Vārdformu biežuma vārdnīca (Hoz)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1628
Kopējais vārdlietojumu skaits: 4880

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

231	un
125 irr
117 tee
96 to
93 es
70 no
68 ka`
65 ne
54 tohs
53 tas
52 ar
52 teem
51 wiņņu
48 ta
44 wiņņa
43 Un
41 ka
37 jo
37 wiņ§ch
32 bet
32 kas
32 pee
30 pahr
30 uhs
28 buhs
28 us
27 eekśch
26 weenu
25 Jo
24 śawu
24 Tee
23 Es
23 tahs
22 par
22 tad
22 taps
22 zaur
19 wiņņo
17 J§rae#ļa
17 man
17 manni
16 tu
16 weens
16 wiņņas
15 ir
15 prett
14 Deewa
14 Deews
14 dehļ
14 KUNGA
13 Eewra#ims
13 Juhda
13 ko
13 KUNGS
13 mannu
13 tapehz
12 1
12 eśmu
12 KUNGU
12 neds
12 tohp
12 weena
12 Wiņ§ch
11 ak
11 Bet
11 kad
11 Ļaudis
11 nahks
11 nu
11 tam
11 tewi
10 Behrni
10 bes
10 buhśchu
10 Deena^
10 pehz
10 preekśch
10 śawa
10 śaweem
10 Semmes
10 tomehr
9 Deewu
9 J§rae#ls
9 juhs
9 Ķehniņa
9 Mauzibu
9 neweens
8 śakka
8 Tadehļ
8 Tapehz
8 tur
8 wiņņam
7 2
7 §tarp
7 d§enn
7 darriśchu
7 jums
7 manna
7 mehs
7 pakkaļ
7 Tad
7 tahm
7 tappe
6 Eewra&ims
6 itt
6 krittihs
6 mannim
6 muhs
6 Namma
6 Śohdibas
6 tai^
6 tawa
6 tawu
6 tew
6 wairs
5 5
5 appakśch
5 Ar
5 Aśśura
5 at§ih§t
5 Augļus
5 Derribu
5 dohd
5 eśśi
5 J§rae#l
5 juhśas
5 Kad
5 Ķehniņ§ch
5 Ķehniņu
5 KUNGAM
5 Laika^
5 Ļau§chu
5 Lauwa
5 mannas
5 mannis
5 mums
5 Nammu
5 Samarijas
5 śawa^
5 śawahm
5 śawas
5 śazzija
5 Śirdi
5 tadehļ
5 tappuśchi
5 Tas
5 taws
5 teeścham
5 uppure
5 wiņņeem
5 wiśśi
5 wiśśu
4 atgree§iśees
4 atkaļ
4 Behrnus
4 bija
4 buhtu
4 darra
4 darriht
4 Deenahm
4 Dehlu
4 Egipti
4 eśśat
4 gann
4 Gibejas
4 Grehkeem
4 gribbu
4 irraid
4 J§rae&ļa
4 J§rae&ls
4 J§rae#ļam
4 jauns
4 Jr
4 Juhs
4 Laiku
4 Laulibu
4 mans
4 No§eegumu
4 paliks
4 pats
4 peemekleśchu
4 śazzihs
4 Semmi
4 śewim
4 Sohbinu
4 Śudraba
4 ta`
4 turrahs
4 Wahrdu
4 wairak
4 warr
4 Weena
4 wehl
4 Wihns
4 wiņņai
4 Zeļļu
4 zelśees
3 4
3 6
3 7
3 §aļļohs
3 §tipri
3 Altaŗus
3 ap§chehlośchohs
3 aprihs
3 arri
3 atgree§iśchohs
3 atgree§tees
3 Behrneem
3 bij
3 buht
3 d§emdeja
3 d§ihwoht
3 darrijs
3 daud§
3 Debbes
3 Deena^s
3 Deenas
3 Dohd
3 dohdahs
3 Drauguļeem
3 eeśchu
3 Eewra&ima
