
17 pilns
17 Pilsśateem
17 śeptiņi
17 śezzen
17 Spehks
17 śwehti
17 Śwehtigi
17 taggadiņ
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015