Vārdformu biežuma vārdnīca (Hoz)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1554
Kopējais vārdlietojumu skaits: 4880

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

275	un
142 tee
128 irr
116 es
98 to
72 no
70 ka`
67 ne
62 jo
58 tas
57 ar
54 tohs
52 teem
51 wiņņu
49 ta
49 wiņ§ch
45 wiņņa
43 bet
42 ka
32 kas
32 pee
30 pahr
30 uhs
29 buhs
29 tad
29 us
28 eekśch
26 weenu
24 par
24 śawu
24 tahs
22 taps
22 zaur
21 tapehz
21 wiņņo
20 manni
19 ir
19 kad
19 tu
17 i§rae#ļa
17 kungs
17 man
16 weena
16 weens
16 wiņņas
15 ko
15 prett
14 deewa
14 deews
14 dehļ
14 kunga
14 tomehr
13 ak
13 eewra#ims
13 juhda
13 juhs
13 mannu
13 tadehļ
12 1
12 eśmu
12 kungu
12 neds
12 nu
12 pehz
12 tam
12 tewi
12 tohp
11 ļaudis
11 nahks
10 behrni
10 bes
10 buhśchu
10 deena^
10 mauzibu
10 preekśch
10 śawa
10 śaweem
10 semmes
9 deewu
9 i§rae#ls
9 ķehniņa
9 neweens
9 tur
9 wiņņam
8 dohd
8 manna
8 śakka
7 2
7 §tarp
7 d§enn
7 darriśchu
7 itt
7 jums
7 mehs
7 pakkaļ
7 tahm
7 tappe
7 tawu
6 eewra&ims
6 krittihs
6 mannim
6 muhs
6 namma
6 śohdibas
6 tai^
6 tawa
6 tew
6 wairs
5 5
5 appakśch
5 aśśura
5 at§ih§t
5 augļus
5 derribu
5 eśśi
5 gann
5 i§rae#l
5 juhśas
5 ķehniņ§ch
5 ķehniņu
5 kungam
5 laika^
5 ļau§chu
5 lauwa
5 mannas
5 mannis
5 mans
5 mums
5 nammu
5 preekścha^
5 samarijas
5 śawa^
5 śawahm
5 śawas
5 śazzija
5 śirdi
5 tappuśchi
5 tatśchu
5 taws
5 teeścham
5 uppure
5 wiņņeem
5 wiśśi
5 wiśśu
4 atgree§iśees
4 atkaļ
4 behrnus
4 bija
4 buhtu
4 darra
4 darriht
4 deenahm
4 dehlu
4 egipti
4 eśśat
4 gibejas
4 grehkeem
4 gribbu
4 i§rae&ļa
4 i§rae&ls
4 i§rae#ļam
4 irraid
4 jauns
4 kur
4 lai
4 laiku
4 laulibu
4 no§eegumu
4 paliks
4 pats
4 peemekleśchu
4 śazzihs
4 semmi
4 śewim
4 sohbinu
4 śudraba
4 ta`
4 tik
4 turrahs
4 wahrdu
4 wairak
4 warr
4 wehl
4 wihns
4 wiņņai
4 zeļļu
4 zelśees
3 4
3 6
3 7
3 §aļļohs
3 §tipri
3 altaŗus
3 ap§chehlośchohs
3 aprihs
3 arri
3 atgree§iśchohs
3 atgree§tees
3 behrneem
3 bij
3 buht
3 d§emdeja
3 d§ihwoht
3 darrijs
3 daud§
3 debbes
3 deena^s
3 deenas
3 dohdahs
3 drauguļeem
3 eeśchu
3 eewra&ima
3 egiptes
3 egiptes=semmes
3 eita
3 eļji
3 elkadeewigus
3 grehkus
3 gŗuhta
3 i§rae#lu