3 Egiptes
3 Egiptes=Semmes
3 Eļji
3 elkadeewigus
3 Grehkus
3 gŗuhta
3 isdeldeti
3 J§rae#lu
3 jepśchu
3 Jrr
3 Juhdu
3 ka^
3 KAd
3 KUNgs
3 kur
3 Kuŗśch
3 Labbibas
3 Labbibu
3 lai
3 laid
3 Ļaudim
3 Lauka^
3 Leel=Kungi
3 leela
3 Leeta
3 Leetus
3 Lihbanus
3 likśchu
3 manna^
3 Manni
3 Mauko=Śeewu
3 Meeśas
3 meklehs
3 Muttes
3 nahk
3 Nahwes
3 neśśihs
3 No§eegums
3 nogahje
3 notiks
3 O§eju
3 Pagaņeem
3 pahrlau§a
3 paklauśihs
3 paklauśiśchu
3 Palihd§iba
3 peemeklehs
3 peeśauz
3 Pilsśahto^s
3 Prahtu
3 Praweeśchi
3 Preekścha^
3 Raśśa
3 Rihta
3 Rohku
3 śawus
3 śazzihts
3 Schehla§tibas
3 Schehla§tibu
3 Śeewas
3 Semme
3 Śirds
3 Śohda^
3 Stabbus
3 Stohpu
3 Swehreem
3 Taiśnibu
3 tatśchu
3 Teļļu
3 tewis
3 tik
3 Tomehr
3 Tu
3 Wahrdus
3 Wehjśch
3 Wihna
3 Wihnu
3 Wihrs
3 Wiltibu
3 wirs
3 wiśsnotaļ
3 zehlahs
3 Zeplis
3 Zilweku
2 3
2 9
2 10
2 13
2 14
2 §innamu
2 §taigahs
2 agri
2 aismirśis
2 Ak
2 Altaŗi
2 apślehpts
2 arrid§an
2 Aśśiriju
2 At§ihśchana
2 at§iht
2 ateet
2 atgree§chahs
2 atmakśahs
2 atmett
2 atpe§tiht
2 atpe§tiśchu
2 atra§ts
2 atraddihs
2 atrauśchu
2 Azzim
2 Bahr§ibas
2 Ballodis
2 baŗŗahs
2 Behrns
2 Behrnu
2 Bet=Awena
2 Beteles
2 Bildehm
2 Brahļeem
2 Bruhtes
2 d§eedinaht
2 d§eedinaju
2 d§ennahs
2 d§ihśees
2 d§ihwo
2 D§immumu
2 Darbeem
2 Darbus
2 darru
2 Deena
2 Deewekļeem
2 dohma
2 dohs
2 Draudeśchanu
2 Drauguļi
2 Duśmiba
2 eemihle
2 Eepreezinaśchanu
2 Eewra&im
2 Eewra&imam
2 Eewra#ima
2 Eewra#imu
2 ehd
2 ehdihs
2 Ehrkśchķi
2 eita
2 Elles
2 eśśus
2 Gars
2 gau§cha
2 Gilgala
2 Grehki
2 Grehku
2 ilgi
2 ilgu
2 J§raeļa
2 Jareba
2 Je§ree#ļa
2 Juhŗas
2 juhśu
2 Ka`
2 Kakla
2 Kaŗŗu
2 kauks
2 Kauna^
2 Kaunu
2 KLauśajt
2 kļuht
2 Ko
2 labbu
2 Labbumu
2 Labdarriśchanas
2 Laiks
2 laulaśchu
2 Ļaunumu
2 Laupitaji
2 leelu
2 Leelu=Kungu
2 Lepniba
2 Linnus
2 LoRiamo
2 Mahte
2 Mahtes
2 Mahti
2 Mai§e
2 manno
2 mannus
2 Mantu
2 Maukahm
2 Maukas=Behrnus
2 Mauziba
2 Mauzibai
2 Mauzibas
2 Mee§chu
2 Meitas
2 Meitu
2 mekle
2 mekleht
2 Melli
2 Mellu
2 Mellus
2 mihle
2 mihļośchu
2 muhśu
2 nahkśchu
2 Namma^
2 Nammam
2 Nammus
2 neka`
2 nepeetizzigi
2 Nihdeśchana
2 No
2 No§eeguma
2 Nośauz
2 O§ejum
2 O§ejus
2 Omeru
2 pa§ih§tu
2 Padebbes
2 Padohma
2 pahrkahpuśchi
2 pahrmahziśchu
2 Pakalneem
2 Papreekśchśluddinaśchana
2 Par
2 paścha
2 paścha^
2 paśchas
2 peeminnehs
2 Peeminneśchana
2 Pehz
2 Poh§tiśchanas
2 poh§titi
2 Praweeścheem
2 Praweetu
2 Pree§teri
2 Pree§teŗu
2 preekścha^
2 pretti
2 prohjam
2 Putneem
2 runnaja
2 runnaśchu
2 śagahnijees
2 Śakne
2 śalau§iśchu
2 Samarija
2 śaplohśiśchu
2 śawo
2 Schehla§tiba
2 ścho
2 Śeewu
2 Selta
2 Semme^
2 śew
2 Sirgeem
2 Śluddinaśchana
2 Śohda
2 Śohdiba
2 Śwehtku
2 Śweśchi
2 ta`patt
2 taggad
2 tahdas
2 tai
2 tapt
2 Tatśchu
2 Tautas
2 taweem
2 tawi
2 teekams
2 Teeśu
2 Teļśch
2 Tihkli
2 tihras
2 To
2 Tuhkumu
2 Tukśneśi
2 Tukśneśi^
2 turrejśchees
2 Uhdeni
2 Waggahm
2 Wahrdeem
2 wairo
2 wairojs
2 Wairumu
2 weenas
2 Weeta^
2 Wehju
2 wehra^
2 Wehrśchus
2 Wihna=Kohks
2 Wihra
2 Willu
2 wiltigs
2 Wiņņo
2 Wirśneekus
2 wiśśa
2 wiśśeem
2 Zeetumu
2 Zeļļeem
2 Zilwekeem
1 8
1 12
1 15
1 18
1 §aļļa
1 §emm
1 §kai§ta^
1 §kai§tus
1 §kaitihts
1 §kaņņi
1 §kraidihs
1 §kreen
1 §kuhp§tiht
1 §tah§tiśchu
1 §tahdihts
1 §taiga
1 §taigaht
1 §tiprinaju
1 §tiprs
1 §tiprus
1 §wehredami
1 §wehrejeet
1 Adamu
1 agrajs
1 agreja
1 agruma
1 Agruma^
1 Ahdams
1 ahra
1 ais§krees
1 aisd§ihs
1 aisd§ihti
1 aisdarriśchu
1 aismirśiśchu
1 aismirśuśchi
1 aismirśuśi
1 Aisśchaujamus
1 aisśees
1 aiswe§t
1 aiswe§ta
1 aiswe§ti
1 aisweddiśchu
1 Aizinaśchanas
1 aizinati
1 Akaśa
1 Akka
1 Akora
1 Alga
1 Altaŗa
1 Altaŗeem
1 Altaŗu
1 ap§chehlojohs
1 Ap§chehlota
1 Ap§kaiśchana^
1 Ap§kaiśchanu
1 ap§kaituśees
1 Apauśchus
1 apbeedrinajahs
1 apbeedrinajees
1 apbehdinahts
1 apgah§ti
1 apgahnitohs
1 apgree§ch
1 apgree§uśees
1 apgrehkojahs
1 apgrehkojśchees
1 Apgrehkośchanu
1 apkahrt
1 apkaitina
1 apkaunohts
1 Apklahjeet
1 Apmehdiśchana
1 apmettahs
1 apmihts
1 apņemtees
1 aprahj
1 apraks
1 aprihśchu
1 aprihts
1 apśed§e
1 Arbeli
1 aŗŗat
1 ars
1 Aśśini
1 Aśśins=Waina
1 Aśśins=Wainahm
1 Aśśins=Wainas
1 Aśśirijas
1 Aśśuram
1 Aśśurs
1 At§ihśchanas
1 At§ihśchanu
1 at§ihśi
1 at§inne
1 at§tahj
1 at§tahjees
1 at§tahjuśchi
1 atees
1 ATgree§ees
1 atgree§ees
1 atgree§eet