3 isdeldeti
3 jepśchu
3 juhdu
3 ka^
3 kuŗśch
3 labbibas
3 labbibu
3 labbu
3 laid
3 ļaudim
3 lauka^
3 leel=kungi
3 leela
3 leeta
3 leetus
3 lihbanus
3 likśchu
3 manna^
3 mauko=śeewu
3 meeśas
3 meklehs
3 muttes
3 nahk
3 nahwes
3 neśśihs
3 no§eegums
3 nogahje
3 notiks
3 o§eju
3 pagaņeem
3 pahrlau§a
3 paklauśihs
3 paklauśiśchu
3 palihd§iba
3 peemeklehs
3 peeśauz
3 pilsśahto^s
3 prahtu
3 praweeśchi
3 raśśa
3 rihta
3 rohku
3 śawus
3 śazzihts
3 schehla§tibas
3 schehla§tibu
3 śeewas
3 semme
3 śirds
3 śohda^
3 stabbus
3 stohpu
3 swehreem
3 ta`patt
3 taiśnibu
3 teļļu
3 tewis
3 wahrdus
3 wehjśch
3 wihna
3 wihnu
3 wihrs
3 wiltibu
3 wirs
3 wiśśa
3 wiśsnotaļ
3 zehlahs
3 zeplis
3 zilweku
2 3
2 9
2 10
2 13
2 14
2 §innamu
2 §taigahs
2 agri
2 aismirśis
2 altaŗi
2 apślehpts
2 arrid§an
2 aśśiriju
2 at§ihśchana
2 at§iht
2 ateet
2 atgree§chahs
2 atgree§ees
2 atmakśahs
2 atmett
2 atpe§tiht
2 atpe§tiśchu
2 atra§ts
2 atraddihs
2 atrauśchu
2 azzim
2 bahr§ibas
2 ballodis
2 baŗŗahs
2 behrns
2 behrnu
2 bet=awena
2 beteles
2 bildehm
2 brahļeem
2 bruhtes
2 d§eedinaht
2 d§eedinaju
2 d§ennahs
2 d§ihśees
2 d§ihwo
2 d§immumu
2 darbeem
2 darbus
2 darru
2 deena
2 deewekļeem
2 dohma
2 dohs
2 draudeśchanu
2 drauguļi
2 drauguļus
2 duśmiba
2 eemihle
2 eepreezinaśchanu
2 eewra&im
2 eewra&imam
2 eewra#ima
2 eewra#imu
2 ehd
2 ehdihs
2 ehrkśchķi
2 eij
2 elka=deewibu
2 elles
2 eśśus
2 gars
2 gau§cha
2 gilgala
2 grehki
2 grehku
2 i§raeļa
2 ilgi
2 ilgu
2 jareba
2 je§ree#ļa
2 jemmeet
2 juhŗas
2 juhśu
2 kakla
2 kam
2 kaŗŗu
2 kauks
2 kauna^
2 kaunu
2 klauśajt
2 kļuht
2 labbumu
2 labdarriśchanas
2 laiks
2 laulaśchu
2 ļaunumu
2 laupitaji
2 leelu
2 leelu=kungu
2 lepniba
2 linnus
2 loriamo
2 mahte
2 mahtes
2 mahti
2 mai§e
2 manno
2 mannus
2 mantu
2 maukahm
2 maukas=behrnus
2 mauziba
2 mauzibai
2 mauzibas
2 mee§chu
2 meitas
2 meitu
2 mekle
2 mekleht
2 melli
2 mellu
2 mellus
2 mihle
2 mihļośchu
2 muhśu
2 nahkśchu
2 namma^
2 nammam
2 nammus
2 neka`
2 nepeetizzigi
2 nihdeśchana
2 no§eeguma
2 nośaukśi
2 nośauz
2 o§ejum
2 o§ejus
2 omeru
2 pa§ih§tu
2 padebbes
2 padohma
2 pahrkahpuśchi
2 pahrmahziśchu
2 pakalneem
2 papreekśchśluddinaśchana