1 atgree§eetees
1 atgree§i§ees
1 atgree§ihs
1 atgree§iśchu
1 atgree§iśimees
1 atgree§tam
1 Atgreeśchanu
1 atjehmis
1 atjemm
1 Atkahpaji
1 atkahpjahs
1 Atkahpśchanu
1 atkahpuśchees
1 atklahśchu
1 atlai§chat
1 Atmakśaśchanas
1 atmakśaśchu
1 atmettihs
1 atmettis
1 atmettiśchu
1 atminnehs
1 atņem
1 atpe§tihs
1 atra§t
1 atradde
1 atraddis
1 atraddu
1 atrahwees
1 atrautas
1 atrohd
1 atśchķihruśi
1 atśegts
1 atśwabbinaśchu
1 atweeglina
1 Aug§tumee
1 Aug§tumeem
1 aug§tus
1 Auglis
1 Augļu
1 augścham
1 augśchu
1 Aukleem
1 Aukus
1 Auśeklis
1 Auśis
1 Awena
1 Awim
1 Awots
1 Ba§uneet
1 Ba§unehm
1 Ba§uni
1 Ba&a&la
1 Ba&a#ls
1 Baa&lim
1 Baa#l=Peora
1 Baa#la
1 Baa#lim
1 Baalu
1 baggats
1 bahrga
1 Bahriņ§ch
1 bail
1 Barribu
1 baŗŗojahs
1 Baŗŗośchanu
1 Bauśleem
1 Bauśli
1 Bauślibas
1 Bauślibu
1 behdajahs
1 behdajśchees
1 behdaśees
1 Bekerus
1 Benjamins
1 Besdeewibu
1 beskauniga
1 Bet=Awenu
1 bihdamees
1 bihjajuśchees
1 biju
1 bijuśchi
1 Blehdiba
1 Blehdibas
1 bohja^
1 Brahli
1 breeśmigahm
1 breeśmigas
1 breeśmigi
1 breeśmigu
1 Brihdi
1 Buhs
1 d§eedahs
1 d§eedinahs
1 d§eedinaśchu
1 D§ehreenu
1 d§emde
1 d§emdinaht
1 d§emdinajśchi
1 d§emdinatu
1 d§en~
1 d§enni
1 d§enu
1 D§eŗŗamo=Uppuŗus
1 d§ihśchohs
1 d§ihśimees
1 d§ihwa
1 D§ihwibu
1 D§ihwokļo^s
1 D§ihwokļohs
1 d§ihwośim
1 d§ihwus
1 d§iļļi
1 d§irdehts
1 dabbujśchi
1 Dad§chi
1 dahrgo
1 Dahwanu
1 Dahwanu=Ņehmeji
1 Dahwidu
1 Daļļahm
1 dallijs
1 Darba
1 Darba^
1 Darbi
1 Darbs
1 Darbu
1 darridami
1 darrihs
1 darrihts
1 darrijśchi
1 Darriśchanu
1 darriśeet
1 Darritaju
1 Debbeśi
1 Ded§amo=Uppuri
1 Deenu
1 Deewam
1 Deeweem
1 Deewekļu
1 Deewekļus
1 degg
1 Dehla
1 deldeht
1 dewu
1 dewuśchi
1 Dibla&im
1 diwejo
1 diwi
1 dohśchu
1 dohtu
1 Draud§e
1 Draud§ibahm
1 Draud§ibu
1 Draudeśchana
1 Drauga
1 Drauguļu
1 Drauguļus
1 drauguļus
1 drebbehs
1 Drebbeśchana
1 Drebbeśchanas
1 drih§
1 drihd§
1 drohśchi
1 Druwas
1 Duhmi
1 Durwim
1 Duśmiba^
1 Dwehśeli
1 ee§pehj
1 Eebr
1 Eed§ihwotajeem
1 Eed§ihwotaji
1 Eed§imśchanas
1 eekahrojama
1 eekahrśuśchi
1 eekarśuśchas
1 EEkśch
1 eekścha^
1 Eekśchas
1 Eeleijas
1 Eeleiju
1 Eenaidneeks
1 eenih§tu