2 paścha
2 paścha^
2 paśchas
2 peeminnehs
2 peeminneśchana
2 poh§tiśchanas
2 poh§titi
2 praweeścheem
2 praweetu
2 pree§teri
2 pree§teŗu
2 pretti
2 prohjam
2 putneem
2 runnaja
2 runnaśchu
2 śagahnijees
2 śakkajt
2 śakne
2 śalau§iśchu
2 samarija
2 śaplohśiśchu
2 śawo
2 schehla§tiba
2 śchi
2 śchis
2 ścho
2 śeewu
2 selta
2 semme^
2 śew
2 sirgeem
2 śluddinaśchana
2 śohda
2 śohdiba
2 śwehtku
2 śweśchi
2 taggad
2 tahdas
2 tai
2 tapt
2 tautas
2 taweem
2 tawi
2 teekams
2 teeśu
2 teļśch
2 tihkli
2 tihras
2 tuhkumu
2 tukśneśi
2 tukśneśi^
2 turrejśchees
2 uhdeni
2 waggahm
2 wahrdeem
2 wairo
2 wairojs
2 wairumu
2 waj
2 weenas
2 weeta^
2 wehju
2 wehra^
2 wehrśchus
2 wihna=kohks
2 wihra
2 willu
2 wiltigs
2 wirśneekus
2 wiśśeem
2 zeetumu
2 zeļļeem
2 zilwekeem
1 8
1 12
1 15
1 18
1 §aļļa
1 §emm
1 §kai§ta^
1 §kai§tus
1 §kaitihts
1 §kaņņi
1 §kraidihs
1 §kreen
1 §kuhp§tiht
1 §tah§tiśchu
1 §tahdihts
1 §taiga
1 §taigaht
1 §tiprinaju
1 §tiprs
1 §tiprus
1 §wehredami
1 §wehrejeet
1 adamu
1 agrajs
1 agreja
1 agruma
1 agruma^
1 ahdams
1 ahra
1 ais§krees
1 aisd§ihs
1 aisd§ihti
1 aisdarriśchu
1 aismirśiśchu
1 aismirśuśchi
1 aismirśuśi
1 aisśchaujamus
1 aisśees
1 aiswe§t
1 aiswe§ta
1 aiswe§ti
1 aisweddiśchu
1 aizinaśchanas
1 aizinati
1 akaśa
1 akka
1 akora
1 alga
1 altaŗa
1 altaŗeem
1 altaŗu
1 ap§chehlojohs
1 ap§chehlota
1 ap§kaiśchana^
1 ap§kaiśchanu
1 ap§kaituśees
1 apauśchus
1 apbeedrinajahs
1 apbeedrinajees
1 apbehdinahts
1 apgah§ti
1 apgahnitohs
1 apgree§ch
1 apgree§uśees
1 apgrehkojahs
1 apgrehkojśchees
1 apgrehkośchanu
1 apkahrt
1 apkaitina
1 apkaunohts
1 apklahjeet
1 apmehdiśchana
1 apmettahs
1 apmihts
1 apņemtees
1 aprahj
1 apraks
1 aprihśchu
1 aprihts
1 apśed§e
1 arbeli
1 aŗŗat
1 ars
1 aśśini
1 aśśins=waina
1 aśśins=wainahm
1 aśśins=wainas
1 aśśirijas
1 aśśuram
1 aśśurs
1 at§ihśchanas
1 at§ihśchanu
1 at§ihśi
1 at§inne
1 at§tahj
1 at§tahjees
1 at§tahjuśchi
1 atees
1 atgree§eet
1 atgree§eetees
1 atgree§i§ees
1 atgree§ihs
1 atgree§iśchu
1 atgree§iśimees
1 atgree§tam
1 atgreeśchanu
1 atjehmis
1 atjemm
1 atkahpaji
1 atkahpjahs
1 atkahpśchanu
1 atkahpuśchees
1 atklahśchu
1 atlai§chat
1 atmakśaśchanas