1 eepreezina
1 eeraddis
1 eeraud§iju
1 eeraugu
1 eerihj
1 Eeśahkuma^
1 Eeśahkums
1 Eewoda
1 Eewra&imu
1 Eewra#im
1 Eewra#imam
1 Eewra`ima
1 Eewra~ims
1 Eewraims
1 Eewraimu
1 eezeļ
1 eezeļļu
1 eezels
1 eezelśchu
1 eezelta^
1 Egiptes=Semme
1 Egiptes=Semme^
1 Egiptes=Semmi
1 eh§t
1 ehdat
1 ehduśchi
1 Ehna
1 Ehnas
1 Ehrglis
1 Ehrkśchķeem
1 Eij
1 eij
1 Eima
1 Eita
1 Eļje
1 Eļjes=Kohka
1 Elka=Deewiba
1 Elka=Deewibu
1 Elka=deewibu
1 Elka=Deewus
1 Elkadeewibas
1 Elkadeewibu
1 elkadeewigahm
1 elkadeewigo
1 Elkoņus
1 Elle
1 Eņģeli
1 eśśam
1 ezzehs
1 Gabbaleem
1 gahjis
1 Gaiśma^
1 gallejas
1 Gaļļu
1 Gals
1 Galwu
1 Gann
1 gannihs
1 gannija
1 Garra=Leelitaji
1 garrigu
1 gattaws
1 gau§chi
1 gau§chu
1 Ģeķķi
1 Gileada
1 Gileadas
1 Gilgalu
1 Glihtumeem
1 gluhne
1 gluhneśchu
1 Gohdibas
1 Gohds
1 Gohdu
1 Gohws
1 Gomeri
1 gre§nojuśees
1 gree§chahs
1 gree§iśchohs
1 grehkojs
1 grehkojśchi
1 gribb
1 gribbejahs
1 gribbetu
1 gribbi
1 gribbi{grib bi}
1 Gru§cheem
1 gŗuhtas
1 gudrs
1 gull
1 Guļļahm
1 ikweens
1 ilgaki
1 ilgojahs
1 is
1 is§teepj
1 isau§t
1 isd§ihśchu
1 isdeldehts
1 isdeldeśchu
1 isdohśees
1 isgah§iśchu
1 isglahbs
1 iskaltihs
1 iskaltuśi
1 ispe§tiht
1 isplattiśees
1 isplauk§t
1 isplauks
1 isple§tu
1 isplehtiśchu
1 isśikkuśchas
1 isśiks
1 istaiśijśchi
1 istruhzinaśees
1 iswedde
1 iswelku
1 J§kijus
1 J§rae&l
1 J§rae&liteŗus
1 J§rae&lu
1 J§rae~ļa
1 Ja
1 ja=aiseet
1 ja=eet
1 ja=ehd
1 ja=isneśs
1 jabehg
1 jadarra
1 jahśchu
1 jahśim
1 Jahtneekeem
1 jakalpo
1 jauna
1 Jaunibas
1 jaunu
1 jaunus
1 jauzahs
1 Je§ree&ļa
1 Je§ree#ls
1 Je§ree#lu
1 jebkahdu
1 Jehkabam
1 Jehkabs
1 Jehkabu
1 jehmu
1 Jehru
1 jelle
1 Jemmeet
1 jemmeet
1 Jerobeama
1 Jeu&s
1 Joaśa
1 joprohjam
1 Jotama
1 Jsdeldeśchana
1 Jsglahbejs
1 Jspoh§tiśchanas
1 Jsrae&liteŗu
1 JSrae#ls
1 Jtt
1 Judu
1 Juhirr
1 juhśahm
1 juhśeem
1 juhśo
1 juhśus
1 Ka
1 kahda^
1 kahdu
1 Kahpuris
1 Kalleju
1 Kalneem
1 Kalnu
1 Kalpośchanas
1 Kam
1 kam
1 Kamarim
1 kamehr
1 kappajs
1 kar§ta^
1 Kar§tuma
1 Kar§tumu
1 Kaŗŗa
1 Karraścha
1 Kaunumu
1 Kauśchana
1 Kauśchanu
1 kauz
1 kawejahs
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015