1 atmakśaśchu
1 atmettihs
1 atmettis
1 atmettiśchu
1 atminnehs
1 atņem
1 atpe§tihs
1 atra§t
1 atradde
1 atraddis
1 atraddu
1 atrahwees
1 atrautas
1 atrohd
1 atśchķihruśi
1 atśegts
1 atśwabbinaśchu
1 atweeglina
1 aug§tumee
1 aug§tumeem
1 aug§tus
1 auglis
1 augļu
1 augścham
1 augśchu
1 aukleem
1 aukus
1 auśeklis
1 auśis
1 awena
1 awim
1 awots
1 ba§uneet
1 ba§unehm
1 ba§uni
1 ba&a&la
1 ba&a#ls
1 baa&lim
1 baa#l=peora
1 baa#la
1 baa#lim
1 baalu
1 baggats
1 bahrga
1 bahriņ§ch
1 bail
1 barribu
1 baŗŗojahs
1 baŗŗośchanu
1 bauśleem
1 bauśli
1 bauślibas
1 bauślibu
1 behdajahs
1 behdajśchees
1 behdaśees
1 bekerus
1 benjamins
1 besdeewibu
1 beskauniga
1 bet=awenu
1 bihdamees
1 bihjajuśchees
1 biju
1 bijuśchi
1 blehdiba
1 blehdibas
1 bohja^
1 brahli
1 breeśmigahm
1 breeśmigas
1 breeśmigi
1 breeśmigu
1 brihdi
1 d§eedahs
1 d§eedinahs
1 d§eedinaśchu
1 d§ehreenu
1 d§emde
1 d§emdinaht
1 d§emdinajśchi
1 d§emdinatu
1 d§en~
1 d§enni
1 d§enu
1 d§eŗŗamo=uppuŗus
1 d§ihśchohs
1 d§ihśimees
1 d§ihwa
1 d§ihwibu
1 d§ihwokļo^s
1 d§ihwokļohs
1 d§ihwośim
1 d§ihwus
1 d§iļļi
1 d§irdehts
1 dabbujśchi
1 dad§chi
1 dahrgo
1 dahwanu
1 dahwanu=ņehmeji
1 dahwidu
1 daļļahm
1 dallijs
1 darba
1 darba^
1 darbi
1 darbs
1 darbu
1 darridami
1 darrihs
1 darrihts
1 darrijśchi
1 darriśchanu
1 darriśeet
1 darritaju
1 debbeśi
1 ded§amo=uppuri
1 deenu
1 deewam
1 deeweem
1 deewekļu
1 deewekļus
1 degg
1 dehla
1 deldeht
1 dewu
1 dewuśchi
1 dibla&im
1 diwejo
1 diwi
1 dohśchu
1 dohtu
1 draud§e
1 draud§ibahm
1 draud§ibu
1 draudeśchana
1 drauga
1 drauguļu
1 drebbehs
1 drebbeśchana
1 drebbeśchanas
1 drih§
1 drihd§
1 drohśchi
1 druwas
1 duhmi
1 durwim
1 duśmiba^
1 dwehśeli
1 ee§pehj
1 eebr
1 eed§ihwotajeem
1 eed§ihwotaji
1 eed§imśchanas
1 eekahrojama
1 eekahrśuśchi
1 eekarśuśchas
1 eekścha^
1 eekśchas
1 eeleijas
1 eeleiju
1 eenaidneeks
1 eenih§tu
1 eepreezina
1 eeraddis
1 eeraud§iju
1 eeraugu
1 eerihj
1 eeśahkuma^
1 eeśahkums
1 eewoda
1 eewra&imu
1 eewra#im
1 eewra#imam
1 eewra`ima
1 eewra~ims
1 eewraims
1 eewraimu
1 eezeļ
1 eezeļļu
1 eezels
1 eezelśchu
1 eezelta^
1 egiptes=semme
1 egiptes=semme^
1 egiptes=semmi
1 eh§t
1 ehdat
1 ehduśchi
1 ehna
1 ehnas
1 ehrglis
1 ehrkśchķeem
1 eima
1 eļje
1 eļjes=kohka
1 elka=deewiba
1 elka=deewus
1 elkadeewibas
1 elkadeewibu
1 elkadeewigahm
1 elkadeewigo
1 elkoņus
1 elle
1 eņģeli
1 eśśam
1 ezzehs
1 gabbaleem
1 gahjis
1 gaiśma^
1 gallejas
1 gaļļu
1 gals
1 galwu
1 gannihs
1 gannija
1 garra=leelitaji
1 garrigu
1 gattaws
1 gau§chi
1 gau§chu
1 ģeķķi
1 gileada
1 gileadas
1 gilgalu
1 glihtumeem
1 gluhne
1 gluhneśchu
1 gohdibas
1 gohds
1 gohdu
1 gohws
1 gomeri
1 gre§nojuśees
1 gree§chahs
1 gree§iśchohs
1 grehkojs
1 grehkojśchi
1 gribb
1 gribbejahs
1 gribbetu
1 gribbi
1 gribbi{grib bi}
1 gru§cheem
1 gŗuhtas
1 gudrs
1 gull
1 guļļahm
1 i§kijus
1 i§rae&l
1 i§rae&liteŗus
1 i§rae&lu
1 i§rae~ļa
1 ikweens
1 ilgaki
1 ilgojahs
1 is
1 is§teepj
1 isau§t
1 isd§ihśchu
1 isdeldehts
1 isdeldeśchana
1 isdeldeśchu
1 isdohśees
1 isgah§iśchu
1 isglahbejs
1 isglahbs
1 iskaltihs
1 iskaltuśi
1 ispe§tiht
1 isplattiśees
1 isplauk§t
1 isplauks
1 isple§tu
1 isplehtiśchu
1 ispoh§tiśchanas
1 israe&liteŗu
1 israe#ls
1 isśikkuśchas
1 isśiks
1 istaiśijśchi
1 istruhzinaśees
1 iswedde
1 iswelku
1 ja
1 ja=aiseet
1 ja=eet
1 ja=ehd
1 ja=isneśs
1 jabehg
1 jadarra
1 jahśchu
1 jahśim
1 jahtneekeem
1 jakalpo
1 jauna
1 jaunibas
1 jaunu
1 jaunus
1 jauzahs
1 je§ree&ļa
1 je§ree#ls
1 je§ree#lu
1 jebkahdu
1 jehkabam
1 jehkabs
1 jehkabu
1 jehmu
1 jehru
1 jelle
1 jerobeama
1 jeu&s
1 joaśa
1 joprohjam
1 jotama
1 judu
1 juhirr
1 juhśahm
1 juhśeem
1 juhśo
1 juhśus
1 kahda^
1 kahdu
1 kahpuris
1 kalleju
1 kalneem
1 kalnu
1 kalpośchanas
1 kamarim
1 kamehr
1 kappajs
1 kar§ta^
1 kar§tuma
1 kar§tumu
1 kaŗŗa
1 karraścha
1 kaunumu
1 kauśchana
1 kauśchanu
1 kauz
1 kawejahs
1 ķehniņi
1 ķehniņus
1 ķekkarus
1 klaht
1 klauśija
1 klawa=kohkeem
1 kleegs
1 klohna
1 klohneem
1 klohns
1 kļuh§t
1 kohde
1 kohku
1 kohpa^
1 kohpiņas
1 kri§tu
1 kri§tus
1 kriht
1 krihteet
1 krittis
1 krittiśi
1 kruhtim
1 kruhtis
1 kult
1 kuŗŗeem
1 kurrinahts
1 kwehpina
1 kwehpinaja
1 kwehpinajśi
1 labba
1 labbaki
1 labbi
1 labbinaśchu
1 labdarriśchana
1 labdarriśchanu
1 labpraht
1 labs
1 lahdeśchana
1 lahzis
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015